Postup : 2017/2051(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0117/2017

Predkladané texty :

A8-0117/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0112

SPRÁVA     
PDF 542kWORD 52k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: VYHLÁSENIA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (COM(2016)0604),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016), a korigendum Rady (14942/2016 COR2),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0103/2017),

–  so zreteľom na dohodu v zásade, ktorú Rada dosiahla 7. marca 2017, o revízii viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania,(3)

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z XX. apríla 2017 o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0117/2017),

1.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie jednostranné vyhlásenia Rady a Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

7030/2017 a 7031/2017 COR1.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0412.


PRÍLOHA: VYHLÁSENIA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o navýšeniach prostriedkov na zostávajúce obdobie trvania VFR

V súvislosti s preskúmaním/revíziou VFR v polovici trvania sa Európsky parlament a Rada dohodli na navýšeniach prostriedkov tak, ako to navrhla Komisia, o sumy stanovené v tabuľke uvedenej nižšie, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2017 – 2020(1) v rámci ročného rozpočtového postupu bez toho, aby boli dotknuté výhradné právomoci rozpočtového orgánu:

 

Viazané rozpočtové prostriedky v miliónoch EUR

Okruh 1a

 

Horizont 2020

200

NPE – Doprava

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

EFSI*

150

Okruh 1a spolu

875

 

 

Okruh 1b (iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí)

1200**

 

 

Okruh 3

2549

 

 

Okruh 4*

1385

 

 

Okruhy 1a, 1b, 3, 4 spolu

6009

* Týmto nie je dotknutý výsledok prebiehajúcich rokovaní o legislatívnych návrhoch v rámci okruhov 1a a 4.

** Rozložiť počas štyroch rokov (2017 – 2020).

V ročnom rozpočtovom postupe sa identifikujú presuny celkovej sumy 945 miliónov EUR, z čoho 875 miliónov EUR je v okruhu 1a a 70 miliónov EUR je v okruhu 4.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o zabránení nahromadeniu nadmerného objemu nezaplatených účtov

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby naďalej dôsledne kontrolovala realizáciu programov na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť riadny vývoj platobných rozpočtových prostriedkov v súlade so schválenými viazanými rozpočtovými prostriedkami. Na tento účel vyzývajú Komisiu, aby počas celého zostávajúceho obdobia súčasného VFR včas predkladala aktualizované číselné údaje o aktuálnom stave a odhadoch, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky. Európsky parlament a Rada včas prijmú všetky potrebné rozhodnutia, pokiaľ ide o riadne oprávnené potreby, aby sa zabránilo nahromadeniu nadmerného objemu nezaplatených účtov a zabezpečilo riadne uhradenie žiadostí o platbu.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o platbách pre osobitné nástroje

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že prispôsobia návrh zmeny rozhodnutia (EÚ) 2015/435 tak, aby to žiadnym spôsobom nemalo vplyv na povahu platieb pre iné osobitné nástroje všeobecne.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o nezávislom hodnotení výsledkov cieľa spočívajúceho v postupnom znížení počtu zamestnancov o 5 % v rokoch 2013 až 2017

Európsky parlament a Rada navrhujú, aby sa vykonalo nezávislé hodnotenie výsledkov cieľa spočívajúceho v postupnom znížení počtu zamestnancov o 5 % v rokoch 2013 až 2017, ktoré sa vzťahuje na všetky inštitúcie, orgány a agentúry, ako sa dohodlo v Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení z roku 2013. Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby na základe záveru tohto hodnotenia predložila vhodný nadväzujúci návrh.

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o spoločných vyhláseniach týkajúcich sa revízie VFR v polovici trvania

Európsky parlament pripomína, že štyri spoločné vyhlásenia, ktoré sú pripojené k prepracovanému nariadeniu o VFR, sú politickej povahy a nemajú žiadne právne účinky.

So zreteľom na spoločné vyhlásenie o navýšeniach a presunoch prostriedkov v prípade programov Únie sa pripomína, že podľa ustanovení zmlúv stanovuje výšku a obsah rozpočtu Únie rozpočtový orgán prostredníctvom ročného rozpočtového postupu. Európsky parlament zdôrazňuje, že ako zložka rozpočtového orgánu s rovnocenným postavením bude v plnej miere uplatňovať svoje právomoci, ktoré nebudú oslabené žiadnym politickým vyhlásením. Potreba zohľadňovať právomoci rozpočtového orgánu sa jasne odráža aj v texte spoločného vyhlásenia.

Európsky parlament preto berie na vedomie, že sumy uvedené v tomto spoločnom vyhlásení sú orientačné sumy, ktoré treba preskúmať v rámci ročného rozpočtového postupu, s náležitým zreteľom na konkrétne okolnosti každého ročného rozpočtu. Pokiaľ ide najmä o navrhnuté presuny v okruhoch 1a a 4, Európsky parlament má v pláne preskúmať jednotlivo akýkoľvek návrh Komisie, aby sa zaručilo, že v prípade programov Únie nebude schválené žiadne zníženie prostriedkov, predovšetkým nie vtedy, ak majú potenciál stimulovať rast a zamestnanosť alebo reagovať na aktuálne naliehavé potreby a ak je miera ich plnenia vysoká.

Je očividné, že sumy uvedené v spoločnom vyhlásení, ktoré súvisia s ešte neprijatými legislatívnymi návrhmi, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o výsledok týchto legislatívnych rokovaní.

Vyhlásenie Rady o platbách pre osobitné nástroje

Rada navrhuje zachovať súčasný stav a nezaviesť v kontexte tohto preskúmania/revízie všeobecné a komplexné pravidlo, pokiaľ ide o zaobchádzanie s platbami pre iné osobitné nástroje. V stanovisku právneho servisu Rady sa uviedlo, že zostane na rozpočtovom orgáne, aby v kontexte konkrétnej mobilizácie v každom jednotlivom prípade rozhodol, či sa majú niektoré alebo všetky zodpovedajúce platby počítať nad stropy VFR.

Vyhlásenie Komisie o posilnení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a dodatočných opatreniach na riešenie migračnej krízy a bezpečnostných otázok

V prípade opätovného zvrátenia klesajúceho trendu v nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý pozorujeme od roku 2013, by sa malo zvážiť zvýšenie finančných prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí nad rámec sumy vo výške 1,2 miliardy EUR odsúhlasenej v rámci preskúmania/revízie viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie rokov 2014 – 2020 v polovici jeho trvania použitím dostupných rezerv v rámci celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR. Na tento účel bude Komisia pravidelne podávať správy o pozorovaných štatistických trendoch a predloží návrh opravného rozpočtu, ak je to vhodné.

Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené skutočnosti, by sa mali ako prioritná záležitosť zvážiť dodatočné dostupné rezervy na investície do mladých ľudí v celej Európe a na opatrenia zamerané na riešenie vnútornej a vonkajšej dimenzie migračnej krízy a bezpečnostných otázok, ak by vznikli nové potreby, ktoré nie sú pokryté existujúcimi alebo dohodnutými finančnými prostriedkami. Komisia predloží v prípade potreby návrhy na tento účel majúc pritom na zreteli potrebu zachovať dostatočné rezervy na nepredvídateľné udalosti a hladké vykonávanie už dohodnutých programov.

(1)

Časť celkových navýšení prostriedkov sa už dohodla v rámci rozpočtového postupu na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 tak zahŕňa sumu 200 miliónov EUR v rámci okruhu 1a a sumu 725 miliónov EUR v rámci okruhu 4. Okrem toho sa Európsky parlament a Rada dohodli na poskytnutí 500 miliónov EUR v okruhu 1b pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2017, ktorá sa bude financovať prostredníctvom celkovej rezervy na záväzky a implementovať prostredníctvom opravného rozpočtu v roku 2017. Napokon, Európsky parlament a Rada zároveň vyzvali Komisiu, aby hneď po prijatí právneho základu požiadala v roku 2017 prostredníctvom opravného rozpočtu o potrebné rozpočtové prostriedky s cieľom zabezpečiť financovanie EFSD z rozpočtu EÚ.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

27.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia