ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

  29.3.2017 - (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

  Rozpočtový výbor
  Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas


  Postup : 2017/2051(INI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0117/2017
  Předložené texty :
  A8-0117/2017
  Přijaté texty :

  NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

  (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, jejž předložila Komise (COM(2016)0604),

  –  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016), a na opravu k tomuto návrhu provedou Radou (14942/2016 COR2),

  –  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C8-0103/2017),

  –  s ohledem na principiální dohodu Rady ze dne 7. března 2017 týkající se revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020[1],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise[2],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období[3],

  –  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne xx. dubna 2017 o návrhu nařízení,

  –  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0117/2017),

  1.  schvaluje společná prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojená k tomuto usnesení;

  2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

  3.  bere na vědomí jednostranná prohlášení Rady a Komise;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  PŘÍLOHA: PROHLÁŠENÍ

  Prohlášení Evropského parlamentu a Rady o zvýšení prostředků (navýšeních) na zbývající období víceletého finančního rámce

  V souvislosti s přezkumem/revizí víceletého finančního rámce v polovině období se Evropský parlament a Rada dohodly na tom, že v souladu s návrhem Komise budou v letech 2017 až 2020[1] provedena navýšení o částky uvedené níže v tabulce, a to na základě ročního rozpočtového procesu, aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu:

   

  Prostředky na závazky, v mil. EUR

  Podokruh 1a

   

  Horizont 2020

  200

  Nástroj pro propojení Evropy – doprava

  300

  Erasmus+

  100

  Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME)

  100

  Wifi4EU*

  25

  EFSI*

  150

  Podokruh 1a celkem

  875

   

   

  Podokruh 1b (Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – YEI)

  1200**

   

   

  Okruh 3

  2549

   

   

  Okruh 4*

  1385

   

   

  Podokruhy 1a a 1b a okruhy 3 a 4 celkem

  6009

  *Aniž se předjímá výsledek probíhajících diskusí o legislativních návrzích v rámci podokruhu 1a a okruhu 4.

  **Rozloženo do čtyř let (2017–2020).

  V ročním rozpočtovém procesu bude určeno také přerozdělení celkové částky 945 milionů EUR, z toho 875 milionů EUR v podokruhu 1a a 70 milionů EUR v okruhu 4.

  Prohlášení Evropského parlamentu a Rady týkající se zamezení akumulaci nadměrného objemu neuhrazených faktur

  Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby i nadále důkladně kontrolovala provádění programů na období 2014–2020 s cílem zabezpečit řádný vývoj prostředků na platby v souladu se schválenými prostředky na závazky. Za tímto účelem Komisi vyzývají, aby po celé zbývající období platnosti stávajícího víceletého finančního rámce včas předkládala aktualizované údaje o situaci a odhady týkající se prostředků na platby. Evropský parlament a Rada v patřičnou dobu přijmou veškerá nezbytná rozhodnutí ohledně řádně odůvodněných potřeb, aby se zamezilo akumulaci nadměrného objemu neuhrazených faktur a zajistila se řádná úhrada platebních nároků.

  Prohlášení Evropského parlamentu a Rady o platbách na zvláštní nástroje

  Evropský parlament a Rada se dohodly, že návrh na změnu rozhodnutí (EU) 2015/435 upraví tak, aby nebyla žádným způsobem dotčena povaha plateb na jiné zvláštní nástroje obecně.

  Prohlášení Evropského parlamentu a Rady týkající se nezávislého vyhodnocení výsledků v souvislosti s cílem postupného snížení počtu zaměstnanců o 5 % mezi roky 2013 a 2017

  Evropský parlament a Rada navrhují, aby bylo v souvislosti s cílem postupného snížení počtu zaměstnanců o 5 % mezi roky 2013 a 2017 provedeno nezávislé hodnocení výsledků, které se bude vztahovat na všechny orgány, instituce a jiné subjekty, jak bylo dohodnuto v interinstitucionální dohodě z roku 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení. Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby na základě závěrů tohoto hodnocení předložila vhodný navazující návrh.

  Prohlášení Evropského parlamentu o společných prohlášeních připojených k revizi VFR v polovině období

  Evropský parlament připomíná, že čtyři společná prohlášení, která jsou připojena k revidovanému nařízení o VFF, jsou politické povahy a nemají žádné právní důsledky.

  Pokud jde o společné prohlášení o zvýšení prostředků (navýšeních) a přerozdělení ve prospěch programů Unie, je třeba připomenout, že výši a skladbu rozpočtu Unie určuje podle Smluv rozpočtový orgán prostřednictvím ročního rozpočtového procesu. Evropský parlament zdůrazňuje, že je jednou z rovnocenných složek rozpočtového orgánu a jako takový bude plně uplatňovat svá práva, a to bez ohledu na jakákoli politická prohlášení. Nutnost dodržovat práva rozpočtového orgánu se jasně odráží i ve znění společného prohlášení.

  Evropský parlament proto částky, které jsou uvedeny v tomto společném prohlášení, považuje za částky referenční, které budou v rámci ročního rozpočtového procesu přezkoumány, přičemž se řádně zohlední konkrétní okolnosti každého ročního rozpočtu. Pokud jde o navrhovaná přerozdělení v podokruhu 1A a okruhu 4, Evropský parlament má v úmyslu přezkoumat každý návrh Komise zvlášť, a zajistit tak, aby ke snížení nedošlo u žádného klíčového programu Unie, zejména jedná-li se o programy, jež podporují růst a zaměstnanost nebo reagují na současné naléhavé potřeby a vyznačují se vysokou mírou čerpání prostředků.

  Je zřejmé, že veškeré částky uvedené ve společném prohlášení, které se týkají dosud nepřijatých legislativních návrhů, v žádném případě nepředjímají výsledky příslušných legislativních jednání.

  Prohlášení Rady o platbách na zvláštní nástroje

  Rada navrhuje zachovat stávající stav a nezavádět v kontextu tohoto přezkumu/revize obecné společné pravidlo, pokud jde o způsob zacházení s platbami pro jiné zvláštní nástroje. Právní služba Rady ve svém stanovisku konstatovala, že rozpočtový orgán bude mít nadále možnost rozhodnout v každém jednotlivém případě ve vztahu k dané konkrétní mobilizaci prostředků, zda mají být některé nebo všechny odpovídající platby započítávány nad rámec stropů víceletého finančního rámce.

  Prohlášení Komise týkající se posílení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a dalších opatření na pomoc řešení migrační krize a bezpečnostních otázek

  V případě, že by se znovu obrátil sestupný trend vývoje nezaměstnanosti mladých lidí, který sledujeme od roku 2013, by mělo být zváženo navýšení finančních prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí nad částku 1,2 miliardy EUR dohodnutou v rámci přezkumu/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období, a to využitím rozpětí, která jsou k dispozici v rámci celkového rozpětí pro závazky v souladu s článkem 14 nařízení o víceletém finančním rámci. Za tímto účelem bude Komise pravidelně podávat zprávy o sledovaných statistických trendech a v případě potřeby předloží návrh opravného rozpočtu.

  Aniž je dotčeno výše uvedené, mělo by být zváženo, zda jsou k dispozici dodatečná rozpětí, kterých by mohlo být přednostně využito na investice do mladých lidí v celé Evropě a na opatření napomáhající řešení vnitřního i vnějšího rozměru migrační krize a bezpečnostních otázek, pokud by vyvstaly nové potřeby, jež nejsou pokryty stávajícím nebo dohodnutým financováním. Za tímto účelem Komise v případě potřeby předloží příslušné návrhy, přičemž zohlední potřebu zachovat dostatečná rozpětí pro neočekávané události a zajistit hladké provádění již dohodnutých programů.

  • [1]  Část celkových navýšení již byla dohodnuta v rámci rozpočtového procesu na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 tak již zahrnuje 200 milionů EUR v podokruhu 1a a 725 milionů EUR v okruhu 4. Evropský parlament a Rada se navíc dohodly, že v podokruhu 1b bude v roce 2017 poskytnuta částka 500 milionů EUR na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která bude financována z celkového rozpětí pro závazky a provedena prostřednictvím opravného rozpočtu v roce 2017. V neposlední řadě pak Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby neprodleně po přijetí právního základu požádala v opravném rozpočtu na rok 2017 o potřebné prostředky, tak aby bylo zajištěno financování EFSD z rozpočtu EU.

  INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  27.3.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  21

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

  S&D

  Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

  3

  -

  ENF

  Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  Verts/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  ECR

  Bernd Kölmel

  EFDD

  Marco Valli

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se