Διαδικασία : 2015/2283(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0114/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0114/2017

Συζήτηση :

PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0210

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 694kWORD 66k
29.3.2017
PE 587.620v02-00 A8-0114/2017

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

(2015/2283(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Sajjad Karim

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

(2015/2283(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, και την πιο πρόσφατη εκδοχή, τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016,

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2015)0315),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών του 2014 σχετικά με την επικουρικότητα,

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της COSAC με τίτλο «Developments in European Union – Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο) της 19ης Ιουνίου 2014, της 14ης Νοεμβρίου 2014, της 6ης Μαΐου 2015 και της 4ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 132 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0114/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Επιτροπή έλαβε 21 αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με 15 προτάσεις της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των υπομνημάτων που παρελήφθησαν ήταν 506 συμπεριλαμβανομένων των υπομνημάτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τρία εθνικά νομοθετικά σώματα (το Δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και το βρετανικό House of Lords) υπέβαλαν εκθέσεις με λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014, αμφότερα τα θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Μαΐου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας με νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων των νέων πρωτοβουλιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Μονάδα Εκτίμησης Επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε 31 αρχικές αξιολογήσεις, δύο λεπτομερείς αξιολογήσεις, και τρεις αναπληρωματικές ή συμπληρωματικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων της Επιτροπής, και μία εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τροπολογίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης ανατίθενται όταν απαιτούνται ευελιξία και αποτελεσματικότητα που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση κανόνων που είναι ουσιώδεις για το εκάστοτε θέμα είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των νομοθετών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία στο πλαίσιο των αναδρομικών αξιολογήσεων, που κρίνουν κατά πόσο οι δράσεις της ΕΕ επιτυγχάνουν πράγματι τα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

1.  επικροτεί τη συνεχή συνεκτίμηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες, σύμφωνα με τις Συνθήκες, συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επιλέγει να αναλάβει δράση, και θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σε σχέση με οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η Συνθήκη υποχρεώνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ΕΕ έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση και εάν επίσης η δράση αυτή δικαιολογείται με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και να διασφαλίζει ότι κάθε πρωτοβουλία συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, με ποιον τρόπο συμμορφώνεται προς τις αρχές αυτές·

2.  τονίζει ότι οι έλεγχοι επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών συγκαταλέγονται στα σημαντικά εργαλεία για τη μείωση του λεγόμενου "δημοκρατικού ελλείμματος» και για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων· επισημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλέον αποτελεσματικό επίπεδο και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες· τονίζει ότι για την έκδοση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας πλειοψηφίας του Συμβουλίου, όπου περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των κρατών μελών, οι οποίοι λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων, και ότι αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο γίνεται πλήρως σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας·

3.  διαπιστώνει τη σημαντική μείωση του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών που ελήφθησαν από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτή η μείωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του μειούμενου αριθμού νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2014 καμία πρόταση της Επιτροπής δεν υποβλήθηκε στη διαδικασία «κίτρινης» ή «πορτοκαλί κάρτας» στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της κίτρινης κάρτας έχει ενεργοποιηθεί δύο φορές στο παρελθόν (μία το 2012 και μία το 2013), γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί·

4.  σημειώνει ότι μόνο 15 νομοθετικά σώματα εξέδωσαν αιτιολογημένες γνώμες το 2014 και ότι αυτό συνιστά μείωση κατά περίπου 50% στο επίπεδο συμμετοχής των 41 συνολικά σωμάτων σε σχέση με το 2013·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2014 όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση του ελέγχου των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω των διάφορων επισκέψεων Επιτρόπων της ΕΕ σε εθνικά κοινοβούλια·

6.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων προέρχεται από ορισμένα μόνο εθνικά νομοθετικά σώματα· παροτρύνει τα υπόλοιπα νομοθετικά σώματα να συμμετέχουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό διάλογο·

7.  σημειώνει ότι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια κατέδειξαν ότι, σε ορισμένες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, η αιτιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι ατελής ή πραγματικά ανύπαρκτη· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις αιτιολογικές της εκθέσεις, παρέχοντας πάντα μια λεπτομερή, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη με γεγονότα ανάλυση των προτάσεών της υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάτι που θα βοηθούσε τα εθνικά κοινοβούλια να προβαίνουν σε μια πιο αποτελεσματική εξέταση των προτάσεων αυτών·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων («ΕΕΕ») έκρινε ότι περίπου το 32 % των εκτιμήσεων επιπτώσεων («ΕΕ»), τις οποίες εξέτασε το 2014, δεν περιλάμβαναν ικανοποιητική ανάλυση των αρχών της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας, ή και τα δύο· διαπιστώνει ότι το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με τα ποσοστά των προηγούμενων ετών, και θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι ενδέχεται να χρειαστούν βελτιώσεις·

9.  σημειώνει, σε σχέση με τα παραπάνω, την καθοριστική σημασία των εκτιμήσεων επιπτώσεων ως βοηθητικών εργαλείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, και στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2015 με στόχο να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών, και η οποία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η ΕΕΕ όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· επικροτεί το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται μια πιο εμπεριστατωμένη εξήγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι νομοθετικές προτάσεις τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των αναλύσεων αντικτύπου· τονίζει, πάντως, ότι αυτή η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα πραγματική πρόοδος και προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  υπενθυμίζει τη σημασία των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, που συντάσσει η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλλει περισσότερο λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, περιλαμβανομένης μιας πιο διεξοδικής ανάλυσης της αρχής της αναλογικότητας·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκθέσεις που υποβάλλονται από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα το δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και τη βρετανική Βουλή των Λόρδων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και σημειώνει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκθέσεις· σημειώνει ότι οι εκθέσεις αυτές περιέχουν ιδέες για τον τρόπο επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας, προτείνοντας όπως οι αιτιολογημένες γνώμες αφορούν και τη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των προτάσεων αυτών απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και αναθεώρηση των σχετικών Συνθηκών και των πρωτοκόλλων τους, δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζονται στις υπάρχουσες Συνθήκες· ενθαρρύνει άλλα εθνικά κοινοβούλια να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· χαιρετίζει τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον ευρωπαϊκό διάλογο και τα παροτρύνει να συνεργάζονται ακόμη στενότερα τόσο μεταξύ τους όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  προτείνει, σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών και των πρωτοκόλλων τους, να εξετασθεί κατά πόσον οι αιτιολογημένες γνώμες θα πρέπει να περιορίζονται στην εξέταση των λόγων επικουρικότητας ή εάν θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν και εκτιμήσεις για την αναλογικότητα, καθώς και ο κατάλληλος αριθμός απαντήσεων των εθνικών κοινοβουλίων που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας της «κίτρινης κάρτας» ή «πορτοκαλί κάρτας», και ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα σε περιπτώσεις που επιτυγχάνεται το όριο για τις εν λόγω διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

13.  επισημαίνει ότι αρκετά εθνικά κοινοβούλια έχουν δηλώσει στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υποθέσεων της Ένωσης (COSAC) ότι ενδιαφέρονται να προτείνουν την εισαγωγή μηχανισμού «πράσινης κάρτας» ως εργαλείου στο πλαίσιο της βελτίωσης του πολιτικού διαλόγου· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής αυτού του μηχανισμού «πράσινης κάρτας», που θα παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να προτείνουν στην Επιτροπή νομοθετική πρωτοβουλία προς εξέταση· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να εξετασθεί ο αριθμός των εθνικών κοινοβουλίων που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής, και η έκταση των επιπτώσεών της· τονίζει ότι η πιθανή καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα εκ μέρους ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της κατάλληλης περιόδου που θα πρέπει να διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια για την έκδοση αιτιολογημένων γνωμών, εάν αυτά, για αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους, όπως φυσικές καταστροφές ή περίοδοι διακοπών, επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή της μια μεγαλύτερη προθεσμία, η οποία θα συμφωνείται μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης πολιτικής δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια κατά πρώτο λόγο, χωρίς να προκαλείται καθυστέρηση στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας· Τονίζει ότι μια τέτοια περίοδος θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ του δικαιώματος των εθνικών κοινοβουλίων να εγείρουν ενστάσεις για λόγους επικουρικότητας, αφενός, και της αποτελεσματικότητας με την οποία η Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών της, αφετέρου· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να εξετάζουν το ζήτημα της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας πριν την υποβολή νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Επιτροπή, όταν η τελευταία παρουσιάζει πράσινες ή λευκές βίβλους ή το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της· πιστεύει ότι από την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε θέματα ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, μέσω της διασύνδεσης με άλλα εθνικά κοινοβούλια σε τακτική βάση·

15.  θεωρεί ότι, εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να παρατείνουν την περίοδο που παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, τούτο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε προσεχή αναθεώρηση της Συνθήκης· η παράταση αυτή θα μπορούσε στη συνέχεια να κατοχυρωθεί και στο παράγωγο δίκαιο·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι δυνατόν τα εθνικά κοινοβούλια να εγείρουν επιφυλάξεις σχετικά με την επικουρικότητα ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης ή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη σύνταξη γνώμης που απευθύνεται προς την Επιτροπή·

17.  ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας άτυπες επαφές μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς πολιτικής·

18.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να στηρίζονται τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια μέσω εργαλείων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών όπως μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας πληροφορικής που θα είναι διαθέσιμη και για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι, με δεδομένο ανάμεσα στ’ άλλα ότι η αναλογία μεταξύ του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014 και του αριθμού προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για να βελτιωθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, αν και οι αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου και της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να είναι πλήρως σεβαστές·

19.  ενθαρρύνει τη διακοινοβουλευτική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· τονίζει τη σημασία βελτιωμένης χρήσης των διακοινοβουλευτικών εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων, όπως είναι η COSAC, οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας·

20.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων και να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση της πλατφόρμας διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών της ΕΕ (IPEX), η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις που οργανώνει τακτικά η Επιτροπή θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή πληροφοριών, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, δεν χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων·

21.  συνιστά την περαιτέρω χρήση του δικτύου εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών σωμάτων για να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να βελτιωθεί η λειτουργία του IPEX·

22.  θεωρεί ότι οι αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν κατάλληλα μέτρα·

23.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ ορίζει ότι «το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών»· υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας «απαιτεί να είναι τα προβλεπόμενα από διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα πρόσφορα για την υλοποίηση του επιδιωκομένου από την οικεία διάταξη σκοπού και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο».

24.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί συστηματικά ενισχυμένες εκτιμήσεις της αναλογικότητας για κάθε νομοθετική πρόταση, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη ανάλυση των διαφορετικών νομοθετικών επιλογών που έχει στη διάθεσή της και ουσιαστική εξήγηση των περιβαλλοντικές, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που αναμένονται από την επιλεγόμενη εναλλακτική λύση, καθώς και των δυνητικών επιπτώσεών της στην ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι αυτές οι ενισχυμένες εκτιμήσεις της αναλογικότητας θα πρέπει να βοηθούν την Επιτροπή να απορρίπτει εναλλακτικές με δυσανάλογες επιπτώσεις ή που είναι άσκοπα επιβαρυντικές για τα άτομα, τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ, την κοινωνία των πολιτών, τους απασχολουμένους και άλλες ενδιαφερόμενες οντότητες, ενώ θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν μια καλύτερη εξέταση των προτάσεων με βάση την αναλογικότητα· θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των αιτιολογημένων γνωμών, ώστε να περιλαμβάνεται και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, με τη βοήθεια των εθνικών κοινοβουλίων, τη δυνατότητα καθορισμού μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών που να διευκολύνουν τα εθνικά κοινοβούλια στο καθήκον τους να αξιολογούν τη συμμόρφωση των νομοθετικών πράξεων με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση των Προέδρων της Ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, στην οποία υπογραμμίζεται «ότι η Ευρώπη περισσότερο και όχι λιγότερο, οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά»·

27.  επαναλαμβάνει ότι θα μπορούσαν ήδη να αναληφθούν πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων, και συγκεκριμένα:

– προτείνει οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, που αποστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του προσαρτημένου στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ πρωτοκόλλου αριθ. 2, να διαβιβάζονται χωρίς αναβολή στους συννομοθέτες·

– θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές για τις αιτιολογημένες γνώμες σε θέματα επικουρικότητας, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και χωρίς υπονόμευση της διακριτικής τους ευχέρειας·

ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να ανταλλάσσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής·

28.  είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατύπωσε η Επιτροπή των Περιφερειών όταν εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις·

29.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής, να δίνει τη δυνατότητα στα μέρη να κατανοούν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, να αποφεύγει το δυσανάλογο κόστος και να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0103.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0061.

(3)

ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.

(4)

ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα του 2014 δείχνει ότι το 2014 η Επιτροπή έλαβε 21 αιτιολογημένες γνώμες από τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με 15 προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε μείωση κατά 76% σε σύγκριση με τον αριθμό των αιτιολογημένων γνωμών που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος (88 το 2013). Αυτός ο σημαντικά χαμηλότερος αριθμός αιτιολογημένων γνωμών δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα απώλειας ενδιαφέροντος των εθνικών κοινοβουλίων αλλά κυρίως ως το αποτέλεσμα της μείωσης του συνολικού αριθμού προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή προς το τέλος της θητείας της. Σε αντίθεση με το 2012 και 2013, έτη κατά τα οποία προσεγγίστηκε το κατώτατο όριο για την διαδικασία κίτρινης κάρτας σε σχέση με κάποια πρόταση κάθε χρόνο, δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία «κίτρινης» ή «πορτοκαλί κάρτας» το 2014.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της χάραξης πολιτικής προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι στόχοι πολιτικής μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί μέσω εθνικών ή περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Το 2014 τρία εθνικά κοινοβούλια (το Δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και το βρετανικό House of Lords) εκπόνησαν εκθέσεις με λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εφόσον αποτελούν δείγματα αυτού που ο ίδιος θεωρεί ως μια ευρύτερη διαθεσιμότητα των εθνικών κοινοβουλίων να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Οι εκθέσεις από αυτά τα τρία νομοθετικά σώματα προτείνουν να επεκταθούν οι αιτιολογημένες γνώμες πέρα από το σημερινό πεδίο εφαρμογής τους ώστε να καλύπτουν και την αρχή της αναλογικότητας και τη νομική βάση της πρότασης, και επίσης προτείνουν την παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένες γνώμες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να παροτρυνθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο που επιθυμούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Με βάση προηγούμενες εκθέσεις και ψηφίσματα, ο εισηγητής επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση διαδικασίας «κόκκινης κάρτας», βάσει της οποίας ορισμένα εθνικά κοινοβούλια θα είναι σε θέση να αναστείλουν νομοθετικές προτάσεις εφόσον δεν συμμορφώνονται με την αρχή της επικουρικότητας, εκτός εάν ικανοποιηθούν δεόντως οι αιτιάσεις τους, και η εισαγωγή ενός μηχανισμού «πράσινης κάρτας», που θα παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να προτείνουν τη θέσπιση, την τροποποίηση ή την κατάργηση ενωσιακής νομοθεσίας. Και οι δύο αυτές προτάσεις έχουν υποβληθεί από εθνικά κοινοβούλια.

Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να έχει έναν πιο σημαντικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ενισχυμένες αξιολογήσεις της αναλογικότητας των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών που έχει στη διάθεσή της για να εξασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται μόνον οι ελάχιστες απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη των κανονιστικών στόχων, και θα πρέπει να παρέχει στους συννομοθέτες αρκετά λεπτομερείς περιγραφές όλων των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που είχαν εξετασθεί ώστε να καταστεί δυνατός ένας καλύτερος έλεγχος των προτάσεών της με βάση την αναλογικότητα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των αιτιολογημένων γνωμών ώστε να περιλαμβάνει και την αρχή της αναλογικότητας.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας δεν πρέπει να διενεργείται μόνο κατά την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, όταν είναι πιθανό να εγκριθεί μια σημαντική τροποποίηση, ούτως ώστε να κατανοηθούν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας έγκρισης, και, οπωσδήποτε, κατά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, δεδομένου ότι η πρόταση ενδέχεται να έχει αλλάξει ουσιαστικά πριν από την έγκρισή της.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (21.4.2016)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

(2015/2283(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kazimierz Michał Ujazdowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε στις 19 Μαΐου 2015 με στόχο να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών· επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας μια εκτενέστερη εξήγηση σχετικά με τον τρόπο που η νομοθετική πρόταση πληροί τις νομικές υποχρεώσεις της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· πιστεύει ωστόσο ότι απαιτούνται ουσιαστικά και απλοποιημένα κριτήρια για μια συνεκτική προληπτική εξέταση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ και για τη διαπίστωση παραβίασης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

2.  υποστηρίζει μια ισχυρότερη, αποδοτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ωστόσο ότι αυτή η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος και προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να μην προκαλέσει αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3.  υπενθυμίζει ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πώς συμμορφώνεται η πρωτοβουλία με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας·

4.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν βασικό μέσο για να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να προάγεται η λογοδοσία· παροτρύνει την Επιτροπή να εστιάζεται περαιτέρω στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα όταν διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για βελτίωση της νομοθεσίας·

5.  τονίζει ότι για την έκδοση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας πλειοψηφίας του Συμβουλίου όπου περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των κρατών μελών, οι οποίοι είναι λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων, και ότι και με αυτό τον τρόπο τηρείται στο έπακρο η αρχή της επικουρικότητας·

6.  παρατηρεί τη μείωση του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014· σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι η εν λόγω κατάσταση δεν αντανακλά μείωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους αλλά μπορεί να προκύπτει από τον μειούμενο αριθμό νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, καθώς η αναλογία μεταξύ του αριθμού των αιτιολογημένων γνωμών και των προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, μπορεί όμως και να αντανακλά το γεγονός ότι η μη τήρηση της επικουρικότητας σπάνια συνιστά πρόβλημα· παρ’ όλα αυτά παροτρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο και να ενισχύσουν περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα των αιτιολογικών εκθέσεων της σχετικά με την επικουρικότητα και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες.

7.  σημειώνει επίσης ότι μόνο 15 κοινοβουλευτικά σώματα εξέδωσαν αιτιολογημένες γνώμες το 2014 και ότι αυτό συνιστά μείωση κατά περίπου 50% στη συμμετοχή των 41 συνολικά σωμάτων σε σχέση με το 2013·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2014 όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση του ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω των διάφορων επισκέψεων Επιτρόπων της ΕΕ σε εθνικά κοινοβούλια·

9.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων προέρχεται από ορισμένα μόνο εθνικά κοινοβούλια· παροτρύνει τα υπόλοιπα κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό διάλογο·

10.  θεωρεί παρ’ όλα αυτά ότι είναι σημαντικό να στηρίζονται τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια μέσω εργαλείων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών όπως μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας πληροφορικής που θα είναι διαθέσιμη και για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι, με δεδομένο ανάμεσα στ’ άλλα ότι η αναλογία μεταξύ του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014 και του αριθμού προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για να βελτιωθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, αν και οι αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου και της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να είναι πλήρως σεβαστές·

11.  ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη διακοινοβουλευτική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της βελτιωμένης χρήσης των διακοινοβουλευτικών εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων, όπως είναι η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας ·

12.  πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων και να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση του IPEX, το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις που οργανώνει τακτικά η Επιτροπή θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή πληροφοριών, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, δεν χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων·

13.  ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας άτυπες επαφές μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς πολιτικής·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· εκτιμά ότι η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που παρέχεται στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια πρέπει να ερμηνεύεται με ευελιξία, για να ενθαρρύνεται μία ενεργότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον ευρωπαϊκό διάλογο· πιστεύει ότι από την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε θέματα ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, μέσω της διασύνδεσης με άλλα εθνικά κοινοβούλια σε τακτική βάση· προτρέπει σθεναρά τα εθνικά κοινοβούλια να αξιοποιήσουν πλήρως τον ρόλο που τους παρέχεται από τις υφιστάμενες Συνθήκες·

15.  υπενθυμίζει ότι, επιπλέον, είναι δυνατόν τα εθνικά κοινοβούλια να εγείρουν επιφυλάξεις σχετικά με την επικουρικότητα ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης ή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη σύνταξη γνώμης που απευθύνεται προς την Επιτροπή·

16.  θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να ανταποκριθεί επαρκώς στο αίτημα ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για μια διαδικασία ισχυρότερου ελέγχου της επικουρικότητας· προτείνει την περαιτέρω χρήση του δικτύου εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών σωμάτων για να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να βελτιωθεί η λειτουργία του IPEX· υποστηρίζει το αίτημα ορισμένων εθνικών κοινοβουλευτικών σωμάτων να διαδραματίζουν ουσιαστικότερο ρόλο, προτείνοντας να υποχρεούται η Επιτροπή να απαντά σε εθνικά κοινοβούλια που ενεργοποιούν τον μηχανισμό της κίτρινης κάρτας· πιστεύει ταυτόχρονα ότι θα ήταν χρήσιμο μάθουμε την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα να καθιερωθεί «πράσινη κάρτα».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, David McAllister, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Axel Voss


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Maria Noichl


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

PPE

S&D

 

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Sajjad Karim

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Jiří Maštálka

Max Andersson, Julia Reda

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

0

-

-

-

2

0

GUE/NGL

ENF

Κώστας Χρυσόγονος

Marie-Christine Boutonnet

•  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου