Διαδικασία : 2017/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0117/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0117/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0112

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 684kWORD 54k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016) και το διορθωτικό του Συμβουλίου (14942/2016 COR2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8-0103/2017),

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της xx Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0117/2017)·

1.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

7030/2017και 7031/2017 COR1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις (top-ups) κατά την υπολειπόμενη περίοδο του ΠΔΠ

Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή για τα ποσά που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, που θα εφαρμοστούν κατά τα έτη 2017 έως 2020(1) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των προνομίων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής:

 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, σε εκατ. EUR

Τομέας 1α

 

«Ορίζοντας 2020»

200

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές 

300

Erasmus +

100

Πρόγραμμα COSME

100

Wifi4EU*

25

ΕΤΣΕ*

150

Σύνολο τομέα 1α

875

 

 

Τομέας 1β (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων)

1200**

 

 

Τομέας 3

2549

 

 

Τομέας 4*

1385

 

 

Σύνολο τομέων 1α, 1β, 3 και 4

6009

* Αυτό δεν προδικάζει το αποτέλεσμα υπό εξέλιξη συζητήσεων για σχέδια νομοθετικών προτάσεων στον τομέα 1α και στον τομέα 4.

** Ισοκατανεμημένα στα τέσσερα έτη (2017-2020).

Η επαναδιάθεση συνολικού ποσού 945 εκατ. EUR θα γίνει κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, εκ των οποίων τα 875 εκατ. EUR στον τομέα 1α και τα 70 εκατ. EUR στον τομέα 4.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποτροπή της σώρευσης υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύτακτη πορεία των υποχρεώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Προς τον σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπολειπόμενης περιόδου του τρέχοντος ΠΔΠ, ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και τις εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν εγκαίρως τις αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες ώστε να προληφθεί η σώρευση υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών και να διασφαλιστεί η δέουσα εξόφληση των απαιτήσεων πληρωμών.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληρωμές για ειδικά μέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να προσαρμόσουν την πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 ώστε να μην προδικάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η φύση των πληρωμών για ειδικά μέσα γενικότερα.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του στόχου της προοδευτικής μείωσης του προσωπικού κατά 5% μεταξύ 2013 και 2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτείνουν να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του στόχου προοδευτικής μείωσης του προσωπικού κατά 5% μεταξύ του 2013 και 2017, η οποία να καλύπτει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία του 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Βάσει του συμπεράσματος της αξιολόγησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτείνουν να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει τη δέουσα νέα πρόταση.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κοινές δηλώσεις που συνδέονται με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι οι τέσσερις κοινές δηλώσεις που συνοδεύουν τον κανονισμό του αναθεωρημένου ΠΔΠ έχουν πολιτικό χαρακτήρα, χωρίς καμία νομική επίπτωση.

Όσον αφορά την κοινή δήλωση για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις (top-ups) και τις ανακατανομές σε σχέση με προγράμματα της Ένωσης, υπενθυμίζεται ότι οι Συνθήκες ορίζουν ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή είναι εκείνη που προσδιορίζει το ύψος και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι, ως ισότιμο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα ασκήσει πλήρως τις αρμοδιότητές του, που δεν θα υπονομευθούν από καμία πολιτική δήλωση. Η ανάγκη σεβασμού των προνομίων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αντικατοπτρίζεται επίσης με σαφήνεια στο κείμενο της κοινής δήλωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεραίνει, συνεπώς, ότι τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα κοινή δήλωση αποτελούν ποσά αναφοράς που θα εξετάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων κάθε ετήσιου προϋπολογισμού. Όσον αφορά, ιδίως, τις προτεινόμενες ανακατανομές στους τομείς 1Α και 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εξετάσει κάθε μία από τις προτάσεις της Επιτροπής χωριστά, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές σε σημαντικά προγράμματα της Ένωσης, ιδίως όταν αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή ανταποκρίνονται σε τρέχουσες πιεστικές ανάγκες και παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εκτέλεσης.

Είναι προφανές ότι τα ποσά που ενδεχομένως αναφέρονται στην κοινή δήλωση και σχετίζονται με νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, δεν προδικάζουν κατά κανένα τρόπο το αποτέλεσμα των εν λόγω νομοθετικών διαπραγματεύσεων.

Δήλωση του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληρωμές για ειδικά μέσα

Το Συμβούλιο προτείνει να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να μην θεσπισθεί, στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης/αναθεώρησης, γενικός και συνολικός κανόνας για τη μεταχείριση των πληρωμών για άλλα ειδικά μέσα. Στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου ορίζεται ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα συνεχίσει να μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση για τις εκάστοτε κινητοποιήσεις, κατά πόσον ορισμένες ή όλες οι αντίστοιχες πληρωμές πρέπει να υπολογισθούν πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και ζητημάτων ασφάλειας

Αν αντιστραφεί πάλι η πτωτική τάση της ανεργίας των νέων που παρατηρείται από το 2013, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων πέραν του ποσού των 1,2 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα περιθώρια στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις παρατηρούμενες στατιστικές τάσεις, καθώς και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα περιθώρια, κατά προτεραιότητα, για την επένδυση στους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη και για μέτρα που θα βοηθήσουν να αντιμετωπισθεί η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης και τα ζητήματα ασφαλείας αν προκύψουν νέες ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες ή εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τον σκοπό αυτό, αν κριθεί σκόπιμο, έχοντας παράλληλα κατά νου την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή περιθώρια για απρόβλεπτα γεγονότα και την ομαλή εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων προγραμμάτων.

(1)

  Μέρος του συνόλου των συμπληρωματικών ενισχύσεων συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2017. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για το 2017 περιλαμβάνει 200 εκατ. EUR στον τομέα 1α και 725 εκατ. EUR στον τομέα 4. Πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να παράσχουν 500 εκατ. EUR στον τομέα 1β για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων το 2017, που θα χρηματοδοτηθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων και θα υλοποιηθεί με διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να ζητήσει τις αναγκαίες πιστώσεις σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόλις εγκριθεί η νομική βάση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου