Postup : 2016/2176(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2017

Předložené texty :

A8-0115/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.44
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0175

ZPRÁVA     
PDF 610kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015

(2016/2176(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015

(2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015

(2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(9), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015

(2016/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0115/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 činil 10 064 274 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 3,37 %;

B.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury za rok 2015 činil 9 155 661 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 3,8 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zvyšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.  bere na vědomí, že agentura:

−  do své výroční zprávy za rok 2016 zahrne standardní kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě;

−  v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013 a 2014 stále hradí nájem za kanceláře v Aténách řeckými orgány se značným zpožděním, což vede k pozdním platbám pronajímatelům v Aténách a Heraklionu;

2.  bere na vědomí skutečnost, že agentura se však s cílem napravit tuto situaci neustále snaží o kontakt s řeckými orgány, vzhledem k tomu, že podle všeho v současnosti není možné dosáhnout jiného řešení, přičemž Komise, agentura a řecké orgány by měly najít řešení tohoto problému, aby došlo k podstatnému omezení rizik, jimž je agentura vystavena;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla výjimečná míra plnění rozpočtu dosahující 100 % a že míra plnění prostředků na platby činila 92,89 %, což oproti roku 2014 představuje zvýšení o 7,28 %;

Závazky a přenosy

4.  konstatuje, že míra přenesených prostředků na závazky v případě hlavy II (administrativní výdaje) činila 150 000 EUR (22 %), což představuje pokles ve srovnání s 600 000 EUR (49 %) v roce 2014; konstatuje navíc, že přenos těchto prostředků se týkal zejména investic do infrastruktury IT, které byly nařízeny podle plánu na konec roku 2015; poukazuje na to, že došlo ke snížení celkové míry přenosu prostředků, a to z 15 % v roce 2014 na 7 % v roce 2015;

5.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje, že koncem roku 2015 měla agentura 69 zaměstnanců; konstatuje dále, že v průběhu roku 2015 agenturu opustili 4 zaměstnanci a 17 nových zaměstnanců bylo přijato;

7.  konstatuje, že agentura má potíže s náborem dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců, které je obtížné přilákat a udržet, především vzhledem k druhu nabízených míst (smluvní zaměstnanci) a nízkému koeficientu, který se vztahuje na platy zaměstnanců agentury v Řecku; vyzývá agenturu a Komisi, aby podávaly zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria o možných řešeních tohoto problému;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že agentura hodlá v prvním čtvrtletí roku 2017 přijmout interní pravidla pro whistleblowing; vyzývá agenturu, aby přijala vnitřní politiku pro whistleblowing, která bude podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti na pracovišti, aby pravidelně informovala a školila zaměstnance o jejich povinnostech a právech, zajistila ochranu oznamovatelů před odvetou, včas se zabývala jádrem toho, nač ji oznamovatelé upozornili, a zavedla kanál pro vnitřní anonymní oznamování; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala výroční zprávy o počtu případů, na něž oznamovatelé upozornili, a následných opatřeních a aby je předkládala orgánu příslušnému k udělení absolutoria; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zavedení a provádění pravidel pro whistleblowing;

9.  se znepokojením konstatuje, že na internetových stránkách agentury nejsou zveřejněny životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady a výkonné rady agentury, s výjimkou životopisu předsedy správní rady; se znepokojením poukazuje na to, že agentura žádným způsobem nezajistila provádění kontrol u prohlášení o zájmech a jejich aktualizaci; vyzývá agenturu, aby tuto situaci napravila a bez dalších prodlev výše uvedené dokumenty zveřejnila, aby tak zajistila nezbytný veřejný dohled a kontrolu svého řízení; vyzývá agenturu k zajištění toho, aby tato prohlášení o zájmech byla pravidelně kontrolována a aktualizována;

10.  se znepokojením konstatuje, že agentura dosud nepřijala žádná konkrétní opatření s cílem zvýšit transparentnost, pokud jde o její kontakty s lobbisty a zúčastněnými stranami; vyzývá agenturu, aby zavedla proaktivní politiku transparentnosti lobbingu;

Interní audit

11.  konstatuje, že agentura měla jedno nesplněné doporučení útvaru interního auditu (IAS) Komise, které bylo splněno v lednu 2015; konstatuje dále, že útvar interního auditu měl v roce 2016 provést v agentuře posouzení rizik; netrpělivě očekává výroční zprávu agentury za rok 2016 a další informace o provedeném posouzení rizik;

Vnitřní kontrola

12.  konstatuje, že podle agentury vedla rozsáhlá následná kontrola rozpočtového roku 2014 provedená v souladu s normou pro vnitřní kontrolu č. 8 „procesy a postupy“ k vydání celé řady doporučení, z nichž všechna byla splněna v roce 2015; bere dále na vědomí, že kontrola 174 finančních transakcí, které představují 70,99 % rozpočtu agentury na rok 2014, vedla k vydání jednoho doporučení týkajícího se zpožděné platby; bere na vědomí, že toto zpoždění nevedlo k nutnosti hradit úrok z prodlení;

Další připomínky

13.  konstatuje, že podle informací uvedených ve zprávě Účetního dvora se v preambuli nařízení (EU) č. 526/2013 uvádí, že zaměstnanci administrativního úseku agentury by měli mít svá pracoviště v Heraklionu; bere na vědomí, že v souladu s ustálenou judikaturou agentura nepovažovala preambuli nařízení (EU) č. 526/2013 za faktor, který by omezoval možnost přemístění agentury;

14.  bere na vědomí, že agentura v rámci jednání s místními orgány a Komisí neustále poukazuje na výhody přemístění agentury do jediného úřadu v Aténách; bere dále na vědomí, že náklady na přemístění zbývajících 14 zaměstnanců v Heraklionu a veškerého vybavení se odhadují přibližně na 360 000 EUR; vyzývá řecké orgány, Komisi a agenturu, aby co nejdříve nalezly řešení problému dvou pracovišť agentury, a zajistily tak mnohem účinnější využití prostředků Unie;

15.  konstatuje, že v roce 2015 se výjezdního zasedání agentury zúčastnilo 68 zaměstnanců a že náklady na toto zasedání představovaly 9 585 EUR (141 EUR na osobu);

°

°  °

16.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](11) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 138.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí