Procedura : 2016/0221(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0120/2017

Teksty złożone :

A8-0120/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0356

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 804kWORD 92k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0461),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0320/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0120/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(3),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013(6) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013(7) określono jednolite wymogi i warunki obowiązujące zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy chcą korzystać w Unii z nazw „EuVECA” lub „EuSEF” do celów wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital oraz kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Rozporządzenie (UE) nr 345/2013 i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 zawierają przepisy regulujące w szczególności kwalifikowalne inwestycje, kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i kwalifikowalnych inwestorów. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 do korzystania z odpowiednio nazw „EuVECA” i „EuSEF” kwalifikują się wyłącznie zarządzający, których całkowita wartość aktywów będących przedmiotem zarządzania nie przekracza progu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(8).

(2)  W komunikacie dotyczącym planu inwestycyjnego dla Europy z dnia 16 listopada 2014 r.(9) przedstawiono kompleksową strategię rozwiązania problemu braku finansowania, który ogranicza potencjał Europy w zakresie wzrostu gospodarczego i zapewniania miejsc pracy dla swoich obywateli. Ma ona na celu odblokowanie prywatnych inwestycji poprzez wykorzystanie finansowania publicznego oraz poprzez poprawę ram prawnych dla środowiska inwestycyjnego.

(3)  Komunikat w sprawie unii rynków kapitałowych z dnia 30 września 2015 r.(10) stanowi istotny element planu inwestycyjnego. Ma on na celu ograniczenie fragmentacji na rynkach finansowych i zwiększenie zasilania przedsiębiorstw kapitałem – pochodzącym z Unii i spoza Unii – poprzez ustanowienie prawdziwie jednolitego rynku kapitałowego. W komunikacie stwierdzono, że należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 345/2013 i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w celu zapewnienia, by przedmiotowe ramy prawne były w stanie zapewnić najlepsze wsparcie dla inwestycji w MŚP.

(4)  Należy otworzyć rynek kwalifikowalnych funduszy venture capital i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej w celu zwiększenia korzyści skali, zmniejszenia kosztów transakcji i kosztów operacyjnych, zwiększenia konkurencji oraz poszerzenia oferty dostępnej inwestorom. Zwiększenie bazy potencjalnych zarządzających przyczynia się do otworzenia tego rynku. Powinno to przynieść korzyści przedsiębiorstwom poszukującym inwestycji, dając im dostęp do finansowania pochodzącego z szerszego wachlarza bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania inwestycji cechujących się wyższym ryzykiem. Należy zatem rozszerzyć zakres stosowania rozporządzenia (UE) nr 345/2013 i rozporządzenia (UE) nr 346/2013, umożliwiając korzystanie z nazw „EuVECA” i „EuSEF” zarządzającym przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadającym zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE.

(5)  Aby utrzymać wysoki poziom ochrony inwestorów, zarządzający ci powinni w dalszym ciągu podlegać wymogom dyrektywy 2011/61/UE, a jednocześnie przestrzegać określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 345/2013 lub rozporządzenia (UE) nr 346/2013, a konkretnie przepisów dotyczących kwalifikowalnych inwestycji, inwestorów docelowych i wymogów informacyjnych.

(5a)  W odniesieniu do inwestowania w fundusze EuVECA utrzymany zostaje próg 100 000 EUR, będący minimalną kwotą wejścia dla inwestorów indywidualnych. Fundusze venture capital z powodu długoterminowego i niepłynnego charakteru nie są bezpośrednio odpowiednie dla inwestorów detalicznych innych niż inwestorzy określeni w art. 6 niniejszego rozporządzenia, nawet gdyby zaostrzono zasady ochrony inwestorów. Jednak w kontekście nowego przeglądu rozporządzenia (UE) nr 345/2013 Komisja powinna zbadać, czy korzystne byłoby stworzenie dodatkowej dobrowolnej możliwości dla inwestorów detalicznych dzięki zastosowaniu określonego w rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 funduszu powiązanego w odniesieniu do tych funduszy EuVECA, które zechcą poszerzyć swoją bazę inwestorów. Komisja powinna też zbadać, czy korzystne byłoby obniżenie stosunkowo wysokiego progu, zwłaszcza że może on być postrzegany jako potencjalna przeszkoda dla większego inwestowania w takie fundusze, oraz czy właściwe byłoby rozszerzenie etykiety przedsiębiorczości społecznej na niektóre podmioty w obszarze finansowania społecznościowego i mikrofinansowania przynoszące znaczne skutki społeczne. Choć fundusze venture capital pozostają bardzo ryzykowną formą inwestowania, należy przypomnieć, że coraz częściej konsumentom udostępniane są równie ryzykowne nieuregulowane formy inwestowania. Takie formy, na przykład finansowanie społecznościowe, istnieją obecnie poza ramami regulacyjnymi, podczas gdy system funduszy EuVECA jest uregulowany i podlega nadzorowi.

(5b)  W odniesieniu do funduszy EuSEF próg 100 000 EUR powinien w każdym razie zostać obniżony do 50 000 EUR. Zwiększyłoby to dostęp do finansowania zwłaszcza dla małych i zaangażowanych społecznie firm, które są mniej interesujące z punktu widzenia banków, ponieważ reinwestują zyski we własne projekty i w związku z tym nie spełniają z perspektywy sektora bankowego wymogu minimalnej stopy zwrotu z kapitału. Pozwoliłoby to również rozszerzyć zakres możliwości inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych oraz umożliwiłoby takim inwestorom wspieranie firm przynoszących pozytywne skutki społeczne.

(6)  Aby zapewnić, by właściwe organy wiedziały o każdym nowym przypadku stosowania nazwy „EuVECA” lub „EuSEF”, zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadający zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE powinni rejestrować każdy kwalifikowalny fundusz venture capital lub kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którym zamierzają zarządzać i który zamierzają wprowadzić do obrotu. Powinno to zapewnić tym zarządzającym możliwość zachowania ich modeli biznesowych dzięki możliwości zarządzania przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania ustanowionymi w innych państwach członkowskich, a jednocześnie poszerzenia zakresu oferowanych przez nich produktów.

(7)  Należy rozszerzyć zakres kwalifikowalnych przedsiębiorstw, w które można inwestować w ramach kwalifikowalnych funduszy venture capital, tak aby jeszcze bardziej zwiększyć dopływ kapitału do przedsiębiorstw. W związku z tym definicja kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych powinna obejmować przedsiębiorstwa zatrudniające do 499 pracowników (małe spółki o średniej kapitalizacji) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynkach rozwoju MŚP. Nowe warianty inwestycyjne powinny również umożliwić podmiotom znajdującym się na etapie rozwoju, które posiadają już dostęp do innych źródeł finansowania takich jak rynki rozwoju MŚP, pozyskiwanie kapitału z kwalifikowalnych funduszy venture capital, co z kolei powinno przyczyniać się do wzmocnienia rynków rozwoju MŚP.

(7a)  Aby zapewnić większą atrakcyjność ram i przyciągnąć jeszcze więcej kapitału do przedsiębiorstw społecznych, należy rozszerzyć zakres kwalifikowalnych przedsiębiorstw, w które można inwestować w ramach kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, dzięki poszerzeniu definicji pozytywnych skutków społecznych. Obecny szczegółowy opis takich skutków w definicji kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego nie umożliwia oszacowania ilościowego i w rezultacie utrudnia funduszom oraz organom regulacyjnym interpretację, stosowanie czy nadzór. Ponadto rozbieżność sposobów rozumienia pozytywnych skutków społecznych w różnych unijnych kontekstach dodatkowo komplikuje otoczenie regulacyjne funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej i utrudnia na przykład udział inwestorów instytucjonalnych w funduszach EuSEF.

(8)  Należy umożliwić długoterminowy udział kwalifikowalnych funduszy venture capital również w drabinie finansowania w odniesieniu do nienotowanych MŚP, nienotowanych małych spółek o średniej kapitalizacji i MŚP notowanych na rynkach rozwoju MŚP, tak by zwiększyć ich potencjał generowania zwrotów z inwestycji w przedsiębiorstwa o szybkim tempie wzrostu. W związku z tym należy umożliwić podejmowanie inwestycji kontynuacyjnych po przeprowadzeniu pierwszej inwestycji.

(9)  Procedury rejestracji powinny być proste i racjonalne pod względem kosztów. Rejestracja zarządzającego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 powinna zatem również służyć celowi rejestracji, o której mowa w dyrektywie 2011/61/UE. Decyzje o rejestracji oraz przypadki niedokonania rejestracji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 345/2013 lub rozporządzenia (UE) nr 346/2013 powinny w stosownych przypadkach podlegać kontroli sądowej.

(10)  Opłaty i inne obciążenia nakładane na zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital przez przyjmujące państwa członkowskie sprzyjają powstawaniu rozbieżności regulacyjnych i niekiedy mogą stanowić poważną przeszkodę dla działalności transgranicznej. Takie opłaty utrudniają swobodny przepływ kapitału między unijnymi granicami, podważając tym samym zasady rynku wewnętrznego. Należy zatem podkreślić i uściślić, że zakaz nakładania przez przyjmujące państwo członkowskie wymogów lub procedur administracyjnych w związku z wprowadzaniem do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej na terytorium tego państwa obejmuje zakaz nakładania opłat i innych obciążeń na zarządzających tymi funduszami, jeżeli nie ma obowiązku wykonywania zadań nadzorczych.

(10a)  Ramy prawne i nadzorcze powinny odgrywać podstawową rolę, jeśli chodzi o unikanie podejmowania nadmiernego ryzyka oraz braku stabilności rynków finansowych, a także o ułatwienie operacji transgranicznych w pogłębionej europejskiej unii rynków kapitałowych; w związku z tym konieczny jest silny ogólnounijny nadzór, w tym odpowiednie instrumenty makroostrożnościowe. W kontekście śródokresowego przeglądu programu unii rynków kapitałowych w 2017 r. należy zwiększyć spójność nadzoru w Unii na podstawie doświadczeń sektora bankowego związanych z ramami Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

(11)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 ▌zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital i kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy nie posiadają zezwolenia zgodnie dyrektywą 2011/61/UE, mają obowiązek ▌zawsze posiadać wystarczające środki własne. Aby zapewnić właściwe i proporcjonalne wymagania kapitałowe dla zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital oraz dla zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, poziom wymogów w zakresie funduszy własnych w kontekście tych dwóch struktur funduszy powinien bazować na kryteriach łącznych oraz być zdecydowanie niższy i mniej skomplikowany niż kwoty określone w art. 9 dyrektywy 2011/61/UE w celu uwzględnienia specyfiki, charakteru i niewielkiego rozmiaru tych funduszy, a także w celu poszanowania zasady proporcjonalności. Aby zapewnić, by w całej Unii jednolicie rozumiano te wymogi odnoszące się do tych zarządzających, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć stosowanie minimalnych wymogów kapitałowych oraz środki własne.

(12)  Ponieważ zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dopuszcza się stosowanie nazw „EuVECA” i „EuSEF” przez zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, w centralnej bazie danych prowadzonej przez ESMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 345/2013 i rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 należy również uwzględniać informacje na temat kwalifikowalnych funduszy venture capital i kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarządzanych i wprowadzanych do obrotu przez tych zarządzających.

(12a)  W ramach prac Komisji nad unią rynków kapitałowych do najistotniejszych przeszkód dla inwestycji transgranicznych zaliczono stosowność definicji wprowadzania do obrotu oraz rozbieżności interpretacji tej definicji dokonywanych przez właściwe organy krajowe. W celu ułatwienia skutecznego transgranicznego wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, a także w celu uwzględnienia specyfiki funduszy EuVECA i EuSEF oraz procesu pozyskiwania przez nie kapitału, udostępnianie dokumentacji roboczej funduszu, która nie obejmuje dokumentów subskrypcyjnych, w czasie kiedy niemożliwa jest jeszcze subskrypcja, nie powinno być uznawane za wprowadzanie do obrotu. Należy uznać, że wprowadzanie do obrotu rozpoczyna się w momencie, kiedy ostateczne dokumenty prawne dotyczące danego funduszu nie podlegają już dalszym negocjacjom.

(12b)  Oprócz przeglądu zgodnie z art. 69 dyrektywy 2011/61/UE Komisja powinna przeanalizować stosowność wprowadzenia paszportu na potrzeby zarządzania dla zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital i kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz trafność definicji wprowadzania do obrotu funduszy venture capital. W następstwie przeglądu Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, dołączając do niego, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy.

(13)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie dalsze umocnienie rynku wewnętrznego kwalifikowalnych funduszy venture capital oraz kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej poprzez większe wykorzystanie nazw „EuVECA” i „EuSEF”, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki działań możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza działania konieczne do osiągnięcia zakładanych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

(13a)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital. Takie fundusze mogą być narzędziem pomocy państwa w celu wspierania inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w MŚP, na przykład za pośrednictwem korzystniejszego traktowania inwestorów prywatnych niż państwowych, pod warunkiem że taka pomoc jest zgodna z zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

(14)  Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 345/2013 i rozporządzenie (UE) nr 346/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 345/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Art. 5, art. 6, art. 13 ust. 1 lit. c) i i) oraz art. 14a niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, którzy zarządzają portfelami kwalifikowalnych funduszy venture capital i którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuVECA” w związku z wprowadzaniem tych funduszy do obrotu w Unii.”;

2)  w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)  lit. k) otrzymuje brzmienie:

„k)  »państwo członkowskie pochodzenia« oznacza państwo członkowskie, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital ma swoją siedzibę statutową;”;

b)  w lit. d) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)  w chwili dokonania pierwszej inwestycji przez kwalifikowalny fundusz venture capital w to przedsiębiorstwo spełnia jeden z poniższych warunków:

—  przedsiębiorstwo nie jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu (MTF), określonych w art. 4 ust. 1 pkt 21 i 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE*, i zatrudnia do 499 pracowników;

—  przedsiębiorstwo jest małym i średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 12 dyrektywy 2014/65/UE, które jest notowane na rynku rozwoju MŚP zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 13 tej dyrektywy;”;

c)  lit. m) otrzymuje brzmienie:

„m)  »właściwy organ« oznacza:

(i)  w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

(ii)  w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;

(iii)  w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital – właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa lub siedziba zarządu kwalifikowalnego funduszu venture capital.”;

_______________________________________________________________

*  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

2a)  art. 7 lit. f) otrzymuje brzmienie:

  „(f) sprawiedliwie traktować swoich inwestorów. Nie wyklucza to korzystniejszego traktowania inwestorów prywatnych niż państwowych, pod warunkiem że jest zgodne z zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;”;

3)  ▌artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital muszą stale dysponować wystarczającymi środkami własnymi i wykorzystują odpowiednie i stosowne zasoby techniczne i ludzkie, które są niezbędne do właściwego zarządzania kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którymi zarządzają.

2.  Kwalifikowalne fundusze venture capital, zarządzane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, posiadają kapitał założycielski w wysokości 30 000 EUR.

2a.  Środki własne stanowią zawsze co najmniej jedną ósmą stałych kosztów pośrednich poniesionych przez zarządzającego w roku poprzednim. W przypadku istotnej zmiany działalności firmy w stosunku do roku poprzedniego właściwe organy mogą skorygować ten wymóg. Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital nie prowadził działalności przez pełny rok, wymóg ten odpowiada jednej ósmej stałych kosztów pośrednich założonych w planie biznesowym, chyba że właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zarządzającego wymaga korekty tego planu.

2b.  Jeśli wartość kwalifikowalnych funduszy venture capital przewyższa 300 000 000 EUR, zarządzający tymi funduszami jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych środków własnych odpowiadających 0,015 % kwoty, o którą łączna wartość kwalifikowalnych funduszy venture capital przewyższa 300 000 000 EUR.

2c.  Wymagane jest inwestowanie środków własnych w aktywa płynne lub aktywa, które można łatwo i w krótkim czasie spieniężyć. Środki własne nie mogą obejmować pozycji spekulacyjnych.

2d.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, o ile zarządzają kwalifikowalnymi funduszami venture capital przed dniem [date of entry into force of this amending Regulation], mogą nadal zarządzać tymi funduszami przez cały okres ich istnienia bez konieczności stosowania się do wymogu określonego w art. 10 ust. 2b. Ci zarządzający muszą dbać o to, by w każdym momencie byli w stanie wykazać wystarczającą ilość środków własnych konieczną do utrzymania ciągłości operacyjnej.”;

3a)  art. 13 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

  „(iv) niekwalifikowalnych inwestycji, których zamierza dokonać, w tym kryteriów i wytycznych regulujących wybór takich inwestycji;”;

4)  w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

– formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuVECA” do celów wprowadzania do obrotu swoich kwalifikowalnych funduszy venture capital, informują o swoim zamiarze odpowiedni właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia i ESMA oraz przedstawiają im następujące informacje:”;

– skreśla się lit. e).

b)   w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

  – formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2.  Odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia rejestruje zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital, wyłącznie jeżeli zostały spełnione następujące kryteria:”;

– skreśla się lit. d);

c)  dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3a.  Nie później niż w terminie dwóch miesięcy po przedstawieniu wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, zarządzający, o których mowa w ust. 1, otrzymują od właściwego organu swojego państwa członkowskiego pochodzenia informacje na temat tego, czy zostali zarejestrowani jako zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital.

3b.  Rejestracja zgodnie z niniejszym artykułem stanowi rejestrację do celów art. 3 ust. 3 dyrektywy 2011/61/UE.

3c.  W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekty regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie mają być przedstawiane właściwym organom i ESMA we wniosku o rejestrację, o których mowa w ust. 1, oraz kryteria, o których mowa w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3d.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekty wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3e.  ESMA odgrywa rolę koordynacyjną i nadzorczą w celu dopilnowania, aby właściwe organy stosowały jednolite podejście do procedury rejestracji określonej w niniejszym artykule. W tym celu ESMA poddaje ocenie procedury rejestracji przyjęte przez właściwe organy.

ESMA jest upoważniony – z poszanowaniem zasady proporcjonalności – do wydawania zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 skierowanych do właściwych organów zaleceń w sprawie zmiany procedury rejestracji, jeżeli ma jasne i dające się udowodnić powody, by sądzić, że procedura rejestracji przyjęta przez dany właściwy organ nie jest zgodna z wymogami rejestracji określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub z regulacyjnymi standardami technicznymi i wykonawczymi standardami technicznymi, o których mowa w ust. 3c i 3d niniejszego artykułu.”;

5)  dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 14a

1.  Zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadający zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE składają wniosek o rejestrację kwalifikowalnych funduszy venture capital, w odniesieniu do których zamierzają posługiwać się nazwą „EuVECA”.

2.  Zarządzający, o których mowa w ust. 1, informują o swoim zamiarze odpowiedni właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia i ESMA oraz przedstawiają im następujące informacje:

a)  regulamin lub dokumenty założycielskie kwalifikowalnego funduszu venture capital;

b)  informacje o tożsamości depozytariusza;

c)  informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Do celów akapitu pierwszego lit. c), informacje dotyczące ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II niniejszego rozporządzenia odnoszą się do ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z art. 5, art. 6 oraz art. 13 ust. 1 lit. c) i i).

2a.  Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu venture capital zwraca się do właściwego organu zarządzającego funduszem o informacje, czy kwalifikowalny fundusz venture capital wchodzi w zakres zezwolenia do zarządzania AFI udzielonego zarządzającemu oraz czy spełnione są kryteria ustanowione w art. 14 ust. 2 lit. a). Jeżeli kwalifikowalny fundusz venture capital ma swoją siedzibę w innym państwie członkowskim niż jego zarządzający, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę kwalifikowalny fundusz venture capital, dostarcza właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia niezbędne informacje dotyczące tego funduszu oraz zwraca się do tego organu o informacje w celu oceny i potwierdzenia, że kwalifikowalny fundusz venture capital wchodzi w zakres zezwolenia do zarządzania AFI udzielonego zarządzającemu oraz że spełnione są kryteria ustanowione w art. 14 ust. 2 lit. a). Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu venture capital może zwrócić się do właściwego organu zarządzającego funduszem o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w akapicie pierwszym. Właściwy organ zarządzającego funduszem udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania skierowanego przez właściwy organ kwalifikowalnego funduszu venture capital.

2b.  Od zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy otrzymali zezwolenie na mocy art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, nie wymaga się przedstawienia informacji ani dokumentów, które zostały już przedstawione przez spółkę zarządzającą w ramach ubiegania się o zezwolenie na mocy dyrektywy 2011/61/UE, jeżeli te dokumenty i informacje są nadal aktualne.

3.  Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu venture capital rejestruje każdy fundusz jako kwalifikowalny fundusz venture capital, jeżeli zarządzający funduszem spełnia warunki określone w art. 14 ust. 2.

4.  Nie później niż w terminie dwudziestu dni po przedstawieniu przez zarządzających, o których mowa w ust. 1, wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2, otrzymują oni od właściwego organu kwalifikowalnego funduszu venture capital informacje na temat tego, czy dany fundusz został zarejestrowany jako kwalifikowalny fundusz venture capital.

5.  Rejestracja kwalifikowalnych funduszy venture capital na podstawie ust. 1, 2 i 3 jest ważna na całym terytorium Unii i umożliwia wprowadzanie tych funduszy do obrotu w całej Unii pod nazwą „EuVECA”.

5a.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekt wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania informacji przewidzianych w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

5b.  ESMA odgrywa rolę koordynacyjną i nadzorczą w celu dopilnowania, by właściwe organy stosowały jednolite podejście do procedury rejestracji określonej w niniejszym artykule.

ESMA jest upoważniony – z poszanowaniem zasady proporcjonalności – do wydawania zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 1095/2010 skierowanych do właściwych organów zaleceń dotyczących zmiany procedury rejestracji, jeżeli ma jasne i dające się wykazać powody, by sądzić, że procedura rejestracji przyjęta przez dany właściwy organ nie jest zgodna z wykonawczymi standardami technicznymi, o których mowa w ust. 5a niniejszego artykułu.

Artykuł 14b

Każda odmowa rejestracji zarządzających, o których mowa w art. 14, i funduszy, o których mowa w art. 14a, musi być uzasadniona, musi zostać zgłoszona zarządzającym, o których mowa w tych artykułach, oraz podlega prawu do odwołania się do sądu. Prawo do odwołania się do sądu przysługuje również w przypadku, gdy w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku nie została podjęta żadna decyzja w sprawie rejestracji.”;

5a)  art. 15 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital informują właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia oraz ESMA o tym, że zamierzają wprowadzać do obrotu:”;

6)  art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

1.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie powiadamia ESMA o każdej rejestracji lub usunięciu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital, każdym dodaniu lub usunięciu nowego kwalifikowalnego funduszu venture capital bądź każdym dodaniu lub usunięciu nowego państwa członkowskiego, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zamierza wprowadzać te fundusze do obrotu.

Do celów ułatwienia procesu powiadamiania oraz wymaganej wymiany informacji ESMA prowadzi centralną bazę danych dostępną dla właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego.

2.  Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich nie nakładają na zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital żadnych wymogów ani procedur administracyjnych w związku z wprowadzaniem do obrotu ich kwalifikowalnych funduszy venture capital, ani nie wymagają żadnego zatwierdzenia tego wprowadzania do obrotu przed jego rozpoczęciem.

Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy akapitu pierwszego wymogi i procedury administracyjne, o których mowa w tym akapicie ▌, obejmują opłaty i inne obciążenia.

3.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania i wymiany informacji przewidzianych w ust. 1.

4.  ESMA przedstawia ten projekt wykonawczych standardów technicznych Komisji do dnia 16 lutego 2014 r.

5.  Uprawnienia do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, powierza się Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.”;

7)  art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

ESMA prowadzi centralną bazę danych powszechnie dostępną za pośrednictwem internetu i zawierającą wykaz wszystkich zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy posługują się nazwą „EuVECA”, oraz kwalifikowalnych funduszy venture capital, w odniesieniu do których stosują oni tę nazwę, a także państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.”;

7a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 17a

1. ESMA publikuje na swojej stronie internetowej wykaz państw trzecich spełniających stosowny wymóg zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (iv) w oparciu o informacje otrzymane zgodnie z ust. 2.

2. Do celów art. 3 ust. 2 lit. d) ppkt (iv) państwa członkowskie zawiadamiają ESMA o umowach podpisanych przez nie z jurysdykcjami państw trzecich w celu zapewnienia skutecznej wymiany informacji w sprawach podatkowych.”;

7b)  w art. 19 dodaje się akapit w brzmieniu:

„ESMA odgrywa rolę nadzorczą w celu dopilnowania, by właściwe organy stosowały jednolite podejście do korzystania z uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych, o których mowa w akapicie pierwszym.”;

8)  w art. 20 ust. 2 datę „16 maja 2015 r.” zastępuje się datą „[24 miesiące od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.”;

9)  w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  posługuje się nazwą „EuVECA”, ale nie został zarejestrowany zgodnie z art. 14 lub kwalifikowalny fundusz venture capital nie został zarejestrowany zgodnie z art. 14a;”;

– lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)  uzyskał rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w jakikolwiek inny nieprawidłowy sposób, naruszając tym samym art. 14 lub art. 14a;”;

b)  ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  podejmuje środki w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital spełniał wymogi art. 5 i 6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 12–14a;”;

ba)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Prawo do wprowadzania do obrotu jednego lub większej liczby kwalifikowalnych funduszy venture capital pod nazwą „EuVECA” wygasa ze skutkiem natychmiastowym w dniu wydania przez właściwy organ decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. b), lub w dniu wydania przez ESMA zalecenia zgodnie z ust. 4a.”;

bb)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4. Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia lub przyjmującego państwa członkowskiego informują niezwłocznie ESMA, gdy sądzą, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital dopuścił się któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a)–i).

Z poszanowaniem zasady proporcjonalności ESMA wydaje zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 1095/2010 skierowane do właściwych organów zalecenia dotyczące podjęcia lub wstrzymania się od podjęcia środków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, lub we własnym zakresie podejmuje odpowiednie środki, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jeżeli ma jasne i dające się udowodnić powody, by sądzić, że takie środki są konieczne z punktu widzenia ochrony inwestora, stabilności finansowej lub integralności rynku.”;

10)  w art. 26 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w lit. a) datę „22 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „[48 miesięcy od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.”;

b)  dodaje się akapit w brzmieniu:

„Równolegle z przeglądem zgodnym z art. 69 dyrektywy 2011/61/UE Komisja Europejska analizuje:

stosowność wprowadzenia paszportu na potrzeby zarządzania dla zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital;

trafność definicji wprowadzania do obrotu funduszy venture capital oraz skutki tej definicji, a także skutki rozbieżności krajowych interpretacji działania i rentowności funduszy venture capital oraz transgranicznej dystrybucji funduszy EuVECA.

W następstwie przeglądu Komisja złoży sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, dołączając do niego, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy.”;

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 346/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)   art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Art. 5, art. 6, art. 10, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 lit. d), e) i f) oraz art. 15a niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadających zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, którzy zarządzają portfelami kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej i którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF” w związku z wprowadzaniem do obrotu tych funduszy w Unii.”;

2)   w art. 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

-a)  lit. d) ppkt (ii) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

–  świadczy usługi lub wytwarza towary pozwalające na osiągnięcie korzyści społecznych,”;

a)  lit. k) otrzymuje brzmienie:

„»państwo członkowskie pochodzenia« oznacza państwo członkowskie, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej ma swoją siedzibę statutową;”;

b)  lit. m) otrzymuje brzmienie:

„m)  »właściwy organ« oznacza:

(iii)  w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

(ii)  w odniesieniu do zarządzających, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – właściwy organ, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;

(iii)  w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej – właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa lub siedziba zarządu kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej.”;

2a)  art. 6 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) zobowiązali się do zainwestowania co najmniej 50 000 EUR; oraz”

3)  ▌art. 11 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 11

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej muszą stale dysponować wystarczającymi środkami własnymi oraz wykorzystują odpowiednie i stosowne zasoby techniczne i ludzkie, które są niezbędne do właściwego zarządzania kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

2.   Kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, zarządzane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, posiadają kapitał założycielski w wysokości 30 000 EUR.

2a.  Środki własne stanowią zawsze co najmniej jedną ósmą stałych kosztów pośrednich poniesionych przez zarządzającego w roku poprzednim. W przypadku istotnej zmiany działalności firmy w stosunku do roku poprzedniego właściwe organy mogą skorygować ten wymóg. Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie prowadził działalności przez pełny rok, wymóg ten odpowiada jednej ósmej stałych kosztów pośrednich założonych w planie biznesowym, chyba że właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia zarządzającego wymaga korekty tego planu.

2b.  Jeżeli wartość kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej przewyższa 300 000 000 EUR, zarządzający tymi funduszami jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych środków własnych odpowiadających 0,015% kwoty, o którą łączna wartość kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej przewyższa 300 000 000 EUR.

2c.  Wymagane jest inwestowanie środków własnych w aktywa płynne lub aktywa, które można łatwo i w krótkim czasie spieniężyć. Środki własne nie mogą obejmować pozycji spekulacyjnych.”;

3a)  w art. 13 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  lit. e) otrzymuje brzmienie:

  e) informacje dotyczące charakteru, wartości i celu inwestycji innych niż kwalifikowalne inwestycje, o których mowa w art. 5 ust. 1.”;

b)  dodaje się literę w brzmieniu:

  „ea) opis sposobu, w jaki w podejściu inwestycyjnym kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej uwzględnia się czynniki środowiskowe i klimatyczne, a w szczególności informacje na temat jego ekspozycji na aktywa, na których wartość mogą mieć negatywny wpływ przepisy konieczne do osiągnięcia celów klimatycznych Unii.”;

3b)  art. 14 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

  „(iv) niekwalifikowalnych inwestycji, których zamierza dokonać, w tym kryteriów i wytycznych regulujących wybór takich inwestycji;”;

4)  w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

– formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

1.  Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF” do celów wprowadzania do obrotu swoich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, informują o swoim zamiarze właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia i ESMA oraz przedstawiają im następujące informacje:;

– skreśla się lit. e);

b)  w ust. 2 skreśla się lit. d);

c)  dodaje się ustępy w brzmieniu:

„3a. Nie później niż w terminie dwóch miesięcy po przedstawieniu wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, zarządzający, o których mowa w ust. 1, otrzymują od właściwego organu swojego państwa członkowskiego pochodzenia informacje na temat tego, czy zostali zarejestrowani jako zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

3b.   Rejestracja zgodnie z niniejszym artykułem stanowi rejestrację do celów art. 3 ust. 3 dyrektywy 2011/61/UE.

3c. W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie mają być przedstawione właściwym organom i ESMA we wniosku o rejestrację, o których mowa w ust. 1, oraz kryteria, o których mowa w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3d.   W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekt wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania informacji przewidzianych w ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3e. ESMA odgrywa rolę koordynacyjną i nadzorczą w celu dopilnowania, by właściwe organy stosowały jednolite podejście do procedury rejestracji określonej w niniejszym artykule. W tym celu ESMA poddaje ocenie procedury rejestracji przyjęte przez właściwe organy.

ESMA jest upoważniony – z poszanowaniem zasady proporcjonalności – do wydawania zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 skierowanych do właściwych organów zaleceń dotyczących zmiany procedury rejestracji, jeżeli ma jasne i dające się udowodnić powody, by sądzić, że procedura rejestracji przyjęta przez dany właściwy organ nie jest zgodna z wymogami rejestracji określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub z regulacyjnymi standardami technicznymi i wykonawczymi standardami technicznymi, o których mowa w ust. 3c i 3d.”;

5)  dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 15a

1.  Zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania posiadający zezwolenie wydane na podstawie art. 6 dyrektywy 2011/61/UE składają wniosek o rejestrację kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w odniesieniu do których zamierzają posługiwać się nazwą „EuSEF”.

2.  Zarządzający, o których mowa w ust. 1, informują o swoim zamiarze właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia i ESMA oraz przedstawiają im następujące informacje:

a)  regulamin lub dokumenty założycielskie kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b)  informacje o tożsamości depozytariusza;

c)  informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1.

Do celów akapitu pierwszego lit. e), informacje dotyczące ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II niniejszego rozporządzenia odnoszą się do ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z art. 5, art. 6, art. 10, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 lit. d), e) i f).

2a.  Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej zwraca się do właściwego organu zarządzającego funduszem o informacje, czy kwalifikowalne fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej wchodzą w zakres zezwolenia do zarządzania AFI udzielonego zarządzającemu oraz czy spełnione są kryteria ustanowione w art. 15 ust. 2 lit. a). Właściwy organ zarządzającego funduszem udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania skierowanego przez właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

2b.  Od zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy otrzymali zezwolenie na mocy art. 6 dyrektywy 2011/61/UE, nie wymaga się przedstawienia informacji ani dokumentów, które zostały już przedstawione przez spółkę zarządzającą w ramach ubiegania się o zezwolenie na mocy dyrektywy 2011/61/UE, jeżeli te dokumenty i informacje są nadal aktualne.

3.  Właściwy organ kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej rejestruje każdy fundusz jako kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, jeżeli zarządzający funduszem spełnia warunki określone w art. 15 ust. 2.

4.  Nie później niż w terminie dwudziestu dni po przedstawieniu przez zarządzających, o których mowa w ust. 1, wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2, otrzymują oni od właściwego organu kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej informacje na temat tego, czy dany fundusz został zarejestrowany jako kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

5.  Rejestracja kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej na podstawie ust. 1, 2 i 3 jest ważna na całym terytorium Unii i umożliwia wprowadzanie tych funduszy do obrotu w całej Unii pod nazwą „EuSEF”.

5a.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA opracuje projekt wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania informacji przewidzianych w ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

5b.  ESMA odgrywa rolę koordynacyjną i nadzorczą w celu dopilnowania, by właściwe organy stosowały jednolite podejście do procedury rejestracji określonej w niniejszym artykule.

ESMA jest upoważniony – z poszanowaniem zasady proporcjonalności – do wydawania zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 1095/2010 skierowanych do właściwych organów zaleceń dotyczących zmiany procedury rejestracji, jeżeli ma jasne i dające się wykazać powody, by sądzić, że procedura rejestracji przyjęta przez dany właściwy organ nie jest zgodna z wykonawczymi standardami technicznymi, o których mowa w ust. 5a niniejszego artykułu.

Artykuł 15b

Każda odmowa rejestracji zarządzających, o których mowa w art. 15, i funduszy, o których mowa w art. 15a, musi być uzasadniona, musi zostać zgłoszona zarządzającym, o których mowa w tych artykułach, oraz podlega prawu do odwołania się do sądu. Prawo do odwołania się do sądu przysługuje również w przypadku, gdy w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku nie została podjęta żadna decyzja w sprawie rejestracji.”;

5a)  art. 16 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

  „Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej informują właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia oraz ESMA o tym, że zamierzają wprowadzać do obrotu:”;

6)   art. 17 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1.  Właściwe organy państw członkowskich pochodzenia niezwłocznie powiadamiają właściwe organy przyjmujących państw członkowskich oraz ESMA o każdej rejestracji zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej, zgodnie z art. 15 i art. 15a, każdym dodaniu nowego kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej, każdym dodaniu nowej siedziby dla ustanowienia kwalifikowalnego funduszu na rzecz przedsiębiorczości społecznej lub każdym dodaniu nowego państwa członkowskiego, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zamierza wprowadzać te fundusze do obrotu.

ESMA prowadzi centralną bazę danych dostępną dla właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego do celów ułatwienia procesu powiadamiania oraz wymaganej wymiany informacji.

2.  Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich nie nakładają na zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej żadnych wymogów ani procedur administracyjnych w związku z wprowadzaniem do obrotu ich kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, ani nie wymagają żadnego zatwierdzenia tego wprowadzania do obrotu przed jego rozpoczęciem.

Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy akapitu pierwszego wymogi i procedury administracyjne, o których mowa w tym akapicie ▌, obejmują opłaty i inne obciążenia.

3. W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania niniejszego artykułu ESMA może opracować projekt wykonawczych standardów technicznych, aby określić standardowe formularze, wzory i procedury przedstawiania i wymiany informacji przewidzianych w ust. 1.

7)  art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

ESMA prowadzi centralną bazę danych powszechnie dostępną za pośrednictwem internetu i zawierającą wykaz wszystkich zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którzy posługują się nazwą „EuSEF”, oraz kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, w odniesieniu do których stosują oni tę nazwę, a także państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.”;

7a)  w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu:

  „ESMA odgrywa rolę nadzorczą w celu dopilnowania, by właściwe organy stosowały jednolite podejście do korzystania z uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych, o których mowa w ust. 1.”;

8)  w art. 21 ust. 2 datę „16 maja 2015 r.” zastępuje się datą „[24 miesiące od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.”;

9)  w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

– lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)  posługuje się nazwą „EuSEF”, ale nie został zarejestrowany zgodnie z art. 15 lub kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej nie został zarejestrowany zgodnie z art. 15a;”;

– lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)  uzyskał rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w jakikolwiek inny nieprawidłowy sposób, naruszając tym samym art. 15 lub art. 15a;”;

aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.  Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia lub przyjmującego państwa członkowskiego informują niezwłocznie ESMA, gdy sądzą, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopuścił się któregokolwiek z naruszeń wymienionych w art. 22 ust. 1 lit. a)–i).”;

b)  ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  podejmuje środki w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej spełniał wymogi art. 5 i 6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 13–15a;”;

ba)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Prawo do wprowadzania do obrotu jednego lub większej liczby kwalifikowalnych funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej pod nazwą „EuSEF” w Unii wygasa ze skutkiem natychmiastowym w dniu wydania przez właściwy organ decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. b), lub w dniu wydania przez ESMA zalecenia zgodnie z ust. 4a.”;

bb)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. Właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia lub przyjmującego państwa członkowskiego informują niezwłocznie ESMA, gdy sądzą, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej dopuścił się któregokolwiek z naruszeń wymienionych w art. 21 ust. 1 lit. a)–i).

Z poszanowaniem zasady proporcjonalności ESMA wydaje zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 1095/2010 skierowane do właściwych organów zalecenia dotyczące podjęcia lub wstrzymania się od podjęcia środków, o których mowa w ust. 2, lub we własnym zakresie podejmuje odpowiednie środki, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jeżeli ma jasne i dające się udowodnić powody, by sądzić, że takie środki są konieczne z punktu widzenia ochrony inwestora, stabilności finansowej lub integralności rynku.”;

10)   w art. 27 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w lit. a) datę „22 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „[48 miesięcy od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.”;

b)  dodaje się akapit w brzmieniu:

„Równolegle z przeglądem zgodnym z art. 69 dyrektywy 2011/61/UE Komisja Europejska analizuje:

a) stosowność wprowadzenia paszportu na potrzeby zarządzania dla zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej;

b) trafność definicji wprowadzania do obrotu funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz skutki tej definicji, a także skutki rozbieżności krajowych interpretacji działania i rentowności funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz transgranicznej dystrybucji funduszy EuSEF.

W następstwie przeglądu Komisja złoży sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, dołączając do niego, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 48.

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Dz.U. C z , s. .

(5)

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia .................... (............) oraz decyzja Rady z dnia .................

(6)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

(7)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

(8)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Plan inwestycyjny dla Europy (COM(2014) 903 final).

(10)

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych (COM(2015)0468 final).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Odsyłacze

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Data przedstawienia w PE

13.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Data złożenia

30.3.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności