Procedură : 2017/2051(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0117/2017

Texte depuse :

A8-0117/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0112

RAPORT     
PDF 600kWORD 52k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Comisia pentru bugete

Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECLARAȚII
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016) și corrigendumul Consiliului la acesta (14942/2016 COR2),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0103/2017),

–  având în vedere acordul de principiu al Consiliului din 7 martie 2017 privind revizuirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020(3),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din xx aprilie 2017 referitoare la proiectul de regulament,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0117/2017),

1.  aprobă declarațiile comune ale Parlamentului European și Consiliului anexate la prezenta rezoluție;

2.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile unilaterale ale Consiliului și Comisiei;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

7030/2017 și 7031/2017 COR1.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0309.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0412.


ANEXĂ: DECLARAȚII

Declarația Parlamentului European și a Consiliului privind majorările („top-ups”) pentru perioada rămasă din CFM

În contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, Parlamentul European și Consiliul au convenit cu privire la majorările propuse de Comisie pentru cuantumurile indicate în tabelul de mai jos, care urmează a fi implementate în perioada 2017-2020(1) în cadrul procedurii bugetare anuale, fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare:

 

Credite de angajament, milioane EUR

Rubrica 1a

 

Orizont 2020

200

MIE Transport 

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

FEIS*

150

Total rubrica 1a

875

 

 

Rubrica 1b (YEI)

1200**

 

 

Rubrica 3

2549

 

 

Rubrica 4*

1385

 

 

Total rubrici 1a, 1b, 3, 4

6009

* Aceasta nu aduce atingere rezultatului discuțiilor în curs pe marginea proiectelor de propuneri legislative în cadrul rubricilor 1a și 4.

** S-a împărțit pe o perioadă de patru ani (2017-2020).

Se vor identifica realocări în cuantum total de 945 de milioane EUR în cadrul procedurii bugetare anuale, dintre care 875 de milioane EUR la rubrica 1a și 70 de milioane EUR la rubrica 4.

Declarația Parlamentului European și a Consiliului privind evitarea acumulării unui volum excesiv de facturi neplătite

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să continue monitorizarea îndeaproape a punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020 pentru a asigura o evoluție ordonată a creditelor de plată, consecventă cu creditele de angajament autorizate. În acest scop, invită Comisia să prezinte în timp util, pe toată perioada rămasă a actualului CFM, cifre actualizate privind situația curentă și estimări în ceea ce privește creditele de plată. Parlamentul European și Consiliul vor lua orice decizie necesară, în timp util, pentru nevoi justificate în mod corespunzător pentru a preveni acumularea unui volum excesiv de facturi neplătite și pentru a asigura că cererile de plată sunt rambursate corespunzător.

Declarația Parlamentului European și a Consiliului cu privire la plățile pentru instrumente speciale

Parlamentul European și Consiliul au convenit să adapteze propunerea de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 astfel încât să nu aducă în niciun fel atingere naturii plăților pentru alte instrumente speciale în general.

Declarația Parlamentului European și a Consiliului privind o evaluare independentă a rezultatelor obiectivului de reducere progresivă a personalului cu 5 % între 2013 și 2017

Parlamentul European și Consiliul propun efectuarea unei evaluări independente a rezultatelor obiectivului de reducere progresivă a personalului cu 5 % între 2013 și 2017, care să acopere toate instituțiile, organismele și agențiile, astfel cum s-a convenit în AII din 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Pe baza concluziilor evaluării, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere corespunzătoare de măsuri subsecvente.

Declarația Parlamentului European privind declarațiile comune adoptate în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM

Parlamentul European reamintește că cele patru declarații comune care însoțesc propunerea de revizuire a Regulamentului CFM sunt de natură politică și nu au implicații juridice.

În ceea ce privește declarațiile comune referitoare la majorările („top-ups”) și la realocările convenite pentru programele Uniunii, trebuie reamintit faptul că, în conformitate cu tratatele, autoritatea bugetară are competența de a stabili valoarea totală și conținutul bugetului Uniunii în cadrul procedurii bugetare anuale. Parlamentul European subliniază faptul că, ținând seama de poziția de egalitate de care beneficiază în exercitarea rolului său de componentă a autorității bugetare, intenționează să își utilizeze pe deplin prerogativele aferente, care nu pot fi restricționate de nicio declarație politică. Necesitatea de a respecta prerogativele autorității bugetare este menționată, de asemenea, în mod clar în textul declarațiilor comune.

Prin urmare, Parlamentul European pornește de la premisa că sumele menționate în cadrul declarațiilor comune reprezintă valori de referință, care vor fi examinate în cursul procedurii bugetare anuale, ținând seama în mod corespunzător de circumstanțele concrete în care este adoptat fiecare buget anual. În ceea ce privește, în special, realocările propuse la rubricile 1a și 4, Parlamentul intenționează să examineze, de la caz la caz, fiecare propunere individuală a Comisiei, pentru a asigura faptul că programele cheie ale Uniunii nu vor fi afectate de reduceri ale creditelor, în special în cazul în care acestea sprijină creșterea economică și crearea de locuri de muncă sau au fost concepute pentru a răspunde actualelor nevoi presante ale Uniunii și, în plus, sunt caracterizate de o rată ridicată de execuție bugetară.

Este evident, în acest context, că, în cazul în care sumele menționate în declarațiile comune sunt preluate din propuneri legislative care nu au fost încă adoptate, menționarea acestor sume nu poate aduce atingere rezultatului negocierilor legislative desfășurate în vederea adoptării respectivelor propuneri.

Declarația Consiliului cu privire la plățile pentru instrumente speciale

Consiliul propune să se mențină status quo-ul și să nu se stabilească, în contextul prezentei evaluări/revizuiri, o regulă generală și cuprinzătoare în ceea ce privește tratarea plăților pentru alte instrumente speciale. În avizul Serviciului juridic al Consiliului s-a afirmat că va rămâne la latitudinea autorității bugetare să decidă, de la caz la caz, în ceea ce privește o anumită mobilizare în cauză, dacă câteva sau toate plățile corespunzătoare sunt luate sau nu în calcul peste plafoanele CFM.

Declarație a Comisiei privind consolidarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și măsuri suplimentare menite să contribuie la soluționarea crizei migrației și a unor probleme legate de securitate

În cazul în care tendința de scădere a șomajului în rândul tinerilor observată începând cu 2013 se va inversa, ar trebui să se ia în considerare majorarea fondurilor destinate Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor peste valoarea de 1,2 miliarde EUR convenită în cadrul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 prin utilizarea marjelor disponibile în cadrul marjei globale pentru angajamente, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM. În acest scop, Comisia va întocmi periodic rapoarte referitoare la tendințele statistice constatate și va prezenta un proiect de buget rectificativ, dacă va fi necesar.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, ar trebui să fie luate în considerare, ca o chestiune de prioritate, marjele suplimentare disponibile, pentru investițiile în tineri în întreaga Europă și pentru măsuri menite să abordeze dimensiunea internă și externă a crizei migrației și a problemelor legate de securitate, în cazul în care vor apărea nevoi noi care nu sunt acoperite de finanțarea existentă sau convenită. Comisia va face propuneri în acest sens, dacă va fi cazul, ținând seama în același timp de necesitatea de a menține marje suficiente pentru evenimente neprevăzute, precum și de punerea în aplicare în bune condiții a programelor deja convenite.

(1)

  O parte din majorările globale au fost deja convenite în cadrul procedurii bugetare 2017. Bugetul pentru 2017 include astfel 200 de milioane EUR la rubrica 1a și 725 de milioane EUR la rubrica 4. În plus, Parlamentul European și Consiliul au convenit să prevadă 500 de milioane EUR la rubrica 1b pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru 2017, cuantum care urmează să fie finanțat din marja globală pentru angajamente și care va fi implementat prin intermediul unui buget rectificativ în 2017. În final, Parlamentul European și Consiliul au invitat, de asemenea, Comisia să solicite creditele necesare în cadrul unui buget rectificativ în 2017 pentru a prevedea finanțarea FEDD din bugetul UE de îndată ce temeiul juridic va fi adoptat.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

27.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate