Postopek : 2016/0221(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0120/2017

Predložena besedila :

A8-0120/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0356

POROČILO     ***I
PDF 775kWORD 96k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Sirpa Pietikäinen

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0461),

–  ob upoštevanju člena 114 in člena 294(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0320/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 2016(1),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0120/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Predlog

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(3),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(7) določata enotne zahteve in pogoje za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki želijo oznaki „EuVECA“ ali „EuSEF“ uporabljati v Uniji za trženje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo. Uredba (EU) št. 345/2013 in Uredba (EU) št. 346/2013 vsebujeta predpise, ki urejajo zlasti kvalificirane naložbe, kvalificirana portfeljska podjetja in upravičene vlagatelje. V skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013 so do uporabe oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ upravičeni samo upravitelji s sredstvi, ki skupaj ne presegajo praga iz točke (b) člena 3(2) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(8).

(2)  Sporočilo o naložbenem načrtu za Evropo z dne 16. novembra 2014(9) vsebuje celovito strategijo za reševanje pomanjkanja finančnih sredstev, ki ovira evropski potencial rasti in ustvarjanje delovnih mest za državljane EU. Njegov namen je sprostitev zasebnih vlaganj prek javnega financiranja in izboljšanja pravnega okvira za naložbeno okolje.

(3)  Sporočilo o uniji kapitalskih trgov z dne 30. septembra 2015(10) je pomemben del naložbenega načrta. Njegov namen je z vzpostavitvijo resnično enotnega kapitalskega trga zmanjšati razdrobljenost na finančnih trgih in povečati oskrbo podjetij s kapitalom, pridobljenim tako zunaj kot znotraj Unije. Sporočilo navaja, da je treba Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013 spremeniti, da se zagotovi, da bosta okvira kar najbolj podpirala naložbe v mala in srednja podjetja.

(4)  Trg kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo bi bilo treba odpreti, da se bodo povečali učinki obsega, zmanjšali stroški transakcij in operativni stroški, izboljšala konkurenčnost in razširil nabor vlagateljev. Povečanje baze potencialnih upraviteljev prispeva k odpiranju tega trga. To bi moralo koristiti podjetjem pri iskanju naložb, saj bi jim omogočilo dostop do financiranja iz večjega števila bolj raznolikih virov tveganih naložb. Področje uporabe Uredbe (EU) št. 345/2013 in Uredbe (EU) št. 346/2013 bi bilo zato treba razširiti z uvedbo uporabe oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU.

(5)  Zaradi ohranjanja visoke stopnje varstva vlagateljev bi morale za te upravitelje še naprej veljati zahteve Direktive 2011/61/EU, izpolnjevati pa bi morali tudi nekatere določbe Uredbe (EU) št. 345/2013 ali Uredbe (EU) št. 346/2013, in sicer določbe v zvezi z upravičenimi naložbami, ciljnimi vlagatelji in zahtevami po obveščanju.

(5a)  Za naložbe neprofesionalnih vlagateljev v sklade EuVECA se ohrani prag najnižjega vstopnega zneska v višini 100.000 EUR. Skladi tveganega kapitala zaradi svoje dolgoročne in nelikvidne narave niso neposredno primerni za male vlagatelje, razen tistih, ki so opisani v členu 6 te uredbe, tudi če bi okrepili pravila za varstvo vlagateljev. Vendar bi moral Komisija v okviru naslednjega pregleda Uredbe (EU) št. 345/2013 preučiti, ali bi bilo koristno za male vlagatelje zagotoviti dodatno prostovoljno možnost z uporabo napajalnega sklada na podlagi Uredbe (EU) št. 345/2013 za tiste sklade EuVECA, pri katerih se želi razširiti bazo vlagateljev. Komisija bi morala proučiti tudi, ali bi bilo lahko koristno znižati razmeroma visok prag, zlasti ker bi lahko bil potencialna ovira za večje naložbe v te sklade, in ali bi bilo lahko ustrezno, da bi oznako za socialno podjetništvo razširili na nekatere subjekte množičnega in mikro financiranja z velikim družbenim učinkom. Čeprav je tvegani kapital še vedno zelo tvegana oblika naložb, bi bilo treba opozoriti, da so potrošnikom v vse večjem obsegu na voljo tudi podobno tvegane in neregulirane oblike naložb. Take oblike naložb, na primer množično financiranje, trenutno niso vključene v regulirana področja, medtem ko je režim za sklade EuVECA reguliran in nadzorovan.

(5b)  Za sklade EuSEF bi bilo treba prag 100.000 EUR v vsakem primeru znižati na 50.000 EUR. S tem bi olajšali dostop do financiranja zlasti za manjša in družbeno angažirana podjetja, katerih dejavnosti so manj donosne, saj dobiček ponovno vlagajo v svoje projekte, in kot taka ne dosegajo minimalnega zahtevanega donosa za zahteve bančnega kapitala. To bi prineslo tudi večjo raznolikost naložbenih priložnosti za neprofesionalne vlagatelje in jim omogočilo podpiranje podjetij s pozitivnim družbenim učinkom.

(6)  Zaradi zagotavljanja, da so pristojni organi obveščeni o vsaki novi uporabi oznak „EuVECA“ in „EuSEF“, bi morali upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, registrirati vsak kvalificiran sklad tveganega kapitala ali kvalificiran sklad za socialno podjetništvo, ki ga nameravajo upravljati in tržiti. To bi moralo tem upraviteljem omogočiti, da prek upravljanja kolektivnih naložbenih podjemov, ustanovljenih v drugih državah članicah, ohranijo svoje poslovne modele in obenem širijo obseg ponujenih produktov.

(7)  Nabor upravičenih podjetij, v katera lahko investirajo kvalificirani skladi tveganega kapitala, bi se moral razširiti, da se še poveča oskrba podjetij s kapitalom. Opredelitev kvalificiranega portfeljskega podjetja bi zato morala vključevati podjetja z do 499 zaposlenimi (mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo) ter mala in srednja podjetja, ki kotirajo na zagonskih trgih MSP. Nove možnosti za vlaganje bi poleg tega morale subjektom v fazi rasti, ki že imajo dostop do drugih virov financiranja, kot so zagonski trgi MSP, omogočati pridobivanje kapitala iz kvalificiranih skladov tveganega kapitala, kar bi posledično moralo prispevati k razvoju zagonskih trgov MSP.

(7a)  Da bi okvir postal privlačnejši in bi dodatno povečali ponudbo kapitala za socialna podjetja, bi bilo treba nabor upravičenih podjetij, v katera lahko vlagajo kvalificirani skladi za socialno podjetništvo, povečati z razširitvijo opredelitve pozitivnega družbenega učinka. Trenutna podrobna formulacija o pozitivnem družbenem učinku v okviru opredelitve kvalificiranega portfeljskega podjetja je težko količinsko opredeliti, zato ga skladi in regulatorji težko razlagajo, uporabljajo ali nadzirajo. Poleg tega obstaja razhajanje med tem, kaj predstavlja pozitivni družbeni učinek v različnih okvirih Unije, kar dodatno zapleta regulativno okolje v zvezi s skladi za socialno podjetništvo in na primer otežuje sodelovanje institucionalnih vlagateljev v skladih EuSEF.

(8)  Kvalificiranim skladom tveganega kapitala bi se morala dovoliti dolgoročnejša udeležba na lestvici financiranja za mala in srednja podjetja, ki ne kotirajo na borznem trgu, mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki ne kotirajo na borznem trgu, ter mala in srednja podjetja, ki kotirajo na zagonskih trgih MSP, da se dodatno okrepi potencial ustvarjanja donosov iz hitro rastočih podjetij. Zato bi bilo treba dovoliti nadaljnje naložbe, ki sledijo prvi naložbi.

(9)  Postopki registracije bi morali biti enostavni in stroškovno učinkoviti. Zato bi morala registracija upravitelja v skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013 služiti tudi namenu registracije iz Direktive 2011/61/EU. Za odločitve o registraciji in neuspešne registracije v skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 ali Uredbo (EU) št. 346/2013 bi moral, kadar je to primerno, veljati sodni nadzor.

(10)  Pristojbine in druge dajatve, ki jih upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala nalagajo države članice gostiteljice, prispevajo k regulativnemu razhajanju in lahko včasih precej ovirajo čezmejne dejavnosti. Take pristojbine ovirajo prosti pretok kapitala čez meje Unije in tako spodkopavajo načela notranjega trga. Zato je nujno je poudariti in pojasniti, da prepoved za države članice gostiteljice, da na svojem ozemlju nalagajo zahteve ali upravne postopke v zvezi s trženjem kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, vključuje prepoved zaračunavanja pristojbin in drugih dajatev upraviteljem teh skladov, če nadzornih nalog ni treba opravljati.

(10a)  Pravni in nadzorni okvir bi morala imeti ključno vlogo pri preprečevanju prevzemanja prevelikih tveganj in nestabilnosti na finančnih trgih ter omogočiti čezmejno poslovanje v poglobljeni Evropski uniji kapitalskih trgov; zato je potreben močan vseevropski nadzor, ki bo vključeval ustrezne makrobonitetne instrumente. Glede na to, da se leta 2017 izvaja vmesni pregled programa unije kapitalskih trgov, bi bilo treba na podlagi izkušenj bančnega sektorja v okviru enotnega mehanizma nadzora izboljšati nadzorno konvergenco v Uniji.

(11)  V skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013 morajo imeti upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki nimajo dovoljenja na podlagi Direktive 2011/61/EU, vedno dovolj lastnih sredstev. Da bi dosegli ustrezno in sorazmerno kapitalsko obravnavo za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, bi morala raven zahtev za lastna sredstva v okviru teh dveh struktur skladov temeljiti na kumulativnih merilih in biti bistveno nižja in manj zapletena od zneskov iz člena 9 Direktive 2011/61/EU, da bi upoštevali posebnosti, naravo in majhnost teh skladov ter spoštovali načelo sorazmernosti. Da bi te zahteve za te upravitelje v vsej Uniji enako razumeli, bi bilo treba v tej uredbi določiti uporabo minimalnih kapitalskih zahtev in dodatnih lastnih sredstev.

(12)  Ker ta uredba omogoča uporabo oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ upraviteljem kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, bi morala centralna zbirka podatkov, ki jo ESMA vzdržuje v skladu z Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013, vsebovati tudi informacije o kvalificiranih skladih tveganega kapitala in kvalificiranih skladih za socialno podjetništvo, ki jih ti upravitelji upravljajo in tržijo.

(12a)  Ustreznost opredelitve trženja in razhajanja v razlagi te opredelitve med nacionalnimi pristojnimi organi so bili pri obravnavi Komisije unije kapitalskih trgov opredeljeni kot pomembna ovira za čezmejne naložbe. Da bi olajšali učinkovito čezmejno trženje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in skladov za socialno podjetništvo ter upoštevali posebnosti skladov EuVECA in EuSEF in njihovega procesa zbiranja kapitala, se za trženje ne bi smelo šteti kroženje osnutkov dokumentacije o skladih, ki ne vključujejo dokumentov za vplačilo, če v tistem času vplačilo ni možno. Za začetek trženja bi moral veljati šele trenutek, ko se ni več mogoče pogajati o končnih pravnih dokumentih, ki se nanašajo na sklad.

(12b)  Vzporedno s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU Komisija preuči primernost uvedbe potnih listov za upravljanje za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ter ustreznost opredelitve trženja tveganega kapitala. Komisija bi morala na podlagi pregleda predložiti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priložiti zakonodajne predloge.

(13)  Glede na to, da države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, da bi se s spodbujanjem uporabe oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ dodatno okrepil notranji trg za kvalificirane sklade tveganega kapitala in kvalificirane sklade za socialno podjetništvo, in se lahko ti zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa bolje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta uredba v skladu z načelom sorazmernosti ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zastavljenih ciljev v skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji.

(13a)  Ta uredba ne sme posegati v uporabo pravil o državni pomoči za kvalificirane sklade tveganega kapitala. Ti skladi lahko služijo kot orodje, s katerim se z državno pomočjo spodbujajo naložbe tveganega kapitala v mala in srednja podjetja, na primer z ugodnejšo obravnavo zasebnih vlagateljev v primerjavi z državo, če je ta pomoč združljiva s pravili o državni pomoči in zlasti s členom 21 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014.

(14)  Uredbo (EU) št. 345/2013 in Uredbo (EU) št. 346/2013 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 345/2013 se spremeni:

(1)  v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Člena 5 in 6, točki (c) in (i) člena 13(1) ter člen 14a te uredbe se uporabljajo za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov z dovoljenjem v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, ki upravljajo portfelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala in nameravajo oznako ,EuVECA‘ uporabljati v povezavi s trženjem teh skladov v Uniji.“;

(2)  člen 3 se spremeni:

(a)  točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„(k)  ,matična država članica‘ pomeni državo članico, v kateri ima upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala registrirani sedež;“;

(b)  v točki (d) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)  v času prve naložbe kvalificiranega sklada tveganega kapitala v to podjetje izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

—  podjetje ni sprejeto v trgovanje na regulirani trg ali v večstranski sistem trgovanja (MTF), kot sta opredeljena v točkah (21) in (22) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta*, in zaposluje do 499 ljudi;

—  podjetje je malo in srednje podjetje, kot je opredeljeno v točki (12) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU, ki kotira na zagonskem trgu MSP, kot je opredeljen v točki (13) člena 4(1) navedene Direktive.“

(c)  točka (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)  ,pristojni organ‘ pomeni:

(i)  za upravitelje iz člena 2(1) te uredbe pristojni organ iz člena 3(3)(a) Direktive 2011/61/EU;

(ii)  za upravitelje iz člena 2(2) te uredbe pristojni organ iz člena 7(1) Direktive 2011/61/EU;

(iii)  za kvalificirane sklade tveganega kapitala pristojni organ države članice, v kateri ima kvalificirani sklad tveganega kapitala registrirani sedež ali glavno upravo;“

_______________________________________________________________

*  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(2a)  v členu 7 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

  „(f) pravično obravnavajo svoje vlagatelje. To ne izključuje ugodnejše obravnave zasebnih vlagateljev od državnega vlagatelja, če je to združljivo s pravili o državni pomoči in zlasti s členom 21 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014;“

(3)  ▌člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala imajo vedno na voljo zadostna lastna sredstva ter uporabljajo primerne in ustrezne človeške in tehnične vire, ki so potrebni za pravilno upravljanje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki jih upravljajo.

2.  Notranje in zunanje upravljani kvalificirani skladi tveganega kapitala imajo začetni kapital v višini 30.000 EUR.

2a.  Lastna sredstva ves čas znašajo vsaj osmino stalnih splošnih stroškov, ki jih je imel upravitelj v predhodnem letu. Če pride v poslovanju podjetja v primerjavi s predhodnim letom do bistvene spremembe, lahko pristojni organi to zahtevo prilagodijo. Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ni zaključil poslovnega leta, znaša zahteva osmino stalnih splošnih stroškov, pričakovanih v njegovem poslovnem načrtu, razen če pristojni organ matične države članice od upravitelja zahteva uskladitev tega načrta.

2b.  Če kvalificirani skladi tveganega kapitala presegajo 300.000.000 EUR, mora upravitelj teh skladov zagotoviti dodatni znesek lastnih sredstev, ki je enak 0,015 % zneska, za katerega skupna vrednost kvalificiranega sklada tveganega kapitala presega 300.000.000 EUR.

2c.  Lastna sredstva morajo biti naložena v likvidna sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno zlahka spremeniti v gotovino. Lastna sredstva ne obsegajo špekulativnih pozicij.

2d.  Če upravljajo te sklade pred ... [datum začetka veljavnosti te spremenjene uredbe], upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala lahko nadalje upravljajo te sklade med njihovim obdobjem trajanja, ne da bi izpolnili zahtevo iz odstavka 2b člena 10. Ti upravitelji zagotovijo, da so ves čas zmožni upravičiti zadostnost lastnih sredstev za neprekinjeno delovanje.“

(3a)  v členu 13(1) se točka (c)(iv) nadomesti z naslednjim:

  „(iv) nekvalificiranimi naložbami, ki jih namerava izvesti, vključno z merili in smernicami za izbor teh naložb;“

(4)  ▌člen 14 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

– Uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„1.  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki nameravajo uporabljati oznako ‚EuVECA‘ za trženje svojih kvalificiranih skladov tveganega kapitala, o svoji nameri obvestijo zadevni pristojni organ matične države članice in ESMA ter jim zagotovijo naslednje informacije:“

– točka (e) se črta.

(b)  odstavek 2 se spremeni:

  – Uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„2.  Ustrezni pristojni organ matične države članice upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala registrira le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“

– točka (d) se črta.

(c)  vstavijo se naslednji odstavki:

„3a.  Upravitelje iz odstavka 1 pristojni organ matične države članice najkasneje dva meseca po predložitvi vseh informacij iz odstavka 1 obvesti o tem, ali so bili registrirani kot upravitelji kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

3b.  Registracija v skladu s tem členom predstavlja registracijo za namene člena 3(3) Direktive 2011/61/EU.”;

3c.  Za zagotovitev doslednega izvajanja tega člena ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi informacije, ki jih je treba v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 zagotoviti pristojnim organom in ESMA, ter pogoje iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3d.  Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za zagotavljanje informacij iz odstavka 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3e.  ESMA ima usklajevalno in nadzorno vlogo, da bi zagotovil, da pristojni organi dosledno izvajajo postopek registracije iz tega člena. V ta namen ESMA opravlja preglede postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi.

Na ESMA se prenese pooblastilo, da v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da spremenijo svoje postopke registracije, če je jasno in dokazljivo, da postopek registracije pristojnega organa ni skladen z zahtevami o registraciji, določenimi v tej uredbi, ali z regulativnimi tehničnimi standardi in izvedbenimi tehničnimi standardi iz odstavkov 3c in 3d tega člena.“

(5)  vstavijo se naslednji členi:

„Člen 14a

1.  Upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, vložijo zahtevek za registracijo kvalificiranih skladov tveganega kapitala, za katere nameravajo uporabljati oznako ,EuVECA’.

2.  Upravitelji iz odstavka 1 o svoji nameri obvestijo zadevni pristojni organ matične države članice in ESMA in jima zagotovijo naslednje informacije:

(a)  pravila upravljanja sklada ali ustanovne akte kvalificiranega sklada tveganega kapitala;

(b)  informacije o identiteti depozitarja;

(c)  informacije iz člena 14(1).

Za namene točke (c) prvega pododstavka se informacije o vzpostavljenih ureditvah za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Poglavja II te uredbe nanašajo na ureditve, vzpostavljene za zagotavljanje skladnosti s členoma 5 in 6 ter točkama (c) in (i) člena 13(1).

2a.  Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala zaprosi pristojni organ upravitelja za informacije o tem, ali kvalificirani sklad tveganega kapitala spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 14(2). Če ima kvalificirani sklad tveganega kapitala sedež v drugi državi članici kot njegov upravitelj, pristojni organ države članice, kjer ima sedež kvalificirani sklad tveganega kapitala, pristojnemu organu matične države članice zagotovi potrebne informacije o skladu in zaprosi ta organ za informacije o tem, ali kvalificirani sklad tveganega kapitala spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 14(2). Pristojni organ kvalificiranega sklada tveganega kapitala lahko pristojni organ upravitelja zaprosi za pojasnitev in informacije glede dokumentacije iz prvega pododstavka. Pristojni organ upravitelja odgovori v 10 delovnih dneh od datuma, ko je prejel prošnjo pristojnega organa kvalificiranega sklada tveganega kapitala.

2b.  Za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, ne velja obveznost zagotavljanja informacij ali dokumentov, ki jih je podjetje za upravljanje že zagotovilo, ko je zaprosilo za dovoljenje v skladu z Direktivo 2011/61/EU, če so ti dokumenti in informacije še vedno aktualni.

3.  Pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala vsak sklad registrira kot kvalificirani sklad tveganega kapitala, če upravitelj sklada izpolnjuje pogoje iz člena 14(2).

4.  Upravitelje iz odstavka 1 pristojni organ za kvalificirani sklad tveganega kapitala najkasneje dvajset dni po tem, ko ti upravitelji predložijo vse informacije iz odstavka 2, obvesti o tem, ali je bil sklad registriran kot kvalificirani sklad tveganega kapitala.

5.  Registracija kvalificiranih skladov tveganega kapitala v skladu z odstavki 1, 2 in 3 je veljavna na celotnem ozemlju Unije in omogoča trženje teh skladov z oznako ‘EuVECA’ po vsej Uniji.

5a.  Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za zagotavljanje informacij iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

5b.  ESMA ima usklajevalno in nadzorno vlogo za zagotovitev, da pristojni organi dosledno izvajajo postopek registracije iz tega člena.

Na ESMA se prenese pooblastilo, da v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da spremenijo svoje postopke registracije, če je jasno in dokazljivo, da postopek registracije pristojnega organa ni skladen z izvedbenimi tehničnimi standardi iz odstavka 5a tega člena.

Člen 14b

Vsakršna zavrnitev registracije upraviteljev iz člena 14 in skladov iz člena 14a mora biti utemeljena in sporočena upraviteljem iz navedenih členov, zanjo pa velja pravica do pritožbe na sodiščih. Ta pravica do pritožbe obstaja tudi, kadar o registraciji v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka ni bila sprejeta odločitev.“

(5a)  v členu 15 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala obvestijo pristojni organ matične države članice in ESMA o tem, kje nameravajo tržiti:“

(6)  ▌člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

1.  Pristojni organ matične države članice ▌ESMA nemudoma obvesti o vsaki registraciji ali izbrisu upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, vsakič, ko je dodan ali izbrisan nov kvalificirani sklad tveganega kapitala, ▌ali o vsaki dodatni ali izbrisani državi članici, v kateri namerava upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala te sklade tržiti.

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je dostopna pristojnim organom matične države članice in države članice gostiteljice, da bo omogočil postopek notifikacije in potrebne izmenjave podatkov.

2.  Pristojni organi držav članic gostiteljic upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala ne nalagajo zahtev ali upravnih postopkov v zvezi s trženjem njihovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala in ne zahtevajo odobritve tega trženja pred njegovim začetkom.

Brez poseganja v splošnost prvega pododstavka zahteve ali upravni postopki iz navedenega pododstavka vključujejo pristojbine in druge dajatve.

3.  Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da določi standardne obrazce, predloge in postopke za zagotavljanje in izmenjavo informacij iz odstavka 1.

4.  ESMA osnutke izvedbenih tehničnih standardov Komisiji predloži do 16. februarja 2014.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz odstavka 3 tega člena v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.“

(7)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je javno dostopna na internetu in zajema vse upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki uporabljajo oznako ,EuVECA‘, kvalificirane sklade tveganega kapitala, za katere uporabljajo to oznako, ter države, v katerih se ti skladi tržijo.“;

(7a)  Vstavi se naslednji člen:

„Člen 17a

1. ESMA na podlagi informacij, ki jih prejme v skladu z drugim odstavkom, na svojem spletnem mestu objavi seznam tretjih držav, ki izpolnjujejo ustrezno zahtevo iz drugega odstavka člena 3(d)(iv).

2. Za namen drugega odstavka člena 3(d)(iv) države članice organu ESMA sporočijo sporazume, ki so jih podpisale z jurisdikcijami tretjih držav za zagotavljanje učinkovite izmenjave informacij o davčnih zadevah.“

(7b)  V členu 19 se doda naslednji odstavek:

„ESMA ima nadzorno vlogo, da bi zagotovil, da pristojni organi dosledno uporabljajo nadzorna in preiskovalna pooblastila iz prvega odstavka.“

(8)  v členu 20(2) se datum „16. maj 2015“ nadomesti z datumom „[24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe]“;

(9)  člen 21 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

– točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)  uporablja oznako ,EuVECA‘, čeprav ni registriran v skladu s členom 14, ali pa kvalificirani sklad tveganega kapitala ni registriran v skladu s členom 14a;“

– točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)  je pridobil registracijo z napačno navedbo ali na kakršen koli drug nepravilen način, s čimer krši člen 14 ali člen 14a;“

(b)  točka (e) odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(a)  sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ravna v skladu s členoma 5 in 6, točkama (a) in (b) člena 7 ter členi 12 do 14a;“

(ba)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.  Pravica do trženja enega ali več kvalificiranih skladov tveganega kapitala pod oznako ‚EuVECA‘ preneha s takojšnjim učinkom od datuma sprejema odločitve pristojnega organa iz točke (b) odstavka 2 ali priporočila organa ESMA iz odstavka 4a.“

(bb)  doda se naslednji odstavek:

„4a Pristojni organi matične države članice ali države članice gostiteljice ESMA nemudoma obvestijo, če menijo, da je upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) člena 21(1).

ESMA v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 2 tega člena ali se jih vzdržijo, ali sam sprejme ustrezne ukrepe iz odstavka 2 tega člena, če je jasno in dokazljivo, da so potrebni z vidika zaščite vlagateljev, finančne stabilnosti ali integritete trga.“

(10)  ▌Člen 26(2) se spremeni:

(a)  v točki (a) se datum „22. julij 2017“ nadomesti z datumom „[48 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe]“.

(b)  Doda se naslednji pododstavek:

„Vzporedno s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU Evropska komisija preuči:

primernost uvedbe potnih listov za upravljanje za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala;

primernost opredelitve trženja tveganega kapitala in vpliva te opredelitve in različnih nacionalnih razlag na delovanje in trdnost skladov tveganega kapitala in na čezmejno širjenje skladov EuVECA.

Komisija po pregledu predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajne predloge.“

Člen 2

Uredba (EU) št. 346/2013 se spremeni:

(1)   v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Členi 5 in 6, 10, 13(2), točke (d), (e) in (f) člena 14(1) in člen 15a te uredbe se uporabljajo za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov z dovoljenjem v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, ki upravljajo portfelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo in nameravajo oznako ,EuSEF‘ uporabljati v povezavi s trženjem teh skladov v Uniji.“;

(2)   člen 3(1) se spremeni:

(-a)  v točki d(ii) se prva alinea nadomesti z:

„–  zagotavlja storitve ali izdelke velikega socialnega pomena,“

(a)  točka (k) se nadomesti z naslednjim:

„,matična država članica‘ pomeni državo članico, v kateri ima upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo registrirani sedež;“;

(b)  točka (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)  ,pristojni organ‘ pomeni:

(iii)  za upravitelje iz člena 2(1) te uredbe pristojni organ iz člena 3(3)(a) Direktive 2011/61/EU;

(ii)  za upravitelje iz člena 2(2) te uredbe pristojni organ iz člena 7(1) Direktive 2011/61/EU;

(iii)  za kvalificirane sklade za socialno podjetništvo pristojni organ države članice, v kateri ima kvalificirani sklad za socialno podjetništvo registrirani sedež ali glavno upravo;“

(2a)  V členu 6(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) se obvežejo, da bodo vložili vsaj 50.000 EUR; in“

(3)  ▌člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.  Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo imajo vedno na voljo zadostna lastna sredstva ter uporabljajo primerne in ustrezne človeške in tehnične vire, ki so potrebni za pravilno upravljanje kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, ki ga upravljajo.“

2.   Notranje in zunanje upravljani kvalificirani skladi za socialno podjetništvo imajo začetni kapital v višini 30.000 EUR.

2a.  Lastna sredstva vedno znašajo vsaj osmino stalnih splošnih stroškov, ki jih je imel upravitelj v predhodnem letu. Če pride v poslovanju podjetja v primerjavi s predhodnim letom do bistvene spremembe, lahko pristojni organi to zahtevo prilagodijo. Če upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ni zaključil poslovnega leta, znaša zahteva osmino stalnih splošnih stroškov, pričakovanih v njegovem poslovnem načrtu, razen če pristojni organ matične države članice od upravitelja zahteva uskladitev tega načrta.

2b.  Če kvalificirani skladi za socialno podjetništvo presegajo 300.000.000 EUR, mora upravitelj teh skladov zagotoviti dodatni znesek lastnih sredstev, ki je enak 0,015% zneska, za katerega skupna vrednost kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo presega 300.000.000 EUR.

2c.  Lastna sredstva morajo biti naložena v likvidna sredstva ali sredstva, ki jih je mogoče kratkoročno zlahka spremeniti v gotovino. Lastna sredstva ne obsegajo špekulativnih pozicij.“

(3a)  člen 13(2) se spremeni:

(a)  točka (e) se nadomesti z naslednjim:

  informacije o vrsti, vrednosti in namenu naložb, ki niso kvalificirane naložbe iz člena 5(1).“

(b)  doda se naslednja točka:

  „(ea) opis, kako se v naložbenem pristopu kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo upoštevajo okoljski in podnebni dejavniki, zlasti informacije o izpostavljenosti sklada sredstvom, na vrednost katerih bi lahko negativno vplivala zakonodaja, potrebna za doseganje podnebnih ciljev Unije.“

(3b)  v členu 14(1) se točka (c)(iv) nadomesti z naslednjim:

  „(iv) nekvalificiranimi naložbami, ki jih namerava izvesti, vključno z merili in smernicami za izbor teh naložb;“

(4)  ▌člen 15 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

– uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„1.  Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki nameravajo uporabljati oznako ‚EuSEF‘ za trženje svojih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, o svoji nameri obvestijo pristojni organ svoje matične države članice in ESMA ter jim zagotovijo naslednje informacije:“

– točka (e) se črta.

(b)  v odstavku 2 se črta točka (d).

(c)  vstavijo se naslednji odstavki:

„3a. Upravitelje iz odstavka 1 pristojni organ matične države članice najkasneje dva meseca po predložitvi vseh informacij iz odstavka 1 obvesti o tem, ali so bili registrirani kot upravitelji kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo.

3b.   Registracija v skladu s tem členom predstavlja registracijo za namene člena 3(3) Direktive 2011/61/EU.

3c. Za zagotovitev doslednega izvajanja tega člena ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi informacije, ki jih je treba v zahtevku za registracijo iz odstavka 1 zagotoviti pristojnim organom in ESMA, ter pogoje iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3d.   Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za zagotavljanje informacij iz odstavka 1.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

3e. ESMA ima usklajevalno in nadzorno vlogo, da bi zagotovil, da pristojni organi dosledno izvajajo postopek registracije iz tega člena. V ta namen ESMA opravlja preglede postopkov registracije, ki jih izvajajo pristojni organi.

Na ESMA se prenese pooblastilo, da v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da spremenijo svoje postopke registracije, če je jasno in dokazljivo, da postopek registracije pristojnega organa ni skladen z zahtevami o registraciji, določenimi v tej uredbi, ali z regulativnimi tehničnimi standardi in izvedbenimi tehničnimi standardi iz odstavkov 3c in 3d tega člena.“;

(5)  vstavijo se naslednji členi:

„Člen 15a

1.  Upravitelji kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, vložijo zahtevek za registracijo kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, za katere nameravajo uporabljati oznako ,EuSEF‘.

2.  Upravitelji iz odstavka 1 o svoji nameri obvestijo pristojni organ svoje matične države članice in ESMA in jima zagotovijo naslednje informacije:

(a)  pravila upravljanja sklada ali ustanovne akte kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo;

(b)  informacije o identiteti depozitarja;

(c)  informacije iz člena 15(1).

Za namene točke (e) prvega pododstavka se informacije o vzpostavljenih ureditvah za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Poglavja II te uredbe nanašajo na ureditve, vzpostavljene za zagotavljanje skladnosti s členi 5, 6 in 10, členom 13(2) in točkami (d), (e) in (f) člena 14(1).

2a.  Pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo zaprosi pristojni organ upravitelja za informacije o tem, ali kvalificirani sklad za socialno podjetništvo spada v področje uporabe dovoljenja upravitelja za upravljanje AIS in ali so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 15(2). Pristojni organ upravitelja odgovori v 10 delovnih dneh od datuma, ko je prejel prošnjo pristojnega organa kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo.

2b.  Za upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU, ne velja obveznost zagotavljanja informacij ali dokumentov, ki jih je podjetje za upravljanje že zagotovilo, ko je zaprosilo za dovoljenje v skladu z Direktivo 2011/61/EU, če so ti dokumenti in informacije še vedno aktualni.

3.  Pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo vsak sklad registrira kot kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, če upravitelj sklada izpolnjuje pogoje iz člena 15(2).

4.  Upravitelje iz odstavka 1 pristojni organ za kvalificirani sklad za socialno podjetništvo najkasneje dvajset dni po tem, ko ti upravitelji predložijo vse informacije iz odstavka 2, obvesti o tem, ali je bil sklad registriran kot kvalificirani sklad za socialno podjetništvo.

5.  Registracija kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo v skladu z odstavki 1, 2 in 3 velja na celotnem ozemlju Unije in omogoča trženje teh skladov z oznako ,EuSEF‘ po vsej Uniji.

5a.  Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za zagotavljanje informacij iz odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

5b.  ESMA ima usklajevalno in nadzorno vlogo za zagotovitev, da pristojni organi dosledno izvajajo postopek registracije iz tega člena.

Na ESMA se prenese pooblastilo, da v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da spremenijo svoje postopke registracije, če je jasno in dokazljivo, da postopek registracije pristojnega organa ni skladen z izvedbenimi tehničnimi standardi iz odstavka 5a tega člena.

Člen 15b

Vsakršna zavrnitev registracije upraviteljev iz člena 15 in skladov iz člena 15a mora biti utemeljena in sporočena upraviteljem iz navedenih členov, zanjo pa velja pravica do pritožbe na sodiščih. Ta pravica do pritožbe obstaja tudi, kadar o registraciji v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka ni bila sprejeta odločitev.“;

(5a)  v členu 16 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

  „Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo obvestijo pristojni organ matične države članice in ESMA o tem, kje nameravajo tržiti:“

(6)   v členu 17 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

„1.  Pristojni organi matičnih držav članic pristojne organe držav članic gostiteljic in ESMA nemudoma obvestijo o vsaki registraciji upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo v skladu s členom 15 in členom 15a, vsakič, ko je dodan nov kvalificirani sklad za socialno podjetništvo, vsakič, ko je dodan nov domicil za vzpostavitev kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, ali o vsaki dodatni državi članici, v kateri namerava upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo te sklade tržiti.

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je dostopna pristojnim organom matične države članice in države članice gostiteljice, da olajša postopek notifikacije in potrebne izmenjave podatkov.

2.  Pristojni organi držav članic gostiteljic upraviteljem kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo ne nalagajo zahtev ali upravnih postopkov v zvezi s trženjem njihovih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo in ne zahtevajo odobritve trženja pred njegovim začetkom.

Brez poseganja v splošnost prvega pododstavka zahteve ali upravni postopki iz navedenega pododstavka vključujejo pristojbine in druge dajatve.

3. Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe tega člena lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da določi standardne obrazce, predloge in postopke za zagotavljanje in izmenjavo informacij iz odstavka 1.“;

(7)  člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

ESMA vzdržuje centralno zbirko podatkov, ki je javno dostopna na internetu in zajema vse upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki uporabljajo oznako ,EuSEF‘, kvalificirane sklade za socialno podjetništvo, za katere uporabljajo to oznako, ter države, v katerih se ti skladi tržijo.“;

(7a)  V členu 20 se doda naslednji odstavek:

  „ESMA ima nadzorno vlogo, da bi zagotovil, da pristojni organi dosledno uporabljajo nadzorna in preiskovalna pooblastila iz odstavka 1.

(8)  v členu 21(2) se datum „16. maj 2015“ nadomesti z datumom „[24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe]“;

(9)  člen 22 se spremeni:

(a)  odstavek 1 se spremeni:

– točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)  uporablja oznako ,EuSEF‘, čeprav ni registriran v skladu s členom 15, ali pa kvalificirani sklad za socialno podjetništvo ni registriran v skladu s členom 15a;“

– točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)  je pridobil registracijo z napačno navedbo ali na kakršen koli drug nepravilen način, s čimer krši člen 15 ali člen 15a;“

(aa)  Vstavi se naslednji odstavek:

„1a.  Pristojni organi matične države članice ali države članice gostiteljice nemudoma obvestijo organ ESMA, če menijo, da je upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) člena 22(1).“

(b)  točka (a) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(a)  sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ravna v skladu s členoma 5 in 6, točkama (a) in (b) člena 7 ter členi 13 do 15a;“

(ba)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.  Pravica do trženja enega ali več kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo pod oznako ‚EuSEF‘ v Uniji preneha s takojšnjim učinkom od datuma sprejema sklepa pristojnega organa iz točke (b) odstavka 2 ali priporočila organa ESMA iz odstavka 4a.“

(bb)  doda se naslednji odstavek:

„4a. Pristojni organi matične države članice ali države članice gostiteljice ESMA nemudoma obvestijo, če menijo, da je upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo storil katero od kršitev iz točk (a) do (i) člena 21(1).

ESMA v skladu z načelom sorazmernosti izdaja priporočila v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 1095/2010 za pristojne organe, da sprejmejo ukrepe iz odstavka 2 ali se jih vzdržijo, ali sam sprejme ustrezne ukrepe iz odstavka 2 tega člena, če je jasno in dokazljivo, da so potrebni z vidika zaščite vlagateljev, finančne stabilnosti ali integritete trga.“

(10)   ▌Člen 27(2) se spremeni:

(a)  V točki (a) se „22. julij 2017“ nadomesti z „[48 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]“.

(b)  Doda se naslednji pododstavek:

„Vzporedno s pregledom v skladu s členom 69 Direktive 2011/61/EU Evropska komisija preuči:

a) primernost uvedbe potnih listov za upravljanje za upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo;

b) primernost opredelitve trženja tveganega kapitala in vpliva te opredelitve in različnih nacionalnih razlag na delovanje in trdnost skladov za socialno podjetništvo in na čezmejno širjenje skladov EuVECA.

Komisija po pregledu predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu ter mu po potrebi priloži zakonodajne predloge.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL C 75, 10.3.2017, str. 48.

(2)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(3)

  UL C […], […], str. […].

(4)

  UL C , , str. .

(5)

  Stališče Evropskega parlamenta z dne … (…) in Sklep Sveta z dne …

(6)

  Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1).

(7)

  Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18).

(8)

  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(9)

  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Naložbeni načrt za Evropo (COM(2014)903).

(10)

  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov (COM(2015)468).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo

Referenčni dokumenti

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Datum predložitve EP

13.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Datum predložitve

30.3.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENL

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov