Menetlus : 2016/0221(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0120/2017

Esitatud tekstid :

A8-0120/2017

Arutelud :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0356

RAPORT     ***I
PDF 623kWORD 79k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sirpa Pietikäinen

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0461),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0320/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. detsembri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0120/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Ettepanek võtta vastu

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(3),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(4),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(5)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 345/2013(6) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 346/2013(7) sätestatakse ühtsed nõuded ja tingimused nende ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejatele, kes soovivad kasutada liidus nimetusi „EuVECA“ ja „EuSEF“ kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel. Määrus (EL) nr 345/2013 ja määrus (EL) nr 346/2013 sisaldavad eeskirju, mis hõlmavad eelkõige kvalifitseeruvaid investeeringuid, kvalifitseeruvaid portfelliettevõtjaid ja aktsepteeritavaid investoreid. Vastavalt määrusele (EL) nr 345/2013 ja määrusele (EL) nr 346/2013 kvalifitseeruvad vastavalt märgiste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamiseks ainult valitsejad, kelle valitsetavate varade kogumaht ei ületa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL(8) artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud künnist.

(2)  16. novembri 2014. aasta teatises „Investeerimiskava Euroopa jaoks“(9) on sätestatud terviklik strateegia, kuidas kaotada rahastamise puudujääk, mis pidurdab Euroopa potentsiaali kasvada ja luua oma kodanikele töökohti. Selle eesmärk on avada erasektori investeeringud, kasutades rahastamist riiklikest vahenditest ja parandades investeerimiskeskkonna õigusraamistikku.

(3)  Kapitaliturgude liitu käsitlev 30. septembri 2015. aasta teatis(10) on investeerimiskava oluline osa. Selle eesmärk on vähendada finantsturgude killustatust ja suurendada kapitali pakkumist ettevõtjatele nii liidusiseselt kui ka väljastpoolt liitu tõelise ühtse kapitalituru loomise kaudu. Teatises märgitakse, et määrust (EL) nr 345/2013 ja määrust (EL) nr 346/2013 tuleb muuta tagamaks, et raamistikud saavad kõige paremini toetada investeeringute tegemist VKEdesse.

(4)  Kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide turg tuleks avada, et suurendada mastaabisäästu, vähendada tehingu- ja tegevuskulusid, suurendada konkurentsi ja laiendada investorite valikut. Võimalike valitsejate baasi laiendamine aitab kaasa selle turu avanemisele. See peaks olema kasulik investeeringuid otsivatele ettevõtjatele, kuna nad saaksid juurdepääsu rahastamisele suurema ja mitmekesisema valikuga riskiinvesteeringute allikatest. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 345/2013 ja määruse (EL) nr 346/2013 kohaldamisala laiendada, võimaldades märgiste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamist ka direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejatele.

(5)  Kõrgetasemelise investorikaitse säilitamiseks tuleks kõnealuste valitsejate suhtes jätkuvalt kohaldada direktiivi 2011/61/EL nõudeid, järgides samal ajal määruse (EL) nr 345/2013 või määruse (EL) nr 346/2013 teatavaid sätteid, eelkõige aktsepteeritavaid investeeringuid, sihtinvestoreid ja teabenõudeid käsitlevaid sätteid.

(5 a)  EuVECA fondidesse investeerimisel säilitatakse mittekutseliste investorite puhul 100 000 euro suurune sisenemise miinimumkünnis. Kuna riskikapitalifondid on oma olemuselt pikaajalised ja mittelikviidsed, ei ole need muudele kui käesoleva määruse artiklis 6 osutatud jaeinvestoritele sobivad, isegi investorikaitse eeskirjade rangemaks muutmise korral. Seoses määruse (EL) nr 345/2013 järgmise läbivaatamisega peaks komisjon aga uurima, kas oleks kasulik luua jaeinvestoritele vabatahtlik lisavõimalus määruse (EL) nr 345/2013 alusel investorfondi kasutamise abil niisuguste EuVECA fondide puhul, kes soovivad laiendada oma investoribaasi. Komisjon peaks ühtlasi uurima, kas suhteliselt kõrge künnise langetamine võiks olla kasulik, eriti seetõttu, et seda võib käsitada potentsiaalse takistusena sellistesse fondidesse ulatuslikumal investeerimisel, ning kas võiks olla asjakohane laiendada sotsiaalettevõtluse märgist teatavatele suure sotsiaalse mõjuga ühisrahastamis- ja mikrorahastamisüksustele. Kuigi riskikapital on jätkuvalt äärmiselt riskantne investeerimisvorm, tuleks meelde tuletada, et sarnase riskitasemega reguleerimata investeerimisvormid muutuvad tarbijatele üha rohkem kättesaadavaks. Sellised investeerimisvormid nagu ühisrahastamine ei kuulu praegusesse reguleerimisalasse, samas kui EuVECA kord on reguleeritud ja selle üle tehakse järelevalvet.

(5 b)  EuSEFi fondide puhul tuleks 100 000 euro suurust künnist igal juhul langetada 50 000 euroni. See suurendaks juurdepääsu rahastamisele, eriti väiksemate ja sotsiaalselt aktiivsete ettevõtjate puhul, keda pangad peavad oma nõuetele vähem vastavaks asjaolu tõttu, et nad reinvesteerivad oma kasumi oma projektidesse ja ei täida seepärast pankade kapitalinõuete seisukohast miinimumtulususe nõuet. See võimaldaks ühtlasi laiendada mittekutseliste investorite investeerimisvõimaluste valikut ja võimaldaks niisugustel investoritel toetada positiivse sotsiaalse mõjuga ettevõtjaid.

(6)  Selleks et pädevad asutused oleksid teadlikud igast märgiste „EuVECA“ ja „EuSEF“ uuest kasutamisest, peaksid direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejad registreerima iga kvalifitseeruva riskikapitalifondi või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi, mida nad kavatsevad valitseda ja mille osakuid või aktsiaid nad kavatsevad turustada. See peaks tagama, et kõnealused valitsejad saavad säilitada oma ärimudelid, olles võimelised valitsema teistes liikmesriikides asutatud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid ja laiendades samal ajal veelgi oma pakutavat tootevalikut.

(7)  Selleks et veelgi suurendada kapitali pakkumist ettevõtjatele, tuleks laiendada nende aktsepteeritavate ettevõtjate ringi, millesse kvalifitseeruvad riskikapitalifondid saavad investeerida. Seetõttu peaks kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate määratlus hõlmama kuni 499 töötajaga ettevõtjaid (väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad) ning VKEde kasvuturgudel noteeritud väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Samuti peaksid uued investeerimisvõimalused võimaldama kasvuetapis ettevõtjatel, kellel on juba juurdepääs teistele rahastamisallikatele, nagu VKEde kasvuturud, saada kapitali kvalifitseeruvatest riskikapitalifondidest, mis omakorda peaks kaasa aitama VKEde kasvuturgude arengule.

(7 a)  Selleks et muuta raamistik ligitõmbavamaks ja suurendada veelgi kapitali pakkumist sotsiaalsetele ettevõtjatele, tuleks positiivse sotsiaalse mõju määratluse laiendamise abil suurendada niisuguste aktsepteeritavate ettevõtjate hulka, kellesse kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid saavad investeerida. Praegune kvalifitseeruva portfelliettevõtja määratluses esitatud positiivse sotsiaalse mõju üksikasjalik sõnastus on raskesti kvantifitseeritav ning seetõttu on nii fondidel kui ka reguleerivatel asutustel seda keeruline tõlgendada, kohaldada või selle üle järelevalvet teostada. Lisaks muudab lahknevus selles osas, mida kujutab endast positiivne sotsiaalne mõju liidu eri valdkondades, sotsiaalettevõtlusfondi reguleeriva raamistiku veelgi keerulisemaks ning raskendab näiteks institutsioonilistel investoritel EuSEFi fondides osalemist.

(8)  Kvalifitseeruvatel riskikapitalifondidel peaks olema lubatud pikemaajaliselt osaleda ka noteerimata VKEde, noteerimata väikese või keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute ja VKEde kasvuturul noteeritud VKEde rahastamisredelil, et veelgi suurendada nende potentsiaali teenida tulu kiire kasvuga ettevõtjatest. Seetõttu tuleks lubada esimesele investeeringule järgnevaid jätkuinvesteeringuid.

(9)  Registreerimismenetlused peaksid olema lihtsad ja kulutõhusad. Seetõttu peaks määruse (EL) nr 345/2013 ja määruse (EL) nr 346/2013 kohane valitseja registreerimine täitma ka direktiivis 2011/61/EL osutatud registreerimise eesmärki. Määruse (EL) nr 345/2013 või määruse (EL) nr 346/2013 kohased registreerimise otsused ja registreerimata jätmised tuleks vajaduse korral allutada kohtulikule kontrollile.

(10)  Tasud ja muud lõivud, mille vastuvõtvad liikmesriigid kehtestavad kvalifitseeruvatele riskikapitalifondi valitsejatele, suurendavad nõuete erinevust ja võivad vahel märkimisväärselt takistada piiriülest tegevust. Sellised tasud takistavad kapitali vaba liikumist liidu piires, õõnestades seega siseturu põhimõtteid. Seetõttu on vaja rõhutada ja selgitada, et vastuvõtvale liikmesriigile pandud keeld kehtestada nõudeid või haldusmenetlusi seoses kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisega tema territooriumil hõlmab keeldu kehtestada tasusid ja muid lõivusid nende fondide valitsejatele, kui järelevalveülesande täitmine ei ole nõutav.

(10 a)  Õigus- ja järelevalveraamistikel peaks olema põhjapaneva tähtsusega roll ülemäärase riskide võtmise ja ebastabiilsuse vältimisel finantsturgudel ning need peaksid hõlbustama piiriüleste tehingute tegemist süvendatud Euroopa kapitaliturgude liidus, mistõttu on vaja tugevat kogu liitu hõlmavat järelevalvet, sealhulgas piisavaid makrotasandi usaldatavuse tagamise vahendeid. Seoses kapitaliturgude liidu programmi läbivaatamisega 2017. aastal tuleks parandada järelevalvealast ühtsust liidus, tuginedes pangandussektori ühtse järelevalvemehhanismi raamistikus omandatud kogemustele.

(11)  Kooskõlas määrusega (EL) nr 345/2013 ja määrusega (EL) nr 346/2013 peavad kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel, kellel ei ole direktiivi 2011/71/EL kohast tegevusluba, olema alati olemas piisavad omavahendid. Selleks et töötada välja asjakohane ja proportsionaalne kapitalikäsitlus kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejate ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate jaoks, peaks omavahendite nõuete tase selle kahe fondistruktuuri kontekstis tuginema kumulatiivsetele kriteeriumidele ning peaks olema tunduvalt madalam ja vähem keeruline kui direktiivi 2011/61/EL artiklis 9 sätestatud summad, et võtta arvesse kõnealuste fondide eriomadusi, laadi ja väiksust ning et järgida proportsionaalsuse põhimõtet. Selleks et tagada kogu liidus ühtne arusaam kõnealustest selliste valitsejate suhtes kehtestatud nõuetest, tuleks käesolevas määruses ette näha miinimumkapitalinõuete ja omavahendeid käsitlevate nõuete kohaldamine.

(12)  Kuna käesoleva määrusega avatakse märgiste „EuVECA“ ja „EUSEF“ kasutamine direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejatele, peaks keskandmebaas, mida haldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kooskõlas määrusega (EL) nr 345/2013 ja määrusega (EL) nr 346/2013, sisaldama ka teavet nende kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide kohta, mida valitsevad ja mille osakuid või aktsiaid turustavad kõnealused valitsejad.

(12 a)  Komisjon tuvastas kapitaliturgude liitu käsitleva töö raames, et turustamise määratluse asjakohasus ja lahknevused selle määratluse tõlgendamisel riiklike pädevate asutuste poolt on märkimisväärsed takistused piiriüleste investeeringute tegemisel. Selleks et hõlbustada kvalifitseeruvate riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate tõhusat piiriülest turustamist ning võtta arvesse EuVECA ja EuSEFi fondide ning nende kapitalivahendite hankimise protsessi eripära, ei tuleks turustamisena käsitada märkimisdokumente mitte hõlmavate fondidokumentide kavandite ringlust ajal, mil kapitali märkimine ei ole võimalik. Turustamise alguseks tuleks pidada alles hetke, mil fondiga seotud lõplikud õigusdokumendid ei ole enam läbiräägitavad.

(12 b)  Paralleelselt direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega peaks komisjon analüüsima kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate puhul fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasust ning turustamise määratluse sobivust riskikapitali puhul. Komisjon peaks pärast läbivaatamist esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.

(13)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt tugevdada veelgi kvalifitseeruvate riskikapitalifondide ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide siseturgu märgiste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamise edendamise teel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda eesmärgi ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte ning Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev määrus seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13 a)  Käesolev määrus ei tohiks piirata riigiabi eeskirjade kohaldamist kvalifitseeruvate riskikapitalifondide suhtes. Sellised fondid võivad toimida riigiabi vahenditena, et edendada VKEdesse tehtavaid riskikapitaliinvesteeringuid näiteks erainvestorite riigist soodsama kohtlemise teel, tingimusel et niisugune abi on kooskõlas riigiabi eeskirjadega ja eelkõige komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 artikliga 21.

(14)  Määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 345/2013 muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

‎„2.  Käesoleva määruse artikleid 5 ja 6, artikli 13 lõike 1 punkte c ja i ning artiklit 14a kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes valitsevad kvalifitseeruvate riskikapitalifondide portfelle ja kavatsevad kasutada nimetust „EuVECA” seoses nende fondide osakute ja aktsiate turustamisega liidus.“.

2)  Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  punkt k asendatakse järgmisega:

„k)  „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus on kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja registrijärgne asukoht;“;

b)  punkti d alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)  kes vastab kvalifitseeruva riskikapitalifondi poolt sellesse ettevõtjasse esimese investeeringu tegemise ajal ühele järgmistest tingimustest:

—  ettevõtjal ei ole lubatud kaubelda reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL* artikli 4 lõike 1 punktides 21 ja 22, ning ettevõtja annab tööd kuni 499 inimesele;

—  ettevõtja on väike või keskmise suurusega ettevõtja, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 12 ja mis on noteeritud VKEde kasvuturul, nagu on määratletud kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis 13;“;

c)  punkt m asendatakse järgmisega:

„m)  „pädev asutus” –

i)  käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud valitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktis a osutatud pädev asutus;

ii)  käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud valitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõikes 1 osutatud pädev asutus;

iii)  kvalifitseeruvate riskikapitalifondide puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus on kvalifitseeruva riskikapitalifondi registrijärgne asukoht või peakontor.“.

_______________________________________________________________

*  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

2 a)  Artikli 7 punkt f asendatakse järgmisega:

  „f) kohtlema investoreid õiglaselt. See ei välista erainvestorite riiklikust investorist soodsamat kohtlemist, tingimusel et see on kooskõlas riigiabi eeskirjadega ja eelkõige komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 artikliga 21;“.

3)  Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

1.  Kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejatel peab alati olema piisavalt omavahendeid ning nad peavad alati kasutama asjakohaseid ja piisavaid tehnilisi ja inimressursse kvalifitseeruvate riskikapitalifondide nõuetekohaseks valitsemiseks.

2.  Nii sisemiselt kui ka väliselt valitsetavate kvalifitseeruvate riskikapitalifondide algkapital on 30 000 eurot.

2 a.  Omavahendid peavad moodustama alati vähemalt ühe kaheksandiku valitseja eelnenud aasta püsivatest üldkuludest. Kui ettevõtja äritegevuses on möödunud aastaga võrreldes toimunud oluline muutus, võib pädev asutus seda nõuet kohandada. Kui kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja äritegevus ei ole veel terve aasta kestnud, on nõude suuruseks üks kaheksandik tema äriplaani kohaselt oodatavatest püsivatest üldkuludest, välja arvatud juhul, kui valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuab selle plaani kohandamist.

2 b.  Kui kvalifitseeruvate riskikapitalifondide maht ületab 300 000 000 eurot, peab nende fondide valitseja esitama täiendavad omavahendid suurusjärgus 0,015 % summast, mille võrra kvalifitseeruvate riskikapitalifondide koguväärtus ületab 300 000 000 eurot.

2 c.  Omavahendid tuleb investeerida likviidsetesse varadesse või lühikese aja jooksul kergesti rahaks konverteeritavatesse varadesse. Omavahendid ei tohi sisaldada spekulatiivseid positsioone.

2 d.  Kui kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad valitsevad neid fonde enne ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev], võivad nad jätkata nende fondide valitsemist kõnealuste fondide kogu eluea jooksul artikli 10 lõikes 2 b sätestatud nõuet täitmata. Need valitsejad tagavad, et nad suudavad alati põhjendada omavahendite piisavust tegevuse järjepidevuse kindlustamiseks.“.

3 a)  Artikli 13 lõike 1 punkti c alapunkt iv asendatakse järgmisega:

  „iv) mittekvalifitseeruvad investeeringud, mida ta kavatseb teha, kaasa arvatud niisuguste investeeringute valimist reguleerivad kriteeriumid ja suunised;“.

4)  Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

– sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.  Kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad, kes kavatsevad turustada oma kvalifitseeruvate riskikapitalifondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuVECA” all, teavitavad oma päritoluliikmesriigi asjaomast pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet vastavast kavatsusest ning esitavad neile järgmise teabe:“;

– punkt e jäetakse välja;

b)   lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

  – sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

‎„2.  Päritoluliikmesriigi asjaomane pädev asutus registreerib kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja üksnes juhul, kui ta on veendunud järgmiste tingimuste täitmises:“;

– punkt d jäetakse välja;

c)  lisatakse järgmised lõiked ▌:

„3 a.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud valitsejatele, kas nad on registreeritud kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitsejana, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui nad on esitanud kõik lõikes 1 osutatud andmed.

3 b.  Käesoleva artikli kohane registreerimine on registreerimine direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 tähenduses.

3 c.  Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks teave, mis tuleb esitada pädevatele asutustele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega ja lõikes 2 sätestatud tingimustega.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3 d.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 1 ette nähtud teabe esitamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

3 e.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab koordineerivat ja järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused kasutaksid käesolevas artiklis sätestatud registreerimisprotsessis järjepidevat lähenemisviisi. Selleks teostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve pädevate asutuste registreerimisprotsesside läbivaatamisi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on proportsionaalsuse põhimõtet järgides õigus esitada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi selle kohta, et nad muudaksid oma registreerimisprotsesse, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et pädeva asutuse registreerimisprotsess ei vasta käesolevas määruses sätestatud registreerimisnõuetele või käesoleva artikli lõigetes 3 c ja 3 d osutatud regulatiivsetele tehnilistele standarditele ja rakenduslikele tehnilistele standarditele.“.

5)  Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 14a

1.  Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejad esitavad taotluse niisuguste kvalifitseeruvate riskikapitalifondide registreerimiseks, mille puhul nad kavatsevad kasutada nimetust „EuVECA”.

2.  Lõikes 1 osutatud valitsejad teavitavad oma päritoluliikmesriigi asjaomast pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet vastavast kavatsusest ning esitavad neile järgmise teabe:

a)  kvalifitseeruva riskikapitalifondi tingimused või põhikiri;

b)  depositooriumi andmed;

c)  artikli 14 lõikes 1 osutatud teave.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel osutab teave käesoleva määruse II peatüki nõuete täitmiseks kehtestatud korra kohta korrale, mis on kehtestatud artiklite 5 ja 6 ning artikli 13 lõike 1 punktide c ja i järgimiseks.

2 a.  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus palub valitseja pädevalt asutuselt teavet selle kohta, kas kvalifitseeruv riskikapitalifond on hõlmatud valitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 14 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused. Kui kvalifitseeruv riskikapitalifond on moodustatud või asutatud muus liikmesriigis kui selle valitseja, esitab selle liikmesriigi pädev asutus, kus kvalifitseeruv riskikapitalifond on moodustatud või asutatud, päritoluliikmesriigi pädevale asutustele vajaliku teabe fondi kohta ning palub sellelt asutuselt teavet hindamaks ja kinnitamaks, kas kvalifitseeruv riskikapitalifond on hõlmatud valitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 14 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused. Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus võib paluda valitseja pädevalt asutuselt esimeses lõigus osutatud dokumentide kohta selgitusi ja teavet. Valitseja pädev asutus esitab vastuse kümne tööpäeva jooksul alates kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädeva asutuse esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

2 b.  Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejad ei pea esitama teavet ega dokumente, mille fondivalitseja pidi juba esitama direktiivi 2011/61/EL alusel tegevusloa taotlemisel, kui need dokumendid ja teave on jätkuvalt ajakohased.

3.  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus registreerib iga fondi kvalifitseeruva riskikapitalifondina, kui fondi valitseja täidab artikli 14 lõikes 2 sätestatud tingimusi.

4.  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud valitsejatele, kas asjaomane fond on registreeritud kvalifitseeruva riskikapitalifondina, hiljemalt 20 päeva pärast seda, kui valitsejad on esitanud kogu lõikes 2 osutatud teabe.

5.  Lõigete 1, 2 ja 3 kohane kvalifitseeruvate riskikapitalifondide registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab turustada nende fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuVECA” all kogu liidus.

5 a.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 2 ette nähtud teabe esitamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

5 b.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab koordineerivat ja järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused kasutaksid käesolevas artiklis sätestatud registreerimisprotsessis järjepidevat lähenemisviisi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on proportsionaalsuse põhimõtet järgides õigus esitada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi selle kohta, et nad muudaksid oma registreerimisprotsesse, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et pädeva asutuse registreerimisprotsess ei vasta käesoleva artikli lõikes 5 a osutatud rakenduslikele tehnilistele standarditele.

Artikkel 14b

Iga artiklis 14 osutatud valitsejate ja artiklis 14a osutatud fondide registreerimisest keeldumine peab olema põhjendatud, nendes artiklites osutatud valitsejatele teatatud ja selle suhtes kehtib kohtule kaebuse esitamise õigus. Kaebuse esitamise õigus on olemas ka siis, kui kahe kuu jooksul pärast taotluse esitamist ei ole registreerimise kohta otsust tehtud.“.

5 a)  Artikli 15 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet ja niisuguse päritoluliikmesriigi pädevat asutust, kus ta kavatseb turustada:“.

6)  Artikkel 16 ▌asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab viivitamata ▌ Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja registreerimisest või registrist kustutamisest, uue kvalifitseeruva riskikapitalifondi lisamisest või kustutamisest ▌ või sellise uue liikmesriigi lisamisest või kustutamisest, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja kavatseb kõnealuste fondide osakuid või aktsiaid turustada.

Teavitusprotsessi ja nõutud teabevahetuse hõlbustamiseks peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve keskandmebaasi, mis on päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele kättesaadav.

2.  Vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused ei kehtesta kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejatele mingeid nõudeid ega nõua haldusmenetluste järgimist seoses nende kvalifitseeruvate riskikapitalifondide osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne turustamise alustamist selle heakskiitmist.

Ilma et see piiraks esimese lõigu üldist kohaldatavust, hõlmavad selles lõigus osutatud nõuded või haldusmenetlused tasusid ja muid lõivusid.

3.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 1 ette nähtud teabe esitamise ja vahetamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.

4.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile 16. veebruariks 2014.

5.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva artikli lõikes 3 osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud menetlusele.“.

7)  Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuVECA”, ning kvalifitseeruvad riskikapitalifondid, mille puhul nad seda nimetust kasutavad, samuti riigid, kus nende fondide osakuid või aktsiaid turustatakse.“.

7 a)  Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 17 a

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab oma veebisaidil loetelu kolmandatest riikidest, kes on lõike 2 alusel saadud teabe kohaselt täitnud artikli 3 punkti d alapunkti iv teise taande kohase nõude.

2. Artikli 3 punkti d alapunkti iv teise taande kohaldamisel teavitavad liikmesriigid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet kokkulepetest, mille nad on allkirjastanud kolmandate riikide jurisdiktsioonidega, et tagada maksustamisalase teabe tõhus vahetamine.“.

7 b)  Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõik:

„Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused järgiksid esimeses lõigus sätestatud järelevalve- ja uurimisvolituste kasutamisel järjepidevat lähenemisviisi.“.

8)  Artikli 20 lõikes 2 asendatakse kuupäev „16. maiks 2015“ tekstiga „[24 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]“.

9)  Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

– punkt c asendatakse järgmisega:

„c)  kasutab nimetust „EuVECA”, kuid ei ole registreeritud vastavalt artiklile 14, või kvalifitseeruv riskikapitalifond ei ole registreeritud vastavalt artiklile 14a;“;

– punkt e asendatakse järgmisega:

„e)  on saanud registreerimise valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal teel, rikkudes artiklit 14 või artiklit 14a;“;

b)  lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)  võtab meetmeid tagamaks, et asjaomase kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja järgib artikleid 5 ja 6, artikli 7 punkte a ja b ning artikleid 12–14a;“;

b a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.  Õigus turustada ühe või mitme kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuVECA” all lõppeb kohe pädeva asutuse sellise otsuse tegemise kuupäeval, millele on osutatud lõike 2 punktis b, või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve sellise soovituse esitamise kuupäeval, millele on osutatud lõikes 4 a.“;

b b)  lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Päritolu- või vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui nad leiavad, et kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja on pannud toime mis tahes rikkumise, millele on osutatud artikli 21 lõike 1 punktides a–i.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab proportsionaalsuse põhimõtet järgides määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud meetmete võtmiseks või sellest hoidumiseks või võtab ise käesoleva artikli lõikes 2 osutatud asjakohaseid meetmeid, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et sellised meetmed on investorikaitse, finantsstabiilsuse või turu terviklikkuse seisukohast vajalikud.“.

10)  Artikli 26 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)  punktis a asendatakse kuupäev „22. juuliks 2017“ tekstiga „[48 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]“;

b)  lisatakse järgmine lõik:

„Paralleelselt direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega analüüsib komisjon

kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejate puhul fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasust ning

turustamise määratluse sobivust riskikapitali puhul ning selle määratluse ja erinevate riiklike tõlgenduste mõju riskikapitalifondide toimimisele ja elujõulisusele ning nimetust “EuVECA” kandvate fondide osakute või aktsiate piiriülesele turustamisele.

Komisjon esitab pärast kõnealust läbivaatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.“.

Artikkel 2

Määrust (EL) nr 346/2013 muudetakse järgmiselt.

1)   Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

‎„2.  Käesoleva määruse artikleid 5, 6 ja 10, artikli 13 lõiget 2, artikli 14 lõike 1 punkte d, e ja f ning artiklit 15a kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes valitsevad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide portfelle ja kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF” nende fondide osakute või aktsiate turustamisel liidus.“.

2)   Artikli 3 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

-a)  punkti d alapunkti ii esimene taane asendatakse järgmisega:

„–  pakub teenuseid või tooteid, mis annavad sotsiaalset kasu;“;

a)  punkt k asendatakse järgmisega:

„„päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registrijärgne asukoht;“;

b)  punkt m asendatakse järgmisega:

„m)  „pädev asutus” –

iii)  käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud valitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktis a osutatud pädev asutus;

ii)  käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud valitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõikes 1 osutatud pädev asutus;

iii)  kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrijärgne asukoht või peakontor;“.

2 a)  Artikli 6 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) võtavad kohustuse investeerida vähemalt 50 000 eurot ning“.

3)  Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel peab alati olema piisavalt omavahendeid ning nad peavad alati kasutama piisavaid ja asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks valitsemiseks.

2.   Nii sisemiselt kui ka väliselt valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide algkapital on 30 000 eurot.

2 a.  Omavahendid peavad moodustama alati vähemalt ühe kaheksandiku valitseja eelnenud aasta püsivatest üldkuludest. Kui ettevõtja äritegevuses on möödunud aastaga võrreldes toimunud oluline muutus, võib pädev asutus seda nõuet kohandada. Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja äritegevus ei ole veel terve aasta kestnud, on nõude suuruseks üks kaheksandik tema äriplaani kohaselt oodatavatest püsivatest üldkuludest, välja arvatud juhul, kui valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuab selle plaani kohandamist.

2 b.  Kui kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide maht ületab 300 000 000 eurot, peab nende fondide valitseja esitama täiendavad omavahendid suurusjärgus 0,015 % summast, mille võrra kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide koguväärtus ületab 300 000 000 eurot.

2 c.  Omavahendid tuleb investeerida likviidsetesse varadesse või lühikese aja jooksul kergesti rahaks konverteeritavatesse varadesse. Omavahendid ei tohi sisaldada spekulatiivseid positsioone.“.

3 a)  Artikli 13 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)  punkt e asendatakse järgmisega:

  „e) teave muude investeeringute kui artikli 5 lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate investeeringute laadi, väärtuse ja eesmärgi kohta;“;

b)  lisatakse järgmine punkt:

  „e a) kirjeldus selle kohta, kuidas kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna- ja kliimategureid, ning eelkõige teave riskipositsiooni kohta seoses varadega, mille väärtust võivad negatiivselt mõjutada õigusaktid, mida tuleb järgida liidu kliimaeesmärkide täitmiseks.“.

3 b)  Artikli 14 lõike 1 punkti c alapunkt iv asendatakse järgmisega:

  „iv) mittekvalifitseeruvad investeeringud, mida ta kavatseb teha, kaasa arvatud niisuguste investeeringute valimist reguleerivad kriteeriumid ja suunised;“.

4)  Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad, kes kavatsevad turustada oma kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet oma kavatsusest ning esitavad neile järgmise teabe:“;

– punkt e jäetakse välja;

b)  lõike 2 punkt d jäetakse välja;

c)  lisatakse järgmised lõiked:

„3 a. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud valitsejatele, kas nad on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui nad on esitanud kõik lõikes 1 osutatud andmed.

3 b. Käesoleva artikli kohane registreerimine on registreerimine direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 tähenduses.

3 c. Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks teave, mis tuleb esitada pädevatele asutustele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega ja lõikes 2 sätestatud tingimustega.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3 d. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 1 ette nähtud teabe esitamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

3  e. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab koordineerivat ja järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused kasutavad käesolevas artiklis sätestatud registreerimisprotsessis järjepidevat lähenemisviisi. Selleks teostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve pädevate asutuste registreerimisprotsesside läbivaatamisi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on proportsionaalsuse põhimõtet järgides õigus esitada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi selle kohta, et nad muudaksid oma registreerimisprotsesse, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et pädeva asutuse registreerimisprotsess ei vasta käesolevas määruses sätestatud registreerimisnõuetele või lõigetes 3 c ja 3 d osutatud regulatiivsetele tehnilistele standarditele ja rakenduslikele tehnilistele standarditele.“.

5)  Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 15a

1.  Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejad esitavad taotluse niisuguste kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide registreerimiseks, mille jaoks nad kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF”.

2.  Lõikes 1 osutatud valitsejad teavitavad oma päritoluliikmesriigi pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet vastavast kavatsusest ning esitavad neile järgmise teabe:

a)  kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimused või põhikiri;

b)  depositooriumi andmed;

c)  artikli 15 lõikes 1 osutatud teave.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel osutab teave käesoleva määruse II peatüki nõuete täitmiseks kehtestatud korra kohta korrale, mis on kehtestatud artiklite 5, 6 ja 10, artikli 13 lõike 2 ning artikli 14 lõike 1 punktide d, e ja f järgimiseks.

2 a.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus palub valitseja pädevalt asutuselt teavet selle kohta, kas kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid on hõlmatud valitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 15 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused. Valitseja pädev asutus esitab vastuse kümne tööpäeva jooksul alates kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädeva asutuse esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

2 b.  Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejad ei pea esitama teavet ega dokumente, mille fondivalitseja pidi juba esitama direktiivi 2011/61/EL alusel tegevusloa taotlemisel, kui need dokumendid ja teave on jätkuvalt ajakohased.

3.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus registreerib iga fondi kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, kui fondi valitseja täidab artikli 15 lõikes 2 sätestatud tingimusi.

4.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud valitsejatele, kas see fond on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, hiljemalt 20 päeva pärast seda, kui valitsejad on esitanud kogu lõikes 2 osutatud teabe.

5.  Lõigete 1, 2 ja 3 kohane kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab turustada nende fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all kogu liidus.

5 a.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 2 ette nähtud teabe esitamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

5 b.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab koordineerivat ja järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused kasutaksid käesolevas artiklis sätestatud registreerimisprotsessis järjepidevat lähenemisviisi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on proportsionaalsuse põhimõtet järgides õigus esitada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi selle kohta, et nad muudaksid oma registreerimisprotsesse, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et pädeva asutuse registreerimisprotsess ei vasta käesoleva artikli lõikes 5 a osutatud rakenduslikele tehnilistele standarditele.

Artikkel 15b

Iga artiklis 15 osutatud valitsejate ja artiklis 15a osutatud fondide registreerimisest keeldumine peab olema põhjendatud, nendes artiklites osutatud valitsejatele teatatud ja selle suhtes kehtib kohtule kaebuse esitamise õigus. Kaebuse esitamise õigus on olemas ka siis, kui kahe kuu jooksul pärast taotluse esitamist ei ole registreerimise kohta otsust tehtud.“.

5 a)  Lõike 16 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

  „Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet ja niisuguse päritoluliikmesriigi pädevat asutust, kus ta kavatseb turustada:“.

6)   Artikli 17 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„1.  Päritoluliikmesriikide pädevad asutused teavitavad viivitamata vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registreerimisest vastavalt artiklitele 15 ja 15a, uue kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi lisamisest, uue asukoha lisamisest kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi moodustamiseks või asutamiseks või sellise uue liikmesriigi lisamisest, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb kõnealuste fondide osakuid või aktsiaid turustada.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab teavitusprotsessi ja nõutud teabevahetuse hõlbustamiseks keskandmebaasi, mis on päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele kättesaadav.

2.  Vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused ei kehtesta kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatele mingeid nõudeid ega nõua haldusmenetluste järgimist seoses nende kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne turustamise alustamist selle heakskiitmist.

Ilma et see piiraks esimese lõigu üldist kohaldatavust, hõlmavad selles lõigus osutatud nõuded või haldusmenetlused tasusid ja muid lõivusid.

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimused, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 1 ette nähtud teabe esitamise ja vahetamise standardvormid, -mallid ja -menetlused.“.

7)  Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuSEF”, ning kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid, mille puhul nad seda nimetust kasutavad, samuti riigid, kus nende fondide osakuid või aktsiaid turustatakse.“.

7 a)  Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõik:

  „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve täidab järelevalvealast rolli tagamaks, et pädevad asutused järgiksid esimeses lõigus sätestatud järelevalve- ja uurimisvolituste kasutamisel järjepidevat lähenemisviisi.“.

8)  Artikli 21 lõikes 2 asendatakse kuupäev „16. maiks 2015“ tekstiga „[24 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]“.

9)  Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a)  lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

– punkt c asendatakse järgmisega:

„c)  kasutab nimetust „EuSEF”, kuid ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15, või kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15a;“;

– punkt e asendatakse järgmisega:

„e)  on saanud registreerimise valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal teel, rikkudes artiklit 15 või artiklit 15a;“;

a a)  lisatakse järgmine lõige:

„1a.  Päritolu- või vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui nad leiavad, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on pannud toime mis tahes rikkumise, millele on osutatud artikli 22 lõike 1 punktides a–i.“;

b)  lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)  võtab meetmeid tagamaks, et asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja järgib artikleid 5 ja 6, artikli 7 punkte a ja b ning artikleid 13–15a;“;

b a)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Õigus turustada ühe või mitme kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all lõppeb kohe pädeva asutuse sellise otsuse tegemise kuupäeval, millele on osutatud lõike 2 punktis b, või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve sellise soovituse esitamise kuupäeval, millele on osutatud lõikes 4 a.“;

b b)  lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Päritolu- või vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui nad leiavad, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on pannud toime mis tahes rikkumise, millele on osutatud artikli 21 lõike 1 punktides a–i.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab proportsionaalsuse põhimõtet järgides määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt pädevatele asutustele soovitusi lõikes 2 osutatud meetmete võtmiseks või sellest hoidumiseks või võtab ise käesoleva artikli lõikes 2 osutatud asjakohaseid meetmeid, kui on selge ja tõendatav alus arvata, et sellised meetmed on investorikaitse, finantsstabiilsuse või turu terviklikkuse seisukohast vajalikud.“.

10)   Artikli 27 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)  punktis a asendatakse kuupäev „22. juuliks 2017“ tekstiga „[48 kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva]“;

b)  lisatakse järgmine lõik:

„Paralleelselt direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega analüüsib komisjon

a) kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate puhul fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasust ning

b) turustamise määratluse sobivust riskikapitali puhul ning selle määratluse ja erinevate riiklike tõlgenduste mõju sotsiaalettevõtlusfondide toimimisele ja elujõulisusele ning nimetust “EuSEF” kandvate fondide osakute või aktsiate piiriülesele turustamisele.

Komisjon esitab pärast kõnealust läbivaatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.“.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

ELT C 75, 10.3.2017, lk 48.

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C […], […], lk […].

(4)

  ELT C […], […], lk […].

(5)

  Euroopa Parlamendi ... seisukoht (…) ja nõukogu … otsus.

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18).

(8)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(9)

  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Investeerimiskava Euroopa jaoks“ (COM(2014) 903 final).

(10)

  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava“ (COM(2015) 468 final).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid

Viited

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Esitamise kuupäev

30.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika