Postopek : 2017/2051(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0117/2017

Predložena besedila :

A8-0117/2017

Razprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0112

POROČILO     
PDF 596kWORD 56k
29.3.2017
PE 602.787v01-00 A8-0117/2017

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

Odbor za proračun

Poročevalca: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

PRED. SPREM.
PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: IZJAVE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016) in popravka Sveta (14942/2016 COR2),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C8-0103/2017),

–  ob upoštevanju načelnega dogovora s Svetom z dne 7. marca 2017 o reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne xx. aprila 2017 o osnutku uredbe,

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0117/2017),

1.  odobri skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, priložene tej resoluciji;

2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.  je seznanjen z enostranskima izjavama Sveta in Komisije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

7030/2017 in 7031/2017 COR1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0412.


PRILOGA: IZJAVE

Izjava Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvah (dodatnih sredstvih) za preostalo obdobje večletnega finančnega okvira

Evropski parlament in Svet sta se v okviru vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira dogovorila o dodatnih sredstvih, kot jih predlaga Komisija za zneske iz spodnje razpredelnice, ki bodo izplačana v letih 2017–2020(1) v okviru letnega proračunskega postopka, brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa:

 

Odobritve za prevzem obveznosti v milijonih EUR

Razdelek 1a

 

Obzorje 2020

200

IPE – promet

300

Erasmus+

100

Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja – COSME

100

Wifi4EU*

25

EFSI*

150

Razdelek 1a skupaj

875

 

 

Razdelek 1b (pobuda za zaposlovanje mladih)

1.200**

 

 

Razdelek 3

2.549

 

 

Razdelek 4*

1.385

 

 

Razdelki 1a, 1b, 3, 4 skupaj

6.009

* To ne posega v izid razprav, ki trenutno potekajo o osnutku zakonodajnih predlogov v okviru razdelka 1a in razdelka 4.

** V obdobju štirih let (2017–2020).

V letnem proračunskem postopku bodo opredeljene prerazporeditve skupnega zneska v višini 945 milijonov EUR, od česar bo 875 milijonov EUR v razdelku 1a in 70 milijonov EUR v razdelku 4.

Izjava Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju kopičenja neplačanih računov v prevelikem znesku

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo, naj še naprej skrbno nadzoruje izvajanje programov v obdobju 2014–2020, da se zagotovi nemoten razvoj odobritev plačil, skladen z odobrenim zneskom odobritev za prevzem obveznosti. V ta namen jo prosita, naj v preostalem obdobju sedanjega večletnega finančnega okvira pravočasno pošilja posodobljene podatke o stanju in ocene v zvezi z odobritvami plačil. Evropski parlament in Svet bosta za ustrezno upravičene potrebe pravočasno sprejela vse morebitne potrebne odločitve, da se prepreči kopičenje neplačanih računov v prevelikem znesku ter zagotovi ustrezno povračilo zahtevkov za plačila.

Izjava Evropskega parlamenta in Sveta o plačilih za posebne instrumente

Evropski parlament in Svet sta se dogovorila, da se prilagodi predlog za spremembo Sklepa (EU) 2015/435, tako da na splošno v ničemer ne bi posegal v naravo plačil za druge posebne instrumente.

Izjava Evropskega parlamenta in Sveta glede neodvisne ocene doseganja cilja postopnega zmanjšanja števila zaposlenih za 5 % med letoma 2013 in 2017

Evropski parlament in Svet predlagata, da se za vse institucije, organe in agencije EU izvede neodvisna ocena doseganja cilja 5-odstotnega postopnega zmanjšanja števila zaposlenih med letoma 2013 in 2017, kakor je bilo dogovorjeno v medinstitucionalnem sporazumu iz leta 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Na podlagi ugotovitev te ocene bosta Evropski parlament in Svet Komisijo pozvala, naj predstavi predlog o ustreznem ukrepanju.

Izjava Evropskega parlamenta o skupnih izjavah v zvezi z vmesno revizijo večletnega finančnega okvira

Evropski parlament opozarja, da so štiri skupne izjave, priložene revidirani uredbi o večletnem finančnem okviru, politične narave in nimajo nikakršnih pravnih posledic.

V zvezi s skupno izjavo o okrepitvah (dodatnih sredstvih) in prerazporeditvah za programe Unije opominja, da po pogodbah višino in vsebino proračuna Unije določi proračunski organ v letnem proračunskem postopku. Evropski parlament kot enakopravna veja proračunskega organa poudarja, da bo uporabil vsa svoja pooblastila, ki jih ne more ogroziti nobena politična izjava. Tudi iz besedila skupne izjave je mogoče jasno razbrati, da je treba pristojnosti proračunskega organa spoštovati.

Evropski parlament si zato razlaga, da so zneski iz te skupne izjave samo okvirni in da jih bo treba preučiti med letnim proračunskim postopkom, pri tem pa ustrezno upoštevati konkretne okoliščine posameznega letnega proračuna. Evropski parlament namerava zlasti v zvezi s predlaganimi prerazporeditvami v razdelkih 1A in 4 preučiti morebitne predloge Komisije za vsak primer posebej, da se sredstva za osrednje programe Unije ne bodo zmanjšala, zlasti če ti programi prispevajo k rasti in zaposlovanju oziroma so odgovor na trenutne najnujnejše potrebe, njihova stopnja izvrševanja pa je visoka.

Jasno je, da okvirni zneski iz skupne izjave, za katere zakonodajni predlogi še niso bili sprejeti, nikakor ne prejudicirajo rezultatov teh zakonodajnih pogajanj.

Izjava Sveta o plačilih za posebne instrumente

Svet predlaga, da se ohrani sedanje stanje in se v okviru tega pregleda/revizije ne sprejme splošno in krovno pravilo v zvezi z obravnavo plačil za druge posebne instrumente. Pravna služba Sveta je v svojem mnenju zapisala, da bo proračunski organ tudi v prihodnje za vsak primer posebej lahko odločal, ali se v zvezi s specifično uporabo sredstev v posameznem primeru uporabi del ustreznih plačil ali vsa plačila nad zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru, ali ne.

Izjava Komisije o krepitvi pobude za zaposlovanje mladih in dodatnih ukrepih za pomoč pri reševanju vprašanj migracijske krize in varnosti

Če bi se negativni trend brezposelnosti mladih, ki traja že od leta 2013 dalje, znova obrnil, bi bilo treba razmisliti o tem, da bi povečali sredstva, namenjena pobudi za zaposlovanje mladih, na več kot 1,2 milijarde EUR, kolikor je bilo dogovorjeno v okviru vmesnega pregleda/revizije večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, in sicer z uporabo razpoložljivih razlik z naslova skupne razlike v okviru obveznosti, v skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru. V ta namen bo Komisija redno poročala o zaznanih statističnih trendih in po potrebi predložila predlog spremembe proračuna.

Brez poseganja v navedeno bi bilo treba prednostno razmisliti o dodatnih razpoložljivih razlikah za vlaganje v mlade po vsej Evropi ter za ukrepe za pomoč pri obravnavanju notranje in zunanje razsežnosti vprašanj migracijske krize in varnosti, če bi se pojavile nove potrebe, ki niso zajete z obstoječim ali dogovorjenim financiranjem. Komisija bo v ta namen po potrebi pripravila predloge, pri tem pa upoštevala potrebo po ohranitvi zadostnih razlik za nepredvidene dogodke in nemoteno izvajanje že dogovorjenih programov.

(1)

O delu celotnih dodatnih sredstev je bilo že dogovorjeno v okviru proračunskega postopka za leto 2017. Proračun za leto 2017 tako vključuje 200 milijonov EUR v razdelku 1a in 725 milijonov EUR v razdelku 4. Poleg tega sta se Evropski parlament in Svet dogovorila, da zagotovita 500 milijonov EUR v razdelku 1b za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2017, ki se bo financirala s skupno razliko v okviru obveznosti in bo izvedena s spremembo proračuna v letu 2017. Evropski parlament in Svet sta tudi povabila Komisijo, naj zaprosi za potrebne odobritve v okviru spremembe proračuna v letu 2017, da bi zagotovili financiranje EFSD iz proračuna EU, takoj ko bo sprejeta pravna podlaga.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

3

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

Verts/ALE

Heidi Hautala

2

0

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov