Procedūra : 2016/2176(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0115/2017

Pateikti tekstai :

A8-0115/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.44
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0175

PRANEŠIMAS     
PDF 679kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2176(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0115/2017),

1.  patvirtina Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(9), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0115/2017),

1.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0115/2017),

A.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2015 finansinių metų biudžetas buvo 10 064 274 EUR, t. y. 3,37 proc. didesnis negu 2014 m.;

B.  kadangi Sąjungos įnašas į Agentūros 2015 finansinių metų biudžetą sudarė 9 155 661 EUR, t. y. buvo 3,8 proc. didesnis nei 2014 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

D.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  Pripažįsta, kad Agentūra:

−  į 2016 m. metinę ataskaitą įtrauks standartinį skyrių apie skaidrumą, atskaitomybę ir sąžiningumą;

−  kaip ir 2013 m. ir 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo atvejais, vis dar labai vėluoja Graikijos institucijų nuomos už biurus Atėnuose apmokėjimas, taigi atitinkamai vėluojama sumokėti patalpų Atėnuose ir Heraklione savininkams;

2.  pripažįsta, kad Agentūra įdėjo daug pastangų bendradarbiaudama su Graikijos institucijomis, kad išspręstų šią problemą, ir atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu negalima rasti kito sprendimo, Komisija, Agentūra ir Graikijos institucijos turėtų rasti šios problemos sprendimą siekdamos gerokai sumažinti riziką, su kuria susiduria Agentūra;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad 2015 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė ypatingai aukštą biudžeto įvykdymo lygį, kuris buvo 100 proc., ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 92,89 proc., t. y. 7,28 proc. didesnis, palyginti su 2014 m;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pabrėžia, kad II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) mokėjimų asignavimų perkėlimai į vėlesnius laikotarpius sudarė 150 000 EUR (22 proc.), ir ši suma yra mažesnė, palyginti su 600 000 EUR (49 proc.) 2014 m.; be to, pabrėžia, kad šie perkėlimai dažniausiai susiję su investicijomis į IT infrastruktūrą, kurios buvo užsakytos, kaip planuota, 2015 m. pabaigoje; pabrėžia, kad bendras perkeltų asignavimų rodiklis sumažėjo nuo 15 proc. 2014 m. iki 7 proc. 2015 m.;

5.  pažymi, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos planuoja ir apie tai informuoja Audito Rūmus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 69 darbuotojai; be to, pabrėžia, kad 2015 m. iš darbo Agentūroje išėjo 4 darbuotojai, o buvo įdarbinta 17 naujų darbuotojų;

7.  pažymi, kad Agentūra susiduria su sunkumais, įdarbindama, pritraukdama ir išlaikydama tinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, visų pirma dėl siūlomo darbo tipo (darbas pagal sutartį) ir žemo koeficiento, kuris taikomas skaičiuojant Agentūros darbuotojų Graikijoje algas; ragina Agentūrą ir Komisiją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie galimus problemos sprendimus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  pažymi, kad per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Agentūra ketina patvirtinti vidines informavimo apie pažeidimus taisykles; ragina Agentūrą priimti vidaus pranešimų apie pažeidimus politiką, kuria darbo vietoje būtų skatinama skaidrumo ir atskaitomybės kultūra, reguliariai informuoti ir mokyti darbuotojus apie jų pareigas ir teises, užtikrinti, kad informatoriai būtų apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų, laiku įvertinti informatorių įspėjimų turinį ir įgyvendinti anoniminių pranešimų teikimo vidaus kanalą; prašo, kad Agentūra paskelbtų metines ataskaitas apie informavimo atvejų skaičių ir tolesnius veiksmus, kurių dėl jų imtasi, ir praneštų apie juos biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; prašo Agentūros pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kai bus parengtos ir įgyvendintos informavimo apie pažeidimus taisyklės;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros valdybos ir vykdomosios valdybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos nėra skelbiami jos interneto svetainėje, išskyrus valdybos pirmininko gyvenimo aprašymą; susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nepateikė jokių susitarimų dėl interesų deklaracijų patikros ar atnaujinimo; ragina Fondą ištaisyti šią padėtį ir nedelsiant paskelbti tuos dokumentus siekiant užtikrinti reikiamą viešojo sektoriaus priežiūrą ir jo valdymo tikrinimą; ragina Agentūrą užtikrinti, kad interesų deklaracijos būtų reguliariai tikrinamos ir atnaujinamos;

10.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra nepateikė jokios konkrečios iniciatyvos, kaip pagerinti skaidrumą bendraujant su lobistais ir suinteresuotosiomis šalimis; ragina Agentūrą vykdyti aktyvią lobistų skaidrumo politiką;

Vidaus auditas

11.  pažymi, kad Agentūra buvo neįgyvendinusi vienos Komisijos vidaus audito tarnybos (IAS) rekomendacijos, kuri įvykdyta 2015 m. sausio mėn.; be to, pabrėžia, kad 2016 m. IAS Agentūrai turėjo atlikti rizikos vertinimą; laukia Agentūros 2016 m. metinės ataskaitos ir daugiau informacijos apie atliktą rizikos vertinimą;

Vidaus kontrolė

12.  pažymi, kad, kaip nurodė Agentūra, išplėstinė 2014 finansinių metų ex-post kontrolė kartu su vidaus kontrolės standartu (VKS) Nr. 8 „Procesai ir procedūros“ padėjo parengti keletą rekomendacijų, kurios visos buvo įgyvendintos 2015 m.; be to, patvirtina, kad buvo patikrinti 174 finansiniai sandoriai, kurie sudaro 70,99 proc. 2014 m. Agentūros biudžeto, ir atlikus patikrinimą pateikta viena rekomendacija dėl mokėjimų vėlavimo; patvirtina, kad dėl vėlavimo nereikėjo sumokėti jokių palūkanų;

Kitos pastabos

13.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje nurodytą faktą, kad Reglamento (ES) Nr. 526/2013 preambulėje nurodyta, jog darbuotojai, kurių pagrindinės užduotys susijusios su administravimu, turėtų dirbti Heraklione; patvirtina, kad, remiantis nusistovėjusia teismo praktika, Agentūra neatsižvelgė į Reglamento (ES) Nr. 526/2013 preambulę kaip į perkėlimą ribojantį veiksnį;

14.  patvirtina, kad Agentūra, bendraudama su vietos valdžios institucijomis ir Komisija, toliau pabrėžė Agentūros perkėlimo į vieną biurą Atėnuose privalumus; be to, nurodo, kad anot apskaičiavimų 14 Heraklione likusių darbuotojų ir visų baldų perkėlimas kainuotų apie 360 000 EUR; ragina Graikijos institucijas, Komisiją ir Agentūrą kuo greičiau rasti sprendimą dėl Agentūros būstinių dviejose vietose, nes tai leistų užtikrinti daug efektyvesnį Sąjungos lėšų panaudojimą;

15.  nurodo, kad 2015 m. 68 darbuotojai dalyvavo išvažiuojamuosiuose posėdžiuose, ir tai kainavo 9 585 EUR (141 EUR vienam asmeniui);

°

°  °

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d..] rezoliucijoje(11) [dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 138.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 138.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 138.

(7)

OL C 449, 2016 12 1, p. 138.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika