Διαδικασία : 2016/0221(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0356

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 822kWORD 78k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0320/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0120/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) θεσπίζουν ομοιόμορφες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν στην Ένωση τον προσδιορισμό «EuVECA» ή «EuSEF» για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 περιέχουν κανόνες που διέπουν, ιδίως, τις επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους επιλέξιμους επενδυτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, μόνο οι διαχειριστές με υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» αντίστοιχα.

(2)  Η ανακοίνωση σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, της 16ης Νοεμβρίου 2014(9), παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της έλλειψης χρηματοδότησης η οποία αποτελεί τροχοπέδη για τις δυνατότητες της Ευρώπης να αναπτυχθεί και να προσφέρει θέσεις εργασίας για τους πολίτες της. Στοχεύει στην αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων με τη χρήση δημόσιας χρηματοδότησης και με τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για το επενδυτικό περιβάλλον.

(3)  Η ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015(10), αποτελεί σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου. Στοχεύει στη μείωση του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αύξηση της προσφοράς κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις, από πηγές εντός και εκτός της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Η ανακοίνωση προσδιορίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πλαίσια μπορούν να υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις σε ΜΜΕ.

(4)  Η αγορά των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να ανοίξει προκειμένου να αυξηθούν οι επιδράσεις κλίμακας, να μειωθεί το κόστος συναλλαγών και λειτουργίας, να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και να αυξηθούν οι επιλογές των επενδυτών. Η διεύρυνση της βάσης των υποψηφίων διαχειριστών συμβάλλει στο άνοιγμα της εν λόγω αγοράς. Αναμένεται να ωφελήσει τις επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ένα μεγαλύτερο και πιο ποικίλο φάσμα πηγών ριψοκίνδυνων επενδύσεων. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί με το άνοιγμα της χρήσης των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» από διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5)  Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, οι εν λόγω διαχειριστές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και παράλληλα να συμμορφώνονται προς ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τις επιλέξιμες επενδύσεις, τους στοχευόμενους επενδυτές και τις απαιτήσεις πληροφόρησης.

(5α)  Διατηρείται το όριο των 100 000 EUR ως ελάχιστο «εισιτήριο» για τους μη επαγγελματίες επενδυτές για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε εταιρείες EuVECA. Λόγω της μακροπρόθεσμης και μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν είναι άμεσα κατάλληλες για ιδιώτες επενδυτές εκτός εκείνων που περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, ακόμη και σε περίπτωση ενίσχυσης των κανόνων προστασίας των επενδυτών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσεχούς επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί μια πρόσθετη προαιρετική επιλογή για ιδιώτες επενδυτές με τη χρήση ενός τροφοδοτικού αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 για τις εταιρείες EuVECA που επιθυμούν να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσο η μείωση του σχετικά υψηλού ορίου θα μπορούσε να είναι επωφελής, δεδομένου ιδίως ότι μπορεί να θεωρείται ως πιθανό εμπόδιο για την αύξηση των επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες, καθώς και κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθεί η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ώστε να περιλαμβάνει και ορισμένες οντότητες πληθοχρηματοδότησης και μικροχρηματοδότησης με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο. Μολονότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο εξακολουθεί να αποτελεί μορφή επένδυσης υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι εξίσου επικίνδυνες, μη ρυθμιζόμενες μορφές επενδύσεων τίθενται, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εν λόγω μορφές επενδύσεων, όπως για παράδειγμα η πληθοχρηματοδότηση, δεν υπόκεινται σήμερα σε ρύθμιση, ενώ το καθεστώς EuVECA ρυθμίζεται και εποπτεύεται.

(5β)  Το κατώτατο όριο των 100 000 EUR θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μειωθεί σε 50 000 EUR για τα ταμεία EuSEF. Η εν λόγω μείωση θα διευκόλυνε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως των μικρότερων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων με κοινωνική δράση, οι οποίες διαθέτουν πιο περιορισμένες δυνατότητες τραπεζικής χρηματοδότησης λόγω του γεγονότος ότι επανεπενδύουν τα κέρδη τους στα έργα τους και, ως εκ τούτου, δεν πληρούν την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Θα επέτρεπε επίσης στους μη επαγγελματίες επενδυτές να διαθέτουν ευρύτερο φάσμα επενδυτικών δυνατοτήτων καθώς και να στηρίζουν επιχειρήσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται για κάθε νέα χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF», οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να καταχωρίζουν κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο σκοπεύουν να διαχειριστούν και να προωθήσουν εμπορικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι εν λόγω διαχειριστές δύνανται να διατηρούν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα διευρύνουν περαιτέρω το φάσμα των προϊόντων που προσφέρουν.

(7)  Το φάσμα των επιλέξιμων επιχειρήσεων στις οποίες δύνανται να επενδύουν οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να αυξήσει περαιτέρω την προσφορά κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει εταιρείες που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους (μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Οι νέες επενδυτικές επιλογές θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπουν σε οντότητες που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ήδη πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, να λαμβάνουν κεφάλαια από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ.

(7α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του πλαισίου και να αυξηθεί περαιτέρω η παροχή κεφαλαίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα των επιλέξιμων επιχειρήσεων στις οποίες δύνανται να επενδύουν τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, με την επέκταση του ορισμού του θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η παρούσα, λεπτομερής διατύπωση σχετικά με τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο του ορισμού για τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, παρουσιάζονται δυσκολίες ερμηνείας, εφαρμογής ή εποπτείας του τόσο για τις εταιρείες και τα ταμεία όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, οι διαφορές όσον αφορά το τι συνιστά θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε διαφορετικά ενωσιακά πλαίσια, περιπλέκουν περαιτέρω το ρυθμιστικό τοπίο του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καθιστούν, για παράδειγμα, δυσκολότερη τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών σε ταμεία EuSEF.

(8)  Η συμμετοχή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην κλίμακα χρηματοδότησης για μη εισηγμένες ΜΜΕ, μη εισηγμένες μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ΜΜΕ εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει να επιτρέπεται και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων από εταιρείες υψηλής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπονται και οι επενδύσεις συνέχειας μετά την πρώτη επένδυση.

(9)  Οι διαδικασίες καταχώρισης θα πρέπει να είναι απλές και οικονομικά αποδοτικές. Ως εκ τούτου, η καταχώριση ενός διαχειριστή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τον σκοπό της καταχώρισης που αναφέρεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Οι αποφάσεις περί καταχώρισης και οι παραλείψεις καταχώρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

(10)  Τα τέλη και οι λοιπές χρεώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη υποδοχής στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμβάλλουν στις αποκλίσεις μεταξύ των ρυθμιστικών πλαισίων και ενδέχεται ενίοτε να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Τα εν λόγω τέλη εμποδίζουν την ελεύθερη διασυνοριακή ροή κεφαλαίων στην Ένωση, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Είναι επομένως αναγκαίο να τονιστεί και να διευκρινιστεί ότι η απαγόρευση στο κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλλει απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην επικράτειά του περιλαμβάνει την απαγόρευση επιβολής τελών και άλλων χρεώσεων στους διαχειριστές των εν λόγω εταιρειών και ταμείων, εάν δεν απαιτείται η εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων.

(10α)  Τα νομικά και εποπτικά πλαίσια θα πρέπει να διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την αποφυγή της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων και της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων σε μια εμβαθυμένη ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών· ως εκ τούτου, απαιτείται ισχυρή εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων επαρκών μακροπροληπτικών μέσων. Ενόψει της ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το 2017, θα πρέπει να βελτιωθεί η εποπτική σύγκλιση στην Ένωση, με βάση την πείρα από τον τραπεζικό τομέα με το πλαίσιο για τον ΕΕΜ.

(11)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, οι διαχειριστές επιλέξιμων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιλέξιμων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δεν έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οφείλουν να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο και αναλογικό καθεστώς κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, το επίπεδο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο των εν λόγω δύο δομών θα πρέπει να βασίζεται σε σωρευτικά κριτήρια και θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερο και λιγότερο σύνθετο σε σχέση με τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, η φύση και το μικρό μέγεθος των εν λόγω εταιρειών και ταμείων, καθώς και να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια όσον αφορά την κατανόηση αυτών των υποχρεώσεων για τους εν λόγω διαχειριστές σε ολόκληρη την Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την εφαρμογή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ιδίων κεφαλαίων.

(12)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός ανοίγει τη χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κεντρική βάση δεδομένων, που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά οι εν λόγω διαχειριστές.

(12α)  Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η καταλληλότητα του ορισμού της εμπορικής προώθησης και οι αποκλίσεις στην ερμηνεία του εν λόγω ορισμού από τις εθνικές αρμόδιες αρχές προσδιορίστηκαν ως σημαντικά εμπόδια για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διασυνοριακή εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εταιρειών EuVECA και των ταμείων EuSEF και η διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων που ακολουθούν, δεν θα πρέπει να θεωρείται εμπορική προώθηση η κυκλοφορία σχεδίων εντύπων των εταιρειών/ταμείων τα οποία δεν περιλαμβάνουν έντυπα εγγραφής, σε χρονική στιγμή κατά την οποία δεν είναι δυνατή η εγγραφή. Θα πρέπει να θεωρείται ότι η εμπορική προώθηση αρχίζει από τη στιγμή που τα τελικά νομικά έγγραφα που αφορούν μια εταιρεία ή ένα ταμείο δεν είναι πλέον διαπραγματεύσιμα.

(12β)  Παράλληλα με τη διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 69 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενός διαβατηρίου διαχείρισης για τους διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και την καταλληλότητα του ορισμού της εμπορικής προώθησης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Μετά την επανεξέταση, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.

(13)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις με την ενίσχυση της χρήσης των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF», δεν δύνανται να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(13α)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν ως οχήματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ μέσω, για παράδειγμα, ευνοϊκότερης μεταχείρισης των ιδιωτών επενδυτών σε σχέση με το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, ιδίως, με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014.

(14)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και θ) και το άρθρο 14α του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA» σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

(2)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(ια)  «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει την καταστατική έδρα του,»

(β)  Στο στοιχείο δ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(θ)  κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η επένδυση από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις στην επιχείρηση αυτή, συμμορφώνεται με μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

—  η επιχείρηση δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 21) και 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και απασχολεί έως 499 άτομα,

—  η επιχείρηση είναι μικρομεσαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 12) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η οποία είναι εισηγμένη σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της εν λόγω οδηγίας.»

(γ)  Το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(ιγ)  «αρμόδια αρχή»:

(i)  για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

(ii)  για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

(iii)  για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα ή τα κεντρικά της γραφεία η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,»

_______________________________________________________________

*  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(2α)  Στο άρθρο 7, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «στ) να αντιμετωπίζουν τους επενδυτές τους ισότιμα. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ευνοϊκότερης μεταχείρισης ιδιωτών επενδυτών σε σχέση με έναν κρατικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και συγκεκριμένα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014·»

(3)  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

1.  Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, όπως αυτοί απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται.

2.  Τόσο οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση όσο και αυτές που υπόκεινται σε εξωτερική διαχείριση διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο ύψους 30 000 EUR.

2α.  Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται πάντοτε τουλάχιστον στο ένα όγδοο των παγίων εξόδων που πραγματοποίησε ο διαχειριστής κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσαρμόζουν την απαίτηση αυτή. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται στο ένα όγδοο των παγίων εξόδων που προβλέπονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή απαιτεί προσαρμογή του εν λόγω σχεδίου.

2β.  Εάν η αξία των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπερβεί τα 300 000 000 EUR, ο διαχειριστής των εν λόγω εταιρειών υποχρεούται να παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων το οποίο αντιστοιχεί στο 0,015% του ποσού κατά το οποίο η συνολική αξία των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπερβαίνει τα 300 000 000 EUR.

2γ.  Τα ίδια κεφάλαια πρέπει να επενδύονται σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που μπορούν εύκολα και βραχυπρόθεσμα να μετατραπούν σε μετρητά. Τα ίδια κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.

2δ.  Εφόσον διαχειρίζονται τις εν λόγω εταιρείες πριν από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τις εν λόγω εταιρείες κατά τη διάρκεια ζωής των εν λόγω εταιρειών, χωρίς να συμμορφώνονται προς την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2β. Οι εν λόγω διαχειριστές εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ανά πάσα στιγμή την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους για τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας.»

(3α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «iv) των επενδύσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τις οποίες προτίθεται να πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και κατευθυντηρίων γραμμών που διέπουν την επιλογή αυτών των επενδύσεων·»

(4)  Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

– Το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον προσδιορισμό «EuVECA» για την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους και την ΕΑΚΑΑ για την πρόθεσή τους αυτή και τους παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:»

– Το στοιχείο ε) διαγράφεται.

(β)   Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

  – Το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Η οικεία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»

– Το στοιχείο δ) διαγράφεται.

(γ)  παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.  Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους αν έχουν καταχωριστεί ως διαχειριστές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3β.  Η καταχώριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί καταχώριση για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3γ.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις πληροφορίες που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση καταχώρισης της παραγράφου 1, και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3δ.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3ε.  Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού και εποπτείας με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τη διαδικασία καταχώρισης του παρόντος άρθρου. Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ διενεργεί αξιολογήσεις των διαδικασιών καταχώρισης των αρμόδιων αρχών.

Η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, να εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να αλλάξουν τις διαδικασίες καταχώρισής τους, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι η διαδικασία καταχώρισης της αρμόδιας αρχής δεν συνάδει με τις απαιτήσεις καταχώρισης που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό ή με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα των παραγράφων 3γ και 3δ του παρόντος άρθρου.»

(5)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 14α

1.  Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA».

2.  Οι διαχειριστές στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την πρόθεσή τους και παρέχουν σε αυτές τις εξής πληροφορίες:

(α)  τους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,

(β)  τις πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα,

(γ)  τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, οι πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και θ).

2α.  Η αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ζητεί πληροφορίες από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή σχετικά με το κατά πόσο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης του διαχειριστή να διαχειρίζεται ΟΕΕ και σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α). Σε περίπτωση που η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος μέλος από ό,τι ο διαχειριστής της, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και ζητεί από την εν λόγω αρχή πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει κατά πόσο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης του διαχειριστή να διαχειρίζεται ΟΕΕ και σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή απαντά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

2β.  Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν πληροφορίες ή έγγραφα που έχει ήδη προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης όταν ζήτησε εξουσιοδότηση βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες και τα έγγραφα παραμένουν επίκαιρα.

3.  Η αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρίζει κάθε εταιρεία ως εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αν ο διαχειριστής της εταιρείας πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

4.  Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αν η εταιρεία έχει καταχωριστεί ως εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο είκοσι ημέρες μετά την υποβολή από τους εν λόγω διαχειριστές όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.  Η καταχώριση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και επιτρέπει την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών με τον προσδιορισμό «EuVECA» σε ολόκληρη την Ένωση.

5α.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5β.  Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού και εποπτείας με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τη διαδικασία καταχώρισης του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, να εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να αλλάξουν τις διαδικασίες καταχώρισής τους, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι η διαδικασία καταχώρισης της αρμόδιας αρχής δεν συνάδει με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της παραγράφου 5α του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14β

Οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 14 και των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 14α τεκμηριώνεται, κοινοποιείται στους διαχειριστές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα και υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων. Το εν λόγω δικαίωμα προσφυγής υφίσταται ακόμη και εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση επί της καταχώρισης εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»

(5α)  Στο άρθρο 15, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ στην περίπτωση που προτίθενται να προωθήσουν εμπορικά:»

(6)  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ή διαγραφή ενός διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη ή διαγραφή μιας νέας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ▌ή την προσθήκη ή διαγραφή νέου κράτους μέλους στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις προτίθεται να προωθήσει εμπορικά τις εν λόγω εταιρείες, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός αυτό ▌στην ΕΑΚΑΑ.

Προκειμένου να διευκολύνονται η διαδικασία κοινοποίησης και η απαιτούμενη ανταλλαγή πληροφοριών, η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής.

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν επιβάλλουν στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας του πρώτου εδαφίου, οι απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο περιλαμβάνουν τα τέλη και λοιπές χρεώσεις.

3.  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή και την ανταλλαγή των πληροφοριών της παραγράφου 1.

4.  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις 16 Φεβρουαρίου 2014.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

(7)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA» και τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τις οποίες οι εν λόγω διαχειριστές χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό αυτό, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών.»·

(7α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 17α

1. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων χωρών που πληρούν την απαίτηση που εφαρμόζεται δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 στοιχείο δ) σημείο iv), με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Για τους σκοπούς της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 στοιχείο δ) σημείο iv), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει με τρίτες χώρες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα.»

(7β)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο εποπτείας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται οι εξουσίες εποπτείας και έρευνας της πρώτης παραγράφου.»

(8)  Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η ημερομηνία «16 Μαΐου 2015» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]»·

(9)  Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

(α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

– Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(γ)  χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό «EuVECA», αλλά δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, ή η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14α,»

– Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(ε)  πέτυχε την καταχώρισή του με ψευδείς δηλώσεις ή κάθε άλλο παράτυπο μέσο, κατά παράβαση του άρθρου 14 ή του άρθρου 14α,»

(β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(α)  λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμορφώνονται με τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 12 έως 14α,»

(β α)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης μιας ή περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό «EuVECA» παύει να ισχύει αμέσως με τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 ή με την έκδοση της σύστασης της ΕΑΚΑΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 4α.»

(β β)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση εάν πιστεύουν ότι ο διαχειριστής μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 21 παράγραφος 1.

Η ΕΑΚΑΑ, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να λάβουν ή όχι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή να λάβουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία από την άποψη της προστασίας των επενδυτών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς.»

(10)  Το άρθρο 26 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Στο στοιχείο α), η ημερομηνία «22 Ιουλίου 2017» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]».

(β)  Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Παράλληλα με τη διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 69 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει:

τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενός διαβατηρίου διαχείρισης για τους διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

την καταλληλότητα του ορισμού της εμπορικής προώθησης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τον αντίκτυπο αυτού του ορισμού και των διαφορετικών εθνικών ερμηνειών στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και στη διασυνοριακή διάθεση εταιρειών EuVECA.

Μετά την επανεξέταση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.»

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)   Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.  Τα άρθρα 5 και 6, 10, 13 παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και το άρθρο 15α του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και προτίθενται να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

(2)   Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

(-α)  Στο στοιχείο δ σημείο ii), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«–  παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση

(α)  Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει την καταστατική έδρα του,»

(β)  Το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(ι γ)  «αρμόδια αρχή»:

(iii)  για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

(ii)  για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

(iii)  για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ή τα κεντρικά του γραφεία το εκάστοτε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις,»

(2α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό 50 000 EUR· και»

(3)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

1.  Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία διαχειρίζονται.

2.   Τόσο τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση όσο και αυτά που υπόκεινται σε εξωτερική διαχείριση διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο ύψους 30 000 EUR.

2α.  Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται πάντοτε τουλάχιστον στο ένα όγδοο των παγίων εξόδων που πραγματοποίησε ο διαχειριστής κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσαρμόζουν την απαίτηση αυτή. Σε περίπτωση που διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος δραστηριότητας, το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται στο ένα όγδοο των παγίων εξόδων που προβλέπονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή απαιτεί προσαρμογή του εν λόγω σχεδίου.

2β.  Εάν η αξία των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υπερβεί τα 300 000 000 EUR, ο διαχειριστής των εν λόγω ταμείων υποχρεούται να παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων το οποίο αντιστοιχεί στο 0,015% του ποσού κατά το οποίο η συνολική αξία των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υπερβαίνει τα 300 000 000 EUR.

2γ.  Τα ίδια κεφάλαια πρέπει να επενδύονται σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που μπορούν εύκολα και βραχυπρόθεσμα να μετατραπούν σε μετρητά. Τα ίδια κεφάλαια δεν περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.»

(3α)  Το άρθρο 13 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «ε) πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την αξία και τον σκοπό των λοιπών επενδύσεων πέραν των ειδικών επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 1.»

(β)  προστίθεται το εξής στοιχείο:

  «(ε α) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην επενδυτική προσέγγιση του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και, συγκεκριμένα, ενημέρωση σχετικά με την έκθεσή του σε στοιχεία ενεργητικού των οποίων η αξία ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη νομοθεσία που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα.»

(3β)  Στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «iv) των επενδύσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τις οποίες προτίθεται να πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και κατευθυντηρίων γραμμών που διέπουν την επιλογή αυτών των επενδύσεων·»

(4)  Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

(α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

– το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ονομασία «EuSEF» για την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους και την ΕΑΚΑΑ για την πρόθεσή τους αυτή και τους παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:»

– το στοιχείο ε) διαγράφεται.

(β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) διαγράφεται.

(γ)  Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α. Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους αν έχουν καταχωριστεί ως διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3β.   Η καταχώριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί καταχώριση για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3γ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να διευκρινίσει τις πληροφορίες που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ με την αίτηση καταχώρισης της παραγράφου 1, και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3δ.   Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3ε. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού και εποπτείας με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τη διαδικασία καταχώρισης του παρόντος άρθρου. Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ διενεργεί αξιολογήσεις των διαδικασιών καταχώρισης των αρμόδιων αρχών.

Η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, να εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να αλλάξουν τις διαδικασίες καταχώρισής τους, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι η διαδικασία καταχώρισης της αρμόδιας αρχής δεν συνάδει με τις απαιτήσεις καταχώρισης που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό ή με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα των παραγράφων 3γ και 3δ.»·

(5)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 15α

1.  Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF».

2.  Οι διαχειριστές στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με την πρόθεσή τους και παρέχουν σε αυτές τις εξής πληροφορίες:

(α)  τους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις,

(β)  τις πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα,

(γ)  τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, οι πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 5, 6 και 10, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

2α.  Η αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ζητεί πληροφορίες από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή σχετικά με το κατά πόσο το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης του διαχειριστή να διαχειρίζεται ΟΕΕ και σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή απαντά εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις.

2β.  Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν πληροφορίες ή έγγραφα που έχει ήδη προσκομίσει η εταιρεία διαχείρισης όταν ζήτησε εξουσιοδότηση βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες και τα έγγραφα παραμένουν επίκαιρα.

3.  Η αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρίζει κάθε ταμείο ως ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αν ο διαχειριστής του ταμείου πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

4.  Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αν το ταμείο αυτό έχει καταχωριστεί ως ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο είκοσι ημέρες μετά την υποβολή από τους εν λόγω διαχειριστές όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.  Η καταχώριση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και επιτρέπει την εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων υπό την ονομασία «EuSEF» σε ολόκληρη την Ένωση.

5α.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5β.  Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού και εποπτείας με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τη διαδικασία καταχώρισης του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ εξουσιοδοτείται, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, να εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να αλλάξουν τις διαδικασίες καταχώρισής τους, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι η διαδικασία καταχώρισης της αρμόδιας αρχής δεν συνάδει με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της παραγράφου 5α του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15β

Οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 15 και των ταμείων που αναφέρονται στο άρθρο 15α τεκμηριώνεται, κοινοποιείται στους διαχειριστές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα και υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων. Το εν λόγω δικαίωμα προσφυγής υφίσταται ακόμη και εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση επί της καταχώρισης εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»·

(5α)  Στο άρθρο 16, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ στην περίπτωση που προτίθενται να προωθήσουν εμπορικά:»

(6)   Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 και το άρθρο 15α, την προσθήκη νέου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη νέας έδρας για την εγκατάσταση ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ή την προσθήκη νέου κράτους μέλους στο οποίο ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προτίθεται να προωθήσει εμπορικά τα εν λόγω ταμεία, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν το γεγονός αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας κοινοποίησης και της απαιτούμενης ανταλλαγής πληροφοριών.

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν επιβάλλουν στους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας του πρώτου εδαφίου, οι απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο περιλαμβάνουν τα τέλη και λοιπές χρεώσεις.

3. Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τυποποιημένους μορφότυπους, υποδείγματα και διαδικασίες για την παροχή και την ανταλλαγή των πληροφοριών της παραγράφου 1.»·

(7)  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF» και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα οποία οι εν λόγω διαχειριστές χρησιμοποιούν την ονομασία αυτή, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων.»·

(7α)  Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  «Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει ρόλο εποπτείας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται οι εξουσίες εποπτείας και έρευνας της παραγράφου 1.»

(8)  Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, η ημερομηνία «16 Μαΐου 2015» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]»·

(9)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

– Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(γ)  χρησιμοποιεί την ονομασία «EuSEF», αλλά δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15, ή το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15α,»

– το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(ε)  έχει πετύχει καταχώριση μέσω ψευδών δηλώσεων ή οιωνδήποτε άλλων παράτυπων τρόπων, κατά παράβαση του άρθρου 15 ή του άρθρου 15α,»

(αα)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή του κράτους μέλους υποδοχής, ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση εάν πιστεύουν ότι ο διαχειριστής ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 22 παράγραφος 1.»

(β)  Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(α)  λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμορφώνονται προς τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 13 έως 15α,»

(βα)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης ενός ή περισσότερων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό την ονομασία «EuSEF» στην Ένωση παύει να ισχύει αμέσως με τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 ή με την έκδοση της σύστασης της ΕΑΚΑΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 4α.»

(ββ)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή του κράτους μέλους υποδοχής, ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση εάν πιστεύουν ότι ο διαχειριστής ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του άρθρου 21 παράγραφος 1.

Η ΕΑΚΑΑ, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές να λάβουν ή όχι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή να λάβουν κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που έχει σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους να πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία από την άποψη της προστασίας των επενδυτών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή της ακεραιότητας της αγοράς.»

(10)   Το άρθρο 27 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(α)  Στο στοιχείο α), η ημερομηνία «22 Ιουλίου 2017» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]».

(β)  Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Παράλληλα με τη διαδικασία επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 69 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει:

α) τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενός διαβατηρίου διαχείρισης για τους διαχειριστές των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις·

β) την καταλληλότητα του ορισμού της εμπορικής προώθησης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τον αντίκτυπο αυτού του ορισμού και των διαφορετικών εθνικών ερμηνειών στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στη διασυνοριακή διάθεση ταμείων EuSEF.

Μετά την επανεξέταση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετική πρόταση.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 48.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο υποδηλώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές υποδηλώνονται με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C […] της […], σ. […].

(4)

  ΕΕ C της , σ. .

(5)

  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (…) και απόφαση του Συμβουλίου της …

(6)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(8)

  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(9)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (COM(2014)903 final).

(10)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (COM(2015)468 final).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης, Stanisław Ożóg, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Ημερομηνία κατάθεσης

30.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου