Procedură : 2016/2171(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0118/2017

Texte depuse :

A8-0118/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.47

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0178

RAPORT     
PDF 607kWORD 56k
30.3.2017
PE 593.874v02-00 A8-0118/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2171(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Fundației(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(4), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0118/2017),

1.  acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Fundației(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Fundației în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0057/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare(9), în special articolul 17,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0118/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0118/2017),

A.  întrucât, conform situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Fundației Europene de Formare (denumită în continuare „Fundația”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 20 153 042 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 0,02 % față de bugetul pentru 2014; întrucât bugetul Fundației provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și de bună gestiune a resurselor umane,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  constată cu preocupare că, potrivit raportului Curții, observațiile formulate în raportul Curții pe 2013 cu privire la fonduri în valoare de 7,5 milioane EUR depozitate la o singură bancă cu un rating de credit scăzut, marcate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pe 2014, sunt încă marcate ca fiind „în desfășurare”; recunoaște, cu toate acestea, că fondurile deținute la banca respectivă au fost reduse la 1,8 milioane EUR în 2015; observă, de asemenea, că, din cauza unor aspecte bancare specifice, Fundația este obligată să aibă o bancă italiană;

2.  constată din raportul Curții că au fost întreprinse acțiuni corective în ceea ce privește o observație din raportul Curții pe 2014, iar această observație este marcată în prezent ca fiind „finalizată”;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată ridicată a execuției bugetare, de 99,89 %, ceea ce demonstrează că angajamentele au fost efectuate la timp, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost ridicată, situându-se la 96,04 %;

Credite de angajament și reportări

4.  remarcă faptul că volumul total al reportărilor realizate de Fundație la titlurile I și II a scăzut la 3,3 % față de 6,4 % în 2014; constată că reportările s-au cifrat la 180 398 EUR (1,4 %) pentru titlul I (cheltuieli cu personalul); observă, de asemenea, că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite în valoare de 316 442 EUR (16,1 %), ceea ce reprezintă o reducere considerabilă de 20,1 % față de exercițiul precedent; constată că reportările aferente titlului III (cheltuieli operaționale) au crescut de la 4 % la 36,4 %, în principal din cauza unei creșteri a activităților planificate pentru a doua jumătate a anului 2015 și a efectelor unui transfer de fonduri către titlul III în decembrie 2015, care a fost realizat cu scopul de a maximiza sprijinul Fundației acordat activităților operaționale;

5.  remarcă faptul că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Fundație și comunicate Curții;

Transferuri

6.  observă că Fundația a efectuat nouă transferuri bugetare în 2015, cu unul mai mult decât în 2014, continuând să se conformeze recomandărilor formulate de Curte; ia act de faptul că majorarea volumului creditelor de plată transferate este legată de restructurarea bugetară realizată în 2015, fiind necesară pentru a plăti activitățile aferente exercițiului precedent, când au fost suspendate unele linii bugetare; constată, de asemenea, că nivelul și natura transferurilor din 2014 s-au menținut în limitele normelor financiare ale Fundației;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  observă că Fundația nu a reușit să colecteze sau să publice declarațiile privind conflictele de interese ale tuturor membrilor Consiliului său de administrație; constată că nu există niciun mecanism care să îi oblige pe membrii Consiliului de administrație să furnizeze aceste declarații; observă că unele dintre declarațiile și CV-urile disponibile pe site-ul Fundației pot fi accesate numai cu ajutorul unei parole; invită Fundația să adopte orientări stricte pentru o politică coerentă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru membrii Consiliului de administrație și să adopte și să pună în aplicare o politică clară privind conflictele de interese, în conformitate cu Foaia de parcurs pentru acțiunile întreprinse ca urmare a abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE; invită Fundația să publice toate aceste documente, în conformitate cu orientările menționate anterior, și să permită publicului privirea de ansamblu necesară privind personalul de conducere de nivel superior al acesteia; salută faptul că au fost colectate toate declarațiile privind conflictele de interese ale personalului relevant al Fundației;

8.  remarcă, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că a fost planificată pentru sfârșitul anului 2016 o prezentare pentru sensibilizarea întregului personal cu privire la fraude și la conflicte de interese; constată, de asemenea, că membrii consiliului de evaluare pentru recrutarea personalului semnează o declarație privind conflictele de interese la primirea listei de candidați; ia act de faptul că toți noii angajați participă la o prezentare privind etica și integritatea, inclusiv conflictele de interese și fraudele;

Auditul intern

9.  observă că, în conformitate cu planul de audit, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) nu a efectuat niciun audit în 2015; constată că, la sfârșitul lui 2015, Fundația făcea obiectul unei recomandări de audit deschise privind „numirea oficială a comitetelor de selecție în procedurile de achiziții”; ia act de faptul că IAS a reclasificat recomandarea din „foarte importantă” în „importantă”, în septembrie 2015, și că aceasta va fi închisă în mod oficial printr-o testare la fața locului realizată de către IAS în cadrul următoarei sale vizite la Fundație;

10.  observă că Fundația a comandat trei audituri ex post prin intermediul contractelor-cadru interinstituționale ale Comisiei pentru audituri; constată, de asemenea, că rezultatele auditurilor au fost în general pozitive, deși auditul performanței și al sistemelor, precum și auditul „privind practicile ETF legate de cadrul de gestionare a performanței și planul său de îmbunătățire” au identificat aspecte care trebuie ameliorate; remarcă, pe baza informațiilor furnizate de Fundație, că aceasta a întreprins imediat acțiuni în vederea soluționării problemelor identificate;

Alte observații

11.  recunoaște și salută contribuția continuă a Fundației la modernizarea sistemelor de educație și formare, precum și la consolidarea capitalului uman din țările partenere, inclusiv sprijinul acordat dialogului Uniunii pe tema migrației și parteneriatelor pentru mobilitate cu țările din vecinătate; remarcă inventarierea de către Fundație a măsurilor de sprijin pentru migranți din perspectiva ocupării forței de muncă și a competențelor (MISMES), precum și recomandările sale privind competențele și migrația; salută colaborarea dintre Fundație și țările partenere în vederea analizării fenomenului NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare);

12.  observă că reorganizarea internă a Fundației a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 și își exprimă speranța că organizarea internă modificată va ajuta Fundația să obțină rezultate mai bune;

13.  felicită Fundația pentru că a înregistrat o rată ridicată de 96 % de îndeplinire a obiectivelor stabilite în programul său de lucru;

14.  salută călduros respectarea deplină de către Fundație a Statutului funcționarilor UE din 2004;

15.  constată eforturile depuse de Fundație pentru a asigura securitatea activelor sale și își exprimă speranța că acest proces se va finaliza în viitorul apropiat;

°

°  °

16.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

31.1.2017

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2171(DEC))

Raportoare pentru aviz: Marian Harkin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  este mulțumit de faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2015 și că situația sa financiară la 31 decembrie 2015 este corect prezentată;

2.  recunoaște și salută contribuția continuă a Fundației la modernizarea sistemelor de educație și formare, precum și la consolidarea capitalului uman din țările partenere, inclusiv sprijinul acordat dialogului Uniunii pe tema migrației și parteneriatelor pentru mobilitate cu țările din vecinătate; remarcă inventarierea de către Fundație a măsurilor de sprijin pentru migranți din perspectiva ocupării forței de muncă și a competențelor (MISMES), precum și recomandările sale privind competențele și migrația; salută colaborarea dintre Fundație și țările partenere în vederea analizării fenomenului NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare);

3.  observă că reorganizarea internă a Fundației a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 și își exprimă speranța că organizarea internă modificată va ajuta Fundația să obțină rezultate mai bune;

4.  felicită Fundația pentru că a înregistrat o rată ridicată de 96 % de îndeplinire a obiectivelor stabilite în programul său de lucru;

5.  salută călduros respectarea deplină de către Fundație a Statutului funcționarilor UE din 2004;

6.  constată eforturile depuse de Fundație pentru a asigura securitatea activelor sale și își exprimă speranța că acest proces se va finaliza în viitorul apropiat;

7.  ia act de nivelul ridicat al creditelor angajate aferente titlului II (36,2 %) reportate în 2015, care s-a datorat în principal achizițiilor planificate efectuate la sfârșitul lui 2014;

8.  observă faptul că, în 2015, Fundația încă lucra la elaborarea de măsuri corective, ca răspuns la observația formulată de Curtea de Conturi și de Parlamentul European, potrivit căreia, până la finalul anului 2013, Fundația a deținut 7,5 milioane EUR în conturi la o singură bancă cu un rating de credit scăzut (F3, BBB).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

25.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Marco Valli

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0 : abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 168.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 168.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 354, 31.12.2008, p. 82.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 168.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 168.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 354, 31.12.2008, p. 82.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate