Procedură : 2016/0221(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0120/2017

Texte depuse :

A8-0120/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0356

RAPORT     ***I
PDF 799kWORD 87k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Sirpa Pietikäinen

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0461),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0320/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(1),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0120/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2016/0221(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,(3)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(5),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(6) și Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(7) stabilesc cerințe și condiții uniforme pentru administratorii organismelor de plasament colectiv care doresc să utilizeze în Uniune denumirea de „EuVECA” sau „EuSEF” pentru distribuirea fondurilor cu capital de risc eligibile și a fondurilor de antreprenoriat social eligibile. Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și Regulamentul (UE) nr. 346/2013 conțin norme care reglementează, în special, investițiile eligibile, societățile de portofoliu eligibile și investitorii eligibili. Conform Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și Regulamentului (UE) nr. 346/2013, numai administratorii cu active care nu depășesc în total plafonul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(8) au dreptul să utilizeze denumirile „EuVECA” și, respectiv, „EuSEF”.

(2)  Comunicarea privind Planul de investiții pentru Europa din 16 noiembrie 2014(9) propune o strategie cuprinzătoare pentru a soluționa lipsa de finanțare care frânează potențialul de creștere al Europei și de creare a locurilor de muncă pentru cetățenii acesteia. Comunicarea vizează deblocarea investițiilor private prin finanțare publică și prin îmbunătățirea cadrului juridic pentru mediul de investiții.

(3)  Comunicarea privind uniunea piețelor de capital din 30 septembrie 2015(10) este un element important al planului de investiții. Aceasta vizează reducerea fragmentării piețelor financiare și creșterea ofertei de capital a întreprinderilor din interiorul și din exteriorul Uniunii prin crearea unei veritabile piețe unice de capital. Comunicarea precizează că Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și Regulamentul (UE) nr. 346/2013 ar trebui să fie modificate pentru a garanta că aceste cadre sunt cele mai bine adaptate pentru a sprijini investițiile în IMM-uri.

(4)  Piața fondurilor cu capital de risc eligibile și a fondurilor de antreprenoriat social eligibile ar trebui să fie deschisă pentru a accentua efectele de scară, a reduce costurile de tranzacție și operaționale, a îmbunătăți concurența și a consolida opțiunile investitorilor. Creșterea numărului de administratori potențiali contribuie la deschiderea acestei piețe. Acest fapt ar trebui să asigure beneficii întreprinderilor în căutare de investiții, oferindu-le acces la finanțare prin extinderea și diversificarea surselor de investiții cu finanțare de risc. Domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 346/2013 ar trebui, prin urmare, extins prin intermediul accesului administratorilor organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE la utilizarea denumirilor „EuVECA” și „EuSEF”.

(5)  Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a investitorilor, administratorilor respectivi ar trebui să li se aplice în continuare cerințele Directivei 2011/61/UE și, în același timp, anumite dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 sau din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, și anume dispozițiile privind investițiile eligibile, investitorii vizați și cerințele privind informațiile.

(5a)  Un prag minim de 100 000 EUR, biletul de intrare pentru investitorii neprofesioniști, este menținut pentru investițiile în fondurile EuVECA. Având în vedere că fondurile cu capital de risc sunt de lungă durată și nu sunt lichide, acestea nu sunt direct adecvate pentru alți investitori de retail decât cei descriși la articolul 6 din prezentul regulament, chiar și în cazul în care normele de protecție a investitorilor ar fi consolidate. Cu toate acestea, în contextul noii revizuiri a Regulamentului (UE) nr. 345/2013, Comisia ar trebui să evalueze dacă ar fi benefic să se creeze o nouă opțiune voluntară suplimentară pentru investitorii de retail prin utilizarea unui fond de tip „feeder” în baza Regulamentului (UE) nr. 345/2013, pentru fondurile EuVECA care doresc să opteze pentru extinderea bazei lor de investitori. Comisia ar trebui, de asemenea, să analizeze dacă reducerea pragului relativ ridicat ar putea fi benefică, în special deoarece acest lucru poate fi considerat drept un obstacol potențial pentru mai multe investiții în aceste fonduri și dacă ar putea fi adecvată extinderea denumirii de „antreprenoriat social” la anumite entități de finanțare participativă și de microfinanțare, cu un impact social ridicat. Deși capitalul de risc rămâne o formă foarte riscantă de investiție, ar trebui reamintit faptul că, din ce în ce mai mult, consumatorilor le stau la dispoziție tipuri la fel de riscante și nereglementate de investiții. Aceste forme de investiții, cum ar fi finanțarea participativă, se află, în prezent, în afara spațiului reglementat, în timp ce regimul EuVECA este reglementat și supravegheat.

(5b)  În ceea ce privește fondurile EuSEF, pragul de 100 000 EUR ar trebui, în orice caz, să fie redus la 50 000 EUR. Astfel, s-ar îmbunătăți accesul la finanțare, în special pentru întreprinderile mai mici și cele implicate social care sunt mai puțin rentabile din cauza faptului că își reinvestesc profiturile în proiectele lor și, prin urmare, nu întrunesc cerințele minime necesare legate de randamentul capitalului bancar. De asemenea, această măsură ar permite extinderea spectrului de posibilități de investiții pentru investitorii neprofesioniști și le-ar permite acestora să sprijine întreprinderile, cu un impact social pozitiv.

(6)  Pentru a se asigura faptul că autoritățile competente au cunoștință despre fiecare nouă utilizare a denumirilor „EuVECA” și „EuSEF”, administratorii organismelor de plasament colectiv autorizați în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2011/61/UE ar trebui să înregistreze fiecare fond cu capital de risc eligibil sau fond de antreprenoriat social eligibil pe care intenționează să îl administreze și să îl distribuie. Acest lucru ar trebui să asigure faptul că administratorii respectivi își pot menține modelele de afaceri, putând administra organisme de plasament colectiv stabilite în alte state membre și extinzându-și în continuare gama de produse oferite.

(7)  Gama de întreprinderi eligibile în care pot investi fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui extinsă pentru a crește oferta de capital a întreprinderilor. Definiția societăților de portofoliu eligibile ar trebui, prin urmare, să cuprindă întreprinderile cu până la 499 de angajați (întreprinderile mici cu capitalizare medie) și întreprinderile mici și mijlocii cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri. Noile opțiuni de investiții trebuie să le permită, de asemenea, entităților în curs de dezvoltare care au acces la alte surse de finanțare, cum ar fi piețele de creștere pentru IMM-uri, să fie finanțate prin intermediul fondurilor cu capital de risc eligibile care, la rândul lor, ar trebui să contribuie la dezvoltarea piețelor de creștere pentru IMM-uri.

(7a)  Pentru ca acest cadru să devină mai atractiv și pentru a spori aprovizionarea cu capital a întreprinderilor sociale, ar trebui lărgită gama întreprinderilor eligibile în care pot investi fondurile de antreprenoriat social eligibile prin extinderea definiției impactului social pozitiv. Actuala formulare detaliată privind impactul social pozitiv din definiția întreprinderii de portofoliu eligibile este dificil de evaluat și, prin urmare, de interpretat, de aplicat sau de supravegheat, atât pentru fonduri, cât și pentru autoritățile de reglementare. În plus, discrepanța între ceea ce constituie un impact social pozitiv în diferite contexte de reglementare din Uniune complică și mai mult peisajul fondurilor de antreprenoriat social și îngreunează, de exemplu, participarea investitorilor instituționali în fondurile EuSEF.

(8)  Fondurile cu capital de risc eligibile ar trebui să aibă dreptul să participe pe termen lung și la finanțarea IMM-urilor necotate, a întreprinderile mici cu capitalizare medie necotate și a IMM-uri cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri, pentru a ameliora în continuare potențialul de a obține profit de la întreprinderile cu potențial mare de creștere. Prin urmare, investițiile de continuare de după prima investiție ar trebui să fie permise.

(9)  Procedurile de înregistrare ar trebui să fie simple și rentabile. În consecință, înregistrarea unui administrator în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013 ar trebui să corespundă și scopului înregistrării în sensul Directivei 2011/61/UE. Decizia de înregistrare și neînregistrarea în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 345/2013 sau cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013 ar trebui, în anumite cazuri, să facă obiectul unui control judiciar.

(10)  Comisioanele și alte taxe impuse administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile de statele membre gazdă contribuie la divergențele de reglementare și pot reprezenta uneori obstacole semnificative pentru activitățile transfrontaliere. Aceste comisioane împiedică libera circulație a capitalurilor în întreaga Uniune, subminând astfel principiile pieței interne. Este, prin urmare, necesar să se evidențieze și să se clarifice faptul că interdicția ca statul membru gazdă să impună, pe teritoriul său, cerințe sau proceduri administrative în ceea ce privește distribuirea fondurilor cu capital de risc eligibile și a fondurilor de antreprenoriat social eligibile, include interdicția de a impune comisioane și alte taxe administratorilor fondurilor respective, în cazul în care nu trebuie îndeplinită nicio sarcină de supraveghere.

(10a)  Cadrele juridice și de supraveghere ar trebui să joace un rol fundamental în evitarea asumării de riscuri excesive și a instabilității piețelor financiare, precum și să faciliteze operațiunile transfrontaliere pe o piață europeană aprofundată a piețelor de capital; prin urmare, este necesară o supraveghere amplă la nivelul Uniunii, inclusiv instrumente macroprudențiale adecvate. În vederea revizuirii la jumătatea perioadei în 2017 a programului privind uniunea piețelor de capital, convergența în materie de supraveghere ar trebui să fie îmbunătățită în Uniune pe baza experienței sectorului bancar cu cadrul mecanismului unic de supraveghere.

(11)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, ▌administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile și ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile, care nu sunt autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, trebuie să dețină fonduri proprii suficiente în orice moment. În vederea dezvoltării unui tratament de capital adecvat și proporționat pentru administratorii de fonduri cu capital de risc eligibili și pentru administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibili, nivelul cerințelor de fonduri proprii în contextul celor două structuri de fonduri ar trebui să se bazeze pe criterii cumulative și ar trebui să fie mult mai redus și mai puțin complex decât cuantumurile prevăzute la articolul 9 din Directiva 2011/61/UE pentru a lua în considerare caracteristicile, natura și dimensiunea redusă a acestor fonduri, și a respecta principiul proporționalității. Pentru o înțelegere coerentă a acestor cerințe aplicabile administratorilor pe întreg teritoriul Uniunii, prezentul regulament ar trebui să prevadă aplicarea unor cerințe minime de capital și a unor cerințe de fonduri proprii.

(12)  Întrucât prezentul regulament permite ca administratorii organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolul 6 din Directiva 2011/61/UE să utilizeze denumirile „EuVECA” și „EuSEF”, baza centrală de date, administrată de către ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 345/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, ar trebui, de asemenea, să conțină informații privind fondurile cu capital de risc eligibile și fondurile de antreprenoriat social eligibile care sunt administrate și difuzate de către administratorii respectivi.

(12a)  Caracterul adecvat al definiției distribuirii și discrepanțele legate de interpretarea definiției respective de către autoritățile naționale competente au fost identificate ca bariere semnificative în calea investițiilor transfrontaliere, ca parte a activității Comisiei vizând o uniune a piețelor de capital. Pentru a facilita distribuirea transfrontalieră eficientă a fondurilor cu capital de risc eligibile și a fondurilor de antreprenoriat social și pentru a ține seama de particularitățile fondurilor EuVECA și EuSEF și ale procesului de mobilizare de capital al acestora, difuzarea documentelor preliminare ale fondului care nu includ documentele de subscriere, într-un moment în care nu este posibilă subscrierea, nu ar trebui considerată a fi distribuire. Ar trebui să se considere că distribuirea începe numai atunci când documentele juridice finale legate de un fond nu mai pot fi negociate.

(12b)  În paralel cu revizuirea realizată în conformitate cu articolul 69 din Directiva 2011/61/UE, Comisia ar trebui să analizeze caracterul adecvat al introducerii unui pașaport de gestionare pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile și ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile și adecvarea definiției distribuirii pentru capitalul de risc. În urma reexaminării, Comisia ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(13)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume o mai bună consolidare a pieței interne a fondurilor cu capital de risc eligibile și a fondurilor de antreprenoriat social eligibile prin intermediul consolidării utilizării denumirilor „EuVECA” și „EuSEF”, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(13a)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor privind ajutoarele de stat cu privire la fondurile cu capital de risc eligibile. Aceste fonduri pot fi servi drept vehicule pentru ajutoarele de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în IMM-uri, de exemplu, prin acordarea unui tratament mai favorabil investitorilor privați decât statului, cu condiția ca aceste ajutoare să fie compatibile cu normele privind ajutoarele de stat și în special cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

(14)  Regulamentele (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Articolele 5 și 6, articolul 13 alineatul (1) literele (c) și (i) și articolul 14a din prezentul regulament se aplică administratorilor organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE care administrează portofoliile unor fonduri cu capital de risc eligibile și intenționează să utilizeze denumirea «EuVECA» în ceea ce privește distribuirea fondurilor respective în Uniune.”

2.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)  Litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)  «stat membru de origine» se referă la statul membru în care își are sediul social administratorul fondului cu capital de risc eligibil;”

(b)  La litera (d), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)  îndeplinește una dintre următoarele condiții la momentul primei investiții în întreprinderea în cauză realizate prin intermediul fondului cu capital de risc eligibil:

—  întreprinderea nu este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF), astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctele (21) și (22) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului* și are mai puțin de 499 de angajați;

—  întreprinderea este mică sau mijlocie, în conformitate cu definiția de la articolul 4 alineatul (1) punctul (12) din Directiva 2014/65/UE, și este cotată pe o piață de creștere pentru IMM-uri, în conformitate cu definiția de la articolul 4 alineatul (1) punctul (13) din directiva respectivă.”

(c)  Litera (m) se înlocuiește cu următorul text:

„(m)  «autoritate competentă» înseamnă:

(i)  pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(ii)  pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(iii)  în cazul fondurilor cu capital de risc eligibile, autoritatea competentă din statul membru în care își are sediul social sau sediul central fondul cu capital de risc eligibil;”

_______________________________________________________________

*  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

2a.  La articolul 7, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

  „(f) tratează investitorii în mod echitabil. Acest lucru nu împiedică un tratament acordat investitorilor privați care este mai favorabil decât cel acordat unui investitor de stat, cu condiția ca acesta să fie compatibil cu reglementările privind ajutoarele de stat și, în special, cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.”;

3.  ▌Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text ▌:

„Articolul 10

(1)  În orice moment, administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile trebuie să dețină fonduri proprii suficiente și utilizează resurse tehnice și umane corespunzătoare pentru a asigura administrarea adecvată a fondurilor cu capital de risc eligibile.

(2)  Atât fondurile cu capital de risc eligibile administrate intern, cât și cele administrate extern au la dispoziție un capital inițial de 30 000 EUR.

(2a)  Fondurile proprii reprezintă întotdeauna cel puțin o optime din cheltuielile de regie fixe suportate de un administrator în anul precedent. Atunci când a intervenit o modificare semnificativă în activitatea economică a unei societăți față de anul precedent, autoritățile competente pot ajusta această cerință. Dacă administratorul unui fond cu capital de risc eligibil nu a împlinit un an de activitate, cerința se ridică la o optime din cheltuielile de regie fixe preconizate în planul său de afaceri, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru de origine al administratorului solicită o ajustare a acelui plan.

(2b)  Dacă fondurile cu capital de risc eligibile depășesc 300 000 000 EUR, administratorul acestor fonduri este obligat să pună la dispoziție un cuantum suplimentar de fonduri proprii, egal cu 0,015 % din cuantumul cu care valoarea totală a fondurilor cu capital de risc eligibile depășește suma de 300 000 000 EUR.

(2c)  Fondurile proprii trebuie investite în active lichide sau în active care pot fi transformate cu ușurință în numerar pe termen scurt. Fondurile proprii nu includ poziții speculative.

(2d)  În măsura în care administrează aceste fonduri înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile pot continua să administreze aceste fonduri fără a respecta cerința prevăzută la articolul 10 alineatul (2b). Administratorii în cauză se asigură că pot justifica în orice moment un volum suficient de fonduri proprii pentru a-și menține continuitatea operațională.”

3a.  La articolul 13 alineatul (1), litera (c) punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

  „(iv) investițiile neeligibile pe care intenționează să le realizeze, inclusiv criteriile și orientările care stau la baza selectării acestor investiții;”

4.  ▌Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)  Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

– partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care intenționează să utilizeze denumirea „EuVECA” pentru distribuirea fondurilor lor cu capital de risc eligibile trebuie să informeze autoritatea competentă relevantă din statul membru de origine ESMA cu privire la intenția lor și să le furnizeze următoarele informații:”

– litera (e) se elimină.

(b)   Alineatul (2) se modifică după cum urmează:

  – partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Autoritatea competentă relevantă din statul membru de origine înregistrează administratorul fondului cu capital de risc eligibil numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:”

– litera (d) se elimină.

(c)  se adaugă următoarele alineate:

„(3a)  Cel târziu în două luni de la furnizarea informațiilor menționate la alineatul (1), administratorii la care se face referire la alineatul (1) sunt informați, de către autoritatea competentă a statului membru de origine, dacă au fost sau nu înregistrați ca administratori ai unor fond cu capital de risc eligibile.

(3b)  Înregistrarea în conformitate cu prezentul articol constituie înregistrare în sensul articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE.

(3c)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile ce trebuie furnizate autorităților competente și ESMA în cererea de înregistrare prevăzută la alineatul (1) și în condițiile prevăzute la alineatul (2).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3d)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, pentru a stabili formatele, modelele și procedurile pentru furnizarea de informații prevăzută la alineatul (1).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3e)  ESMA joacă un rol de coordonare și de supraveghere, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la procesul de înregistrare prevăzut la prezentul articol. În acest sens, ESMA efectuează evaluări ale proceselor de înregistrare desfășurate de autoritățile competente.

Respectând principiul proporționalității, ESMA este împuternicită să facă recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să își modifice procesele de înregistrare, atunci când ESMA are motive clare și demonstrabile să considere că procesul de înregistrare al autorității competente nu respectă cerințele de înregistrare prevăzute de prezentul regulament sau standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatele (3c) și (3d) din prezentul articol.

5.  Se introduc următoarele articole:

„Articolul 14a

(1)  Administratorii organismelor de plasament colectiv autorizate în temeiul articolul 6 din Directiva 2011/61/UE solicită înregistrarea fondurilor cu capital de risc eligibile pentru care intenționează să utilizeze denumirea «EuVECA».

(2)  Administratorii menționați la alineatul (1) informează autoritatea competentă relevantă a statului lor membru de origine și ESMA cu privire la intenția lor și le furnizează acestora următoarele informații:

(a)  regulile fondului sau actul constitutiv al fondului cu capital de risc eligibil;

(b)  informațiile privind identitatea depozitarului;

(c)  informațiile menționate la articolul 14 alineatul (1).

În sensul literei (c) de la primul paragraf, informațiile cu privire la dispozițiile luate pentru a respecta cerințele prevăzute în capitolul II din prezentul regulament se referă la măsurile luate pentru respectarea articolelor 5 și 6 și a articolului 13 alineatul (1) literele (c) și (i).

(2a)  Autoritatea competentă a fondului cu capital de risc eligibil solicită autorității competente a administratorului informații care să precizeze dacă fondul cu capital de risc eligibil intră în domeniul de aplicare al autorizației administratorului de a administra FIA și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) litera (a). În cazul în care fondul cu capital de risc eligibil se află într-un alt stat membru decât administratorul său, autoritatea competentă a statului membru în care se află fondul cu capital de risc eligibil oferă autorității competente din statul membru gazdă informațiile necesare privind fondul și solicită autorității respective informații pentru a evalua și confirma dacă un fond cu capital de risc eligibil intră în domeniul de aplicare al autorizației administratorului de a administra FIA și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) litera (a). Autoritatea competentă a fondului cu capital de risc eligibil poate solicita autorității competente a administratorului clarificări și informații cu privire la documentația menționată la primul paragraf. Autoritatea competentă a administratorului furnizează un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării transmise de autoritatea competentă a fondului cu capital de risc eligibil.

(2b)  Administratorii organismelor de plasament colectiv autorizate în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE nu trebuie să furnizeze informații sau documente pe care societatea de administrare le-a furnizat deja atunci când a solicitat autorizația în temeiul Directivei 2011/61/UE, dacă aceste documente și informații rămân de actualitate.

(3)  Autoritatea competentă a fondurilor cu capital de risc eligibile înregistrează fiecare fond ca fond cu capital de risc eligibil dacă administratorul fondului îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

(4)  Cel târziu în douăzeci de zile de la furnizarea informațiilor menționate la alineatul (2), administratorii la care se face referire la alineatul (1) sunt informați de către autoritatea competentă a fondurilor cu capital de risc eligibile dacă fondul a fost sau nu înregistrat ca fond cu capital de risc eligibil.

(5)  Înregistrarea fondurilor cu capital de risc eligibile în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii și permite distribuirea fondurilor respective sub denumirea „EuVECA” în tot spațiul Uniunii.

(5a)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, pentru a stabili formatele, modelele și procedurile pentru furnizarea de informații prevăzută la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(5b)  ESMA joacă un rol de coordonare și de supraveghere, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la procesul de înregistrare prevăzut în acest articol.

Respectând principiul proporționalității, ESMA este împuternicită să facă recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să își modifice procesele de înregistrare, atunci când ESMA are motive clare și demonstrabile să considere că procesul de înregistrare al autorității competente nu respectă standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (5a) din prezentul articol.

Articolul 14b

Orice refuz de a înregistra administratorii menționați la articolul 14 și fondurile menționate la articolul 14a se motivează și se comunică administratorilor menționați la articolele respective și poate face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe. Se poate depune o cale de atac și atunci când nu s-a luat nicio decizie cu privire la înregistrare în termen de două luni după solicitarea acesteia.”

5a.  La articolul 15, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Administratorii de fond cu capital de risc eligibil informează autoritatea competentă din statul membru de origine și ESMA unde intenționează să distribuie:”

6.  ▌Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

(1)  Autoritatea competentă din statul membru de origine informează imediat ▌ESMA cu privire la înregistrarea sau eliminarea unui administrator al unui fond cu capital de risc eligibil, sau adăugarea sau eliminarea unui nou fond cu capital de risc eligibil ▌sau adăugarea sau eliminarea unui nou stat membru în care administratorul unui fond cu capital de risc eligibil intenționează să distribuie fondurile respective.

În scopul facilitării procesului de notificare și a schimbului de informații solicitat, ESMA păstrează o bază de date centrală, care poate fi accesată de autoritățile competente ale statelor membre de origine și ale statelor membre gazdă.

(2)  Autoritățile competente din statele membre gazdă nu impun administratorilor de fonduri cu capital de risc eligibile nicio cerință sau procedură administrativă în ceea ce privește distribuirea fondurilor cu capital de risc eligibile și nici nu solicită avizarea distribuirii înainte ca aceasta să înceapă.

Fără a aduce atingere caracterului general al primului paragraf, cerințele sau procedurile administrative la care se face referire la acel paragraf includ comisioane și alte taxe.

(3)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formatele, modelele și procedurile pentru furnizarea și schimbul de informații prevăzute la alineatul (1).

(4)  ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la 16 februarie 2014.

(5)  Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (3) din prezentul articol, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

7.  Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

ESMA actualizează o bază de date centrală, accesibilă publicului prin intermediul internetului, care cuprinde toți administratorii de fonduri care utilizează denumirea «EuVECA» și capitalul de risc eligibil pentru care o utilizează, precum și țările în care acestea sunt distribuite.”;

7a.  Se introduce următorul articol:

„Articolul 17a

(1) ESMA publică pe site-ul său o listă a țărilor terțe care îndeplinesc cerința aplicabilă în temeiul articolului 3 litera (d) punctul (iv) al doilea paragraf pe baza informațiilor primite în conformitate cu alineatul (2).

(2) În sensul articolului 3 alineatul (2) litera (d) punctul (iv), statele membre comunică ESMA acordurile pe care le-au semnat cu jurisdicțiile din țări terțe pentru a asigura un schimb eficient de informații cu privire la chestiunile fiscale.”

7b.  La articolul 19, se adaugă următorul alineat:

„ESMA joacă un rol de monitorizare, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la utilizarea competențelor de supraveghere și de investigare prevăzute la primul paragraf.”

8.  La articolul 20 alineatul (2), data de «16 mai 2015» se înlocuiește cu «[24 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]».”;

9.  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

– litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  utilizează denumirea de «EuVECA», însă nu este înregistrat în conformitate cu articolul 14, sau fondul cu capital de risc eligibil nu este înregistrat în conformitate cu articolul 14a;”

– litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  a fost înregistrat pe baza unor declarații false sau prin orice alte mijloace care contravin normelor, încălcând astfel articolul 14 sau articolul 14a;”

(b)  La alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  ia măsuri prin care să asigure respectarea de către un administrator de fond cu capital de risc eligibil a dispozițiilor de la articolele 5 și 6, articolul 7 literele (a) și (b) și articolele 12-14a;”

(ba)  Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri cu capital de risc eligibile sub denumirea „EuVECA” expiră, cu efect imediat, la data deciziei autorității competente menționate la alineatul (2) litera (b) sau a recomandării ESMA, astfel cum se menționează la alineatul (4a).”

(bb)  Se adaugă următorul alineat:

„(4a) Autoritățile competente din statul membru de origine sau din statul membru gazdă informează, fără întârziere, ESMA dacă consideră că administratorul unui fond cu capital de risc eligibil a comis vreuna din încălcările prevăzute la articolul 21 alineatul (1) literele (a) - (i).

Respectând principiul proporționalității, ESMA face recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să adopte sau să se abțină de la măsurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol sau adoptă ea însăși ia măsurile corespunzătoare menționate la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când are motive clare și demonstrabile să considere că aceste măsuri sunt necesare din punctul de vedere al protejării investitorilor, a stabilității financiare sau a integrității pieței.”

10.  ▌Articolul 26 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  La litera (a), data de «22 iulie 2017» se înlocuiește cu «[48 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]»”.

(b)  Se adaugă următorul paragraf:

În paralel cu revizuirea realizată în conformitate cu articolul 69 din Directiva 2011/61/UE, Comisia Europeană analizează:

caracterul adecvat al introducerii unui pașaport de gestionare pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile;

adecvarea definiției distribuirii pentru capitalul de risc și impactul acestei definiții și a diferitelor interpretări naționale asupra funcționării și viabilității fondurilor cu capital de risc și asupra distribuirii transfrontaliere a fondurilor EuVECA.

În urma reexaminării, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 se modifică după cum urmează:

1.   La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Articolele 5 și 6, articolul 10, articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (1) literele (d),(e) și (f) și articolul 15a din prezentul regulament se aplică administratorilor organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE, care administrează portofolii ale unor fonduri de antreprenoriat social eligibile și intenționează să utilizeze denumirea «EuSEF» în ceea ce privește distribuirea fondurilor respective în Uniune.”

2.   Articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(-a)  La litera (d) punctul (ii), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„–  oferă servicii sau bunuri care generează o rentabilitate socială,”

(a)  Litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„«stat membru de origine» se referă la statul membru în care administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil își are sediul social;”

(b)  Litera (m) se înlocuiește cu următorul text:

„(m)  «autoritate competentă» înseamnă:

(iii)  pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(ii)  pentru administratorii menționați la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament, autoritatea competentă la care se face referire la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(iii)  în cazul fondurilor de antreprenoriat social eligibile, autoritatea competentă din statul membru în care își are sediul social sau sediul central fondul de antreprenoriat social eligibil;”

2a.  La articolul 6 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) se angajează să investească o sumă de minimum 50 000 EUR; și”

3.  ▌Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)  Indiferent de situație, administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile dețin fonduri proprii suficiente și utilizează resurse tehnice și umane corespunzătoare pentru a asigura administrarea adecvată a fondurilor de antreprenoriat social eligibile pe care le gestionează.

(2)   Atât fondurile de antreprenoriat social eligibile administrate intern, cât și cele administrate extern au la dispoziție un capital inițial de 30 000 EUR.

(2a)  Fondurile proprii reprezintă întotdeauna cel puțin o optime din cheltuielile de regie fixe suportate de un administrator în anul precedent. Atunci când a intervenit o modificare semnificativă în activitatea economică a unei societăți față de anul precedent, autoritățile competente pot ajusta această cerință. Dacă administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil nu a împlinit un an de activitate, cerința se ridică la o optime din cheltuielile de regie fixe preconizate în planul său de afaceri, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru de origine al administratorului solicită o ajustare a acelui plan.

(2b)  Dacă fondurile de antreprenoriat social eligibile depășesc 300 000 000 EUR, administratorul acestor fonduri este obligat să pună la dispoziție un cuantum suplimentar de fonduri proprii, egal cu 0,015 % din cuantumul cu care valoarea totală a fondurilor de antreprenoriat social eligibile depășește suma de 300 000 000 EUR.

(2c)  Fondurile proprii trebuie investite în active lichide sau în active care pot fi transformate cu ușurință în numerar pe termen scurt. Fondurile proprii nu includ poziții speculative.”

3a.  Articolul 13 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  Litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

  „(e) informații privind natura, valoarea și scopul investițiilor, cu excepția investițiilor eligibile menționate la articolul 5 alineatul (1).”

(b)  se adaugă următoarea literă:

  „(ea) o descriere a modului în care sunt luați în considerare factorii de mediu și climatici în abordarea de investiții a fondului de antreprenoriat social eligibil și, în special, informații privind expunerea sa la active a căror valoare poate fi afectată în mod negativ de legislația necesară pentru realizarea obiectivelor Uniunii în materie de climă.”

3b.  La articolul 14 alineatul (1) litera (c), punctul (iv) se înlocuiește cu următorul text:

  „(iv) investițiile neeligibile pe care intenționează să le realizeze, inclusiv criteriile și orientările care stau la baza selectării acestor investiții;”

4.  ▌Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se modifică după cum urmează:

– partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile care intenționează să utilizeze denumirea de „EuSEF” pentru distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile informează autoritatea competentă din statul membru de origine și ESMA cu privire la această intenție și le furnizează următoarele informații:”

– litera (e) se elimină.

(b)  La alineatul (2), litera (d) se elimină.

(c)  Se introduc următoarele alineate:

„(3a)  Cel târziu în două luni de la furnizarea informațiilor menționate la alineatul (1), administratorii la care se face referire la alineatul (1) sunt informați, de către autoritatea competentă a statului membru de origine, dacă au fost sau nu înregistrați ca administratori ai fondurilor de antreprenoriat social eligibile.

(3b)  Înregistrarea în conformitate cu prezentul articol constituie înregistrare în sensul articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE.

(3c)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile ce trebuie furnizate autorităților competente și ESMA în cererea de înregistrare prevăzută la alineatul (1) și în condițiile prevăzute la alineatul (2).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf din prezentul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3d)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, pentru a stabili formatele, modelele și procedurile pentru furnizarea de informații prevăzută la alineatul (1).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3e)  ESMA joacă un rol de coordonare și de supraveghere, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la procesul de înregistrare prevăzut la prezentul articol. În acest sens, ESMA efectuează evaluări ale proceselor de înregistrare desfășurate de autoritățile competente.

Respectând principiul proporționalității, ESMA este împuternicită să facă recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să își modifice procesele de înregistrare, atunci când ESMA are motive clare și demonstrabile să considere că procesul de înregistrare al autorității competente nu respectă cerințele de înregistrare prevăzute de prezentul regulament sau standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatele (3c) și (3d).”;

5.  Se introduc următoarele articole:

„Articolul 15a

(1)  Administratorii organismelor de plasament colectiv autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE solicită înregistrarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile pentru care intenționează să utilizeze denumirea «EuSEF».

(2)  Administratorii menționați la alineatul (1) informează autoritatea competentă a statului lor membru de origine și ESMA cu privire la intenția lor și le furnizează acestora următoarele informații:

(a)  regulile fondului sau actul constitutiv al fondului de antreprenoriat social eligibil;

(b)  informațiile privind identitatea depozitarului;

(c)  informațiile menționate la articolul 15 alineatul (1).

În sensul literei (c) de la primul paragraf, informațiile cu privire la dispozițiile luate pentru a respecta cerințele prevăzute în capitolul II din prezentul regulament se referă la măsurile luate pentru respectarea articolelor 5, 6, 10, a articolului 13 alineatul (2) și a articolului 14 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

(2a)  Autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil solicită autorității competente a administratorului informații care să precizeze dacă fondurile de antreprenoriat social eligibile intră în domeniul de aplicare al autorizației administratorului de a administra FIA și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) litera (a). Autoritatea competentă a administratorului furnizează un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării transmise de autoritatea competentă a fondului de antreprenoriat social eligibil.

(2b)  Administratorii organismelor de plasament colectiv autorizate în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE nu trebuie să furnizeze informații sau documente pe care societatea de administrare le-a furnizat deja atunci când a solicitat autorizația în temeiul Directivei 2011/61/UE, dacă aceste documente și informații rămân de actualitate.

(3)  Autoritatea competentă a fondurilor de antreprenoriat social eligibile înregistrează fiecare fond ca fond de antreprenoriat social eligibil dacă administratorul fondului îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2).

(4)  Cel târziu în douăzeci de zile de la furnizarea informațiilor menționate la alineatul (2), administratorii la care se face referire la alineatul (1) sunt informați de către autoritatea competentă a fondurilor de antreprenoriat social eligibile dacă fondul a fost sau nu înregistrat ca fond de antreprenoriat social eligibil.

(5)  Înregistrarea fondurilor de antreprenoriat social eligibile în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii și permite distribuirea fondurilor respective sub denumirea «EuSEF» în tot spațiul Uniunii.

(5a)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, pentru a stabili formatele, modelele și procedurile pentru furnizarea de informații prevăzută la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

5b.  ESMA joacă un rol de coordonare și de supraveghere, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la procesul de înregistrare prevăzut în acest articol.

Respectând principiul proporționalității, ESMA este împuternicită să facă recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să își modifice procesele de înregistrare, atunci când ESMA are motive clare și demonstrabile să considere că procesul de înregistrare al autorității competente nu respectă standardele tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (5a) din prezentul articol.

Articolul 15b

Orice refuz de a înregistra administratorii menționați la articolul 15 și fondurile menționate la articolul 15a se motivează și se comunică administratorilor menționați la articolele respective și poate face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe. Se poate depune o cale de atac și atunci când nu s-a luat nicio decizie cu privire la înregistrare în termen de două luni după solicitarea acesteia.”

5a.  La articolul 16, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

  „Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibil informează autoritatea competentă din statul membru de origine și ESMA unde intenționează să distribuie:”

6.   La articolul 17, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  Autoritățile competente din statul membru de origine informează imediat autoritățile competente din statele membre gazdă și ESMA cu privire la înregistrarea unui administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil în conformitate cu articolele 15 și 15a, înființarea unui nou fond de antreprenoriat social eligibil, adăugarea unui nou domiciliu pentru înființarea unui fond de antreprenoriat social sau adăugarea unui nou stat membru în care administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil intenționează să distribuie fondurile respective.

ESMA păstrează o bază de date centrală, care poate fi accesată de autoritățile competente ale statelor membre de origine și ale statelor membre gazdă, în scopul facilitării procesului de notificare și a schimbului de informații solicitat.

(2)  Autoritățile competente din statele membre gazdă nu impun administratorilor de fonduri de antreprenoriat social eligibile nicio cerință sau procedură administrativă în ceea ce privește distribuirea fondurilor de antreprenoriat social eligibile și nici nu solicită avizarea distribuției înainte ca aceasta să înceapă.

Fără a aduce atingere caracterului general al primului paragraf, cerințele sau procedurile administrative la care se face referire la acel paragraf includ comisioane și alte taxe.

(3)  Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele, modelele și procedurile standard pentru furnizarea și schimbul de informații prevăzute la alineatul (1).”;

7.  Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

ESMA actualizează o bază de date centrală, care este accesibilă publicului prin intermediul internetului și cuprinde toți administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile ce utilizează denumirea «EuSEF», fondurile de antreprenoriat social eligibile pentru care o utilizează și țările în care acestea sunt distribuite.”;

7a.  La articolul 20, se adaugă următorul alineat:

  „ESMA joacă un rol de monitorizare, pentru a se asigura că autoritățile competente aleg o abordare consecventă cu privire la utilizarea competențelor de supraveghere și de investigare prevăzute la alineatul (1).”

8.  La articolul 21 alineatul (2), data de «16 mai 2015» se înlocuiește cu «[24 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]».”;

9.  Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)  Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

– litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)  utilizează denumirea de «EuSEF», însă nu este înregistrat în conformitate cu articolul 15, sau fondul de antreprenoriat social eligibil nu este înregistrat în conformitate cu articolul 15a;”

– litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  a fost înregistrat pe baza unor declarații false sau prin orice alte mijloace care contravin normelor, încălcând astfel articolul 15 sau articolul 15a;”

(aa)  Se introduce următorul alineat:

„(1a)  Autoritățile competente din statul membru de origine sau din statul membru gazdă informează fără întârziere ESMA dacă consideră că administratorul de fond de antreprenoriat social eligibil a comis vreuna din încălcările prevăzute la articolul 22 alineatul (1) literele (a)-(i).”

(b)  La alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)  ia măsurile necesare pentru a se asigura că administratorul fondului de antreprenoriat social eligibil respectă articolele 5 și 6, articolul 7 literele (a) și (b) și articolele 13-15a;

(ba)  Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  Dreptul de a distribui unul sau mai multe fonduri de antreprenoriat social eligibile sub denumirea de „EuSEF” în Uniune expiră cu efect imediat cu începere de la data deciziei autorității competente menționate la alineatul (2) litera (b) sau a recomandării ESMA menționate la alineatul (4a).”

(bb)  Se adaugă următorul alineat:

„(4a) Autoritățile competente din statul membru de origine sau din statul membru gazdă informează ESMA fără întârziere în cazul în care consideră că administratorul unui fond de antreprenoriat social eligibil a comis vreo încălcare menționată la articolul 21 alineatul (1) literele (a)-(i).

Respectând principiul proporționalității, ESMA face recomandări în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 1095/2010 autorităților competente, pentru ca acestea să adopte sau să se abțină de la măsurile menționate la alineatul (2) sau adoptă ea însăși ia măsurile corespunzătoare menționate la alineatul (2) din prezentul articol, atunci când are motive clare și demonstrabile să considere că aceste măsuri sunt necesare din punctul de vedere al protejării investitorilor, a stabilității financiare sau a integrității pieței.”

10.   ▌Articolul 27 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)  La litera (a), „22 iulie 2017” se înlocuiește cu «[48 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]».

(b)  Se adaugă următorul paragraf:

„În paralel cu revizuirea realizată în conformitate cu articolul 69 din Directiva 2011/61/UE, Comisia Europeană analizează:

(a) caracterul adecvat al introducerii unui pașaport de gestionare pentru administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile;

(b) adecvarea definiției distribuirii pentru capitalul de risc și impactul acestei definiții și a diferitelor interpretări naționale asupra funcționării și viabilității fondurilor de antreprenoriat social și asupra distribuirii transfrontaliere a fondurilor EuSEF.

În urma reexaminării, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu,

Președintele  Președintele

(1)

JO C 75, 10.3.2017, p. 48.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C […], […], p. […].

(4)

  JO C , , p. .

(5)

  Poziția Parlamentului European din … (...) și decizia Consiliului din ...

(6)

  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

(8)

  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(9)

  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa (COM(2014)0903).

(10)

  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital (COM(2015)0468).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social

Referințe

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Data prezentării la PE

13.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Raportori

Data numirii

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Examinare în comisie

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Data depunerii

30.3.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureșan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate