Процедура : 2016/0221(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2017

Внесени текстове :

A8-0120/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0356

ДОКЛАД     ***I
PDF 820kWORD 79k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

(COM(2016)0461 – C8‑0320/2016 – 2016/0221(COD))

Kомисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Сирпа Пиетикяйнен

PR_COD_1consamCom

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0461),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0320/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 14 декември 2016 г.(1),

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0120/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,(3)

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,(4)

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  В Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) и Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7) се определят единни изисквания и условия за управителите на предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват в Съюза обозначенията „EuVECA“ или „EuSEF“ за предлагането на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество. Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 съдържат правила, с които се регламентират по-специално допустимите инвестиции, предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, и допустимите инвеститори. Съгласно Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 само управителите, чиито общо управлявани активи не надхвърлят прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8), са допустими да използват съответно обозначенията „EuVECA“ или „EuSEF“.

(2)  В съобщението относно Плана за инвестиции за Европа от 16 ноември 2014 г.(9) се предвижда цялостна стратегия за справяне с липсата на финансиране, която не позволява на Европа да развива потенциала си за растеж и да осигурява работни места за своите граждани. Той има за цел да стимулира разгръщането на частните инвестиции чрез използване на публично финансиране и чрез подобряване на нормативната уредба за инвестиционната среда.

(3)  Съобщението относно съюза на капиталовите пазари от 30 септември 2015 г.(10) е важен елемент от Плана за инвестиции. То има за цел намаляване на разпокъсаността на финансовите пазари и увеличаване на предлагането на капитал за предприятията от и извън Съюза чрез създаването на истински единен капиталов пазар. В съобщението се посочва, че Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 трябва да бъдат изменени, за да се гарантира, че нормативната уредба на двата акта може да осигури най-добрата подкрепа за инвестициите в МСП.

(4)  Пазарът на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество следва да бъде отворен, за да се увеличат ефектите от мащаба, да се намалят трансакционните и оперативните разходи, да се подобри конкуренцията и да се подобри изборът за инвеститорите. Разширяването на базата от перспективни управители допринася за отварянето на този пазар. Това следва да бъде от полза за търсещите инвестиции предприятия, като им се предостави достъп до финансиране от по-широк и по-разнообразен набор от източници на рисково инвестиране. Ето защо обхватът на Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 следва да бъде разширен, за да позволи използването на обозначенията „EuVECA“ или „EuSEF“ от управители на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС.

(5)  За да се запази високо нивото на защита на инвеститорите, тези управители следва да продължат да бъдат обект на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, като същевременно се спазват определени разпоредби на Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013, а именно разпоредбите относно допустимите инвестиции, целевите инвеститори и изискванията за информация.

(5a)  Запазва се минималният праг от 100 000 EUR за участие на непрофесионални инвеститори във връзка с инвестирането в EuVECA. Поради своя дългосрочен и неликвиден характер, фондовете за рисков капитал не са съвсем подходящи за инвеститорите на дребно, различни от описаните в член 6 на настоящия регламент, дори при затягане на правилата за защита на инвеститорите. Все пак, в контекста на следващото преразглеждане на Регламент (ЕС) № 345/2013 Комисията следва да проучи целесъобразността на създаването на допълнителна доброволна възможност за инвеститорите на дребно чрез използване на захранващи фондове по линия на Регламент (ЕС) № 345/2013 за тези EuVECA, които желаят да разширят своя кръг от инвеститори. Комисията следва да проучи също така дали занижаването на относително високия праг може да е целесъобразно, по-специално защото това може да се разглежда като евентуална пречка за влагането на повече инвестиции в тези фондове, и дали може да е удачно да се разшири обозначението за социално предприемачество, така че да включва определени субекти за колективно и микрофинансиране с високо социално въздействие. Въпреки че рисковият капитал си остава високорискова форма на инвестиции, следва да се припомни, че на потребителите се предлагат все повече подобни рискови нерегламентирани форми на инвестиции. Тези форми на инвестиции, като например колективното финансиране, понастоящем са извън регламентирания обхват, докато режимът за EuVECA е регламентиран и подлежащ на надзор.

(5б)  За EuSEF прагът от 100 000 EUR при всички случаи следва да бъде понижен на 50 000 EUR. Това ще увеличи достъпа до финансиране, по-специално за по-малките социално ангажирани дружества, които по-трудно получават банково кредитиране поради факта, че реинвестират своите печалби в проектите си, и по този начин не отговарят на условието за минимална изисквана възвръщаемост във връзка с изискванията за банков капитал. Това също така би позволило разширяване на спектъра от инвестиционни възможности за непрофесионалните инвеститори и би позволило на такива инвеститори да подкрепят дружества с положително социално въздействие.

(6)  За да се гарантира, че компетентните органи са информирани за всяка нова употреба на обозначенията „EuVECA“ и „EuSEF“, управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, следва да регистрират всеки допустим фонд за рисков капитал и допустим фонд за социално предприемачество, който възнамеряват да управляват и предлагат. Това следва да гарантира, че тези управители могат да поддържат своите бизнес модели, тъй като са в състояние да управляват предприятия за колективно инвестиране, установени в други държави членки, като същевременно разширяват гамата от продукти, които предлагат.

(7)  Обхватът на допустимите предприятия, в които могат да инвестират допустимите фондове за рисков капитал, следва да бъде разширен, за да бъде допълнително увеличено предлагането на капитал на предприятията. Ето защо определението за предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, следва да включва дружества с до 499 служители (малки предприятия със средна капитализация) и малки и средни предприятия, търгувани на пазарите за растеж на МСП. Новите варианти за инвестиции следва да позволяват също така на предприятията, които са достигнали етап на растеж и които вече имат достъп до други източници на финансиране, като например пазари за растеж на МСП, да получат капитал от допустими фондове за рисков капитал, които от своя страна следва да допринесат за развитието на пазарите за растеж на МСП.

(7a)  За да стане рамката по-привлекателна и да се увеличи допълнително предлагането на капитал за социалните предприятия, спектърът от допустими предприятия, в които допустимите фондове за социално предприемачество могат да инвестират, следва да бъде разширен чрез разширяване на определението за положително социално въздействие. Трудно е да се определи количествено настоящата подробна формулировка за положително социално въздействие съгласно определението за предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и в резултат на това за фондовете и регулаторите е трудно да тълкуват, прилагат или контролират това въздействие. Освен това разликите в разбирането за положително социално въздействие в контекста на отделните държави – членки на ЕС усложняват допълнително регулаторната среда за фондовете за социално предприемачество, като например затрудняват участието на институционалните инвеститори в EuSEF.

(8)  Допустимите фондове за рисков капитал следва да могат да участват и в по-дългосрочен план в стълбицата на финансиране за нетъргувани на регулиран пазар МСП и малки предприятия със средна капитализация, както и МСП, търгувани на пазари за растеж на МСП, за да бъде допълнително повишен техният потенциал да реализират възвращаемост от бързо разрастващи се дружества. За тази цел следва да се даде възможност за последващи инвестиции след първата инвестиция.

(9)  Процедурите за регистрация следва да бъдат опростени и разходоефективни. Ето защо регистрацията на управител в съответствие с Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 следва да служи също така за целите на регистрацията, посочена в Директива 2011/61/ЕС. Решенията за регистрация и отказ на регистрация в съответствие с Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 следва, когато е необходимо, да подлежат на съдебен контрол.

(10)  Таксите и други комисиони, налагани на управителите на допустими фондове за рисков капитал от приемащите държави членки, допринасят за регулаторни различия и понякога могат да представляват значителна пречка пред трансграничните дейности. Подобни такси възпрепятстват свободния поток на капитал през границите на Съюза, като по този начин подкопават принципите на вътрешния пазар. Следователно, необходимо е да се подчертае и поясни, че забраната за приемащата държава членка да налага изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество на нейна територия включва забраната за налагане на такси и други комисиони по отношение на управителите на тези фондове, ако не е наложително упражняването на надзор.

(10a)  Правната и надзорната рамка следва да играят важна роля за избягване на прекомерно поемане на риск и нестабилност на финансовите пазари, както и да улесняват трансграничните операции в един задълбочен европейски съюз на капиталовите пазари; ето защо е необходим строг надзор, обхващащ целия Съюз, включително подходящи макропруденциални инструменти. С оглед на междинния преглед на програмата за СКП през 2017 г., сближаването на надзорните практики в Съюза следва да се подобри въз основа на опита на банковия сектор с рамката на Единния надзорен механизъм (ЕНМ).

(11)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 ▌от управителите на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество, които нямат разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС, се изисква да разполагат по всяко време с достатъчно собствени средства. За да се развие подходящо и пропорционално капиталово третиране на управителите на допустими фондове за рисков капитал и на управителите на допустими фондове за социално предприемачество, изискванията за нивото на собствения капитал в контекста на тези два вида фондове следва да се основават на кумулативни критерии и да бъдат значително по-ниски и не толкова сложни в сравнение с предвидените в член 9 от Директива 2011/61/ЕС, за да се вземат под внимание спецификите, естеството и малкият размер на тези фондове, както и за да се съблюдава принципът на пропорционалност. За да се гарантира съгласувано разбиране на тези изисквания за тези управители в рамките на Съюза, в настоящия регламент следва да се предвиди прилагането на изисквания за минимален капитал и собствени средства.

(12)  Тъй като с настоящия регламент използването на етикетите „EuVECA“ и „EuSEF“ става възможно и за управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, централната база данни, поддържана от ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013, следва да съдържа също така информация относно допустимите фондове за рисков капитал и допустимите фондове за социално предприемачество, които се управляват и предлагат от тези управители.

(12a)  Целесъобразността на определението за предлагане и различията в тълкуването на това определение от националните компетентни органи бяха посочени като съществени пречки пред трансграничните инвестиции, като част от работата на Комисията по съюза на капиталовите пазари. За да се улесни ефективното трансгранично предлагане на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество и за да се вземат под внимание спецификите на EuVECA и EuSEF и техният процес на набиране на капитал, движението на проектодокументацията на фонда, което не включва документи за записване, в момент, когато не е възможно записване, не следва да се счита за предлагане. Следва да се счита, че предлагането започва от момента, в който окончателните правни документи, свързани с фонда, вече не подлежат на договаряне.

(12б)  Едновременно с прегледа съгласно член 69 от Директива 2011/61/ЕС, Комисията следва да анализира целесъобразността на въвеждането на паспорт за управление за управителите на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за социално предприемачество, както и уместността на определението за предлагане за рисковия капитал. След прегледа Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение.

(13)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно по-нататъшното укрепване на вътрешния пазар на допустимите фондове за рисков капитал и допустимите фондове за социално предприемачество чрез засилване на използването на обозначенията „EuVECA“ и „EuSEF“, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, с оглед на неговите мащаб и последици, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на поставените цели съгласно член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

(13a)  Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за държавните помощи към допустимите фондове за рисков капитал. Тези фондове могат да служат като средство за предоставяне на държавна помощ с цел насърчаване на инвестирането на рисков капитал в МСП, например чрез по-благоприятно третиране на частните инвеститори в сравнение с държавните инвеститори, при условие че помощта е съвместима с правилата за държавните помощи, и по-специално с член 21 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.

(14)  Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 345/2013 се изменя, както следва:

(1)  В член 2 параграф 2 се заменя със следното:

“2.  Членове 5 и 6, член 13, параграф 1, букви в) и и) и член 14а от настоящия регламент се прилагат за управители на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, които управляват портфейли от допустими фондове за рисков капитал и възнамеряват да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на тези фондове на пазара в Съюза.“

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

а)  буква к) се заменя със следното:

„к)  „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която се намира седалището на управителя на допустим фонд за рисков капитал;“

б)  в буква г) подточка i) се заменя със следното:

“i)  към момента на първата инвестиция от страна на допустим фонд за рисков капитал в това предприятие отговаря на едно от следните условия:

—  предприятието не е допуснато до търговия на регулиран пазар или до многостранна система за търговия (МСТ) съгласно определението по член 4, параграф 1, точки 21 и 22 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, а броят на служителите му е до 499 лица;

—  предприятието е малко или средно предприятие съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 12 от Директива 2014/65/ЕС, което е регистрирано на пазар за растеж на МСП съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 13 от посочената директива.“

в)  буква м) се заменя със следното:

„м)  „компетентен орган“ означава:

(i)  за управителите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент – компетентният орган, посочен в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

(ii)  за управителите, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент – компетентният орган, посочен в член 7, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

(iii)  за допустимите фондове за рисков капитал — компетентният орган на държавата членка, в която се намира седалището или главното управление на допустимия фонд за рисков капитал;“

_______________________________________________________________

*  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(2a)  В член 7 буква е) се заменя със следното:

  „е) отнасят се коректно към своите инвеститори. Това не изключва възможността за по-благоприятно третиране на частните инвеститори в сравнение с държавните инвеститори, при условие че то е съвместимо с правилата за държавните помощи, и по-специално с разпоредбите на член 21 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.;“

(3)  ▌Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.  Управителите на допустими фондове за рисков капитал винаги имат достатъчно собствени средства и използват адекватни и подходящи човешки и технически ресурси, необходими за правилното управление на управляваните от тях допустими фондове за рисков капитал.

2.  Както вътрешно, така и външно управляваните допустими фондове за рисков капитал разполагат с първоначален капитал в размер на 30 000 EUR.

2a.  Собствените средства винаги възлизат поне на една осма част от режийните разходи, които управителят е използвал през предходната година. При възникването на съществена промяна в стопанската дейност на дружеството спрямо предходната година, компетентните органи могат да коригират това изискване. Ако даден управител на допустим фонд за рисков капитал е осъществявал дейност по-малко от година, изискването предвижда една осма част от очакваните режийни разходи в неговия бизнес план, освен ако компетентният орган на държавата членка по произход на управителя не изиска коригиране на този план.

2б.  Ако допустимият фонд за рисков капитал надвишава 300 000 000 EUR, от управителя на този фонд се изисква да предостави допълнителна сума собствени средства, равняваща се на 0,015 % от сумата, с която общата стойност на допустимия фонд за рисков капитал надвишава 300 000 000 EUR.

2в.  Необходимо е собствените средства да се инвестират в ликвидни активи, които да могат бързо и лесно да се преобразуват в пари в брой. Собствените средства не включват спекулативни позиции.

2г.  Управителите на допустими фондове за рисков капитал, доколкото те управляват тези фондове преди ... [датата на влизане в сила на настоящия изменен регламент], могат да продължат да управляват тези фондове през цялото време на съществуване на тези фондове, без да отговарят на изискванията, посочени в член 10, параграф 2б. Тези управители гарантират, че могат по всяко време да докажат, че разполагат с достатъчно собствени средства за поддържане на непрекъснатостта на операциите.“

(3a)  В член 13, параграф 1, буква в) подточка iv) се заменя със следното:

  „iv) недопустими инвестиции, които той предвижда да направи, включително критериите и насоките, които ръководят подбора на тези инвестиции;“

(4)  ▌Член 14 се изменя, както следва:

(a)  Параграф 1 се изменя, както следва:

– уводната част се заменя със следния текст:

„1.  Управителите на допустими фондове за рисков капитал, които възнамеряват да използват обозначението „EuVECA“ за предлагане на управляваните от него допустими фондове за рисков капитал, уведомяват съответния компетентен орган на своята държава членка по произход и ЕОЦКП за намерението си и им предоставят следната информация:“

– буква д) се заличава.

б)   Параграф 2 се изменя, както следва:

  – уводната част се заменя със следния текст:

“2.  Съответният компетентен орган на държавата членка по произход регистрира управител на допустим фонд за рисков капитал само ако са изпълнени следните условия:“

– буква г) се заличава.

в)  създават се следните параграфи:

“3a.  Компетентните органи на държавата членка по произход за управителите, посочени в параграф 1, информират управителите за това дали са регистрирани като управител на допустим фонд за рисков капитал не по-късно от два месеца, след като са предоставили цялата информация, посочена в параграф 1.

3б.  Регистрацията в съответствие с настоящия член представлява регистрация за целите на член 3, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС.

3в.  За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи и на ЕОЦКП при подаването на заявление за регистрация, съгласно параграф 1 и условията, посочени в параграф 2.

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3г.  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на информацията, предвидена в параграф 1.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

3д.  ЕОЦКП изпълнява координационна и надзорна роля, за да се гарантира предприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на процеса на регистрация, определен в настоящия член. За тази цел ЕОЦКП извършва прегледи на процесите на регистрация на компетентните органи.

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, е оправомощен да предоставя препоръки в съответствие с член 16 от Регламент (EС) 1095/2010, адресирани към компетентните органи, за промяна на техните процеси на регистрация, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че процесът на регистрация на компетентния орган не съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, или на регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, посочени в параграфи 3в и 3г.“

(5)  Създават се следните членове:

„Член 14a

1.  Управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, подават заявление за регистрация на допустимите фондове за рисков капитал, за които възнамеряват да използват обозначението „EuVECA“.

2.  Управителите, посочени в параграф 1, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход и ЕОЦКП за намерението си и им предоставят следната информация:

a)  устава на фонда или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал;

б)  информация за идентификация на депозитаря;

в)  информацията, посочена в член 14, параграф 1.

За целите на първа алинея, буква в) информацията за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията на глава II от настоящия регламент се отнася за предприетите действия за постигане на съответствие с членове 5 и 6 и член 13, параграф 1, букви в) и и).

2a.  Компетентният орган за допустимия фонд за рисков капитал изисква от компетентния орган, отговарящ за управителя на фонда, информация за това дали допустимият фонд за рисков капитал попада в обхвата на разрешението на управителя за управление на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) и дали са изпълнени условията, посочени в член 14, параграф 2, буква а). При създаване на допустимия фонд за рисков капитал в държава членка, различна от тази на управителя на фонда, компетентният орган на държавата членка, където е установен допустимият фонд за рисков капитал, предоставя на компетентния орган на държавата членка по произход необходимата информация за фонда и иска от този орган информация, с цел извършване на оценка и потвърждаване на това дали допустимият фонд за рисков капитал попада в обхвата на разрешението на управителя за управление на алтернативни инвестиционни фондове и дали са изпълнени условията, посочени в член 14, параграф 2, буква а). Компетентният орган за допустимия фонд за рисков капитал може да поиска от компетентния орган, отговарящ за управителя на фонда, пояснения и информация относно документацията, посочена в алинея 1. Компетентният орган, отговарящ за управителя на фонда, дава отговор в рамките на 10 работни дни, считано от датата, на която той е получил искането, подадено от компетентния орган за допустимия фонд за рисков капитал.

2б.  От управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, не се изисква да предоставят информация или документи, които управляващото дружество вече е предоставило при подаването на заявление за получаване на разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС, ако тези документи и информация са актуални.

3.  Компетентният орган за допустимия фонд за рисков капитал регистрира всеки фонд като допустим фонд за рисков капитал, ако управителят на фонда отговаря на условията, определени в член 14, параграф 2.

4.  Компетентният орган за допустимия фонд за рисков капитал информира управителите, посочени в параграф 1, за това дали фондът е регистриран като допустим фонд за рисков капитал не по-късно от двадесет дни, след като тези управители са предоставили цялата информация, посочена в параграф 2.

5.  Регистрацията на допустими фондове за рисков капитал съгласно параграфи 1, 2 и 3 е валидна на цялата територия на Съюза и позволява предлагането на пазара на тези фондове под обозначението „EuVECA“ в рамките на Съюза.

5a.  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставянето на информацията, предвидена в параграф 2.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

5б.  ЕОЦКП изпълнява координационна и надзорна роля, за да се гарантира възприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на процеса на регистрация, определен в настоящия член.

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, е оправомощен в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 1095/2010 да издава препоръки до компетентните органи за промяна на техните процеси на регистрация, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че процесът на регистрация на компетентния орган не отговаря на техническите стандарти за изпълнение, посочени в параграф 5а от настоящия член.

Член 14б

Всеки отказ да бъдат регистрирани управителите, посочени в член 14, и фондовете, посочени в член 14а, се обосновава, за него се уведомяват управителите, посочени в тези членове, и е налице право на обжалване пред съда. Правото на обжалване съществува също така, когато не е взето решение за регистрация два месеца, след като е подадено заявление за това.“

(5а)  В член 15 уводната част се заменя със следното:

„Управителите на допустими фондове за рисков капитал информират компетентния орган на държавата членка по произход, на чийто пазар възнамеряват да предлагат, както и ЕОЦКП за:“

(6)  ▌Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход незабавно уведомява ▌ЕОЦКП за всяка регистрация или отстраняване на управител на допустим фонд за рисков капитал, всяко добавяне или заличаване на нов допустим фонд за рисков капитал ▌или всяко добавяне или отстраняване на нова държава членка, в която управителят на допустим фонд за рисков капитал възнамерява да предлага тези фондове.

За улесняване на процеса на уведомяване и изисквания обмен на информация ЕОЦКП поддържа централна база данни, достъпна за компетентните органи на държавата членка на произход и на приемащата държава членка.

2.  Компетентните органи на приемащите държавите членки не налагат на управителите на допустими фондове за рисков капитал никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на техните допустими фондове за рисков капитал, нито изискват каквото и да било одобрение за това предлагане преди неговото начало.

Без да се засяга общият характер на първата алинея, изискванията или административните процедури, посочени в нея, включват такси и други комисиони.

3.  За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставянето на информацията, предвидена в параграф 1.

4.  ЕОЦКП представя на Комисията проектите на посочените технически стандарти за изпълнение до 16 февруари 2014 г.

5.  Комисията се оправомощава да приема посочените в параграф 3 от настоящия член изпълнителни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

(7)  Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна в интернет централна база данни на всички управители на допустими фондове за рисков капитал, които използват обозначението „EuVECA“, на допустимите фондове за рисков капитал, за които го използват, както и на държавите, в които се предлагат тези фондове.“;

(7a)  Създава се следният член:

„Член 17a

1. ЕОЦКП публикува на своя интернет сайт списък на третите държави, които отговарят на приложимото изискване по втория параграф на член 3, буква г), подточка iv), въз основа на получената информация по параграф 2.

2. За целта на втория параграф на член 3, буква г), подточка iv) държавите членки съобщават на ЕОЦКП за сключените от тях споразумения с юрисдикции на трети държави, за да се гарантира ефективен обмен на информация по въпроси в областта на данъчното облагане.“

(7б)  В член 19 се добавя следният параграф:

„ЕОЦКП изпълнява надзорна роля, за да се гарантира възприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на използването на правомощията за извършване на надзор и разследвания, установени в параграф 1.“

(8)  В член 20, параграф 2 датата „16 май 2015 г.“ се заменя с „[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]“;

(9)  Член 21 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

– буква в) се заменя със следното:

„в)   използва обозначението „EuVECA“, без да е регистриран в съответствие с член 14, или допустимият фонд за рисков капитал не е регистриран в съответствие с член 14а;“

– буква д) се заменя със следното:

„д)  е получил регистрация чрез представяне на невярна информация или друг неправомерен начин в нарушение на член 14 или член 14а;“

б)  параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„a)  предприема мерки, за да гарантира, че съответният управител на фонд за рисков капитал спазва членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 12 – 14а;“

бa)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Правото да се предлагат един или повече допустими фондове за рисков капитал под обозначението „EuVECA“ се прекратява с незабавно действие, считано от датата на решението на компетентния орган, посочен в параграф 2, буква б), или на препоръката на ЕОЦКП, посочена в параграф 4а.“

бб)  Добавя се следният параграф:

„4а. Компетентните органи на държавата членка по произход или на приемащата държава членка информират незабавно ЕОЦКП, ако считат, че управителят на допустим фонд за рисков капитал е извършил някое от нарушенията по букви а) – и) от член 21, параграф 1.“

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, предоставя препоръки в съответствие с член 16 от Регламент (EС) 1095/2010 до компетентните органи за предприемане или въздържане от предприемане на мерките, посочени в параграф 2 от настоящия член, или самият той предприема подходящи мерки, съгласно посоченото в параграф 2 от настоящия член, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че тези мерки са необходими от гледна точка на защитата на инвеститорите, финансовата стабилност или целостта на пазара.“

(10)  ▌Член 26, параграф 2 се изменя, както следва:

a)  в буква а) датата „22 юли 2017 г.“ се заменя с „[48 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]“.

б)  добавя се следната алинея:

„Едновременно с прегледа съгласно член 69 от Директива 2011/61/ЕС Европейската комисия анализира:

целесъобразността на въвеждането на паспорт за управление за управителите на допустими фондове за рисков капитал;

уместността на определението за предлагане по отношение на рисковия капитал и неговото въздействие, както и различното тълкуване на национално равнище на работата и жизнеспособността на фондовете за рисков капитал и на трансграничното разпределение на средства по EuVECA.

След прегледа Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение.“

Член 2

Регламент (ЕС) № 346/2013 се изменя, както следва:

(1)   В член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Членове 5 и 6, член 10, член 13, параграф 2, член 14, параграф 1, букви г), д) и е) и член 15а от настоящия регламент се прилагат за управители на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, които управляват портфейли от допустими фондове за социално предприемачество и възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на тези фондове на пазара в Съюза.“

(2)   Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:

(-a)  в буква г), подточка ii) първото тире се заменя със следното:

„–  предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост,“

a)  буква к) се заменя със следното:

„държава членка по произход“ означава държавата членка, в която се намира седалището на управителя на допустим фонд за социално предприемачество;“

б)  буква м) се заменя със следното:

„м)  „компетентен орган“ означава:

iii)  за управителите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент – компетентният орган, посочен в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

ii)  за управителите, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент – компетентният орган, посочен в член 7, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

iii)  за допустимите фондове за социално предприемачество – компетентният орган на държавата членка, в която се намира седалището или главното управление на допустимия фонд за социално предприемачество;“

(2a)  Член 6, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а) се ангажират да инвестират минимум 50 000 EUR; и“

(3)  ▌Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.  По всяко време управителите на допустимите фондове за социално предприемачество разполагат с достатъчно собствени средства и използват необходимите подходящи човешки и технически ресурси за правилното управление на управляваните от тях фондове за социално предприемачество.

2.   Както вътрешно, така и външно управляваните допустими фондове за социално предприемачество разполагат с първоначален капитал в размер на 30 000 EUR.

2a.  Собствените средства винаги възлизат поне на една осма част от режийните разходи, които управителят е използвал през предходната година. При възникването на съществена промяна в стопанската дейност на дружеството в сравнение с предходната година, компетентните органи могат да актуализират това изискване. Ако даден управител на допустим фонд за социално предприемачество е осъществявал дейност по-малко от година, изискването предвижда една осма част от очакваните режийни разходи в неговия бизнес план, освен ако компетентният орган на държавата членка по произход на управителя не изиска коригиране на този план.

2б.  Ако допустимият фонд за социално предприемачество надвишава 300 000 000 EUR, от управителя на този фонд се изисква да предостави допълнителна сума собствени средства, равняваща се на 0,015 % от сумата, с която общата стойност на допустимите средства за социално предприемачество надвишава 300 000 000 EUR.

2в.  Необходимо е собствените средства да се инвестират в ликвидни активи, които да могат бързо и лесно да се преобразуват в пари в брой. Собствените средства не включват спекулативни позиции.“

(3a)  Член 13, параграф 2 се изменя, както следва:

a)  буква д) се заменя със следното:

„д) информация за естеството, стойността и целта на инвестициите, различни от допустими инвестиции, посочени в член 5, параграф 1.“

б)  добавя се следната буква:

дa) описание на това как екологичните и климатичните фактори се вземат предвид в инвестиционния подход на допустимия фонд за социално предприемачество, и по-специално информация относно експозицията му към активи, чиято стойност може да бъде повлияна неблагоприятно от законодателството, необходимо за изпълнение на целите на Съюза в областта на климата.“

(3б)  В член 14, параграф 1, буква в) подточка iv) се заменя със следното:

  „iv) недопустими инвестиции, които той предвижда да направи, включително критериите и насоките, които ръководят подбора на тези инвестиции;“

(4)  ▌Член 15 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

– уводната част се заменя със следния текст:

„1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“ при предлагането на своите допустими фондове за социално предприемачество, информират компетентния орган в своята държава членка по произход и ЕОЦКП за намерението си и им предоставят следната информация:“

– буква д) се заличава.

б)  В параграф 2 буква г) се заличава.

в)  Създават се следните параграфи:

„3a. Компетентните органи на държавата членка по произход за управителите, посочени в параграф 1, информират управителите за това дали са регистрирани като управител на допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от два месеца, след като управителите са предоставили цялата информация, посочена в параграф 1.

3б.   Регистрацията в съответствие с настоящия член представлява регистрация за целите на член 3, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС.

3в. За да се гарантира последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи и на ЕОЦКП при подаването на заявление за регистрация, съгласно параграф 1 и условията, посочени в параграф 2.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3г.   С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставянето на информацията, предвидена в параграф 1.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

3д. ЕОЦКП изпълнява координационна и надзорна роля, за да се гарантира възприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на процеса на регистрация, определен в настоящия член. За тази цел ЕОЦКП извършва прегледи на процесите на регистрация на компетентните органи.

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, е оправомощен да предоставя препоръки в съответствие с член 16 от Регламент (EС) 1095/2010, адресирани към компетентните органи, за промяна на техните процеси на регистрация, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че процесът на регистрация на компетентния орган не съответства на изискванията, установени в настоящия регламент, или на регулаторните технически стандарти и техническите стандарти за изпълнение, посочени в параграфи 3в и 3г.“;

(5)  Създават се следните членове:

“Член 15a

1.  Управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, подават заявление за регистрация на допустимите фондове за социално предприемачество, за които възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“.

2.  Управителите, посочени в параграф 1, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход и ЕОЦКП за намерението си и им предоставят следната информация:

a)  устава на фонда или учредителните документи на допустимия фонд за социално предприемачество;

б)  информация за идентификация на депозитаря;

в)  информацията, посочена в член 15, параграф 1.

За целите на първа алинея, буква в) информацията за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията на глава II от настоящия регламент се отнася за предприетите действия за постигане на съответствие с членове 5, 6 и 10, член 13, параграф 2, и член 14, параграф 1, букви г), д) и е).

2a.  Компетентният орган за допустимия фонд за социално подпомагане изисква от компетентния орган, отговарящ за управителя на фонда, информация за това дали допустимият фонд за социално подпомагане попада в обхвата на разрешението на управителя за управление на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) и дали са изпълнени условията, установени в член 15, параграф 2, буква а). Компетентният орган, отговарящ за управителя на фонда, дава отговор в рамките на 10 работни дни, считано от датата, на която той е получил искането, подадено от компетентния орган за допустимия фонд за социално подпомагане.

2б.  От управителите на предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, не се изисква да предоставят информация или документи, които управляващото дружество вече е предоставило при подаването на заявление за получаване на разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС, ако тези документи и информация са актуални.

3.  Компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество регистрира всеки фонд като допустим фонд за социално предприемачество, ако управителят на фонда отговаря на условията, предвидени в член 15, параграф 2.

4.  Компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество информира управителите, посочени в параграф 1, за това дали фондът е регистриран като допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от двадесет дни, след като тези управители са предоставили цялата информация, посочена в параграф 2.

5.  Регистрацията на допустими фондове за социално предприемачество съгласно параграфи 1, 2 и 3 е валидна на цялата територия на Съюза и позволява предлагането на тези фондове под обозначението „EuSEF“ в рамките на Съюза.

5a.  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на информацията, предвидена в параграф 2.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Комисията се оправомощава да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

5б.  ЕОЦКП изпълнява координационна и надзорна роля, за да се гарантира възприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на процеса на регистрация, определен в настоящия член.

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, е оправомощен в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 1095/2010 да предоставя препоръки до компетентните органи за промяна на техните процеси на регистрация, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че процесът на регистрация на компетентния орган не отговаря на техническите стандарти за изпълнение, посочени в параграф 5а от настоящия член.

Член 15б

Всеки отказ да бъдат регистрирани управителите, посочени в член 15, и фондовете, посочени в член 15а, се обосновава, за него се уведомяват управителите, посочени в тези членове, и е налице право на обжалване пред съда. Правото на обжалване съществува също така, когато не е взето решение за регистрация два месеца, след като е подадено заявление за това.“;

(5а)  В член 16 уводната част се заменя със следното:

  „Управителите на допустими фондове за социално предприемачество информират компетентния орган на държавата членка по произход, на чийто пазар възнамеряват да предлагат, както и ЕОЦКП за:“

(6)  В член 17 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.  Компетентните органи на държавите членки по произход незабавно уведомяват компетентните органи на приемащите държави членки и ЕОЦКП за всяка регистрация на управител на допустим фонд за социално предприемачество в съответствие с член 15 и член 15а, всяко добавяне на нов допустим фонд за социално предприемачество, всяко добавяне на ново седалище за установяване на допустим фонд за социално предприемачество или всяко добавяне на нова държава членка, в която управителят на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага тези фондове.

ЕОЦКП поддържа централна база данни, достъпна за компетентните органи на приемащата държава членка, с цел улесняване на процеса на уведомяване и на изисквания обмен на информация.

2.  Компетентните органи на приемащите държавите членки не налагат на управителите на допустими фондове за социално предприемачество никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на техните допустими фондове за социално предприемачество, нито изискват каквото и да било одобрение за това предлагане преди неговото начало.

Без да се засяга общият характер на първата алинея, изискванията или административните процедури, посочени в нея, включват такси и други комисиони.

3. За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на информацията, предвидена в параграф 1.“

(7)  Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна по интернет централна база данни на всички управители на допустими фондове за социално предприемачество, които използват обозначението „EuSEF“, на допустимите фондове за социално предприемачество, за които го използват, както и на държавите, в които се предлагат тези фондове.“;

(7a)  В член 20 се добавя следният параграф:

  „ЕОЦКП изпълнява надзорна роля, за да се гарантира възприемането на последователен подход от страна на компетентните органи по отношение на използването на правомощията за извършване на надзор и разследвания, установени в параграф 1.“

(8)  В член 21, параграф 2 датата „16 май 2015 г.“ се заменя с „[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент]“;

(9)  Член 22 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се изменя, както следва:

– буква в) се заменя със следния текст:

„в)  използва обозначението „EuSEF“, без да е регистриран в съответствие с член 15, или допустимият фонд за социално предприемачество не е регистриран в съответствие с член 15а;“

– буква д) се заменя със следния текст:

„д)  е получил регистрация чрез представяне на невярна информация или друг неправомерен начин в нарушение на член 15 или член 15а;”

aa)  създава се следният параграф:

„1a.  „Компетентните органи на държавата членка по произход или на приемащата държава членка информират незабавно ЕОЦКП, ако считат, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество е извършил някое от нарушенията по букви а) – и) от член 22, параграф 1.“

б)  Параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„a)  предприема мерки, за да гарантира, че съответният управител на фонд за социално предприемачество спазва членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 13—15а;“

бa)  параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Правото да се предлага един или повече допустими фондове за социално предприемачество с обозначението „EuSEF“ в Съюза се прекратява с незабавно действие от датата на решението на компетентния орган, посочено в параграф 2, буква б), или на препоръката на ЕОЦКП съгласно параграф 4а.“

бб)  Добавя се следният параграф:

„4a. Компетентните органи на държавата членка по произход или на приемащата държава членка информират незабавно ЕОЦКП, ако считат, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество е извършил някое от нарушенията по букви а) – и) от член 21, параграф 1.

ЕОЦКП, при зачитане на принципа на пропорционалност, предоставя препоръки в съответствие с член 16 от Регламент (EС) 1095/2010 до компетентните органи за предприемане или въздържане от предприемане на мерките, посочени в параграф 2, или самият той предприема подходящи мерки, посочени в параграф 2 от настоящия член, когато е налице ясно и доказуемо основание да се счита, че тези мерки са необходими от гледна точка на защитата на инвеститорите, финансовата стабилност или целостта на пазара.“

(10)  ▌Член 27, параграф 2 се изменя, както следва:

a)  в буква а) датата „22 юли 2017 г.“ се заменя с .... [48 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

б)  добавя се следната алинея:

„Едновременно с прегледа съгласно член 69 от Директива 2011/61/ЕС Европейската комисия анализира:

a) целесъобразността на въвеждането на паспорт за управление за управителите на допустими фондове за социално предприемачество;

б) уместността на определението за предлагане за рисковия капитал и въздействието на това определение, както и различното тълкуване на национално равнище на работата и жизнеспособността на фондовете за социално предприемачество и на трансграничното разпределение на средствата по EuSEF.

След прегледа Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

OВ C 75, 10.3.2017 г., стp. 48.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ C […], […], стр. […].

(4)

  OВ C, , стр. .

(5)

  Позиция на Европейския парламент от …................ (............) и решение на Съвета от .................

(6)

  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(7)

  Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

(8)

  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(9)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: План за инвестиции за Европа (COM(2014)903 final).

(10)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (COM(2015)468 final).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество

Позовавания

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Дата на внасяне

30.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност