Procedure : 2016/0221(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0120/2017

Indgivne tekster :

A8-0120/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0356

BETÆNKNING     ***I
PDF 555kWORD 90k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sirpa Pietikäinen

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0461),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0320/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2016(1),

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0120/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013(6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013(7) indeholder bestemmelser om ensartede krav og vilkår til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som har til hensigt at anvende betegnelserne "EuVECA" og "EuSEF" til markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde i Unionen. Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 indeholder navnlig bestemmelser om kvalificerede investeringer, kvalificerede porteføljevirksomheder og berettigede investorer. I henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 er kun forvaltere, hvis samlede aktiver under forvaltning ikke overstiger den tærskelværdi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU21(8), berettiget til at bruge henholdsvis "EuVECA"-mærket og "EuSEF"-mærket.

(2)  Meddelelsen om investeringsplanen for Europa af 16. november 2014(9) omfatter en samlet strategi til tackling af manglen på finansiering, der hæmmer Europas vækstpotentiale og dets potentiale til at skabe job til sine borgere. Den sigter mod at mobilisere private investeringer ved at anvende offentlig finansiering og ved at forbedre den retlige ramme for investeringsmiljøet.

(3)  Meddelelsen om kapitalmarkedsunionen af 30. september 2015(10) er et vigtigt element i investeringsplanen. Den har til formål at mindske fragmenteringen af kapitalmarkederne og øge udbuddet af kapital til virksomhederne, både i og uden for Unionen, gennem etablering af et reelt indre kapitalmarked. Det fremgår af meddelelsen, at det er nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 for at sikre, at rammerne er bedst egnede til at støtte investeringer i SMV'er.

(4)  Markedet for kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde bør åbnes for at øge stordriftsfordele, mindske transaktions- og driftsomkostninger, forbedre konkurrencen og styrke investorernes valgmuligheder. Udvidelsen af basen af potentielle forvaltere bidrager til at åbne dette marked. Det burde være til fordel for virksomheder, der søger investeringer, idet det giver dem adgang til finansiering fra et større og mere varieret udbud af kilder til risikoinvestering. Anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 bør derfor udvides ved at åbne op for brugen af "EuVECA"-og "EuSEF"-mærkerne for forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU.

5.  For at bevare et højt niveau for investorbeskyttelse bør forvaltere fortsat være omfattet af kravene i direktiv 2011/61/EU og samtidig opfylde visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013, nemlig bestemmelserne vedrørende berettigede investeringer, målgruppen af investorer og informationskrav.

(5a)  En tærskelværdi med en minimumsadgangsbillet på 100 000 EUR for ikkeprofessionelle investorer bibeholdes for investering i EuVECA-fonde. Venturekapitalfonde er, på grund af deres langsigtede og illikvide karakter, ikke direkte egnede til private investorer, bortset fra de i denne forordnings artikel 6 omtalte investorer, selv i tilfælde af, at reglerne om investorbeskyttelse skærpes. I forbindelse med den næste revision af forordning (EU) nr. 345/2013 bør Kommissionen undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at skabe en yderligere frivillig valgmulighed for detailinvestorer ved hjælp af en feederfond under forordning (EU) nr. 345/2013 for de EuVECA-fonde, som ønsker at udvide deres investorgrundlag. Kommissionen bør også undersøge, om det kan være gavnligt at sænke den relativt høje tærskel, navnlig fordi den kan betragtes som en potentiel hindring for flere investeringer i disse fonde, og om det kan være hensigtsmæssigt at udvide betegnelsen social iværksætter til visse crowdfunding- og mikrofinansieringsenheder med høj social indvirkning. Selvom venturekapital fortsat er en meget risikabel investeringsform, bør man huske på, at andre lige så risikable uregulerede investeringsformer i stigende omfang er tilgængelige for forbrugerne. Sådanne investeringsformer, for eksempel crowdfunding, er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af det regulerede område, hvorimod EuVECA-ordningen reguleres og overvåges.

(5b)  For EuSEF-fonde bør tærskelværdien på 100 000 EUR under alle omstændigheder sænkes til 50 000 EUR. Dette vil øge adgangen til finansiering i især små og socialt engagerede virksomheder, der er mindre solide, eftersom de geninvesterer deres overskud i deres projekter og som sådan ikke har et afkast, der opfylder det minimumskrav, der gælder i henhold til kapitalkrav til banker. Det vil også gøre det muligt at udvide viften af investeringsmuligheder for ikkeprofessionelle investorer og vil give sådanne investorer mulighed for at støtte virksomheder med positive sociale resultater.

(6)  For at sikre, at de kompetente myndigheder kender til enhver ny anvendelse af "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, bør forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, registrere de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de har til hensigt at forvalte eller markedsføre. Dette burde sikre, at de pågældende forvaltere kan opretholde deres forretningsmodeller ved at kunne forvalte kollektive investeringsvirksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, samtidig med at de yderligere udvider sortimentet af produkter, som de udbyder.

(7)  Viften af berettigede virksomheder, som kvalificerede venturekapitalfonde kan investere i, bør udvides med henblik på yderligere at øge udbuddet af kapital til virksomhederne. Definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder bør derfor omfatte virksomheder med op til 499 ansatte (små midcapselskaber) og små og mellemstore virksomheder, der er børsnoteret på SMV-vækstmarkeder. De nye investeringsmuligheder bør også indebære, at enheder i vækstfasen, der allerede har adgang til andre finansieringskilder, såsom SMV-vækstmarkeder, kan modtage kapital fra kvalificerede venturekapitalfonde, hvilket til gengæld burde bidrage til udviklingen af SMV-vækstmarkeder.

(7a)  For at gøre rammen mere attraktiv og for yderligere at øge forsyningen af kapital til sociale virksomheder bør spektret af berettigede virksomheder, som kvalificerede sociale iværksætterfonde kan investere i, udvides ved at udvide definitionen af positive sociale resultater. Den nuværende detaljerede sprogbrug om positive sociale resultater under definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder er vanskelig at kvantificere og derfor vanskelig at fortolke, anvende og føre tilsyn med for både fondene og tilsynsmyndighederne. Uoverensstemmelsen med hensyn til, hvad der udgør positive sociale resultater i forskellige EU-sammenhænge, komplicerer desuden de reguleringsmæssige forhold for sociale iværksætterfonde yderligere og gør det f.eks. vanskeligere for institutionelle investorer at deltage i EuSEF-fonde.

(8)  Kvalificerede venturekapitalfonde bør på længere sigt også kunne deltage i finansieringsstigen for ikke børsnoterede SMV'er, ikke børsnoterede small- og midcapselskaber og SMV'er, der er børsnoteret på SMV-vækstmarkeder, for yderligere at styrke deres potentiale til at opnå indtjening fra højvækstvirksomheder. Opfølgende investeringer efter den første investering bør derfor være tilladt.

(9)  Registreringsprocedurerne bør være enkle og omkostningseffektive. Derfor bør en registrering af en forvalter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 også fungere som en registrering som omhandlet i direktiv 2011/61/EU. Registreringsafgørelser og mangel på registrering i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 bør, hvis det er relevant, kunne indbringes for domstolene.

(10)  Gebyrer og andre afgifter, der pålægges forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i værtslande, bidrager til lovgivningsmæssig forskel og udgør undertiden væsentlige hindringer for grænseoverskridende aktiviteter. Disse gebyrer hæmmer den frie kapitalstrøm på tværs af Unionens grænser og undergraver således det indre markeds principper. Det er derfor nødvendigt at understrege og præcisere , at forbuddet for værtslandet mod at pålægge krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde på dens område også omfatter forbuddet mod at pålægge forvalterne af disse fonde gebyrer og andre afgifter, hvis der ikke skal varetages nogen tilsynsopgave.

(10a)  De retlige og tilsynsmæssige rammer bør spille en central rolle i bestræbelserne på at undgå overdreven risikotagning og ustabilitet på kapitalmarkederne og fremme grænseoverskridende operationer i en mere veludbygget europæisk kapitalmarkedsunion. Der er derfor nødvendigt med et effektivt tilsyn i hele Unionen, ligesom der også er behov for passende makroprudentielle instrumenter. I forbindelse med midtvejsevalueringen af programmet for kapitalmarkedsunionen i 2017 bør tilsynskonvergensen forbedres i Unionen på grundlag af af banksektorens erfaringer med FTM-rammen.

(11)  I henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 skal forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, der ikke er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU, til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Med henblik på at udvikle en passende og forholdsmæssig kapitalbehandling for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og for forvaltere kvalificerede sociale iværksætterfonde bør niveauet for egenkapitalkrav i forbindelse med disse to fondsstrukturer baseres på kumulative kriterier og være væsentligt lavere og mindre komplekst end de beløb, der er fastlagt i artikel 9 i direktiv 2011/61/EU, for at tage hensyn til disse fondes særlige karakter, art og begrænsede størrelse og for at overholde proportionalitetsprincippet. For at sikre en ensartet opfattelse af disse krav til disse forvaltere i hele Unionen bør der i denne forordning fastsættes bestemmelser for anvendelsen af minimumskapitalkrav og egenkapital.

(12)  Da nærværende forordning giver forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, mulighed for at bruge "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, bør den centrale database, der føres af ESMA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, også indeholde oplysninger om de kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, der forvaltes og markedsføres af sådanne forvaltere.

(12a)  Det hensigtsmæssige i definitionen af markedsføring og forskelle i de nationale kompetente myndigheders fortolkning af dette begreb er blevet udpeget som væsentlige hindringer for grænseoverskridende investeringer i forbindelse med Kommissionens arbejde med en kapitalmarkedsunion. For at lette en effektiv markedsføring på tværs af grænserne af kvalificerede venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde og for at tage højde for de særlige forhold ved EuVECA- og EuSEF-fondene og deres kapitalvindingsproces bør udsendelse af udkast til dokumentation om fondene, som ikke omfatter tegningsdokumenter, på et tidspunkt, hvor tegning ikke er mulig, ikke betragtes som markedsføring. Der bør først kunne være tale om markedsføring fra det tidspunkt, hvor endelige juridiske dokumenter vedrørende en fond ikke længere kan forhandles.

(12b)  Kommissionen bør parallelt med revisionen i overensstemmelse med artikel 69 direktiv 2011/61/EU undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre et markedsføringspas for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, og om definitionen af markedsføring for venturekapital er hensigtsmæssig. Efter revisionen bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.

(13)  Målene med denne forordning, nemlig yderligere at styrke et indre marked for kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde ved at styrke brugen af "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

(13a)  Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af statslige støtteregler for kvalificerede venturekapitalfonde. Sådanne fonde kan tjene som drivkraft for statslig støtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i SMV'er gennem eksempelvis gunstigere behandling af private investorer end af staten, forudsat at en sådan støtte er forenelig med reglerne om statsstøtte og især med artikel 21 i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

(14)  Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 2, stk. 2, affattes således:

“2.  Artikel 5 og 6, artikel 13, stk. 1, litra c) og i), og artikel 14a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuVECA" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

2)  Artikel 3 ændres således:

a)  Litra k) affattes således:

”k)  ”hjemland": den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

b)  Litra d), nr. i), affattes således:

”i)  på det tidspunkt, hvor den kvalificerede venturekapitalfond foretager den første investering i denne virksomhed, opfylder en af følgende betingelser:

—  ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet (MHF) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21) og 22), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF* og beskæftiger op til 499 personer

—  er en lille eller mellemstor virksomhed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 12), i direktiv 2014/65/EU, der er børsnoteret på et SMV-vækstmarked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i nævnte direktiv".

c)  Litra m) affattes således:

”m)  ”kompetent myndighed":

i)  for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii)  for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii)  for kvalificerede venturekapitalfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor”.

_______________________________________________________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

2 a)  Artikel 7, litra f, affattes således:

  ”f) behandle deres investorer redeligt. Dette udelukker ikke en gunstigere behandling af private investorer end af en statslig investor, forudsat af det er foreneligt med statsstøttereglerne og især med artikel 21 i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014.”

3)  ▌Artikel 10 affattes således:

”Artikel 10

1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre korrekt forvaltning af de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter.

2.  Både internt og eksternt forvaltede kvalificerede venturekapitalfonde skal have en startkapital på 30 000 EUR.

2a.  Kapitalgrundlaget skal altid udgøre mindst en ottendedel af det foregående års omkostninger for den samme forvalter. Hvis der er indtrådt væsentlige ændringer i en virksomheds forretning i forhold til året før, kan den kompetente myndighed tilpasse dette krav. Hvis en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond ikke har gennemført et års aktivitet, er kravet en fjerdedel af de forventede omkostninger i den pågældendes forretningsplan, medmindre den kompetente myndighed i forvalterens hjemstat kræver en tilpasning af planen.

2b.  Hvis kvalificerede venturekapitalfonde overstiger 300 000 000 EUR, skal forvalteren af disse fonde tilvejebringe et yderligere kapitalgrundlag svarende til 0,015 % af det beløb, hvormed den samlede værdi af de kvalificerede venturekapitalfonde overstiger 300 000 000 EUR.

2c.  Egenkapital skal investeres i likvide aktiver eller aktiver, der på kort sigt hurtigt kan konverteres til kontanter. Kapitalgrundlaget omfatter ikke spekulative positioner.

2d.  For så vidt de forvalter disse fonde inden den ... [datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning], kan forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde fortsætte med at forvalte disse fonde i deres levetid uden at opfylde kravet i artikel 10, stk. 2b. Disse forvaltere sikrer, at de til enhver tid kan godtgøre, at deres kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at videreføre deres operationer.”

3a)  Artikel 13, stk. 1, litra c), nr. iv, affattes således:

  "iv) de ikke-kvalificerede investeringer, som den agter at foretage, herunder kriterier og retningslinjer, der regulerer valget af sådanne investeringer"

4)  ▌ Artikel 14 ændres således:

a)  Stk. 1 ændres således:

- Den indledende tekst affattes således:

“1.  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen "EuVECA", når de markedsfører deres kvalificerede venturekapitalfonde, underretter hjemlandets relevante kompetente myndighed og ESMA herom og giver dem følgende oplysninger:”

- Litra e) udgår.

b)   Stk. 2 ændres således:

  - Den indledende tekst affattes således:

“2.  Hjemlandets relevante kompetente myndighed registrerer kun forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde, hvis følgende krav er opfyldt:”

Litra d) udgår.

c)  Følgende stykker indsættes:

”3a.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed i deres hjemland om, hvorvidt de er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at de har fremsendt alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

3b.  En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU.

3c.  For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indgives til den kompetente myndighed og ESMA i forbindelse med ansøgninger om den i stk. 1 omtalte registrering og de i stk. 2 omtalte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3d.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af de i stk. 1 omtalte oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit i denne artikel omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3e.  ESMA koordinerer og overvåger med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder følger samme tilgang til den i denne artikel omtalte registreringsproces. Til dette formål gennemgår ESMA de kompetente myndigheders registreringsproces.

ESMA har beføjelse til, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, at udstede henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at ændre deres registreringsprocesser, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at den kompetente myndigheds registreringsproces ikke opfylder de i denne forordning fastsatte registreringskrav eller de i stk. 3c og 3d omtalte reguleringsmæssige tekniske standarder og gennemførelsesmæssige tekniske standarder."

5)  Følgende artikler indsættes:

”Artikel 14a

1.  Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede venturekapitalfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen "EuVECA".

2.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere underretter den kompetente myndighed i deres hjemland og ESMA om deres planer og giver dem følgende oplysninger:

a)  fondsreglerne eller vedtægterne for den kvalificerede venturekapitalfond

b)  oplysninger om depositarens identitet

c)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II i denne forordning, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5 og 6, og artikel 13, stk. 1, litra c) og i).

2a.  Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond anmoder den kompetente myndighed for forvalteren om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede venturekapitalfond er omfattet af forvalterens tilladelse til at forvalte AIF'er, og om de i artikel 14, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt. Hvis den kvalificerede venturekapitalfond er etableret i en anden medlemsstat end dens forvalter, skal den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede venturekapitalfond er etableret, give den kompetente myndighed i hjemlandet de nødvendige oplysninger om fonden og anmode denne myndighed om oplysninger for at vurdere og bekræfte, om en kvalificeret venturekapitalfond er omfattet af forvalterens tilladelse til at forvalte AIF'er, samt om betingelserne i artikel 14, stk. 2, litra a), er opfyldt. Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond kan anmode forvalterens kompetente myndighed om præcisering og oplysninger hvad angår den i første afsnit omhandlede dokumentation. Forvalterens kompetente myndighed skal afgive svar i løbet af ti arbejdsdage efter den dato, hvor myndigheden modtager anmodningen fra den kvalificerede venturekapitalfonds kompetente myndighed.

2b.  Der er ikke krav om, at forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der har tilladelse i medfør af artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, indgiver de oplysninger eller dokumenter, som administrationsselskabet allerede har indgivet i forbindelse med ansøgningen om tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU, hvis disse dokumenter og oplysninger fortsat er ajourførte.

3.  Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond registrerer hver fond som en kvalificeret venturekapitalfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2.

4.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret venturekapitalfond, senest 20 dage efter at de pågældende forvaltere har fremsendt alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

5.  Registreringen af kvalificerede venturekapitalfonde efter stk. 1, 2 og 3 er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde under betegnelsen "EuVECA" i hele Unionen.

5a.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af de i stk. 2 omtalte oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit i denne artikel omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5b.  ESMA koordinerer og overvåger med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder anvender samme tilgang til den i denne artikel omtalte registreringsproces.

ESMA har beføjelse til, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, at udstede henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at ændre deres registreringsprocesser, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at den kompetente myndigheds registreringsproces ikke opfylder de i stk. 5a omtalte gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

Artikel 14b

Afslag på registrering af de forvaltere, der er omhandlet i artikel 14, og af de fonde, der er omhandlet i artikel 14a, skal begrundes, meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for domstolene. Denne klagemulighed findes også, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen to måneder efter, at der er blevet ansøgt om den."

5a)  Artikel 15, indledning, affattes således:

"Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde underretter hjemlandets kompetente myndighed samt ESMA om, hvor de har til hensigt at markedsføre:"

6)  Artikel 16 ▌affattes således:

”Artikel 16

1.  Hjemlandets kompetente myndighed underretter straks ESMA ▌om enhver registrering eller fjernelse af en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, tilføjelse eller fjernelse af en ny kvalificeret venturekapitalfond ▌eller tilføjelse eller fjernelse af en ny medlemsstat, hvor en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

Med henblik på at lette underretningsproceduren og den krævede informationsudveksling fører ESMA en central database, som er tilgængelig for kompetente myndigheder i hjem- og værtslandet.

2.  Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede venturekapitalfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

Med forbehold af den generelle karakter af første afsnit omfatter de krav eller administrative procedurer, der er omhandlet i dette afsnit, gebyrer og andre afgifter.

3.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af nærværende artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter standardformularer, -skabeloner og -procedurer for indgivelse af og udveksling af de i stk. 1 omtalte oplysninger.

4.  ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 16. februar 2014.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

7)  Artikel 17 affattes således:

”Artikel 17

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der anvender betegnelsen "EuVECA", og de kvalificerede venturekapitalfonde, som de anvender betegnelsen for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres."

7a)  Følgende artikel tilføjes:

”Artikel 17a

1. ESMA offentliggør på sit websted en liste over tredjelande, der opfylder det relevante krav i henhold til artikel 3, litra d), nr. iv), andet afsnit, baseret på de i henhold til stk. 2 indgivne oplysninger.

2. For så vidt angår artikel 3, litra d), nr. iv), andet afsnit, underretter medlemsstaterne ESMA om de aftaler, de har indgået med jurisdiktioner i tredjelande for at sikre effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold."

7b)  I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

"ESMA overvåger med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder anvender samme tilgang med hensyn til de i stk. 1 omtalte tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser.”

8)  I artikel 20, stk. 2, ændres datoen "den 16. maj 2015" til "den [24 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

9)  Artikel 21 ændres således:

a)  stk. 1 ændres således:

- Litra c) affattes således:

”c)  anvender betegnelsen "EuVECA" uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 14, eller hvis den kvalificerede venturekapitalfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 14a".

- Litra e) affattes således:

”e)  har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 14 eller artikel 14a".

b)  Stk. 2, litra a), affattes således:

”a)  træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 12-14a".

ba)  Stk. 4 affattes således:

”4.  Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen ”EuVECA” i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra b), eller ESMA's henstilling, jf. stk. 4a."

bb)  Der tilføjes følgende stykke:

”4a. Hjemlandets eller værtsmedlemsstatens kompetente myndighed underretter straks ESMA, hvis de mener, at forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har begået en af overtrædelserne omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) til i).

ESMA udsteder, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at træffe eller afstå fra de i stk. 2 i denne artikel omtalte foranstaltninger eller om selv at træffe relevante foranstaltninger som omtalt i stk. 2 i denne artikel, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at sådanne foranstaltninger er nødvendige af hensyn til investorbeskyttelse, finansiel stabilitet eller markedsintegritet.”

10)  ▌Artikel 26, stk. 2, ændres således:

a)  I ▌litra a), ændres datoen "den 22. juli 2017" til "den [48 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

b)  Følgende afsnit indsættes:

"Sideløbende med revisionen i henhold til artikel 69 i direktiv 2011/61/EU skal Kommissionen undersøge:

det hensigtsmæssige i at indføre et forvaltningspas for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde

hvorvidt definitionen af markedsføring for venturekapital er egnet, samt konsekvenserne af denne definition samt de forskellige nationale fortolkninger af venturekapitalfondes drift og levedygtighed og af den grænseoverskridende fordeling af EuVECA-midler.

Efter revisionen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.”

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)   Artikel 2, stk. 2, affattes således:

”2.  Artikel 5, 6 og10, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f), og artikel 15a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuSEF" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

2)   Artikel 3, stk. 1, ændres således:

a)  Litra d), nr. ii), første afsnit, affattes således:

“–  leverer tjenester eller varer, der giver et socialt udbytte”

a)  Litra k) affattes således:

”"hjemland": den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

b)  Litra m) affattes således:

”m)  ”kompetent myndighed":

iii)  for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii)  for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii)  for kvalificerede sociale iværksætterfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede sociale iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor".

2 a)  ▌Artikel 6, stk. 1, litra a), affattes således således:

"a) forpligter sig til at investere mindst 50 000 EUR og"

3)  ▌Artikel 11 ▌affattes således:

”Artikel 11

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre korrekt forvaltning af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de forvalter.

2.   Både internt og eksternt forvaltede kvalificerede venturekapitalfonde skal have en startkapital på 30 000 EUR.

2a.  Kapitalgrundlaget skal altid udgøre mindst en ottendedel af det foregående års omkostninger for den samme forvalter. Hvis der er indtrådt væsentlige ændringer i en virksomheds forretning i forhold til året før, kan den kompetente myndighed tilpasse dette krav. Hvis en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond ikke har gennemført et års aktivitet, er kravet en fjerdedel af de forventede omkostninger i den pågældendes forretningsplan, medmindre den kompetente myndighed i forvalterens hjemstat kræver en tilpasning af planen.

2b.  Hvis de kvalificerede sociale iværksætterfonde overstiger 300 000 000 EUR, skal forvalteren af disse fonde tilvejebringe et yderligere kapitalgrundlag svarende til 0,015% af det beløb, hvormed den samlede værdi af de kvalificerede sociale iværksætterfonde overstiger 300 000 000 EUR.

2c.  Kapitalgrundlaget skal investeres i likvide aktiver eller aktiver, der på kort sigt hurtigt kan konverteres til kontanter. Kapitalgrundlaget omfatter ikke spekulative positioner.”

3a)  I artikel 13, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)  Litra e) affattes således:

  "e) oplysninger om investeringernes art, værdi og formål, dog ikke om kvalificerede investeringer som omhandlet i artikel 5, stk. 1."

b)  Følgende litra tilføjes:

  ”ea) en beskrivelse af, hvordan miljømæssige faktorer og klimafaktorer indgår i den kvalificerede sociale iværksætterfonds investeringsmetode, og navnlig oplysninger om dens eksponering over for aktiver, hvis værdi kan være påvirket af den lovgivning, der er nødvendig for at opfylde Unionens klimamål.”

3b)  Artikel 14, stk. 1, litra c), nr. iv), affattes således:

  "iv) de ikke-kvalificerede investeringer, som den agter at foretage, herunder kriterier og retningslinjer, der regulerer valget af sådanne investeringer"

4)  ▌ Artikel 15 ændres således:

a)  Stk. 1 ændres således:

- Den indledende tekst affattes således:

“1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen "EuSEF", når de markedsfører deres kvalificerede sociale iværksætterfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed og ESMA herom og giver dem følgende oplysninger:"

- Litra e) udgår.

b)  I stk. 2 udgår litra d).

c)  aa) Følgende stykker indsættes:

“3a. De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed i deres hjemland om, hvorvidt de er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at de har fremsendt alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

3b.   En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU.

3c. For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indgives til den kompetente myndighed og ESMA i forbindelse med ansøgningen om den i stk. 1 omtalte registrering, samt de i stk. 2 omtalte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3d.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af standardformularer, -modeller og -procedurer for indgivelse af de i stk. 1 omtalte oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit i denne artikel omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3e. ESMA koordinerer og overvåger med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder følger samme tilgang til den i denne artikel omtalte registreringsproces. Til dette formål gennemgår ESMA de kompetente myndigheders registreringsproces.

ESMA tillægges beføjelse til, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, at udstede henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at ændre deres registreringsprocesser, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at den kompetente myndigheds registreringsproces ikke opfylder de i denne forordning fastsatte registreringskrav eller de i stk. 3c og 3d omtalte reguleringsmæssige tekniske standarder og gennemførelsesmæssige tekniske standarder."

5)  Følgende artikler indsættes:

”Artikel 15a

1.  Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen "EuSEF".

2.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere underretter den kompetente myndighed i deres hjemland og ESMA om deres planer og giver dem følgende oplysninger:

a)  fondsreglerne eller vedtægterne for den kvalificerede sociale iværksætterfond

b)  oplysninger om depositarens identitet

c)  de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II i denne forordning, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5, 6 og 10, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f).

2a.  Den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond anmoder forvalterens kompetente myndighed om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede sociale iværksætterfond er omfattet af forvalterens tilladelse til at forvalte AIF'er, og om de i artikel 15, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt. Forvalterens kompetente myndighed skal afgive svar i løbet af ti arbejdsdage efter den dato, hvor myndigheden modtager anmodningen fra den kvalificerede sociale iværksætterfonds kompetente myndighed.

2b.  Der er ikke krav om, at forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der har tilladelse i medfør af artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, indgiver de oplysninger eller dokumenter, som administrationsselskabet allerede har indgivet i forbindelse med ansøgningen om tilladelse i henhold til direktiv 2011/61/EU, hvis disse dokumenter og oplysninger fortsat er ajourførte.

3.  Den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond registrerer hver fond som en kvalificeret social iværksætterfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 15, stk. 2.

4.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret social iværksætterfond, senest 20 dage efter at de pågældende forvaltere har fremsendt alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

5.  Registreringen af kvalificerede sociale iværksætterfonde efter stk. 1, 2 og 3 er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde under betegnelsen "EuSEF" i hele Unionen.

  For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af de i stk. 2 omtalte oplysninger.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit i denne artikel omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

  ESMA koordinerer og overvåger med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder anvender samme tilgang til den i denne artikel omtalte registreringsproces.

ESMA tillægges beføjelse til, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, at udstede henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at ændre deres registreringsprocesser, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at den kompetente myndigheds registreringsproces ikke opfylder de i stk. 5a omtalte gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

Artikel 15b

Afslag på registrering af de forvaltere, der er omhandlet i artikel 15, og af de fonde, der er omhandlet i artikel 15a, skal begrundes, meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for domstolene. Denne klagemulighed findes også, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen, to måneder efter at der er blevet ansøgt om den."

5a)  Artikel 16, indledning, affattes således:

  "Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde underretter hjemlandets kompetente myndighed samt ESMA om, hvor de har til hensigt at markedsføre:"

6)   Artikel 17, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

“1.  Hjemlandets kompetente myndigheder underretter straks de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver registrering af en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond i overensstemmelse med artikel 15 og 15a, tilføjelse af et nyt hjemsted for etableringen af en kvalificeret social iværksætterfond eller tilføjelse af en ny medlemsstat, hvor en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

ESMA sørger for, at de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet har adgang til en central database med henblik på at styrke underretningsprocessen og den påkrævede udveksling af oplysninger.

2.  Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede sociale iværksætterfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

Med forbehold af den generelle karakter af første afsnit omfatter de krav eller administrative procedurer, der er omhandlet i dette afsnit, gebyrer og andre afgifter.

3. For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af nærværende artikel kan ESMA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter standardformularer, -skabeloner og -procedurer for indgivelse af og udveksling af de i stk. 1 omtalte oplysninger.

7)  Artikel 18 affattes således:

”Artikel 18

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der anvender betegnelsen "EuSEF", og de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de anvender betegnelsen for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres."

7a)  I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

  ”ESMA overvåger, at de kompetente myndigheder anvender samme tilgang med hensyn til de i stk. 1 omtalte tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser.”

8)  I artikel 21, stk. 2, ændres datoen "den 16. maj 2015" til "den [24 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

9)  Artikel 22 ændres således:

a)  Stk. 1 ændres således:

- Litra c) affattes således:

”c)  anvender betegnelsen "EuSEF" uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 15, eller hvis den kvalificerede sociale iværksætterfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 15a".

- Litra e) affattes således:

”e)  har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 15 eller artikel 15a".

aa)  Følgende stykke indsættes:

1a.  ”Hjemlandets eller værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder underretter straks ESMA, hvis de mener, at forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har begået en af overtrædelserne omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a) til i).”

b)  Stk. 2, litra a), affattes således:

”a)  træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 13-15a".

ba)  Stk. 4 affattes således:

4.  Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede sociale iværksætterfonde under betegnelsen "EuSEF" i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra b), eller ESMA's henstiling, jf. stk. 4a."

bb)  Der tilføjes følgende stykke:

”4a. Hjemlandets eller værtsmedlemsstatens kompetente myndighed underretter straks ESMA, hvis de mener, at forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har begået en af overtrædelserne omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a) til i).

ESMA udsteder, under overholdelse af proportionalitetsprincippet, henstillinger i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 rettet til de kompetente myndigheder om at træffe eller afstå fra de i stk. 2 omtalte foranstaltninger eller om selv at træffe relevante foranstaltninger som omtalt i stk. 2, når ESMA har tydelige og påviselige grunde til at tro, at sådanne foranstaltninger er nødvendige af hensyn til investorbeskyttelse, finansiel stabilitet eller markedsintegritet.”

10)   ▌Artikel 27, stk. 2, ændres således:

a)  I litra a) ændres datoen ”den 22. juli 2017” til den [48 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

b)  Følgende afsnit indsættes:

"Sideløbende med revisionen i henhold til artikel 69 i direktiv 2011/61/EU skal Kommissionen undersøge:

a) det hensigtsmæssige i at indføre et forvaltningspas for forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde

b) hvorvidt definitionen af markedsføring for venturekapital er egnet, samt konsekvenserne af denne definition samt de forskellige nationale fortolkninger af sociale iværksætterfondes drift og levedygtighed og af den grænseoverskridende fordeling af EuVECA-midler.

Efter revisionen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.”

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

EUT C 75 af 10.3.2017, s. 48.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […] af […], s. […].

(4)

  EUT C af , s. .

(5)

  Europa-Parlamentets holdning af (...) og Rådets afgørelse af...

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s.1).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En investeringsplan for Europa (COM(2014) 903 final).

(10)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde

Referencer

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Dato for høring af EP

13.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Dato for vedtagelse

22.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Dato for indgivelse

30.3.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik