Procedură : 2016/2167(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0116/2017

Texte depuse :

A8-0116/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.49

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0180

RAPORT     
PDF 622kWORD 63k
29.3.2017
PE 593.858v01-00 A8-0116/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2167(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2017),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0053/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă(9), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2167(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0116/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 16 852 526 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,34 % în raport cu 2014;

B.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2015 s-a ridicat la 14 732 995 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 3,54 % față de 2014;

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  constată din raportul Curții că, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2014, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent cele două observații sunt marcate cu indicațiile „nu se aplică” sau „finalizat”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,5 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,2 % față de 2014, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 72,1 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,50 % față de 2014;

3.  ia act de faptul că abordarea Agenției de întocmire a bugetului pe activități, care a reprezentat o acțiune-pilot în 2014, a fost pusă în aplicare pe deplin în 2015, ceea ce i-a permis Agenției să planifice mai departe în viitor, precum și să pună un accent mai puternic pe colaborare și pe munca în echipă în cadrul organizației; recunoaște, în plus, că Agenția a efectuat numeroase progrese cu privire la dezvoltarea unui instrument electronic de gestiune și întocmire a bugetului pe activități, care urma să fie implementat în 2016; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la efectele implementării instrumentului electronic asupra organizării sale;

Credite de angajament și reportări

4.  ia act de faptul că bugetul alocat la titlul II (cheltuieli administrative) a fost executat în proporție de 97,4 %; constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate de la titlul II s-a ridicat la 25,56 %, în principal ca urmare a serviciilor care sunt contractate pentru o perioadă de doi ani calendaristici, precum și a serviciilor IT care încă nu fuseseră pe deplin livrate sau facturate până la sfârșitul anului 2015;

5.  în plus, ia act de faptul că bugetul alocat la titlul III (cheltuieli operaționale) a fost executat în proporție de 98,36 %; constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate de la titlul III s-a ridicat la 40,80 %, în principal ca urmare a proiectelor de cercetare la scară largă cu o durată mai mare de un an și a unei reuniuni a Consiliului de administrație care a avut loc în ianuarie 2016 și care ar fi trebuit să fie organizată în ultimul trimestru al anului 2015;

6.  ia act de faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Transferuri

7.  ia act de faptul că, în cursul exercițiului financiar 2015, 10 transferuri bugetare, în valoare totală de 723 300 EUR, au fost efectuate cu scopul de a realoca resurse provenite din domeniile unde au fost identificate economii bugetare către domenii în care resursele sunt puține, pentru a asigura atingerea obiectivelor din cursul exercițiului; constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual de activitate, nivelul și natura transferurilor din 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.  ia act de faptul că, în 2015, Agenția a contractat bunuri și servicii în valoare totală de 7 926 184 EUR; observă, în plus, că un procent de 16,64 % din valoarea de achiziție a fost atribuit prin patru proceduri deschise și 11,41 % prin 77 de proceduri negociate; ia act de faptul că un procent de 64,73 % din valoarea achizițiilor a fost angajat prin intermediul a 170 de contracte specifice sau de comenzi de achiziție, în temeiul contractelor-cadru, iar 7,22 % prin intermediul acordurilor privind nivelul serviciilor și al contractelor-cadru ale Comisiei;

9.  observă că, în 2015, Agenția a făcut progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a Statutului funcționarilor adoptat în 2013, asigurându-se că normele și procedurile sale interne au fost aliniate; ia act de faptul că a fost lansată o procedură de achiziții pentru consultanți externi care să ofere consiliere cu privire la structura Agenției și la organizarea muncii și să identifice opțiuni pentru maximizarea resurselor umane și financiare, prin îmbunătățirea eficienței și a eficacității, pentru a îndeplini în mod optim obiectivele stabilite în programul strategic multianual al Agenției pe perioada 2014-2020; ia act de faptul că Agenția a ocupat în cursul anului 2015 șase posturi vacante, în timp ce două proceduri de recrutare urmau să fie finalizate în 2016;

10.  ia act de faptul că, prin desființarea a două posturi AST de agent temporar în 2015, Agenția a redus numărul de membri ai personalului cu 5 %, în conformitate cu principiile generale prevăzute în Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară(11); subliniază că Comisia a clasificat Agenția drept „agenție cu viteză de croazieră”, ceea ce implică o reducere suplimentară de 5 % și desființarea unui post AST în 2016; invită Comisia să garanteze că potențialele măsuri suplimentare de reducere a costurilor nu afectează capacitatea Agenției de a-și îndeplini mandatul;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

11.  ia act de faptul că Consiliul de conducere al Agenției a adoptat o strategie antifraudă pe baza orientărilor emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru agențiile Uniunii; ia act de faptul că obiectivele strategiei antifraudă, care acoperă perioada 2015-2018, au fost operaționalizate prin intermediul unui plan de acțiune detaliat, iar punerea în aplicare a strategiei este monitorizată de către biroul Agenției; ia act cu satisfacție de faptul că, în 2015, nu au fost transmise cazuri către OLAF, iar OLAF nu a inițiat niciun caz referitor la activitatea Agenției, pe baza altor surse de informații;

12.  ia act de faptul că Agenția nu a implementat încă norme interne privind denunțarea neregulilor; ia act de faptul că Agenția așteaptă orientările Comisiei; îndeamnă Agenția să adopte norme care să permită ca politica sa internă privind denunțarea neregulilor să promoveze o cultură a transparenței și a responsabilității la locul de muncă, să își informeze și să își instruiască în mod periodic angajații cu privire la drepturile și responsabilitățile lor, să garanteze faptul că denunțătorii sunt protejați de represalii, să adopte măsurile necesare pentru a aborda în timp util aspectele semnalate de denunțători și să instituie un canal intern de raportare care să garanteze anonimatul persoanelor care îl utilizează; solicită să se publice și să se prezente autorității care acordă descărcarea de gestiune rapoarte anuale privind numărul cazurilor de nereguli semnalate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestora, împreună cu raportul referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor în materie de denunțare a neregulilor;

13.  constată cu îngrijorare că politica Agenției privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese nu include personalul extern, personalul interimar și experții naționali detașați; îndeamnă Agenția să își actualizeze politica pentru a include membrii externi ai personalului, personalul interimar și experții naționali detașați și să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport în acest sens;

14.  ia act de faptul că site-ul de internet al Agenției a fost complet reorganizat și relansat în 2015, este disponibil în 25 de limbi și a fost completat cu pagina „OSH wiki”, care oferă informații detaliate cu privire la o gamă largă de teme referitoare la sănătate și siguranță; ia act cu satisfacție de faptul că, în cadrul acestui proiect, Agenția a colaborat cu Centrul de Traduceri pentru a dezvolta o nouă funcție în cadrul serviciului administrativ al site-ului de internet, care facilitează în mod considerabil gestionarea traducerilor, precum și de faptul că această funcție este în curs de a fi pusă și la dispoziția altor agenții și organisme;

Auditul intern

15.  ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2015, Agenția nu avea recomandări deschise marcate ca fiind „critice” sau „foarte importante” în auditurile efectuate de către Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei; ia act de faptul că IAS a marcat ultima recomandare deschisă, marcată ca fiind „foarte importantă” și care rezulta din auditul din 2013 privind „raportarea și elementele de bază ale asigurării”, ca fiind „închisă” în iunie 2015; constată, de asemenea, că Agenția a dat curs ultimelor recomandări deschise din auditurile IAS din 2012 și 2013, care au fost trimise la IAS pentru a fi analizate;

Performanța

16.  ia act de faptul că planul Agenției de asigurare a continuității activității a fost complet revizuit și testat, iar versiunea sa finală a fost adoptată; ia act de faptul că echipa TIC din cadrul Agenției a stabilit o colaborare cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică al Uniunii pentru a îmbunătăți securitatea informatică; observă că Agenția a pus în aplicare propriul instrument de înregistrare a problemelor de software, ceea ce contribuie la responsabilizarea furnizorilor și permite ca istoricul unei probleme să poată fi accesat cu mai mare ușurință;

Alte observații

17.  recunoaște rolul pe care îl joacă Agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020; ia act de valoarea activității Agenției în această privință, precum și a activității desfășurate de Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională și de Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în contextul limitelor obligatorii de expunere profesională la agenți cancerigeni și mutageni prevăzute în Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului(12).

18.  apreciază contribuția Agenției la promovarea unor locuri de muncă sănătoase și sigure în Uniune și dincolo de granițele ei; ia act de implementarea programului său multianual strategic, în special a programului-pilot intitulat „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase la orice vârstă” și a evaluării interactive online a riscurilor (OiRA);

19.  solicită Agenției să continue să monitorizeze îndeaproape, să analizeze și să raporteze cu privire la condițiile de sănătate și de securitate la locul de muncă, precum și să propună inițiative pentru îmbunătățirea acestora;

°

°  °

20.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

31.1.2017

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2167(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 și că situația sa financiară la 31 decembrie 2015 este clar prezentată; solicită Agenției să continue să monitorizeze îndeaproape, să analizeze și să raporteze cu privire la condițiile de sănătate și de securitate la locul de muncă, precum și să prezinte inițiative pentru îmbunătățirea acestora;

2.  apreciază contribuția Agenției la promovarea unor locuri de muncă sănătoase și sigure în Uniune și dincolo de granițele ei; ia act de implementarea programului său multianual strategic pentru anii 2014-2020, în special a programului-pilot intitulat „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase la orice vârstă” și a evaluării interactive online a riscurilor (OiRA);

3.  constată faptul că rata de execuție a bugetului s-a menținut ridicată în 2015 (97,5 %), deși a scăzut ușor comparativ cu 2014 (99 %); subliniază că nivelul creditelor reportate a rămas ridicat la titlu II (26 %) și la titlul III (41 %), deși creditele de la titlul II care au fost reportate s-au redus față de 2014;

4.  salută măsurile luate de Agenție ca urmare a observațiilor realizate de autoritatea care acordă descărcare de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului din anii anteriori;

5.  ia act cu preocupare de faptul că Agenția nu s-a conformat pe deplin la Statutul funcționarilor UE din 2004;

6.  recunoaște rolul pe care îl joacă Agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a Cadrului strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020; ia act de valoarea activității Agenției în această privință, precum și a activității desfășurate de Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională și de Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în contextul limitelor obligatorii de expunere profesională privind expunerea la agenți cancerigeni și mutageni prevăzute în Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

25.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marco Valli

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 179.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 179.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 179.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 179.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

(12)

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

(13)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(14)

  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

Notă juridică - Politica de confidențialitate