Menetlus : 2016/2176(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0115/2017

Esitatud tekstid :

A8-0115/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.44
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0175

RAPORT     
PDF 358kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2176(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0115/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrust (EL) nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)(9), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0115/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0115/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 10 064 274 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 3,37 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus ameti eelarvesse oli 2015. aastal 9 155 661 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 3,8 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ja rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ning head tava inimressursside juhtimisel;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab teadmiseks, et amet

−  lisab oma 2016. aasta aruandesse standardse peatüki läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta;

−  tuvastas oma 2013. ja 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames, et Kreeka ametiasutused teevad üürimakseid Ateenas asuvate bürooruumide eest ikka veel märkimisväärse viivitusega, mis omakorda tekitab viivitusi omanikele Ateenas ja Irákleios maksete tegemisel;

2.  tõdeb, et amet on jätkuvalt teinud suuri pingutusi Kreeka ametiasutustega kontakti hoidmiseks, et olukorda lahendada, arvestades et mingi muu lahendus ei ole praegu nähtavasti võimalik, ning et komisjonil, ametil ja Kreeka ametivõimudel tuleks sellele probleemile lahendus leida, et tunduvalt vähendada ametiga seotud riske;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, eelarveaastal 2015 eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusena oli eelarve täitmise määr erakordne – 100 % – ning maksete assigneeringute täitmise määr 92,89 %, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 7,28 % suurust kasvu;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr II jaotises (halduskulud) oli 150 000 eurot (22 %), mis on võrreldes 600 000 euroga (49 %) 2014. aastal tunduvalt madalam; märgib lisaks, et need ülekandmised olid valdavalt seotud investeeringutega IT-infrastruktuuri, mille puhul tellimused esitati 2015. aasta lõpus, nagu oligi kavandatud; juhib tähelepanu asjaolule, et üle kantud assigneeringute kogumäär vähenes 15 %-lt 2014. aastal 7 %-le 2015. aastal;

5.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on etteplaneeritud ja sellest antakse kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib, et 2015. aasta lõpu seisuga töötas ametis 69 koosseisulist töötajat; märgib lisaks, et 2015. aastal lahkus ametist töölt 4 koosseisulist töötajat ja tööle võeti 17 uut koosseisulist töötajat;

7.  märgib, et ametil on raske kvalifitseeritud töötajaid tööle võtta, ligi tõmmata ja kinni hoida, mille peamised põhjused on pakutavate ametikohtade liigid (lepinguliste töötajate kohad) ja Kreekas ameti töötajate palkadele kohaldatav madal koefitsient; kutsub ametit üles andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selle probleemi võimalikest lahendustest;

Huvide konfliktide ärahoidmine ja lahendamine ning läbipaistvus

8.  märgib, et ametil on 2017. aasta esimeses kvartalis kavas vastu võtta sise-eeskirjad rikkumistest teatamise kohta; palub ametil võtta vastu ametisisene rikkumisest teatamise poliitika, mille kohaselt soodustatakse ameti töökeskkonnas läbipaistvust ja vastutust, koolitada korrapäraselt töötajaid ja teavitada neid nende kohustustest ja õigustest, tagada rikkumisest teatajatele kaitse kättemaksu eest, tegelda rikkumisest teatajate edastatud hoiatustega aegsasti ja luua anonüümse ametisisese teatamise jaoks vastav kanal; palub ametil avaldada igal aastal aruanne, milles tuuakse ära eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile edastatud rikkumisest teatamise juhtumite arv ja võetud järelmeetmed; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile rikkumistest teatamise eeskirjade kehtestamisest ja rakendamisest aru anda;

9.  peab murettekitavaks, et ameti haldusnõukogu ja juhatuse liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid, välja arvatud haldusnõukogu esimehe omad, ei ole ameti veebisaidil avaldatud; peab murettekitavaks, et amet ei ole ette näinud huvide deklaratsioonide kontrollimise ja ajakohastamise korda; palub ametil see olukord heastada ja need dokumendid viivitamata avaldada, et tagada ameti juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll; palub ametil tagada, et neid huvide deklaratsioone kontrollitakse ja ajakohastatakse korrapäraselt;

10.  peab murettekitavaks, et amet ei ole teinud konkreetseid algatusi, et muuta oma kontaktid lobistide ja huvirühmadega läbipaistvamaks; palub ametil kasutada ennetavat lobitegevuse läbipaistvuse poliitikat;

Siseaudit

11.  märgib, et ametil oli üks avatud soovitus, mille oli andnud komisjoni siseauditi talitus (IAS), ja see suleti 2015. aasta jaanuaris; märgib peale selle, et 2016. aastal oli IASil kavas teha ameti riskihindamine; ootab ameti 2016. aasta aruannet ja rohkem teavet läbiviidud riskihindamise kohta;

Sisekontroll

12.  märgib ameti andmetele toetudes, et sisekontrollistandardi nr 8 („Protsessid ja menetlused“) kohaselt korraldatud eelarveaasta 2014 järelkontrolli tulemusena anti mitmeid soovitusi ja 2015. tegeleti nende kõigi täitmisega; märgib ühtlasi, et kontrolliti 174 finantstehingut, mis moodustasid 70,99 % ameti 2014. aasta eelarvest, ja selle tulemusena anti üks soovitus, mis puudutas maksetega viivitamist; märgib, et intressi ei tulnud viivituse tõttu maksta;

Muud kommentaarid

13.  märgib kontrollikoja aruandele tuginedes, et vastavalt määruse (EL) nr 526/2013 preambulile peaksid ameti töötajad, kes tegelevad põhiliselt haldusega, asuma Irákleios; märgib, et väljakujunenud kohtupraktikat arvesse võttes ei ole amet määruse (EL) nr 526 preambulit käsitanud töötajate ümberpaigutamist piirava tegurina;

14.  märgib, et amet on kohalike ametivõimude ja Euroopa Komisjoniga suheldes jätkuvalt rõhutanud neid eeliseid, mida annaks ameti ümberpaigutamine ühte kohta Ateenasse; märgib lisaks, et 14 veel Irákleios paikneva koosseisulise töötaja ning kogu sisustuse ümberpaigutamise kulud on hinnanguliselt 360 000 eurot; kutsub Kreeka ametivõime, komisjoni ja ametit üles leidma ameti kahe asukoha probleemile võimalikult kiire lahenduse, et tagada liidu rahaliste vahendite tõhusam kasutus;

15.  märgib, et 68 töötajat osales 2015. aastal väljasõidupäeval, mille maksumus oli 9585 eurot (141 eurot töötaja kohta);

°

°  °

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(11) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 138.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 138.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 138.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 138.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 165, 18.6.2013, lk 41.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika