Postupak : 2016/2176(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.44
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0175

IZVJEŠĆE     
PDF 600kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2176(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015. / odgađa svoju Odluku o razrješnici izvršnom direktoru Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(9), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015. / odgađa zaključenje poslovnih knjiga Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

(2016/2176(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2017),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 10 064 274 EUR, što predstavlja povećanje od 3,37 % u odnosu na 2014.;

B.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2015. iznosio 9 155 661 EUR, što je povećanje od 3,8 % u odnosu na 2014.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  uzima u obzir sljedeće činjenice u vezi s Agencijom:

−  Agencija će u svoje godišnje izvješće za 2016. uključiti standardno poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;

−  u okviru mjera poduzetih na temelju preporuka iz razrješnica za 2013. i 2014., grčke vlasti i dalje sa znatnim zaostatkom plaćaju najamninu za urede u Ateni, što pak prouzročuje kašnjenje u plaćanjima najmodavcima u Ateni i Iraklionu;

2.  potvrđuje da je Agencija u više navrata uložila znatne napore u povezivanje s grčkim vlastima kako bi se riješila ta situacija s obzirom na to da se čini da trenutačno nije moguće nijedno drugo rješenje, a Komisija, Agencija i grčke vlasti trebale bi pronaći rješenje za to pitanje kako bi se znatno umanjili rizici kojima je Agencija izložena;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali izvanrednom stopom izvršenja proračuna od 100 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 92,89 %, što predstavlja povećanje od 7,28 % u usporedbi s 2014.;

Obveze i prijenosi

4.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 150 000 EUR (22 %) što predstavlja smanjenje u usporedbi s 2014. kada je iznosila 600 000 EUR (49 %); nadalje, napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na ulaganja u infrastrukturu informacijskih tehnologija koja su, kako je i planirano, naručena krajem 2015.; napominje da se ukupna razina prenesenih odobrenih sredstava smanjila s 15 % u 2014. na 7 % u 2015.;

5.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da je Agencija krajem 2015. zapošljavala 69 članova osoblja; nadalje napominje da su tijekom 2015. Agenciju napustila 4 člana osoblja te da je zaposleno 17 novih članova osoblja;

7.  napominje da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta (za ugovorne djelatnike) i niskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; poziva Agenciju i Komisiju da izvijeste tijelo nadležno za davanje razrješnice o mogućim rješenjima za taj problem;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  napominje da Agencija u prvom tromjesečju 2017. namjerava usvojiti interna pravila o zviždačima; poziva Agenciju da donese internu politiku o zviždačima kojom će se promicati kultura transparentnosti i odgovornosti na radnom mjestu, zaposlenike redovito informirati i educirati o njihovim pravima i obvezama, zviždačima zajamčiti zaštita od odmazde, pravovremeno reagirati na slučajeve koje su prijavili zviždači te uspostaviti kanal za anonimno interno prijavljivanje; poziva Agenciju da objavljuje godišnja izvješća o broju slučajeva koje su prijavili zviždači i daljnjem djelovanju u tim slučajevima te da ih dostavlja tijelu nadležnom za davanje razrješnice; traži od Agencije da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti kada uspostavi i počne provoditi pravila o zviždačima;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da životopisi i izjave o financijskim interesima članova upravljačkog i izvršnog odbora Agencije nisu objavljeni na njezinim internetskim stranicama, osim životopisa predsjednika upravljačkog odbora; sa zabrinutošću napominje da Agencija nije predvidjela nikakve mehanizme za provjeru ili ažuriranje izjava o financijskim interesima; poziva Agenciju da riješi tu situaciju i bez daljnjega odgađanja objavi te dokumente kako bi se zajamčili potrebni javni nadzor i kontrola nad njezinim upravljanjem; poziva Agenciju da zajamči da se izjave o financijskim interesima redovito provjeravaju i ažuriraju;

10.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije predvidjela konkretne inicijative za povećanje transparentnosti u kontaktima s lobistima i dionicima; poziva Agenciju da donese proaktivnu politiku transparentnosti u pogledu lobiranja;

Unutarnja revizija

11.  napominje da je jedna otvorena preporuka Službe za unutarnju reviziju Komisije (IAS) za Agenciju zaključena u siječnju 2015.; nadalje, napominje da je IAS 2016. trebao izvršiti procjenu rizika za Agenciju; sa zanimanjem iščekuje godišnje izvješće Agencije za 2016. i više informacija o izvršenoj procjeni rizika;

Unutarnja kontrola

12.  prima na znanje da je, prema Agenciji, opsežna ex post kontrola financijske godine 2014., u skladu sa standardom Komisije za unutarnju kontrolu (ICS) br. 8 „procesi i postupci”, rezultirala brojnim preporukama od kojih su sve provedene tijekom 2015.; nadalje, prima na znanje da je izvršena kontrola 174 financijske transakcije koje čine 70,99 % proračuna Agencije za 2014., što je rezultiralo jednom izdanom preporukom u vezi s kašnjenjem plaćanja; potvrđuje da zbog kašnjenja nije bilo potrebno platiti nikakve kamate;

Druge primjedbe

13.  prima na znanje, prema izvješću Revizorskog suda, da u preambuli Uredbe (EU) br. 526/2013 stoji da bi osoblje koje obavlja prvenstveno administrativne poslove trebalo raditi u Iraklionu; prima na znanje činjenicu da Agencija, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, nije smatrala da je preambula Uredbe (EU) br. 526/2013 čimbenik koji bi sprečavao preseljenje;

14.  prima na znanje činjenicu da je Agencija, u komunikaciji s lokalnim vlastima i Komisijom, nastavila naglašavati prednosti preseljenja Agencije u jedinstveni ured u Ateni; nadalje, napominje da je procijenjeni trošak u pogledu preseljenja preostalih 14 zaposlenika u Iraklionu, kao i cjelokupnog namještaja, približno 360 000 EUR; potiče grčke vlasti, Komisiju i Agenciju da, kako bi se zajamčilo znatno učinkovitije korištenje sredstava Unije, što je prije moguće pronađu rješenje za pitanje rada Agencije na dvjema lokacijama;

15.  prima na znanje da je 68 članova osoblja 2015. sudjelovalo u posjetima izvan mjesta rada čiji je trošak bio 9585 EUR (141 EUR po osobi);

°

°  °

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

–  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 138.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 138.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 138.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 138.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti