Procedūra : 2016/0221(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0120/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0120/2017

Debates :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Balsojumi :

PV 14/09/2017 - 8.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0356

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 789kWORD 91k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sirpa Pietikäinen

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0461),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 294. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0320/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0120/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Regulu Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(5),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 345/2013(6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 346/2013(7) ir paredzētas vienotas prasības un nosacījumi attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kas kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecības vajadzībām vēlas Savienībā izmantot nosaukumu EuVECA vai EuSEF. Regula (ES) Nr. 345/2013 un Regula (ES) Nr. 346/2013 ietver noteikumus, kas citstarp piemērojami kvalificētiem ieguldījumiem, kvalificētiem portfeļuzņēmumiem un atbilstīgiem ieguldītājiem. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 vienīgi pārvaldnieki, kuriem pārvaldīšanā esošo aktīvu kopsumma nepārsniedz robežvērtību, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā(8), kvalificējas attiecīgi EuVECA vai EuSEF nosaukuma izmantošanai.

(2)  Komisijas 2014. gada 16. novembra paziņojumā par Investīciju plānu Eiropai(9) ir sniegta vispusīga stratēģija, ar kuru paredzēts risināt finansējuma trūkumu, kas slāpē Eiropas izaugsmes un iedzīvotāju nodarbinātības potenciālu. Tās mērķis ir atbloķēt privātā sektora ieguldījums, izmantojot publiskā sektora finansējumu un uzlabojot tiesisko regulējumu attiecībā uz ieguldījumu vidi.

(3)  Komisijas 2015. gada 30. septembra paziņojums par kapitāla tirgu savienību(10) ir svarīgs Investīciju plāna elements. Tā mērķis ir finanšu tirgu sadrumstalotības samazināšana un palielināta kapitāla pieejamība uzņēmumiem Savienībā un ārpus tās, kas panākama, izveidojot īstenu vienoto kapitāla tirgu. Paziņojumā ir konkretizēts, ka Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 ir nepieciešams grozīt, lai nodrošinātu, ka šie regulējumi spēj optimāli atbalstīt ieguldīšanu MVU darbībā.

(4)  Kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu tirgus būtu jāatver, lai palielinātu apjomradītu ietekmi, samazinātu darījumu un darbības izmaksas, uzlabotu konkurenci un paplašinātu ieguldītāju izvēli. Potenciālo pārvaldnieku loka paplašināšana veicinās minētā tirgus atvēršanu. Tas labvēlīgi ietekmēs uzņēmumus, kas vēlas veikt ieguldījumus, jo tādējādi tiem kļūs pieejams finansējums no lielāka un dažādāka riska ieguldījumu avotu klāsta. Tādēļ Regulas (ES) Nr. 345/2013 un Regulas (ES) Nr. 346/2013 tvērums būtu jāpaplašina, nosaukumus EuVECA un EuSEF padarot pieejamus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu.

(5)  Lai ieguldītāju aizsardzību uzturētu augstā līmenī, uz šiem pārvaldniekiem arī turpmāk būtu jāattiecina Direktīvas 2011/61/ES prasības, tomēr vienlaikus tiem būtu jāievēro konkrēti Regulas (ES) Nr. 345/2013 vai Regulas (ES) Nr. 346/2013 noteikumi, proti, normas par atbilstīgiem ieguldījumiem un mērķieguldītājiem, kā arī informēšanas prasības.

(5a)  Sākotnējā ieguldījuma minimālā robežvērtība EUR 100 000 apmērā tiek saglabāta neprofesionāliem ieguldītājiem, kas iegulda EuVECA fondos. Ilgtermiņa rakstura un nelikviditātes dēļ riska kapitāla fondi nav tiešā veidā piemēroti privātiem ieguldītājiem, kas nav šīs regulas 6. pantā minētie ieguldītāji, pat ja tiktu pastiprināti ieguldītāju aizsardzības noteikumi. Tomēr, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 345/2013 nākamo pārskatīšanu, Komisijai vajadzētu izpētīt, vai būtu lietderīgi izveidot papildu brīvprātīgu iespēju privātajiem ieguldītājiem, izmantojot pakārtoto fondu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013, attiecībā uz EuVECA fondiem, kas vēlas paplašināt ieguldītāju bāzi. Komisijai būtu arī jāizvērtē, vai relatīvi augstās minimālās robežvērtības samazināšana varētu būt lietderīga, jo īpaši tāpēc, ka to var uzskatīt par potenciālu šķērsli šādu fondu ieguldījumu apjoma palielināšanai, un vai varētu būt lietderīgi sociālās uzņēmējdarbības marķējumu piešķirt arī atsevišķām kolektīvās finansēšanas un mikrofinansēšanas sabiedrībām, kurām ir liela sociālā ietekme. Lai arī riska kapitāls joprojām ir augsta riska ieguldījumu veids, būtu jāatgādina, ka patērētājiem arvien vairāk ir pieejami līdzvērtīga riska, neregulētu ieguldījumu veidi. Šādi ieguldījumu veidi, piemēram, kolektīvā finansēšana, pašlaik nav iekļauti regulējumā, turpretī EuVECA režīms tiek regulēts un uzraudzīts.

(5b)  Jebkurā gadījumā EuSEF fondiem noteikto EUR 100 000 robežvērtību būtu jāsamazina līdz EUR 50 000. Tas uzlabotu piekļuvi finansējumam, jo īpaši mazākiem un sociāli aktīviem uzņēmumiem, kuri ir mazāk rentabli tāpēc, ka tie peļņu atkārtoti iegulda savos projektos un šā iemesla dēļ tie neatbilst banku kapitāla prasību minimālās atdeves prasībām. Tas arī ļautu paplašināt neprofesionālo ieguldītāju iespējamo ieguldījumu spektru, un šādi ieguldītāji varētu atbalstīt uzņēmumus ar pozitīvu sociālo ietekmi.

(6)  Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes ir informētas par ikvienu jaunu nosaukumu EuVECA un EuSEF izmantošanas gadījumu, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, būtu jāreģistrē ikviens kvalificēts riska kapitāla fonds vai kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds, kuru tie plāno pārvaldīt un piedāvāt tirgū. Tam būtu jānodrošina, ka šādi pārvaldnieki var saglabāt savu komercdarbības modeli, spējot pārvaldīt kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, kas izveidoti citās dalībvalstīs, vienlaikus vēl vairāk paplašinot to piedāvāto produktu klāstu.

(7)  To atbilstīgo uzņēmumu diapazons, kuros kvalificēti riska kapitāla fondi var ieguldīt, būtu jāpaplašina, lai papildus palielinātu uzņēmumiem pieejamā kapitāla apjomu. Tāpēc kvalificētu portfeļuzņēmumu definīcijai būtu jāaptver arī komercsabiedrības, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 499 personas (uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu), un mazie un vidējie uzņēmumi, kas iekļauti MVU izaugsmes tirgus sarakstā. Ar jaunajām ieguldīšanas iespējām būtu jāpanāk arī tas, ka sabiedrības, kas atrodas izaugsmes stadijā un kam jau ir pieejami citi finansējuma avoti, piemēram, MVU izaugsmes tirgus, var piesaistīt kapitālu no kvalificētiem riska kapitāla fondiem, kuriem savukārt būtu jāveicina MVU izaugsmes tirgus attīstība.

(7a)  Lai palielinātu regulējuma pievilcību un vēl vairāk palielinātu kapitāla piesaisti sociālajiem uzņēmumiem, paplašinot pozitīvas sociālās ietekmes definīciju, būtu jāpalielina to atbilstīgo uzņēmumu diapazons, kuros kvalificēti sociālās uzņēmējdarbības fondi var ieguldīt. Pašreizējo, sīki izstrādāto pozitīvas sociālās ietekmes formulējumu kvalificēta portfeļuzņēmuma definīcijā ir grūti izteikt skaitļos, un tādēļ tas arī grūti interpretējams, piemērojams vai uzraugāms gan fondiem, gan regulatoriem. Turklāt pozitīvas sociālās ietekmes formulējums dažādos Savienības kontekstos ir atšķirīgs, un tas vēl vairāk sarežģī sociālās uzņēmējdarbības fondu normatīvo vidi un arī apgrūtina, piemēram, institucionālo ieguldītāju līdzdalību EuSEF ieguldījumu fondos.

(8)  Ilgākā termiņā būtu jādod iespēja kvalificētiem riska kapitāla fondiem piedalīties arī finansējuma sadalījumā attiecībā uz biržas sarakstā neiekļautiem MVU, biržas sarakstā neiekļautiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu un MVU, kas iekļauti MVU izaugsmes tirgus sarakstā, lai papildus paaugstinātu to potenciālu gūt peļņu no spēcīgas izaugsmes komercsabiedrībām. Tādēļ būtu jāļauj pēc pirmā ieguldījuma veikt arī turpmākus ieguldījumus.

(9)  Reģistrācijas procedūrām vajadzētu būt vienkāršām un rentablām. Tādēļ pārvaldnieka reģistrācija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 būtu jāizmanto arī nolūkā veikt reģistrāciju, kas minēta Direktīvā 2011/61/ES. Attiecīgā gadījumā vajadzētu būt iespējai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013 vai Regulu (ES) Nr. 346/2013 pieņemtos reģistrācijas lēmumus un reģistrācijas neveikšanas gadījumus pārsūdzēt tiesā.

(10)  Maksas un citi maksājumi, ko uzņemošās dalībvalstis uzlikušas kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem, veicina regulējuma atšķirības un dažkārt var radīt būtiskus šķēršļus pārrobežu darbībai. Šādas maksas kavē kapitāla brīvu plūsmu pāri Savienības dalībvalstu robežām, tādējādi apdraudot iekšējā tirgus darbības principu īstenošanu. Tādēļ ir nepieciešams uzsvērt un precizēt, ka aizliegums attiecībā uz uzņemošo dalībvalsti piemērot prasības vai administratīvās procedūras saistībā ar kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu piedāvāšanu tirgū tās teritorijā ietver arī aizliegumu no šādu fondu pārvaldniekiem ieturēt maksas un citus maksājumus, ja tie neveic uzraudzības funkciju.

(10a)  Tiesiskajam regulējumam un uzraudzības sistēmai būtu jākļūst par būtisku elementu, lai novērstu pārmērīgu riska uzņemšanos un finanšu tirgu nestabilitāti un atvieglotu pārrobežu darījumus padziļinātā Eiropas kapitāla tirgu savienībā; tādēļ ir vajadzīga stingra Savienības mēroga uzraudzība un atbilstīgi makroprudenciāli instrumenti. Saistībā ar KTS programmas vidusposma novērtēšanu 2017. gadā Savienībai būtu jāuzlabo uzraudzības konverģence, ņemot vērā banku nozares pieredzi, kas gūta saistībā ar VUM mehānismu.

(11)  Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 ▌kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem, kuriem nav piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, jebkurā laikā ir jābūt pietiekamam pašu kapitālam. Lai izstrādātu pienācīgu un proporcionālu kapitāla režīmu kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem, pašu kapitāla prasībām, ko piemēro šo abu fondu struktūrām, vajadzētu balstīties uz kumulatīviem kritērijiem un būt ievērojami zemākām un mazāk sarežģītām, salīdzinot ar Direktīvas 2011/61/ES 9. pantā noteiktajām summām, lai tādā veidā ņemtu vērā šo fondu specifiku, raksturu un nelielo izmēru un ievērotu proporcionalitātes principu. Lai nodrošinātu, ka šie pārvaldnieki visā Savienībā konsekventi izprot šo prasību, šajā regulā būtu jāparedz minimālā kapitāla prasību un papildu pašu kapitāla prasību piemērošana.

(12)  Tā kā ar šo regulu nosaukumu EuVECA un EuSEF izmantošana kļūst iespējama arī kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, centrālajā datubāzē, ko EVTI uztur saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013, būtu jāiekļauj arī informācija par kvalificētiem riska kapitāla fondiem un kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, kurus šie pārvaldnieki pārvalda un piedāvā tirgū.

(12a)  Komisija, veidojot kapitāla tirgu savienību, konstatēja, ka tirdzniecības definīcijas piemērotība un neatbilstības šīs definīcijas interpretācijā starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem, kas kavē pārrobežu ieguldījumus. Lai veicinātu kvalificētu riska kapitāla fondu un sociālās uzņēmējdarbības fondu efektīvu pārrobežu tirdzniecību un ņemtu vērā EuVECA un EuSEF fondu specifiku un to kapitāla piesaistes procesu, par tirdzniecību nebūtu jāuzskata fondu projektu dokumentu aprite bez parakstīšanās dokumentiem, ja attiecīgajā brīdī parakstīšanās uz tiem nav iespējama. Tirdzniecība būtu jāuzskata par sāktu tikai tad, kad fonda galīgie juridiskie dokumenti vairs nav apspriežami.

(12b)  Vienlaikus ar pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 69. pantu Komisijai būtu jāanalizē, cik pareizi būtu ieviest pārvaldības atļaujas kvalificētu riska kapitāla fondu un kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem un vai tirdzniecības definīcija ir piemērota riska kapitālam. Pēc pārskatīšanas Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tam leģislatīva akta priekšlikumu.

(13)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, proti, uzlabot iekšējā tirgus darbību šajā jomā, stabilāk izmantojot nosaukumus EuVECA un EuSEF, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un ka minēto mērķi mēroga un ietekmes dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar samērīguma principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir nepieciešami Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punkta otrajā daļā paredzēto mērķu sasniegšanai.

(13a)  Šai regulai nebūtu jāskar valsts atbalsta noteikumu piemērošana kvalificētiem riska kapitāla fondiem. Šādi fondi var kalpot kā valsts atbalsta līdzeklis, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus MVU, piemēram, labvēlīgāku attieksmi piešķirot privātajiem, nevis valsts ieguldītājiem, ar nosacījumu, ka atbalsts ir saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem un jo īpaši ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. pantu.

(14)  Atbilstoši tam būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 345/2013 un Regula (ES) Nr. 346/2013,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 345/2013 groza šādi:

(1)  regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Šīs Regulas 5. un 6. pants, 13. panta 1. punkta c) un i) apakšpunkts un 14.a pants attiecas uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, pārvaldniekiem, kas pārvalda kvalificētu riska kapitāla fondu portfeļus un plāno izmantot nosaukumu EuVECA saistībā ar fondu piedāvāšanu tirgū Savienības ietvaros.”;

(2)  regulas 3. pantu groza šādi:

a)  pirmās daļas k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k)  “izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atrodas kvalificēta riska kapitāla fonda juridiskā adrese;”

b)  pirmās daļas d) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)  laikā, kad veikts pirmais kvalificēta riska kapitāla fonda ieguldījums šādā uzņēmumā, atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

—  uzņēmums nav saņēmis atļauju tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (DTS), kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES* 4. panta 1. punkta 21) un 22) apakšpunktā, un nodarbina ne vairāk kā 499 darbiniekus,

—  uzņēmums ietilpst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā, kas definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 12) apakšpunktā, un tā akcijas ir iekļautas sarakstā attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu, kas definēts minētās direktīvas 4. panta 1. punkta 13) apakšpunktā;”

c)  panta 1. punkta m) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“‘m)  “kompetentā iestāde” ir:

i)  attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 1. punktā – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

ii)  attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 2. punktā – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 1. punktā;

iii)  attiecībā uz kvalificētiem riska kapitāla fondiem – tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas kvalificētā riska kapitāla fonda juridiskā adrese vai galvenais birojs.”;

_______________________________________________________________

*  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(2a)  regulas 7. panta f) punktu aizstāj ar šādu:

  “f) taisnīgi izturas pret ieguldītājiem. Tam nevajadzētu būt šķērslim labvēlīgākai attieksmei pret privātajiem, nevis valsts ieguldītājiem, ar nosacījumu, ka atbalsts ir saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem un jo īpaši ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. pantu;”

(3)  regulas 10. pantu aizstāj ar šādu▌:

“10. pants

1.  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem vienmēr ir pietiekams pašu kapitāls, un tie izmanto atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami to pārvaldītā kvalificētā riska kapitāla fonda pienācīgai pārvaldībai.

2.  Gan iekšēji, gan ārēji pārvaldītu kvalificētu riska kapitāla fondu sākotnējais kapitāls ir EUR 30 000.

2.a  Pašu kapitāls vienmēr ir vismaz viena astotā daļa no tā paša pārvaldnieka fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā. Kompetentās iestādes var pielāgot šo prasību, ja salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sabiedrības uzņēmējdarbībā ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Ja kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks nav pabeidzis gada uzņēmējdarbību, prasība ir viena astotā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, kas ir noteikti uzņēmējdarbības plānā, ja vien pārvaldnieka izcelsmes valsts kompetentā iestāde neprasa šā plāna pielāgojumu.

2.b  Ja kvalificētu riska kapitāla fondu vērtība ir lielāka par EUR 300 000 000, šo fondu pārvaldniekam ir jānodrošina papildu pašu kapitāls, kas atbilst 0,015 % no kopējās vērtības, par kādu kvalificēti riska kapitāla fondi pārsniedz EUR 300 000 000.

2.c  Pašu kapitāls ir jāiegulda likvīdos aktīvos vai aktīvos, kurus īstermiņā var viegli pārvērst skaidrā naudā. Pašu kapitālā neiekļauj spekulatīvas pozīcijas.

2.d  Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki, ja tie ir pārvaldījuši kvalificētus riska kapitāla fondus pirms ... [datums, kad stājas spēkā šī grozītā regula], tomēr var turpināt šādu kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldību līdz to termiņa beigām, nepildot prasības, kas noteiktas 10. panta 2.b punktā. Minētie pārvaldnieki nodrošina, ka viņi jebkurā brīdī var pierādīt, ka to pašu kapitāls ir pietiekams nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.”;

(3a)  regulas 13. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu:

  “iv) nekvalificētie ieguldījumi, kādus pārvaldnieks plāno veikt, tostarp kritēriji un pamatnostādnes, kas regulē šādu ieguldījumu izvēli;”

(4)  regulas 14. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

– punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1.  Kvalificētu riska kapitāla fonda pārvaldnieki, kas plāno izmantot nosaukumu EuVECA savu kvalificēto riska kapitāla fondu tirdzniecībai, par savu nodomu informē attiecīgo savas izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un EVTI un iesniedz tām šādu informāciju:”

– punkta e) apakšpunktu svītro.

b)  panta 2. punktu groza šādi:

  – punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“2.  Attiecīgā izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde reģistrē riska kvalificēta kapitāla fonda pārvaldnieku tikai tad, ja ir pārliecinājusies, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:”

– punkta d) apakšpunktu svītro.

c)  iekļauj šādus punktus:

“3.a  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad attiecīgais šā panta 1. punktā minētais pārvaldnieks ir sniedzis visu 1. punktā minēto informāciju, to informē par to, vai tas ir reģistrēts kā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks.

3.b  Reģistrācija saskaņā ar šo pantu ir uzskatāma par reģistrāciju Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta vajadzībām.

3.c  Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, norādot informāciju, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm un EVTI, piesakoties 1. punktā minētajai reģistrācijai, un 2. punktā minētos nosacījumus.

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

3.d  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai, kā noteikts 1. punktā.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

3.e  EVTI veic koordinēšanu un pārraudzību, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes konsekventi īsteno reģistrācijas procesu, kas minēts šajā pantā. Tādēļ EVTI pārskata kompetento iestāžu reģistrācijas procesus.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai tās mainītu reģistrācijas procesus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka kompetentās iestādes reģistrācijas process neatbilst šajā regulā izklāstītajām reģistrācijas prasībām vai šā panta 3.c un 3.d punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem un īstenošanas tehniskajiem standartiem.”;

(5)  regulu papildina ar šādu 14.a un 14.b pantu:

“14.a pants

1.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieks, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, iesniedz pieteikumu par tāda kvalificēta riska kapitāla fonda reģistrāciju, attiecībā uz kuru tas plāno izmantot nosaukumu EuVECA.

2.  Pārvaldnieki, kas minēti 1. punktā, par šo nodomu informē savas izcelsmes valsts kompetento iestādi un EVTI un sniedz tām šādu informāciju:

a)  fonda noteikumus vai kvalificēta riska kapitāla fonda dibināšanas dokumentus;

b)  informāciju par turētājbankas identitāti;

c)  šīs regulas 14. panta 1. punktā minēto informāciju.

Pirmās daļas c) apakšpunkta vajadzībām informācija par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs regulas II nodaļā izklāstītās prasības, ietver norādi par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu 5. un 6. panta un 13. panta 1. punkta c) un i) apakšpunkta prasības.

2.a  Kvalificētā riska kapitāla fonda kompetentā iestāde pieprasa pārvaldnieka kompetentajai iestādei informāciju par to, vai uz kvalificēto riska kapitāla fondu attiecas pārvaldnieka atļauja pārvaldīt AIF un vai 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti. Ja kvalificēta riska kapitāla fonda galvenā darījumdarbības vieta ir citā dalībvalstī nekā tās pārvaldniekam, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura ir attiecīgā riska kapitāla fonda galvenā darījumdarbības vieta, sniedz izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei nepieciešamo informāciju par fondu un lūdz minētajai iestādei informāciju, kas ļautu izvērtēt un pārliecināties, vai kvalificēta riska kapitāla fonda darbības jomā ir arī pārvaldītāja atļauja pārvaldīt AIF un vai ir ievēroti 14. panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi. Kompetentā iestāde var lūgt kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka kompetento iestādi sniegt skaidrojumu un informāciju par dokumentiem, kas minēti pirmajā apakšpunktā. Pārvaldnieka kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tā ir saņēmusi kvalificētā riska kapitāla fonda kompetentās iestādes pieprasījumu.

2.b  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, nav jāsniedz nedz informācija, nedz dokumenti, ko pārvaldības sabiedrība jau ir iesniegusi, piesakoties atļaujai saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, ja dokumenti un informācija joprojām ir aktuāli.

3.  Kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde ikvienu fondu reģistrē kā kvalificētu riska kapitāla fondu, ja fonda pārvaldnieks atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 14. panta 2. punktā.

4.  Kvalificēta riska kapitāla fonda kompetentā iestāde ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc tam, kad 1. punktā minētais pārvaldnieks ir sniedzis visu 2. punktā minēto informāciju, to informē par to, vai šis fonds ir reģistrēts kā kvalificēts riska kapitāla fonds.

5.  Kvalificēta riska kapitāla fonda reģistrācija, kas veikta saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, ir spēkā visā Savienības teritorijā un dod iespēju šo fondu piedāvāt tirgū visā Savienībā ar nosaukumu EuVECA.

5.a  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai, kā noteikts 2. punktā.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

5.b  EVTI pilda koordinēšanas un pārraudzības funkcijas, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes īsteno konsekventu pieeju saistībā ar šajā pantā izklāstīto reģistrācijas procesu.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai tās mainītu reģistrācijas procesus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka kompetentās iestādes reģistrācijas process neatbilst 5.a punktā minētajiem īstenošanas tehniskajiem standartiem.

14.b pants

Atteikšanos reģistrēt 14. pantā minēto pārvaldnieku un 14.a pantā minēto fondu pamato, par to paziņo minētajos pantos norādītajam pārvaldniekam un to var pārsūdzēt tiesā. Šāda pārsūdzības tiesība pastāv arī tad, ja divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas lēmums par reģistrāciju vēl nav pieņemts.”;

(5a)  regulas 15. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

„Kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un EVTI, ja tie plāno piedāvāt tirgū:”;

(6)  regulas 16. pantu ▌aizstāj ar šādu:

“16. pants

1.  Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē ▌EVTI par kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieka reģistrāciju vai atcelšanu, papildināšanu ar jaunu kvalificēto riska kapitāla fondu vai tā atcelšanu ▌vai papildināšanu ar jaunu dalībvalsti, kurā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks plāno piedāvāt tirgū šādus fondus, vai tās atcelšanu.

EVTI uztur centrālu datubāzi, kam var piekļūt izcelsmes un uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes, tā sekmējot informēšanas procesu un nepieciešamo informācijas apmaiņu.

2.  Uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldniekiem nedz piemēro prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz to kvalificētu riska kapitāla fondu piedāvāšanu tirgū, nedz arī pieprasa apstiprinājumu par šādu piedāvāšanu tirgū pirms tās uzsākšanas.

Neskarot šā punkta pirmās daļas vispārēju piemērotību, prasības vai administratīvās procedūras, kas minētas attiecīgajā daļā, ietver maksas un citus maksājumus.

3.  Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā panta piemērošanai, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras 1. punktā minētās informācijas sniegšanai un apmaiņai.”

4.  EVTI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2014. gada 16. februārim.

5.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā noteikto procedūru pieņemt 3. punktā minētos īstenošanas tehniskos standartus.”;

(7)  regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

EVTI uztur centrālu internetā publiski pieejamu datubāzi, kurā iekļauti visi kvalificētu riska kapitāla fondu, kas izmanto nosaukumu EuVECA, pārvaldnieki un visi kvalificētie riska kapitāla fondi, kurus tie tirgo, kā arī valstis, kurās tirgo minētos fondus.”;

(7a)  regulā iekļauj šādu 17.a pantu:

“17.a pants

1. EVTI savā tīmekļa vietnē publicē to trešo valstu sarakstu, kuras atbilst prasībai, ko piemēro saskaņā ar 3. panta d) punkta iv) apakšpunkta otro daļu, pamatojoties uz 2. punktā saņemto informāciju.

2. Regulas 3. panta d) punkta iv) apakšpunkta otrās daļas vajadzībām dalībvalstis paziņo EVTI par līgumiem, ko tās ir noslēgušas ar trešo valstu jurisdikcijām, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos.”;

(7b)  regulas 19. pantam pievieno šādu daļu:

„EVTI pilda pārraudzības funkciju, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes īsteno saskaņotu pieeju attiecībā uz pirmajā daļā minēto uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru izmantošanu.”

(8)  regulas 20. panta 2. punktā datumu “2015. gada 16. maijam” aizstāj ar “[24 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas sākumdatuma]”;

(9)  regulas 21. pantu groza šādi:

a)  regulas 1. punktu groza šādi:

– 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  izmanto nosaukumu EuVECA, taču nav reģistrēts saskaņā ar 14. pantu, vai kvalificētais riska kapitāla fonds nav reģistrēts saskaņā ar 14.a pantu;”

– 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)  ir reģistrējies, sniedzot nepatiesus datus vai izmantojot kādus citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 14. vai 14. a panta prasības;”

b)  2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  veic darbības, lai nodrošinātu, ka attiecīgais kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks izpilda 5. panta, 6. panta, 7. panta a) un b) punkta, kā arī 12. līdz 14.a panta prasības;”

ba)  4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  Tiesības piedāvāt tirgū vienu vai vairākus kvalificētus riska kapitāla fondus ar nosaukumu EuVECA nekavējoties beidzas dienā, kad kompetentā iestāde pieņem 2. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu vai kad EVTI pieņem 4.a punktā minēto ieteikumu.”

bb)  pievieno šādu 4.a punktu:

“4.a Izcelsmes vai uzņemošās dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē EVTI, ja tās uzskata, ka kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks ir izdarījis kādu no pārkāpumiem, kas minēti 21. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai īstenotu šā panta 2. punktā minētos pasākumus vai atturētos no to īstenošanas, vai arī pati veikt šā panta 2. punktā minētos pasākumus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka šādi pasākumi ir nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai, finanšu stabilitātei vai tirgus integritātei.”

(10)  regulas 26. panta 2. punktu groza šādi:

a)  punkta a) apakšpunktā datumu “2017. gada 22. jūlijam” aizstāj ar “[48 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas sākuma datuma]”;

b)  punktam pievieno šādu daļu:

„Vienlaikus ar pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 69. pantu Eiropas Komisija analizē:

vai būtu pareizi ieviest pārvaldības atļauju kvalificēta riska kapitāla fondu pārvaldniekiem;

vai tirdzniecības definīcija ir piemērota riska kapitālam un kā šī definīcija un atšķirīgās valstu interpretācijas ietekmē riska kapitāla fondu darbību un dzīvotspēju un EuVECA fondu pārrobežu izplatīšanu.

Pēc pārskatīšanas Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tam leģislatīva akta priekšlikumu.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 346/2013 groza šādi:

(1)   regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Šīs regulas 5., 6. un 10. pants, 13. panta 2. punkts, 14. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunkts un 15.a pants attiecas uz to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuriem atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, pārvaldniekiem, kas pārvalda kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu portfeļus un plāno izmantot nosaukumu EuSEF saistībā ar šo fondu piedāvāšanu tirgū Savienībā.”;

(2)   regulas 3. pantu groza šādi:

-a)  panta d) apakšpunkta ii) daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

“–  sniedz pakalpojumus vai pārdod preces, kas sniedz sociālu labumu,”

a)  panta 1. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atrodas kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka juridiskā adrese;”

b)  panta 1. punkta m) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“‘m)  “kompetentā iestāde” ir:

iii)  attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 1. punktā – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

ii)  attiecībā uz pārvaldniekiem, kuri minēti šīs regulas 2. panta 2. punktā – kompetentā iestāde, kas minēta Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 1. punktā;

iii)  attiecībā uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem – tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda juridiskā adrese vai galvenais birojs.”;

(2a)  regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) apņemas ieguldīt vismaz EUR 50 000; un”

(3)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu▌:

“11. pants

1.  Kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem vienmēr ir pietiekams pašu kapitāls, un tie izmanto atbilstošus un piemērotus cilvēkresursus un tehniskos resursus, kas nepieciešami to pārvaldītā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda pienācīgai pārvaldībai.

2.   Gan iekšēji, gan ārēji pārvaldītu kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu sākotnējais kapitāls ir EUR 30 000.

2.a  Pašu kapitāls vienmēr ir vismaz viena astotā daļa no tā paša pārvaldnieka fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā. Kompetentās iestādes var pielāgot šo prasību, ja salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sabiedrības uzņēmējdarbībā ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Ja kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks nav pabeidzis gada uzņēmējdarbību, prasība ir viena astotā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, kas ir noteikti uzņēmējdarbības plānā, ja vien pārvaldnieka izcelsmes valsts kompetentā iestāde neprasa šā plāna pielāgojumu.

2.b  Ja kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu vērtība ir lielāka par EUR 300 000 000, šo fondu pārvaldniekam ir jānodrošina papildu pašu kapitāls, kas atbilst 0,015 % no kopējās vērtības, par kādu kvalificēti sociālās uzņēmējdarbības fondi pārsniedz EUR 300 000 000.

2.c  Pašu kapitāls ir jāiegulda likvīdos aktīvos vai aktīvos, kurus īstermiņā var viegli pārvērst skaidrā naudā. Pašu kapitālā neiekļauj spekulatīvas pozīcijas.”;

(3a)  regulas 13. panta 2. punktu groza šādi:

a)  punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

  “e) informāciju par to ieguldījumu raksturu, vērtību un mērķi, kuri nav 5. panta 1. punktā minētie kvalificētie ieguldījumi.”;

b)  punktam pievieno šādu apakšpunktu:

  “ea) aprakstu par to, kā vides un klimata faktori tiek ņemti vērā kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda ieguldījumu pieejā, un jo īpaši informāciju par fonda saistību ar aktīviem, kuru vērtību var negatīvi ietekmēt tiesību akti, kas ir nepieciešami Savienības klimata mērķu sasniegšanai.”

(3b)  regulas 14. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) daļu aizstāj ar šādu:

  “iv) nekvalificētie ieguldījumi, kādus pārvaldnieks plāno veikt, tostarp kritēriji un pamatnostādnes, pēc kuriem nosaka šādu ieguldījumu izvēli;”;

(4)  regulas 15. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu groza šādi:

ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieki, kas plāno izmantot nosaukumu EuSEF savu kvalificēto sociālās uzņēmējdarbības fondu tirdzniecībai, par savu nodomu informē savas izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un EVTI un sniedz tām šādu informāciju:”

– punkta e) apakšpunktu svītro.

b)  panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

c)  iekļauj šādus punktus:

“3.a Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad 1. punktā minētais pārvaldnieks ir iesniedzis visu 1. punktā minēto informāciju, to informē par to, vai tas ir reģistrēts kā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks.

3.b Reģistrācija saskaņā ar šo pantu ir uzskatāma par reģistrāciju Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta vajadzībām.

3.c Lai nodrošinātu šā panta konsekventu piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, norādot informāciju, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm un EVTI, piesakoties 1. punktā minētajai reģistrācijai, un 2. punktā minētos nosacījumus.

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

3.d   Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai, kā noteikts 1. punktā.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

3.e EVTI veic koordinēšanu un pārraudzību, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes konsekventi īsteno reģistrācijas procesu, kas minēts šajā pantā. Tādēļ EVTI pārskata kompetento iestāžu reģistrācijas procesus.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai tās mainītu reģistrācijas procesus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka kompetentās iestādes reģistrācijas process neatbilst šajā regulā izklāstītajām reģistrācijas prasībām vai 3.c un 3.d punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem un īstenošanas tehniskajiem standartiem.”;

(5)  regulu papildina ar šādu 14.a un 14.b pantu:

“15.a pants

1.  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieks, kuram atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, iesniedz reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem, attiecībā uz kuriem tas plāno izmantot nosaukumu EuSEF.

2.  Pārvaldnieki, kas minēti 1. punktā, par šo nodomu informē savas izcelsmes valsts kompetento iestādi un EVTI un sniedz tām šādu informāciju:

a)  fonda noteikumus vai kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda dibināšanas dokumentus;

b)  informāciju par turētājbankas identitāti;

c)  šīs regulas 15. panta 1. punktā minēto informāciju.

Pirmās daļas c) apakšpunkta vajadzībām informācija par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs regulas II nodaļā izklāstītās prasības, ietver norādi par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu 5., 6. un 10. panta, 13. panta 2. punkta un 14. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunkta prasības.

2.a  Kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde pieprasa pārvaldnieka kompetentajai iestādei informāciju par to, vai uz kvalificētiem sociālās uzņēmējdarbības fondiem attiecas pārvaldnieka atļauja pārvaldīt AIF un vai 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti. Pārvaldnieka kompetentā iestāde sniedz atbildi 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tā ir saņēmusi kvalificētā sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentās iestādes pieprasījumu.

2.b  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldniekiem, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. pantu, nav jāsniedz nedz informācija, nedz dokumenti, ko pārvaldības sabiedrība jau ir iesniegusi, piesakoties atļaujai saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, ja dokumenti un informācija joprojām ir aktuāli.

3.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde ikvienu fondu reģistrē kā kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu, ja fonda pārvaldnieks atbilst 15. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda kompetentā iestāde ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā pēc tam, kad 1. punktā minētais pārvaldnieks ir iesniedzis visu 2. punktā minēto informāciju, to informē par to, vai šis fonds ir reģistrēts kā kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds.

5.  Kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda reģistrācija, kas veikta saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, ir spēkā visā Savienības teritorijā un dod iespēju šo fondu piedāvāt tirgū visā Savienībā ar nosaukumu EuSEF.

5.a  Lai nodrošinātu vienādus šā panta piemērošanas nosacījumus, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai ieviestu standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai, kā noteikts 2. punktā.

Komisija ir pilnvarota pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

5.b  EVTI pilda koordinēšanas un pārraudzības funkcijas, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes īsteno konsekventu pieeju saistībā ar šajā pantā izklāstīto reģistrācijas procesu.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai tās mainītu reģistrācijas procesus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka kompetentās iestādes reģistrācijas process neatbilst šī panta 5.a punktā minētajiem īstenošanas tehniskajiem standartiem.”;

15.b pants

Atteikšanos reģistrēt 15. pantā minēto pārvaldnieku un 15.a pantā minēto fondu pamato, par to paziņo minētajos pantos norādītajiem pārvaldniekiem un to var pārsūdzēt tiesā. Šāda pārsūdzības tiesība pastāv arī tad, ja divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas lēmums par reģistrāciju vēl nav pieņemts.”;

(5a)  regulas 16. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

  „Kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki informē izcelsmes dalībvalsts kompetento iestādi un EVTI, ja tie plāno piedāvāt tirgū:”;

(6)   regulas 17. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.  Izcelsmes dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties informē uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes un EVTI par kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieka reģistrāciju saskaņā ar 15. un 15.a pantu, jauna kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda dibināšanu, papildināšanu ar jaunu domicilu kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda izveides vajadzībām vai par papildināšanu ar jaunu dalībvalsti, kurā kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks plāno piedāvāt tirgū šādus fondus.

EVTI uztur centrālu datubāzi, kam var piekļūt izcelsmes un uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes, tā sekmējot informēšanas procesu un nepieciešamo informācijas apmaiņu.

2.  Uzņemošo dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem nepiemēro nedz prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz to kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu piedāvāšanu tirgū, nedz arī pieprasa apstiprinājumu par šādu piedāvāšanu tirgū pirms tās uzsākšanas.

Neskarot šā punkta pirmās daļas vispārēju piemērotību, prasības vai administratīvās procedūras, kas minētas attiecīgajā daļā, ietver maksas un citus maksājumus.

3. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā panta piemērošanai, EVTI var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras 1. punktā minētās informācijas sniegšanai un apmaiņai.”;

(7)  regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

EVTI uztur centrālu, internetā publiskotu datubāzi, kurā iekļauti visi kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki, kas izmanto nosaukumu EuSEF, un visi kvalificētie sociālās uzņēmējdarbības fondi, kurus tie tirgo, kā arī valstis, kurās tirgo minētos fondus.”;

(7a)  regulas 20. pantam pievieno šādu daļu:

  „EVTI pilda pārraudzības funkciju, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes īsteno saskaņotu pieeju attiecībā uz pirmajā daļā minēto uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru izmantošanu.”

(8)  regulas 21. panta 2. punktā datumu “2015. gada 16. maijam” aizstāj ar “[24 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas sākuma datuma]”;

(9)  regulas 22. pantu groza šādi:

a)  1. punktu groza šādi:

– punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)  izmanto nosaukumu EuSEF, taču nav reģistrēts saskaņā ar 15. pantu, vai kvalificēts sociālās uzņēmējdarbības fonds nav reģistrēts saskaņā ar 15.a pantu;”

– ▌e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)  ir reģistrējies, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus, tādējādi pārkāpjot 15. pantu vai 15.a pantu;”

aa)  iekļauj šādu 1.a punktu:

1a.  Izcelsmes vai uzņemošās dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē EVTI, ja tās uzskata, ka kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir izdarījis kādu no pārkāpumiem, kas minēti 22. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā.”

b)  2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīga kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ievēro 5. un 6. pantu, 7. panta a) un b) apakšpunktu, kā arī 13. līdz 15.a pantu;”

ba)  4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Tiesības tirgot Savienībā vienu vai vairākus kvalificētos sociālās uzņēmējdarbības fondus ar nosaukumu EuSEF nekavējoties beidzas dienā, kad kompetentā iestāde pieņem 2. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu vai kad EVTI pieņem 4.a punktā minēto ieteikumu.”;

bb)  pievieno šādu 4.a punktu:

“4.a Izcelsmes vai uzņemošās dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē EVTI, ja tās uzskata, ka kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks ir izdarījis kādu no pārkāpumiem, kas minēti 21. panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā.

EVTI ir pilnvarota, ievērojot proporcionalitātes principu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu sniegt kompetentajām iestādēm adresētus ieteikumus, lai tās īstenotu 2. punktā minētos pasākumus vai atturētos no to īstenošanas, vai arī pati veiktu šā panta 2. punktā minētos pasākumus, ja ir nepārprotams un pamatots iemesls uzskatīt, ka šādi pasākumi ir nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai, finanšu stabilitātei vai tirgus integritātei.”

(10)   regulas 27. panta 2. punktu groza šādi:

a)  punkta a) apakšpunktā datumu “2017. gada 22. jūlijam” aizstāj ar “[48 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas sākuma datuma]”;

b)  punktam pievieno šādu daļu:

„Vienlaikus ar pārskatīšanu saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 69. pantu Eiropas Komisija analizē:

a) vai būtu pareizi ieviest pārvaldības atļauju kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldniekiem;

b) vai tirdzniecības definīcija ir piemērota riska kapitālam un kā šī definīcija un atšķirīgās valstu interpretācijas ietekmē sociālās uzņēmējdarbības fondu darbību un dzīvotspēju un EuVECA fondu pārrobežu izplatīšanu.

Pēc pārskatīšanas Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tam leģislatīva akta priekšlikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

OV C 75, 10.3.2017., 48. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

  OV C […], […], […]. lpp

(4)

  OV C , , . lpp.

(5)

  Eiropas Parlamenta … nostāja (…) un Padomes lēmums …

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(9)

  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Investīciju plāns Eiropai” (COM(2014)903 final).

(10)

  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: “Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības izveidei” (COM(2015)468 final).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas riska kapitāla fondi un Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi

Atsauces

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Iesniegšanas datums

30.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika