Procedure : 2017/2051(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0117/2017

Indgivne tekster :

A8-0117/2017

Forhandlinger :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0112

BETÆNKNING     
PDF 377kWORD 57k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

med med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Budgetudvalget

Ordfører: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG ERKLÆRINGER
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  der henviser til forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016) og Rådets berigtigelse (14942/2016 COR2),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8-0103/2017),

–  der henviser til Rådets principielle enighed af 7. marts 2017 om revision af den flerårige finansielle ramme 2014-2020(1),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag(2),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020(3),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af .... om forslag til forordning...

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0117/2017),

1.  godkender fælleserklæringerne fra Parlamentet og Rådet, der er vedføjet denne beslutning;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

3.  tage de ensidige erklæringer fra Kommissionen til efterretning;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

7030/2017 and 7031/2017 COR1.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309..

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412.


BILAG ERKLÆRINGER

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om forhøjelser (supplerende bevillinger) for den resterende periode af FFR'en

I forbindelse med midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR'en er Europa-Parlamentet og Rådet blevet enige om de supplerende bevillinger, som Kommissionen har foreslået for de beløb, der er angivet i nedenstående tabel, og som skal gennemføres i perioden 2017-2020(1) som led i den årlige budgetprocedure og uden at foregribe budgetmyndighedens beføjelser:

 

Forpligtelsesbevillinger, mio. EUR

Udgiftsområde 1a

 

Horisont 2020

200

CEF-Transport 

300

Erasmus+

100

COSME

100

WiFi4EU*

25

EFSI*

150

Udgiftsområde 1a i alt

875

 

 

Udgiftsområde 1b (ungdomsbeskæftigelsesinitiativet)

1 200**

 

 

Udgiftsområde 3

2 549

 

 

Udgiftsområde 4*

1 385

 

 

Udgiftsområde 1a, 1b, 3 og 4 i alt

6 009

* Dette berører ikke resultatet af de igangværende forhandlinger om udkastene til lovgivningsforslag inden for udgiftsområde 1a og 4H4udgiftsområde 4.

** Fordelt over fire år (2017-2020).

Omfordelinger af et samlet beløb på 945 mio. EUR vil blive identificeret i den årlige budgetprocedure, heraf 875 mio. EUR i udgiftsområde 1a og 70 mio. EUR i udgiftsområde 4.

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om at undgå akkumulering af et urimeligt stort antal ubetalte regninger

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje at kontrollere gennemførelsen af programmerne for 2014-2020 for at sikre en velordnet udvikling i betalingsbevillingerne, der er i overensstemmelse med de tilladte forpligtelsesbevillinger. Med henblik herpå opfordrer de Kommissionen til rettidigt gennem hele den resterende periode for den nuværende FFR at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger. Europa-Parlamentet og Rådet vil træffe de nødvendige beslutninger om behørigt berettigede behov i rette tid for at undgå akkumulering af et urimeligt stort antal ubetalte regninger og for at sikre, at krav om betaling godtgøres behørigt.

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om betalinger til særlige instrumenter

Europa-Parlamentet og Rådet blev enige om at tilpasse forslaget om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 for på ingen måde at påvirke karakteren af betalinger til andre særlige instrumenter generelt.

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om en uafhængig evaluering af resultaterne af målet om gradvis nedbringelse af personalet med 5 % mellem 2013 og 2017

Europa-Parlamentet og Rådet foreslår, at der foretages en uafhængig evaluering af resultaterne af målet om gradvis nedbringelse af personalet med 5 % mellem 2013 og 2017, der omfatter alle institutioner, organer og agenturer, som fastsat i IIA fra 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning. På baggrund af evalueringens konklusioner opfordrer Europa-Kommissionen og Rådet Kommissionen til at forelægge et passende opfølgende forslag.

Erklæring fra Europa-Parlamentet om fælleserklæringen om midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme

Europa-Parlamentet minder om, at de fire fælleserklæringer, som ledsager den ændrede FFR-forordning, er politiske erklæringer og ikke juridisk bindende.

For så vidt angår fælleserklæringen om forhøjelser (supplerende bevillinger) og omfordelingen mellem EU-programmer, skal der mindes om, at Budgetmyndigheden i henhold til traktaterne fastlægger omfanget af og indholdet i Unionens budget under den årlige budgetprocedure. Europa-Parlamentet understreger, det det som én af budgetmyndigheden to dele vil udnytte sine prærogativer fuldt ud, idet de ikke vil blive begrænset af en politisk erklæring. Nødvendigheden af at anerkende budgetmyndighedens prætogativer afspejles også klart i fælleserklæringens tekst.

Europa-Parlamentet forstår derfor de beløb, der er angivet i fælleserklæringen, som referenceværdier, der skal behandles i forbindelse med den årlige budgetprocedure under behørigt hensyntagen til den konkrete situation omkring hvert enkelt budget. Navnlig med hensyn til den foreslåede omfordeling mellem udgiftsområde 1A og4 har Europa-Parlamentet til hensigt at behandle de enkelte kommissionsforslag for at sikre, at der ikke sker nedskæringer i centrale EU-programmer, navnlig hvis de fremme vækst og beskæftigelse eller lever op til de aktuelle presserende behov og udviser en høj gennemførelsesprocent.

Det er klart, at alle beløb i fælleserklæringen, som vedrører lovforslag, som endnu ikke er vedtaget, på ingen måde forudskikker resultatet af forhandlingerne om lovforslaget.

Erklæring fra Rådet om betalinger til særlige instrumenter

Rådet foreslår, at status quo fastholdes, og at der ikke i forbindelse med denne gennemgang/revision fastsættes en generel og overordnet regel med hensyn til behandlingen af betalinger til andre særlige instrumenter. Rådets Juridiske Tjeneste påpegede i sin udtalelse, at budgetmyndigheden derfor fortsat med hensyn til en specifik mobilisering kan beslutte fra sag til sag, hvorvidt nogle af eller alle de tilhørende betalinger skal opføres over FFR-lofterne.

Erklæring fra Kommissionen om styrkelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og yderligere foranstaltninger for at bidrage til at håndtere migrationskrisen og sikkerhedsspørgsmål

Hvis den nedadgående tendens i ungdomsarbejdsløsheden, der er konstateret siden 2013, skulle vende igen, bør det overvejes at øge finansieringen til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over det beløb på 1,2 mia. EUR, der er aftalt inden for rammerne af midtvejsgennemgangen/-revisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, ved at anvende de disponible margener inden for den samlede margen for forpligtelser i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen. Med henblik herpå vil Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport om de konstaterede statistiske tendenser og forelægge et forslag til ændringsbudget, hvis det er relevant. Uden at det berører ovenstående, bør der overvejes yderligere disponible margener som en prioritet med henblik på at investere i unge i hele Europa og til foranstaltninger, der kan bidrage til at håndtere den interne og den eksterne dimension af migrationskrisen og sikkerhedsspørgsmål, hvis der skulle opstå nye behov, som ikke er omfattet af den eksisterende eller aftalte finansiering. Kommissionen vil fremsætte forslag herom, hvis det er relevant, og samtidig tage hensyn til behovet for at opretholde tilstrækkelige margener til uforudsete begivenheder og en problemfri gennemførelse af allerede aftalte programmer.

(1)

  Der er allerede opnået enighed om en del af de samlede supplerende bevillinger i forbindelse med budgetproceduren for 2017. Budgettet for 2017 omfatter således 200 mio. EUR i udgiftsområde 1a og 725 mio. EUR i udgiftsområde 4. Desuden blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om at stille 500 mio. EUR til rådighed i udgiftsområde 1b til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017, som skal finansieres af den samlede margen for forpligtelser, og som skal gennemføres ved hjælp af et ændringsbudget i 2017. Endelig opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet også Kommissionen til at anmode om de nødvendige bevillinger i et ændringsbudget i 2017 for at sikre finansieringen af EFSD fra EU-budgettet, så snart retsgrundlaget er vedtaget.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

27.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik