Menetlus : 2016/2167(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0116/2017

Esitatud tekstid :

A8-0116/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.49

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0180

RAPORT     
PDF 378kWORD 62k
29.3.2017
PE 593.858v02-00 A8-0116/2017

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2167(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori tegevusele agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta(9), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2015. aasta lõplik eelarve 16 852 526 eurot, st 2,34 % väiksem kui 2014. aastal;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus agentuuri eelarvesse oli 2015. aastal 14 732 995 eurot, mis on 3,54 % rohkem kui 2014. aastal;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2014. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning kõnealuse kahe kommentaari seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „ei kohaldata“ või „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et eelarveaastal 2015 eelarve jälgimiseks rakendatud meetmete tulemusel oli eelarve täitmise määr 97,5 %, mis on 1,2 % võrra 2014. aasta määrast madalam, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 72,1 %, mis on 2014. aasta määrast 3,50 % võrra madalam;

3.  märgib, et agentuuri tegevuspõhist eelarvestamist, mida katsetati 2014. aastal, rakendati täies mahus 2015. aastal, mis võimaldab agentuuril teha edasisi plaane ning pöörata rohkem tähelepanu asutusesisesele koostööle ja meeskonnatööle; tunnistab peale selle, et agentuur on tegevuspõhiseks juhtimiseks ja eelarvestamiseks mõeldud e-rakenduse väljatöötamisel, mis tuli tööle rakendada 2016. aastal, suuri edusamme teinud; palub, et agentuur annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kuidas on e-rakenduse kasutuselevõtmine agentuuri mõjutanud;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et II jaotise (halduskulud) raames eraldatud eelarve täideti 97,4 % ulatuses; võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et II jaotise assigneeringutest seoti kulukohustustega 25,56 % ja seda peamiselt teenuste tõttu, millega seotud leping kestab kaks kalendriaastat, ning IT-teenuste tõttu, mis ei olnud 2015. aasta lõpuks veel täies mahus osutatud või mille eest ei olnud veel arvet esitatud;

5.  märgib peale selle, et III jaotise (tegevuskulud) raames eraldatud eelarve täideti 98,36 % ulatuses; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et III jaotise assigneeringutest seoti kulukohustustega 40,80 % ja seda peamiselt suuremahuliste teadusprojektide tõttu, mis kestavad kauem kui üks aasta, ja juhatuse koosoleku tõttu, mis pidi toimuma 2015. aasta viimases kvartalis, kuid mis peeti jaanuaris 2016;

6.  märgib, et ülekandmine võib olla sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

7.  märgib, et 2015. aasta jooksul tehti eelarves kogusummas 723 300 eurot 10 ümberpaigutust, et suunata vahendeid valdkondadest, kus tehti kindlaks eelarvevahendite kokkuhoiu võimalused, valdkondadesse, kus vahendeid nappis, et tagada aastaeesmärkide saavutamine; märgib rahuloluga, et iga-aastase tegevusaruande kohaselt jäid 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  märgib, et 2015. aastal tellis agentuur kaupu ja teenuseid kokku 7 926 84 euro eest; märgib lisaks, et 16,64 % hangetele kulunud summast eraldati nelja avatud hankemenetluse kaudu ja 11,41 % 77 läbirääkimistega menetluste kaudu; võtab teadmiseks, et 64,73 % hangetele kulunud summast seoti raamlepingute alusel kulukohustustega 170 erilepingu või ostutellimuse kaudu ja 7,22 % komisjoni teenustaseme kokkuleppe ja raamlepingute kaudu;

9.  märgib, et agentuur tegi 2015. aastal seoses 2013. aasta personalieeskirjade rakendamisega märkimisväärseid edusamme, tagades oma sise-eeskirjade ja menetluste ühtlustamise; võtab teadmiseks, et korraldati hankemenetlus väliskonsultantidele, kelle ülesanne on anda nõu agentuuri ülesehituse ja töökorralduse küsimuses ning leida võimalused inim- ja rahaliste ressursside maksimeerimiseks, parandades sel eesmärgil tõhusust ja tulemuslikkust, et paremini saavutada eesmärke, mis on sätestatud agentuuri mitmeaastases strateegilises programmis aastateks 2014–2020; märgib, et agentuur täitis 2015. aastal kuus täitmata ametikohta, samas kui kaks töölevõtmise menetlust oleks pidanud lõpule viidama 2016. aastal;

10.  märgib, et kaotades kahe ajutise teenistuja AST ametikohad 2015. aastal, vähendas agentuur kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud eelarvedistsipliini käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes(11), oma töötajate arvu 5 %; märgib, et komisjon liigitas agentuuri optimaalselt toimivaks ametiks, mis tähendas veel 5 %-list töötajate arvu vähendamist ja ühe AST ametikoha kaotamist 2016. aastal; palub komisjonil tagada, et võimalikud lisakokkuhoiumeetmed ei takistaks agentuuri oma ülesandeid täitmast;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  võtab teadmiseks, et agentuuri haldusnõukogu võttis vastu pettusevastase strateegia, lähtudes suunistest, mida Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) andis liidu ametitele; märgib, et ajavahemikku 2015–2018 hõlmava pettusevastase strateegia eesmärke hakati rakendama üksikasjaliku tegevuskava kaudu ja selle rakendamise üle teeb järelevalvet agentuuri juhatus; märgib rahuloluga, et 2015. aastal ei edastatud OLAFile ühtegi juhtumit ning OLAF ei algatanud agentuuri tegevuse suhtes ühtegi muudel teabeallikatel põhinevat juurdlust;

12.  märgib, et agentuur ei ole rikkumistest teatamise sise-eeskirja veel rakendanud; võtab teadmiseks, et agentuur ootab endiselt komisjoni suuniseid; palub agentuuril võtta see eeskiri vastu nii, et sellega soodustatakse rikkumisest teatamise sisekorraga agentuuri töökeskkonnas seda, et läbipaistvusest ja vastutusest saab tava, töötajaid teavitatakse korrapäraselt nende kohustustest ja õigustest ja neile antakse sellekohast koolitust, rikkumisest teatajatele tagatakse kaitse kättemaksu eest, rikkumisest teatajate edastatud hoiatustega tegeldakse aegsasti ja anonüümse agentuurisisese teatamise jaoks luuakse vastav kanal; nõuab, et aastaaruanded, milles on kirjas rikkumisest teatajate kaudu teatavaks saanud juhtumid ja nende lahendamiseks võetud meetmed, avalikustataks ja edastataks koos rikkumisest teatamise eeskirja koostamise ja rakendamise aruandega eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

13.  märgib murega, et agentuuri huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat koosseisuväliste töötajate, ajutiste töötajate ega lähetatud riiklike ekspertide suhtes ei rakendata; palub agentuuril poliitikat ajakohastada, st kohaldada seda ka koosseisuväliste töötajate, ajutiste töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide suhtes, ja anda sellest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru;

14.  märgib, et agentuuri veebisait kujundati 2015. aastal täielikult ümber ja käivitati uuesti, see on kättesaadav 25 keeles ja seda on täiendatud teabekogumiga „OSHwiki“, mis pakub paljudes ohutus- ja tervishoiuküsimustes üksikasjalikku teavet; võtab rahuloluga teadmiseks, et agentuur tegi selle projekti raames koostööd tõlkekeskusega, et töötada välja uus veebisaidi back office`i funktsioon, mis lihtsustab oluliselt tõlgete haldamist, ning et see funktsioon tehakse kättesaadavaks ka muudele ametitele ja organitele;

Siseaudit

15.  märgib, et 2015. aasta lõpus ei olnud pooleli ühegi olulise ega kriitilise tähtsusega soovituse elluviimine, mille komisjoni siseauditi talitus auditite tulemusel andis; märgib, et siseauditi talitus märkis 2015. aasta juunis, et viimane väga oluline soovitus, mille ta oli andnud 2013. aastal läbi viidud kinnituse andmise etappide aruandlust ja ülesehitust käsitleva auditi tulemusel, on ellu viidud; võtab lisaks teadmiseks, et agentuur võttis seoses komisjoni siseauditi talituse 2012. ja 2013. aasta auditite viimaste veel ellu viimata soovitustega järelmeetmeid, mis esitati siseauditi talitusele läbivaatamiseks;

Tulemused

16.  märgib, et agentuuri talitluspidevuse kava vaadati täielikult läbi, seda testiti ja selle lõppversioon võeti vastu; märgib et agentuuri IKT töörühm alustas koostööd liidu infoturbeintsidentidega tegeleva rühmaga, et suurendada infotehnoloogilist turvalisust; märgib, et agentuur hakkas tarkvaraküsimuste dokumenteerimiseks rakendama iseenda vahendit, tänu millele suureneb tarnijate vastutus ja probleemide käsitlemisel toimunu kohta on lihtsam teavet saada;

Muud märkused

17.  tunnistab agentuuri rolli ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku (2014–2020) rakendamisel; märgib sellega seoses nii agentuuri, töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee kui ka tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee töö tähtsust seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/37/EÜ(12) sätestatud siduvate piirnormidega kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute kohta töökeskkonnas;

18.  hindab agentuuri panust tervislike ja ohutute töökohtade edendamisse kogu liidus ja väljaspool seda; võtab teadmiseks agentuuri edusammud mitmeaastase strateegilise programmi rakendamisel, eelkõige mis puudutab katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses“ ja veebipõhist interaktiivset riskihindamisvahendit (OiRA);

19.  nõuab, et agentuur jätkaks töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas hoolikat järelevalvet, analüüsimist ja aruandlust ning esitaks töötervishoiu ja -ohutuse parandamiseks algatusi;

°

°  °

20.  viitabeelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

31.1.2017

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2167(DEC))

Arvamuse koostaja: Marian Harkin

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas, et agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed ning et agentuuri finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga on kajastatud õiglaselt; nõuab, et agentuur jätkaks töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas hoolikat järelevalvet, analüüsimist ja aruandlust ning tuleks välja algatustega töötervishoiu ja -ohutuse parandamiseks;

2.  hindab agentuuri panust tervislike ja ohutute töökohtade edendamisse kogu liidus ja mujal; võtab teadmiseks agentuuri edusammud mitmeaastase strateegilise programmi 2014–2020 rakendamisel, eelkõige mis puudutab katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses“ ja veebipõhist interaktiivset riskihindamisvahendit (OiRA);

3.  tõdeb, et eelarve täitmise määr oli 2015. aastal jätkuvalt kõrge (97,5 %), kuid vähenes veidi võrreldes 2014. aastaga (99 %); juhib tähelepanu sellele, et ülekantud assigneeringute määr oli II jaotises (26 %) ja III jaotises (41 %) ikka veel kõrge, olgugi et II jaotises ülekantud assigneeringute määr oli võrreldes 2014. aastaga väiksem;

4.  kiidab heaks agentuuri järelmeetmed seoses märkustega, mille tegi eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelnevate aastate eelarve täitmise kohta;

5.  märgib murega, et agentuur ei täida ikka veel täielikult ELi 2004. aasta personalieeskirju;

6.  tunnistab agentuuri rolli ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku (2014–2020) rakendamisel; märgib sellega seoses nii agentuuri, töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee kui ka tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee töö tähtsust seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/37/EÜ(14) sätestatud siduvate piirnormidega kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute kohta töökeskkonnas.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Valli

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 179.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 179.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 179.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 179.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 30,4/2004/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika