Menettely : 2016/0221(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0120/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0120/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0356

MIETINTÖ     ***I
PDF 553kWORD 92k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(COM(2016)0461 – C8–0320/2016 – 2016/0221(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Sirpa Pietikäinen

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(COM(2016)0461 – C8–0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0461),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0320/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0120/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*,(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 345/2013(6) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 346/2013(7) säädetään yhtenäisistä vaatimuksista ja edellytyksistä, jotka koskevat sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajia, jotka haluavat käyttää unionissa ”EuVECA”- tai ”EuSEF”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja ja vaatimukset täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja. Asetus (EU) N:o 345/2013 ja asetus (EU) N:o 346/2013 sisältävät sääntöjä erityisesti vaatimukset täyttävistä sijoituksista, vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä ja kelpoisuusehdot täyttävistä sijoittajista. Asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaan ainoastaan sellaiset rahastonhoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(8) 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittua kynnysarvoa, voivat käyttää ”EuVECA”- ja ”EuSEF”‑nimityksiä.

2)  Marraskuun 16 päivänä 2014 annetussa tiedonannossa ”Euroopan investointiohjelma”(9) esitetään kattava strategia, jolla pyritään korjaamaan rahoitusvajetta, joka jarruttaa Euroopan kasvupotentiaalin hyödyntämistä ja työpaikkojen luomista Euroopan kansalaisille. Strategian tavoitteena on houkutella yksityisiä investointeja käyttämällä julkista rahoitusta ja parantamalla investointiympäristön oikeudellista kehystä.

3)  Pääomamarkkinaunionista 30 päivänä syyskuuta 2015 annettu tiedonanto(10) on tärkeä osa kyseistä investointiohjelmaa. Tiedonannon tavoitteena on vähentää rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta ja lisätä pääoman tarjontaa sekä unionista että sen ulkopuolelta yrityksille perustamalla aidosti yhtenäiset pääomamarkkinat. Tiedonannossa todetaan, että asetusta (EU) N:o 345/2013 ja asetusta (EU) N:o 346/2013 on tarpeen muuttaa sen varmistamiseksi, että kyseisillä kehyksillä voidaan tukea mahdollisimman hyvin pk-yrityksiin tehtäviä investointeja.

4)  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinat olisi avattava, jotta voitaisiin lisätä mittakaavavaikutuksia, vähentää transaktio- ja toimintakustannuksia, parantaa kilpailua ja lisätä sijoittajien valinnanvaraa. Markkinoiden avaamista edistetään laajentamalla mahdollisten rahastonhoitajien joukkoa. Tämän pitäisi hyödyttää yrityksiä, jotka tarvitsevat investointeja, antamalla niille mahdollisuus hankkia rahoitusta laajemmasta ja monipuolisemmasta valikoimasta riskisijoitusten lähteitä. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 soveltamisalaa olisi laajennettava antamalla direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneille yhteissijoitusyritysten hoitajille mahdollisuus käyttää ”EuVECA”- ja ”EuSEF”-nimityksiä.

5)  Jotta sijoittajansuoja pysyisi korkeatasoisena, tällaisten yhteissijoitusyritysten hoitajien olisi edelleen kuuluttava direktiivin 2011/61/EU vaatimusten soveltamisalaan ja noudatettava samalla asetuksen (EU) N:o 345/2013 tai asetuksen (EU) N:o 346/2013 tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat sallittavia sijoituksia, kohderyhmänä olevia sijoittajia ja tiedonantovaatimuksia.

5 a)  EuVECA-rahastoihin sijoittamisessa säilytetään ei-ammattimaisia sijoittajia koskeva 100 000 euron vähimmäisvaatimus. Pitkäaikaisen ja epälikvidin luonteensa vuoksi riskipääomarahastot eivät sovellu suoraan vähittäissijoittajille, lukuun ottamatta tämän asetuksen 6 artiklassa kuvattuja sijoittajia, vaikka sijoittajansuojasääntöjä vahvistettaisiin. Asetuksen (EU) N:o 345/2013 seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä komission on syytä selvittää, kannattaisiko vähittäissijoittajille luoda vapaaehtoinen lisävaihtoehto käyttämällä asetuksen (EU) N:o 345/2013 mukaista syöttörahastoa niitä EuVECA-rahastoja varten, jotka haluavat laajentaa sijoittajapohjaansa. Komission olisi myös tutkittava, olisiko suhteellisen korkeaa kynnysarvoa syytä alentaa etenkin, koska sen voidaan katsoa estävän lisäsijoitukset kyseisiin rahastoihin, ja pitäisikö yhteiskunnallisen yrittäjyyden nimityksen käyttäminen sallia tietyille joukkorahoitus- ja mikrorahoitusyhteisöille, joiden sosiaalinen vaikutus on suuri. Vaikka riskipääoma onkin edelleen erittäin riskialtis sijoitusmuoto, on hyvä muistaa, että kuluttajien saatavilla on koko ajan enemmän yhtä riskialttiita sääntelemättömiä sijoitusmuotoja. Tällaiset sijoitusmuodot, esimerkiksi joukkorahoitus, eivät nykyään kuulu sääntelyn piiriin, kun taas EuVECA-järjestelmää säännellään ja valvotaan.

5 b)  EuSEF-rahastoissa 100 000 euron kynnysarvo olisi joka tapauksessa laskettava 50 000 euroon. Tämä lisäisi rahoituksen saatavuutta erityisesti pienemmille ja yhteiskunnallisia päämääriä edistäville yrityksille, jotka eivät ole yhtä luottokelpoisia, koska ne sijoittavat voittonsa uudelleen omiin hankkeisiinsa eivätkä täytä pankkien vaatimuksia pääoman vähimmäistuotosta. Näin voitaisiin myös laajentaa ei-ammattimaisten sijoittajien sijoitusmahdollisuuksien valikoimaa, ja kyseiset sijoittajat voisivat tukea yrityksiä, joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

6)  Sen varmistamiseksi, että jokainen uusi ”EuVECA”- ja ”EuSEF”-nimitysten käyttö on toimivaltaisten viranomaisten tiedossa, direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajien olisi rekisteröitävä jokainen vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto, jota ne aikovat hoitaa ja markkinoida. Tämän pitäisi varmistaa se, että nämä yhteissijoitusyritysten hoitajat voivat säilyttää liiketoimintamallinsa, koska niillä olisi mahdollisuus hoitaa muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita yhteissijoitusyrityksiä ja laajentaa samalla tarjoamaansa tuotevalikoimaa.

7)  Olisi laajennettava sellaisten kelpoisuusehdot täyttävien yritysten valikoimaa, joihin vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot voivat sijoittaa, jotta voitaisiin helpottaa pääoman tarjontaa yrityksille. Vaatimukset täyttävien salkkuyritysten määritelmän olisi näin ollen käsitettävä myös sellaiset yritykset, joissa on enintään 499 työntekijää (pienet midcap-yritykset), sekä pk-yritysten kasvumarkkinoilla listatut pienet ja keskisuuret yritykset. Uusien sijoitusvaihtoehtojen pitäisi antaa myös kasvuvaiheessa oleville yhteisöille, jotka voivat jo hankkia rahoitusta muista lähteistä, kuten pk-yritysten kasvumarkkinoilta, mahdollisuus saada pääomaa vaatimukset täyttäviltä riskipääomarahastoilta, minkä pitäisi puolestaan edistää pk-yritysten kasvumarkkinoiden kehitystä.

7 a)  Jotta voitaisiin tehdä kehyksestä entistä houkuttelevampi ja lisätä pääoman tarjontaa yhteiskunnallisille yrityksille, olisi monipuolistettava sellaisten kelpoisuusehdot täyttävien yritysten valikoimaa, joihin vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot voivat sijoittaa, laajentamalla myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten määritelmää. Vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen määritelmään sisältyvä myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten nykyinen muotoilu on niin seikkaperäinen, että määrällinen arviointi on hankalaa, minkä vuoksi sekä rahastojen että sääntelyviranomaisten on vaikea tulkita, soveltaa ja valvoa sitä. Lisäksi erot siinä, mitä unionin eri konteksteissa voidaan pitää myönteisinä yhteiskunnallisina vaikutuksina, monimutkaistavat entisestään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sääntely-ympäristöä ja hankaloittavat esimerkiksi yhteisösijoittajien osallistumista EuSEF-rahastoihin.

8)  Vaatimukset täyttäville riskipääomarahastoille olisi annettava pääsy listaamattomien pk-yritysten, listaamattomien pienten midcap-yritysten ja pk-yritysten kasvumarkkinoilla listattujen pk-yritysten rahoitusportaille myös pidemmällä aikavälillä, jotta ne voisivat hyödyntää paremmin mahdollisuuksiaan saada tuottoa nopeasti kasvavista yrityksistä. Sen vuoksi olisi sallittava jatkosijoitukset ensimmäisen sijoituksen jälkeen.

9)  Rekisteröintimenettelyjen olisi oltava yksinkertaisia ja kustannustehokkaita. Sen vuoksi rahastonhoitajan rekisteröinnin, joka suoritetaan asetuksen (EU) N:o 345/2013 tai asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti, olisi palveltava myös direktiivissä 2011/61/EU mainittua rekisteröinnin tarkoitusta. Asetuksen (EU) N:o 345/2013 tai asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisiin rekisteröintipäätöksiin tai rekisteröimättä jättämisiin olisi tarvittaessa sovellettava tuomioistuinvalvontaa.

10)  Palkkiot ja muut maksut, joita isäntäjäsenvaltiot määräävät vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien maksettavaksi, lisäävät sääntelyn eroja ja voivat joskus muodostaa huomattavia esteitä rajat ylittävälle toiminnalle. Tällaiset palkkiot ja maksut estävät pääoman vapaan liikkumisen unionin rajojen yli ja heikentävät siten sisämarkkinoiden periaatteita. Siksi on tarpeen korostaa ja täsmentää, että isäntäjäsenvaltiota koskevaan kieltoon määrätä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyjä, jotka liittyvät vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointiin kyseisen jäsenvaltion alueella, sisältyy kielto määrätä palkkioita ja muita maksuja kyseisten rahastojen hoitajien maksettaviksi, ellei ole suoritettavana valvontatehtävää.

10 a)  Lainsäädäntö- ja valvontakehysten olisi oltava keskeisessä asemassa pyrittäessä ehkäisemään liiallista riskinottoa ja epävakautta rahoitusmarkkinoilla, ja niiden olisi helpotettava rajatylittävää toimintaa yhä syvemmässä Euroopan pääomamarkkinaunionissa. Siksi tarvitaan tehokasta unionin laajuista valvontaa ja asianmukaisia makrovakausvalvonnan välineitä. Pääomamarkkinaunionia koskevan ohjelman vuoden 2017 väliarviointia silmällä pitäen unionissa sovellettavia valvontakäytäntöjä olisi yhtenäistettävä yhteisen valvontamekanismin kehyksestä pankkialalla saatujen kokemusten perusteella.

11)  Asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja vaatimukset täyttävien sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajilla, joilla ei ole direktiivin 2011/61/EU mukaista toimilupaa, on ▌aina oltava käytössään riittävästi omia varoja. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien asianmukaisen ja oikeasuhteisen pääomakohtelun kehittämiseksi vaadittavan omien varojen määrän olisi näissä kahdessa rahastorakenteessa oltava huomattavasti alhaisempi ja selkeämpi kuin direktiivin 2011/61/EU 9 artiklassa säädetyt määrät, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten rahastojen erityispiirteet, luonne ja pieni koko ja noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Sen varmistamiseksi, että nämä rahastonhoitajia koskevat vaatimukset ymmärretään yhdenmukaisesti koko unionissa, tässä asetuksessa olisi säädettävä vähimmäispääomaa ja omia varoja koskevien vaatimusten soveltamisesta.

12)  Koska tässä asetuksessa annetaan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneille yhteissijoitusyritysten hoitajille mahdollisuus käyttää ”EuVECA”- ja ”EuSEF”-nimityksiä, EAMV:n asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti ylläpitämän keskitetyn tietokannan olisi sisällettävä tiedot myös kyseisten rahastonhoitajien hoitamista ja markkinoimista vaatimukset täyttävistä riskipääomarahastoista ja vaatimukset täyttävistä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista.

12 a)  Markkinoinnin määritelmän asianmukaisuus ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten erilaiset tulkinnat kyseisestä määritelmästä määritettiin komission pääomamarkkinaunionia koskevassa työssä merkittäviksi rajatylittävien sijoitusten esteiksi. Jotta voidaan helpottaa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tehokasta rajatylittävää markkinointia ja ottaa huomioon EuVECA- ja EuSEF-rahastojen ja niiden pääomarahoituksen hankintaprosessin erityispiirteet, markkinoinniksi ei pitäisi katsoa rahastoa koskevien asiakirjojen luonnosten, joihin ei sisälly merkintäasiakirjoja, jakelua merkintäajan ulkopuolella. Markkinoinnin olisi katsottava alkavan vasta, kun rahastoa koskevat lopulliset oikeudelliset asiakirjat eivät enää ole neuvoteltavissa.

12 b)  Komission olisi samanaikaisesti direktiivin 2011/61/EU 69 artiklassa säädetyn uudelleentarkastelun kanssa arvioitava, olisiko aiheellista ottaa käyttöön hoitopassi vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia varten ja onko riskipääoman markkinoinnin määritelmä sopiva. Tämän uudelleentarkastelun perusteella komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

13)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sisämarkkinoiden lujittamista laajentamalla ”EuVECA”- ja ”EuSEF”-nimitysten käyttöä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

13 a)  Tämä asetus ei rajoita valtiontukisääntöjen soveltamista vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin. Kyseisiä rahastoja voidaan käyttää valtiontukivälineinä, joilla edistetään riskipääomasijoituksia pk-yrityksiin esimerkiksi kohtelemalla yksityisiä sijoittajia suotuisammin kuin valtiota, edellyttäen että tällainen tuki on valtiontukisääntöjen ja erityisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 21 artiklan mukaista.

14)  Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 345/2013 ja asetusta (EY) N:o 346/2013 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 345/2013 seuraavasti:

(1)  Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Tämän asetuksen 5 ja 6 artiklaa, 13 artiklan 1 kohdan c ja i alakohtaa ja 14 a artiklaa sovelletaan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneisiin yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka hallinnoivat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitussalkkuja ja aikovat käyttää ”EuVECA”-nimitystä kyseisten rahastojen markkinoinnissa unionin alueella.”

(2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan k alakohta seuraavasti:

”k)  ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalla on sääntömääräinen kotipaikka;”.

b)  Korvataan d alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)  joka vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston siihen tekemän ensimmäisen sijoituksen hetkellä täyttää jommankumman seuraavista edellytyksistä:

—  yritystä ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EY* 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyllä säännellyllä markkinalla tai kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, ja sen työtekijöiden lukumäärä on enintään 499;

—  yritys on direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa määritelty pieni tai keskisuuri yritys, joka on listattu kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 12 alakohdassa määritellyllä pk-yritysten kasvumarkkinalla.”

c)  Korvataan m alakohta seuraavasti:

”m)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

i)  tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

ii)  tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

iii)  vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osalta sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla on sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka;”.

_______________________________________________________________

*  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2 a)  Korvataan 7 artiklan f alakohta seuraavasti:

  ”f) kohdeltava sijoittajia oikeudenmukaisesti. Tämä ei estä kohtelemasta yksityisiä sijoittajia suotuisammin kuin valtion sijoittajia edellyttäen, että kohtelu on valtiontukisääntöjen ja erityisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 21 artiklan mukaista;”

(3)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit.

2.  Sekä sisäisesti että ulkoisesti hoidetuilla vaatimukset täyttävillä riskipääomarahastoilla on oltava 30 000 euron alkupääoma.

2 a.  Omien varojen määrän on aina vastattava vähintään yhtä kahdeksasosaa rahastonhoitajan edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista. Jos yrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä muutos, toimivaltaiset viranomaiset voivat mukauttaa tätä vaatimusta. Jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja ei ole harjoittanut liiketoimintaa täyttä vuotta, omien varojen vaatimuksena on yksi kahdeksasosa rahastonhoitajan liiketoimintasuunnitelman mukaisista kiinteistä yleiskustannuksista, jollei rahastonhoitajan kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista.

2 b.  Jos vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen arvo on yli 300 000 000 euroa, kyseisten rahastojen hoitajan on lisättävä omien varojen määrää niin, että se vastaa 0,015:tä prosenttia määrästä, jolla vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 300 000 000 euroa.

2 c.  Omia varoja on sijoitettava likvideihin varoihin tai varoihin, jotka voidaan lyhyessä ajassa helposti muuntaa käteisvaroiksi. Omiin varoihin ei saa sisältyä spekulatiivisia positioita.

2 d.  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, jotka hoitavat kyseisiä vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä], voivat jatkaa kyseisten rahastojen hoitamista niiden käyttöiän ajan noudattamatta 10 artiklan 2 b kohdassa säädettyä vaatimusta. Kyseisten rahastonhoitajien on aina varmistettava, että ne pystyvät perustelemaan omien varojensa riittävyyden toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi.”

(3 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta seuraavasti:

  ”iv) muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä, mukaan lukien kyseisten sijoitusten valintaa ohjaavat kriteerit ja suuntaviivat;”

(4)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

– Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”1.  Vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää ”EuVECA”-nimitystä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle ja toimitettava niille seuraavat tiedot:”

– Poistetaan e alakohta.

b)   Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

  – Korvataan johdanto-osa seuraavasti:

”2.  Kotijäsenvaltion asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen saa rekisteröidä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan vain, jos se katsoo, että seuraavat ehdot täyttyvät:”

– Poistetaan d alakohta.

c)  Lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a.  Viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut rahastonhoitajat ovat toimittaneet kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, kyseisten rahastonhoitajien kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava niille, onko ne rekisteröity vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaksi.

3 b.  Tämän artiklan mukainen rekisteröinti katsotaan rekisteröinniksi direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.

3 c.  Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettua rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, sekä 2 kohdassa tarkoitetut ehdot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10‑14 artiklan mukaisesti.

3 d.  Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, -mallit ja -menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

3 e.  EAMV huolehtii koordinoinnista ja valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa tässä artiklassa tarkoitetun rekisteröintimenettelyn suhteen. Tätä varten EAMV tarkastelee toimivaltaisten viranomaisten rekisteröintimenettelyjä.

EAMV:llä on suhteellisuusperiaatetta noudattaen valtuudet antaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia näiden rekisteröintimenettelyjen muuttamisesta, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että toimivaltaisen viranomaisen rekisteröintimenettely ei ole tässä asetuksessa säädettyjen rekisteröintivaatimusten tai tämän artiklan 3 c ja 3 d kohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien ja teknisten täytäntöönpanostandardien mukainen.”

(5)  Lisätään artiklat seuraavasti:

”14 a artikla

1.  Direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajien on haettava sellaisten vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rekisteröintiä, joista ne aikovat käyttää ’EuVECA’-nimitystä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle aikomuksestaan ja annettava niille seuraavat tiedot:

a)  vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b)  säilytysyhteisön tunnistetiedot;

c)  14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa tiedoilla tämän asetuksen II luvun vaatimusten noudattamiseksi tehdyistä järjestelyistä tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat 5 ja 6 artiklan sekä 13 artiklan 1 kohdan c ja i alakohdan noudattamiseksi tehtyjä järjestelyjä.

2 a.  Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä rahastonhoitajan toimivaltaiselta viranomaiselta tiedot siitä, kattaako rahastonhoitajan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitamista koskeva toimilupa myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ja täyttyvätkö 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset. Jos vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on sijoittautunut eri jäsenvaltioon kuin rahastonhoitajansa, vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat tiedot rahastosta ja pyydettävä kyseiseltä viranomaiselta tietoja arvioidakseen ja vahvistaakseen, kattaako rahastonhoitajan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitamista koskeva toimilupa myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ja täyttyvätkö 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimivaltainen viranomainen voi pyytää rahastonhoitajan toimivaltaiselta viranomaiselta selvityksiä ja tietoja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Rahastonhoitajan toimivaltaisen viranomaisen on annettava vastaus kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimivaltaisen viranomaisen esittämän pyynnön.

2 b.  Direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajilta ei saa pyytää tietoja tai asiakirjoja, jotka rahastoyhtiö on jo toimittanut hakiessaan direktiivin 2011/61/EU mukaista toimilupaa, jos kyseiset asiakirjat ja tiedot ovat edelleen ajan tasalla.

3.  Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä jokainen rahasto vaatimukset täyttäväksi riskipääomarahastoksi, jos kyseisen rahaston hoitaja täyttää 14 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

4.  Viimeistään 20 päivän kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut rahastonhoitajat ovat toimittaneet kaikki 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, kyseisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava niille, onko kyseinen rahasto rekisteröity vaatimukset täyttäväksi riskipääomarahastoksi.

5.  Edellä olevien 1, 2 ja 3 kohdan mukainen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen nojalla kyseisiä rahastoja voidaan markkinoida ’EuVECA’-nimityksellä koko unionissa.

5 a.  Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, -mallit ja -menettelyt 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

5 b.  EAMV huolehtii koordinoinnista ja valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa tässä artiklassa tarkoitetun rekisteröintimenettelyn suhteen.

EAMV:llä on suhteellisuusperiaatetta noudattaen valtuudet antaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia näiden rekisteröintimenettelyjen muuttamisesta, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että toimivaltaisen viranomaisen rekisteröintimenettely ei ole tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen teknisten täytäntöönpanostandardien mukainen.”

14 b artikla

Kieltäytyminen 14 artiklassa tarkoitettujen rahastonhoitajien ja 14 a artiklassa tarkoitettujen rahastojen rekisteröinnistä on perusteltava, siitä on ilmoitettava kyseisissä artikloissa tarkoitetuille rahastonhoitajille, ja siihen on voitava hakea muutosta tuomioistuimissa. Muutoksenhakuoikeus on olemassa myös silloin, kun rekisteröintipäätöstä ei ole tehty kahden kuukauden kuluttua sen hakemisesta.”

(5 a)  Korvataan 15 artiklan johdantokappale seuraavasti:

”Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle, jos rahastonhoitajat aikovat markkinoida”

(6)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

1.  Kun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on rekisteröity tai poistettu rekisteristä, kun uusi vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on lisätty tai poistettu tai kun on lisätty tai poistettu sellainen uusi jäsenvaltio, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja aikoo markkinoida vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä välittömästi ▌EAMV:lle.

Ilmoitusmenettelyn ja vaaditun tietojenvaihdon helpottamiseksi EAMV ylläpitää keskustietokantaa, johon koti- ja isäntäjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy.

2.  Isäntäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa määrätä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajille mitään niiden vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyjä eivätkä vaatia markkinoinnilta minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

Sanotun rajoittamatta ensimmäisen alakohdan yleistä soveltamista kyseisessä alakohdassa tarkoitettuihin vaatimuksiin tai hallinnollisiin menettelyihin kuuluvat palkkiot ja muut maksut.

3.  Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, ‑mallit ja -menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista ja vaihtamista varten.

4.  EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2014.

5.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

(7)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, jotka käyttävät ”EuVECA”-nimitystä, ja kaikki vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot, joista ne käyttävät tätä nimitystä, sekä maat, joissa kyseisiä rahastoja markkinoidaan.”

(7 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

”17 a artikla

1. EAMV julkaisee 2 kohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella verkkosivustollaan luettelon kolmansista maista, jotka täyttävät 3 artiklan toisen kohdan d alakohdan iv alakohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset.

2. Jäsenvaltiot tiedottavat 3 artiklan toisen kohdan d alakohdan iv alakohtaa varten EAMV:lle sopimuksista, joita ne ovat tehneet kolmansien maiden lainkäyttöalueiden kanssa veroasioita koskevien tietojen tehokkaan vaihtamisen varmistamiseksi.”

(7 b)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

”EAMV huolehtii valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen valvonta- ja tutkintavaltuuksien käytön suhteen.”

(8)  Korvataan 20 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”16 päivänä toukokuuta 2015” päivämäärällä ”[24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä]”.

(9)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)  käyttää ”EuVECA”-nimitystä, vaikkei sitä ole rekisteröity 14 artiklan mukaisesti, tai vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa ei ole rekisteröity 14 a artiklan mukaisesti;”.

– Korvataan ▌e alakohta seuraavasti:

”e)  on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 14 tai 14 a artiklaa;”.

b)  Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja noudattaa 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b alakohdan sekä 12–14 a artiklan vaatimuksia;”.

b a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa ”EuVECA”-nimityksellä unionin alueella päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jona toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai EAMV on antanut 4 a kohdassa tarkoitetun suosituksen.”

b b)  Lisätään kohta seuraavasti:

”4 a. Koti- tai isäntäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EAMV:lle viipymättä, jos ne uskovat vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan syyllistyneen johonkin 21 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitettuun rikkomukseen.

EAMV antaa suhteellisuusperiaatetta noudattaen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ryhtyä tai olla ryhtymättä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai toteuttaa itse tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut aiheelliset toimenpiteet, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että kyseiset toimenpiteet ovat tarpeen sijoittajansuojan, rahoitusvakauden tai markkinoiden eheyden kannalta.”

(10)  Muutetaan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan ▌a alakohdassa päivämäärä ”22 päivänä heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”[48 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä]”.

b)  Lisätään alakohta seuraavasti:

”Komissio arvioi samanaikaisesti direktiivin 2011/61/EU 69 artiklassa säädetyn uudelleentarkastelun kanssa

onko vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajia varten aiheellista ottaa käyttöön hoitopassi;

onko riskipääoman markkinoinnin määritelmä sopiva ja miten kyseinen määritelmä ja sen erilaiset kansalliset tulkinnat vaikuttavat riskipääomarahastojen toimintaan ja elinkelpoisuuteen ja EuVECA-rahastojen rajatylittävään markkinointiin.

Tämän uudelleentarkastelun perusteella komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

2 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 346/2013 seuraavasti:

(1)   Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Tämän asetuksen 5 ja 6 artiklaa, 10 artiklaa, 13 artiklan 2 kohtaa, 14 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaa ja 15 a artiklaa sovelletaan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneisiin yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka hallinnoivat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitussalkkuja ja aikovat käyttää ”EuSEF”-nimitystä kyseisten rahastojen markkinoinnissa unionin alueella.”

(2)   Muutetaan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

-a)  Korvataan d alakohdan ii alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”–  tuottaa palveluita tai tuotteita, jotka saavat aikaan sosiaalista hyötyä,”

a)  Korvataan k alakohta seuraavasti:

’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla on sääntömääräinen kotipaikka;”.

b)  Korvataan m alakohta seuraavasti:

“‘m)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan:

i)  tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

ii)  tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

iii)  vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osalta sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa vaatimukset täyttävällä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneella rahastolla on sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka;”.

(2 a)  Korvataan 6 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) sitoutuvat sijoittamaan vähintään 50 000 euroa; ja”

(3)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.  Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit.

2.   Sekä sisäisesti että ulkoisesti hoidetuilla vaatimukset täyttävillä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneilla rahastoilla on oltava 30 000 euron alkupääoma.

2 a.  Omien varojen määrän on aina vastattava vähintään yhtä kahdeksasosaa rahastonhoitajan edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista. Jos yrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä muutos, toimivaltaiset viranomaiset voivat mukauttaa tätä vaatimusta. Jos vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ei ole harjoittanut liiketoimintaa täyttä vuotta, omien varojen vaatimuksena on yksi kahdeksasosa rahastonhoitajan liiketoimintasuunnitelman mukaisista kiinteistä yleiskustannuksista, jollei rahastonhoitajan kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vaadi kyseisen suunnitelman mukauttamista.

2 b.  Jos vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen arvo on yli 300 000 000 euroa, kyseisten rahastojen hoitajan on lisättävä omien varojen määrää niin, että se vastaa 0,015:tä prosenttia määrästä, jolla vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen yhteenlaskettu arvo ylittää 300 000 000 euroa.

2 c.  Omia varoja on sijoitettava likvideihin varoihin tai varoihin, jotka voidaan lyhyessä ajassa helposti muuntaa käteisvaroiksi. Omiin varoihin ei saa sisältyä spekulatiivisia positioita.”

(3 a)  Muutetaan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan e alakohta seuraavasti:

  ”e) tiedot muiden kuin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimukset täyttävien sijoitusten luonteesta, arvosta ja tarkoituksesta.”

b)  Lisätään alakohta seuraavasti:

  ”e a) kuvaus siitä, miten ympäristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät otetaan huomioon vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituspolitiikassa, ja erityisesti tiedot omaisuuseristä, joiden arvoon unionin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi annettava lainsäädäntö voi vaikuttaa kielteisesti;”

(3 b)  Korvataan 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta seuraavasti:

  ”iv) muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä, mukaan lukien kyseisten sijoitusten valintaa ohjaavat kriteerit ja suuntaviivat;”

(4)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”1.  Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää ”EuSEF”-nimitystä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle ja toimitettava niille seuraavat tiedot:”

– Poistetaan e alakohta.

b)  Poistetaan 2 kohdan d alakohta.

c)  Lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a. Viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut rahastonhoitajat ovat toimittaneet kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, kyseisten rahastonhoitajien kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava niille, onko ne rekisteröity vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaksi.

3 b.  Tämän artiklan mukainen rekisteröinti katsotaan rekisteröinniksi direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.

3 c.  Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettua rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa, sekä 2 kohdassa tarkoitetut ehdot.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

3 d.  Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, -mallit ja -menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

3 e.  EAMV huolehtii koordinoinnista ja valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa tässä artiklassa tarkoitetun rekisteröintimenettelyn suhteen. Tätä varten EAMV tarkastelee toimivaltaisten viranomaisten rekisteröintimenettelyjä.

EAMV:llä on suhteellisuusperiaatetta noudattaen valtuudet antaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia näiden rekisteröintimenettelyjen muuttamisesta, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että toimivaltaisen viranomaisen rekisteröintimenettely ei ole tässä asetuksessa säädettyjen rekisteröintivaatimusten tai 3 c ja 3 d kohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien ja teknisten täytäntöönpanostandardien mukainen.”

(5)  Lisätään artiklat seuraavasti:

”15 a artikla

1.  Direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajien on haettava sellaisten vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen rekisteröintiä, joista ne aikovat käyttää ”EuSEF”-nimitystä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen rahastonhoitajien on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle aikomuksestaan ja annettava niille seuraavat tiedot:

a)  vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b)  säilytysyhteisön tunnistetiedot;

c)  15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan c alakohtaa tiedoilla tämän asetuksen II luvun vaatimusten noudattamiseksi tehdyistä järjestelyistä tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat 5, 6 ja 10 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan sekä 14 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdan noudattamiseksi tehtyjä järjestelyjä.

2 a.  Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimivaltaisen viranomaisen on pyydettävä rahastonhoitajan toimivaltaiselta viranomaiselta tiedot siitä, kattaako rahastonhoitajan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitamista koskeva toimilupa myös vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ja täyttyvätkö 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset. Rahastonhoitajan toimivaltaisen viranomaisen on annettava vastaus kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimivaltaisen viranomaisen esittämän pyynnön.

2 b.  Direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajilta ei saa pyytää tietoja tai asiakirjoja, jotka rahastoyhtiö on jo toimittanut hakiessaan direktiivin 2011/61/EU mukaista toimilupaa, jos kyseiset asiakirjat ja tiedot ovat edelleen ajan tasalla.

3.  Vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä jokainen rahasto vaatimukset täyttäväksi yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeksi rahastoksi, jos kyseisen rahaston hoitaja täyttää 15 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

4.  Viimeistään 20 päivän kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitetut rahastonhoitajat ovat toimittaneet kaikki 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava niille, onko kyseinen rahasto rekisteröity vaatimukset täyttäväksi yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeksi rahastoksi.

5.  Edellä olevien 1, 2 ja 3 kohdan mukainen vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen nojalla kyseisiä rahastoja voidaan markkinoida ”EuSEF”-nimityksellä koko unionissa.

5 a.  Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, -mallit ja -menettelyt 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

5 b.  EAMV huolehtii koordinoinnista ja valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa tässä artiklassa tarkoitetun rekisteröintimenettelyn suhteen.

EAMV:llä on suhteellisuusperiaatetta noudattaen valtuudet antaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia näiden rekisteröintimenettelyjen muuttamisesta, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että toimivaltaisen viranomaisen rekisteröintimenettely ei ole tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen teknisten täytäntöönpanostandardien mukainen.

15 b artikla

Kieltäytyminen 15 artiklassa tarkoitettujen rahastonhoitajien ja 15 a artiklassa tarkoitettujen rahastojen rekisteröinnistä on perusteltava, siitä on ilmoitettava kyseisissä artikloissa tarkoitetuille rahastonhoitajille, ja siihen on voitava hakea muutosta tuomioistuimissa. Muutoksenhakuoikeus on olemassa myös silloin, kun rekisteröintipäätöstä ei ole tehty kahden kuukauden kuluttua sen hakemisesta.”

(5 a)  Korvataan 16 artiklan johdantokappale seuraavasti:

  ”Vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle, jos rahastonhoitajat aikovat markkinoida”

(6)   Korvataan 17 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.  Kun vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on rekisteröity, uusi vaatimukset täyttävä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on lisätty 15 artiklan ja 15 a artiklan mukaisesti, vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittautumista varten on lisätty uusi kotipaikka tai on lisätty sellainen uusi jäsenvaltio, jossa vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo markkinoida kyseisiä rahastoja, kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tästä välittömästi isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä EAMV:lle.

Ilmoitusmenettelyn ja vaaditun tietojenvaihdon helpottamiseksi EAMV ylläpitää keskustietokantaa, johon koti- ja isäntäjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy.

2.  Isäntäjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa määrätä vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajille mitään niiden vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyjä eivätkä vaatia markkinoinnilta minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

Sanotun rajoittamatta ensimmäisen alakohdan yleistä soveltamista kyseisessä alakohdassa tarkoitettuihin vaatimuksiin tai hallinnollisiin menettelyihin kuuluvat palkkiot ja muut maksut.

3. Tämän artiklan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen vakiolomakkeet, -mallit ja -menettelyt 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista ja vaihtamista varten.”

(7)  Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka käyttävät ”EuSEF”-nimitystä, ja kaikki vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot, joista ne käyttävät tätä nimitystä, sekä maat, joissa kyseisiä rahastoja markkinoidaan.”

(7 a)  Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

  ”EAMV huolehtii valvonnasta sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset noudattavat johdonmukaista lähestymistapaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen valvonta- ja tutkintavaltuuksien käytön suhteen.”

(8)  Korvataan 21 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”16 päivänä toukokuuta 2015” päivämäärällä ”[24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä]”.

(9)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

– Korvataan ▌c alakohta seuraavasti:

”c)  käyttää ”EuSEF”-nimitystä, vaikkei sitä ole rekisteröity 15 artiklan mukaisesti, tai vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ei ole rekisteröity 15 a artiklan mukaisesti;”.

– Korvataan ▌e alakohta seuraavasti:

”e)  on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 15 tai 15 a artiklaa;”.

a a)  Lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.  Koti- tai isäntäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EAMV:lle viipymättä, jos ne uskovat vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan syyllistyneen johonkin 22 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitettuun rikkomukseen.”

b)  Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b alakohdan sekä 13–15 a artiklan vaatimuksia;”.

b a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.  Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa vaatimukset täyttävää yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ”EuSEF”‑nimityksellä unionin alueella päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jona toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun päätöksen tai EAMV on antanut 4 a kohdassa tarkoitetun suosituksen.”

b b)  Lisätään kohta seuraavasti:

”4 a. Koti- tai isäntäjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava EAMV:lle viipymättä, jos ne uskovat vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan syyllistyneen johonkin 21 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitettuun rikkomukseen.

EAMV antaa suhteellisuusperiaatetta noudattaen asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja suosituksia ryhtyä tai olla ryhtymättä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai toteuttaa itse tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut aiheelliset toimenpiteet, kun sillä on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että kyseiset toimenpiteet ovat tarpeen sijoittajansuojan, rahoitusvakauden tai markkinoiden eheyden kannalta.”

(10)   Muutetaan 27 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan ▌a alakohdassa päivämäärä ”22 päivänä heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”[48 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä]”.

b)  Lisätään alakohta seuraavasti:

”Komissio arvioi samanaikaisesti direktiivin 2011/61/EU 69 artiklassa säädetyn uudelleentarkastelun kanssa

a) onko vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia varten aiheellista ottaa käyttöön hoitopassi;

b) onko riskipääoman markkinoinnin määritelmä sopiva ja miten kyseinen määritelmä ja sen erilaiset kansalliset tulkinnat vaikuttavat yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen toimintaan ja elinkelpoisuuteen ja EuSEF-rahastojen rajatylittävään markkinointiin.

Tämän uudelleentarkastelun perusteella komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 75, 10.3.2017, s. 48.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C […], […], s. […].

(4)

  EUVL C […], […], s. […].

(5)

  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu .................... (............), ja neuvoston päätös, tehty ................

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Euroopan investointiohjelma (COM(2014)0903).

(10)

  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma (COM(2015)0468).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot

Viiteasiakirjat

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.3.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö