Procedură : 2016/2176(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0115/2017

Texte depuse :

A8-0115/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.44
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0175

RAPORT     
PDF 603kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2176(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(4), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0115/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004(9), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0115/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2176(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0115/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 10 064 274 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 3,37 % față de 2014;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2015 s-a ridicat la 9 155 661 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 3,8 % față de 2014;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

D.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de următoarele:

−  Agenția va include în raportul său anual pe 2016 un capitol standard privind transparența, răspunderea și integritatea;

−  în urma descărcărilor de gestiune pentru exercițiile 2013 și 2014, autoritățile elene continuă încă să efectueze cu întârziere considerabilă plata chiriei pentru sediul din Atena, fapt care întârzie, la rândul său, plățile către proprietarii din Atena și Heraklion;

2.  ia act de faptul că Agenția a continuat să depună eforturi semnificative de a contacta autoritățile elene pentru a remedia situația, dat fiind că se pare că nu există nicio altă soluție în prezent, iar Comisia, Agenția și autoritățile elene ar trebui să găsească o soluție la această problemă, pentru a reduce semnificativ riscurile la care este expusă Agenția;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată excepțională de execuție bugetară de 100 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,89 %, ceea ce reprezintă o creștere de 7,28 % comparativ cu 2014;

Credite de angajament și reportări

4.  ia act de faptul că reportările de credite angajate la Titlul II (cheltuieli administrative) au fost de 150 000 EUR (22 %), mai puțin de 600 000 EUR (49 %), sumă la care s-au ridicat în 2014; în plus, constată că reportările respective erau legate, în principal, de investițiile în infrastructura IT care au fost dispuse, conform planificării, la sfârșitul exercițiului 2015; evidențiază că nivelul total al creditelor angajate reportate a scăzut de la 15 % în 2014 la 7 % în 2015;

5.  constată că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  ia act de faptul că, la sfârșitul exercițiului 2015, Agenția număra 69 de angajați; în plus, ia act de faptul că, în cursul exercițiului 2015, 4 angajați au părăsit Agenția și că Agenția a recrutat 17 noi angajați;

7.  observă că Agenția întâmpină dificultăți în recrutarea, atragerea și păstrarea personalului calificat corespunzător, mai ales din cauza tipurilor de posturi oferite (agenți contractuali) și a coeficientului corector scăzut care se aplică în Grecia salariilor angajaților Agenției; invită Agenția și Comisia să comunice autorității care acordă descărcarea de gestiune posibile soluții la această problemă;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

8.  ia act de faptul că Agenția intenționează să adopte norme interne privind semnalarea neregulilor în primul trimestru al exercițiului 2017; îndeamnă Agenția să adopte o politică internă privind denunțătorii, care va promova o cultură a transparenței și a responsabilității la locul de muncă, să își informeze și să își instruiască în mod periodic angajații cu privire la drepturile și responsabilitățile lor, să garanteze faptul că denunțătorii sunt protejați împotriva măsurilor de retorsiune, să adopte măsurile necesare pentru a aborda în timp util aspectele semnalate de denunțători și să instituie un canal intern de raportare care să garanteze anonimatul persoanelor care îl utilizează; îndeamnă Agenția să publice rapoarte anuale cu privire la numărul de cazuri de semnalare a neregulilor și la acțiunile întreprinse în privința lor și să transmită aceste rapoarte autorității care acordă descărcarea de gestiune; solicită Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport atunci când se elaborează și se pun în punere normele în materie de semnalare a neregulilor;

9.  constată cu îngrijorare că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație al Agenției și cele ale membrilor Comitetului său executiv nu sunt publicate site-ul internet al Agenției, cu excepția CV-ului președintelui Consiliului de administrație; constată cu îngrijorare că Agenția nu a prevăzut niciun mecanism de verificare sau actualizare a declarațiilor de interese; invită Agenția să remedieze situația și să publice aceste documente fără întârziere, pentru a asigura supravegherea publică necesară și controlul asupra personalului său de conducere; invită Agenția să se asigure că aceste declarații de interese sunt verificate și actualizate în mod regulat;

10.  constată cu îngrijorare că Agenția nu a avut nicio inițiativă specifică pentru a mări transparența în contactele cu lobbyiștii și cu părțile interesate; invită Agenția să pună în aplicare o politică proactivă privind transparența activităților de lobby;

Auditul intern

11.  ia act de faptul că Agenția avea o recomandare deschisă formulată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS), care a fost închisă în ianuarie 2015; în plus, ia act de faptul că IAS urma să efectueze o evaluare a riscurilor pentru Agenție în 2016; așteaptă cu interes raportul anual pe 2016 al Agenției, precum și să primească mai multe informații privind evaluarea riscurilor efectuată;

Controlul intern

12.  ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Agenție, controlul ex post amănunțit privind exercițiul financiar 2014, realizat în conformitate cu standardul de control intern nr. 8 referitor la „procese și proceduri”, a condus la formularea unei serii de recomandări care au fost puse în practică în totalitate în cursul exercițiului 2015; ia act, de asemenea, de faptul că 174 de tranzacții financiare, reprezentând 70,99 % din bugetul agenției pe 2014, au făcut obiectul controlului, iar acest lucru a condus la formularea unei recomandări privind întârzierea plăților; constată că întârzierea nu a generat dobânzi de achitat;

Alte observații

13.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, preambulul Regulamentului (UE) nr. 526/2013 prevede că personalul care se ocupă în special de administrație ar trebui să lucreze la Heraklion; ia act de faptul că, în conformitate cu jurisprudența constantă, Agenția nu a considerat că preambulul Regulamentului (UE) nr. 526/2013 reprezintă un factor restrictiv pentru mutare;

14.  ia act de faptul că Agenția, în comunicările sale cu autoritățile locale și cu Comisia, a continuat să scoată în evidență avantajele mutării Agenției la sediul unic de la Atena; constată, de asemenea, că costul estimat al transferului celor 14 membri ai personalului care au mai rămas la Heraklion, precum și al mutării întregului mobilier, este de circa 360 000 EUR; încurajează autoritățile elene, Comisia și Agenția să găsească, cât mai curând posibil, o soluție la problema celor două sedii ale Agenției, pentru a garanta o utilizare mult mai eficientă a fondurilor UE;

15.  ia act de faptul că, în 2015, 68 de angajați au participat la o zi de activitate externă, al cărei cost total a fost de 9 585 EUR (141 EUR de persoană);

°

°  °

16.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 138.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 138.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 138.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 138.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 165, 18.6.2013, p. 41.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate