Förfarande : 2016/0221(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2017

Ingivna texter :

A8-0120/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0356

BETÄNKANDE     ***I
PDF 545kWORD 91k
30.3.2017
PE 595.680v02-00 A8-0120/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Sirpa Pietikäinen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

(COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0461),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8- 0320/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0120/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2016/0221 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT [...]

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013(6) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013(7) fastställs enhetliga krav och villkor för förvaltare av företag för kollektiva investeringar som inom unionen vill använda beteckningarna EuVECA och EuSEF för marknadsföring av godkända riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande. Förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 innehåller regler för i synnerhet godkända investeringar, godkända portföljföretag och tillåtna investerare. Enligt förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 är det endast förvaltare vars förvaltade tillgångar totalt inte överstiger det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(8) som tillåts använda EuVECA- och EuSEF-märkning.

(2)  Kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa av den 16 november 2014(9) innehåller en övergripande strategi för att åtgärda den brist på finansiering som hämmar Europas tillväxtpotential och förmåga att skapa arbetstillfällen. Den syftar till att frigöra privata investeringar genom att använda offentliga medel och genom att förbättra den rättsliga ramen för investeringar.

(3)  Meddelandet om en kapitalmarknadsunion av den 30 september 2015(10) är ett viktigt inslag i investeringsplanen. Dess syfte är att minska splittringen på finansmarknaderna och att öka tillgången på kapital för företag, både inom och utanför unionen, genom att inrätta en verklig inre kapitalmarknad. I meddelandet preciseras att förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 behöver ändras för att sörja för att ramarna på bästa sätt stöder investeringar i små och medelstora företag.

(4)  Marknaden för godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande bör öppnas för att öka stordriftsfördelarna, minska transaktions- och driftskostnaderna, öka konkurrenskraften och stärka investerarnas valmöjligheter. Att bredda utbudet av blivande förvaltare bidrar till att öppna marknaden. Det bör gynna företag som söker investeringar genom att ge dem tillgång till finansiering från ett större och mer varierat utbud av källor till riskkapital. Tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 bör därför utvidgas genom att öppna användningen av EuVECA- och EuSEF-märkning för förvaltare av företag för kollektiva investeringar som auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU.

(5)  I syfte att bibehålla en hög nivå i fråga om investerarskydd bör förvaltarna även fortsättningsvis omfattas av kraven i direktiv 2011/61/EU och samtidigt följa vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 345/2013 eller förordning (EU) nr 346/2013, i synnerhet bestämmelserna om tillåtna investeringar, de investerare man riktar sig till och informationskrav.

(5a)  Ett minimibelopp på 100 000 EUR för att investera i EuVECA-fonder behålls som tröskel för icke-professionella investerare. På grund av riskkapitalfondernas långsiktiga och illikvida karaktär är de inte direkt lämpliga för icke-professionella investerare utöver de som beskrivs i artikel 6 i denna förordning, även i det fall då investerarskyddsreglerna skulle stärkas. I samband med nästa översyn av förordning (EU) nr 345/2013 bör dock kommissionen undersöka om det vore fördelaktigt att inrätta ytterligare ett frivilligt alternativ för icke-professionella investerare genom användning av en matarfond enligt förordning (EU) nr 345/2013 för sådana EuVECA-fonder som vill utvidga sin investerarbas. Kommissionen bör också undersöka om en sänkning av den relativt höga tröskeln skulle kunna vara fördelaktig, särskilt eftersom det kan ses som ett potentiellt hinder för mer investeringar i sådana fonder, och huruvida det kan vara lämpligt att utvidga socialt företagande-märkningen till viss gräsrotsfinansiering och mikrofinansiering för enheter med betydande sociala effekter. Även om riskkapitalfonder förblir en investeringsform med hög risk bör det erinras om att lika riskfyllda oreglerade fonder i allt högre grad finns tillgängliga för konsumenterna. Sådana investeringsformer, till exempel gräsrotsfinansiering, omfattas för närvarande inte av någon reglering medan EuVECA-ordningen omfattas av reglering och tillsyn.

(5b)  För EuSEF-fonder bör tröskeln på 100 000 EUR under alla omständigheter sänkas till 50 000 EUR. Detta skulle öka tillgången till finansiering, särskilt för mindre och socialt engagerade företag som är mindre ”bankdugliga” på grund av att de återinvesterar sina vinster i sina projekt och därför inte uppfyller de minimikrav på avkastning som ställs för bankkapital. Det skulle också möjliggöra ett vidgat spektrum av investeringsmöjligheter för icke-professionella investerare och för sådana investerare att stödja företag med positiva sociala effekter.

(6)  För att säkerställa att de behöriga myndigheterna känner till alla nya användningsområden för EuVECA- och EuSEF-märkning bör förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU registrera varje godkänd riskkapitalfond eller godkänd fond för socialt företagande som de avser att förvalta och marknadsföra. Detta bör säkerställa att dessa förvaltare får behålla sina företagsmodeller genom att kunna förvalta företag för kollektiva investeringar som är etablerade i andra medlemsstater och samtidigt ytterligare utöka sortimentet av produkter som de erbjuder.

(7)  De olika stödberättigade företag i vilka godkända riskkapitalfonder kan investera bör utökas för att ytterligare öka tillgången på kapital för företag. Definitionen av godkända portföljföretag bör därför omfatta företag med upp till 499 anställda (mindre medelstora företag) samt små och medelstora företag som börsnoterats på tillväxtmarknader för små och medelstora företag. De nya investeringsalternativen bör också möjliggöra för företag i tillväxtfasen som redan har tillgång till andra finansieringskällor, såsom tillväxtmarknader för små och medelstora företag, att få kapital från godkända riskkapitalfonder som i sin tur bör bidra till utvecklingen av tillväxtmarknader för små och medelstora företag.

(7a)  För att göra regelverket mer tilltalande och för att öka utbudet av kapital för sociala företag bör den krets av godkända företag som godkända fonder för socialt företagande kan investera i utvidgas genom att definitionen av positiva sociala effekter vidgas. De nuvarande detaljerade formuleringarna om positiva sociala effekter enligt definitionen av godkänt portföljföretag är svåra att kvantifiera och därmed också svåra både för fonderna och tillsynsmyndigheterna att tolka, tillämpa och övervaka. Det finns dessutom stora skillnader mellan vad som utgör positiva sociala effekter i olika EU-sammanhang, vilket komplicerar regleringen av fonder för socialt företagande och t.ex. gör det svårare för institutionella investerare att gå in i EuSEF-fonder.

(8)  Godkända riskkapitalfonder bör tillåtas att på längre sikt också delta i finansieringsprogram för onoterade små och medelstora företag, onoterade mindre medelstora företag, små och medelstora företag som börsnoterats på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, att ytterligare stärka sin potential att skapa avkastning från snabbväxande företag. Därför bör uppföljningsinvesteringar efter den första investeringen tillåtas.

(9)  Registreringsförfarandena bör vara enkla och kostnadseffektiva. En registrering av en förvaltare i enlighet med förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 bör även tjäna som registrering i det syfte som avses i direktiv 2011/61/EU. Registrering och underlåtenhet att registrera sig enligt förordning (EU) nr 345/2013 eller förordning (EU) nr 346/2013 bör i förekommande fall kunna bli föremål för rättslig omprövning.

(10)  Avgifter och andra pålagor som värdmedlemsstaterna kräver av godkända förvaltare av riskkapitalfonder bidrar till regleringsmässiga skillnader och kan ibland innebära betydande hinder för gränsöverskridande verksamhet. Sådana avgifter hindrar den fria rörligheten för kapital över EU:s inre gränser och underminerar principerna för den inre marknaden. Det måste därför understrykas och förtydligas att förbudet för värdmedlemsstaten att införa krav eller administrativa förfaranden i samband med marknadsföring av godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande inom dess territorium även omfattar förbud mot att införa avgifter för förvaltare av dessa fonder, om ingen tillsynsuppgift behöver utföras.

(10a)  De rättsliga ramarna och tillsynsramarna bör spela en grundläggande roll för att undvika onödigt risktagande och onödig instabilitet inom finansmarknaderna och underlätta gränsöverskridande verksamheter i en fördjupad europeisk kapitalmarknadsunion. Därför behövs en stark, EU-omfattande tillsyn som inbegriper lämpliga makrotillsynsinstrument. Med beaktande av halvtidsöversynen 2017 av kapitalmarknadsunionsprogrammet bör konvergensen i tillsynen förbättras i EU på grundval av banksektorns erfarenheter med SSM-ramen.

(11)  I enlighet med förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 krävs det nu att förvaltare av godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande, som inte är godkända enligt direktiv 2011/61/EU, alltid har tillräckligt stora egna medel. För att utveckla lämpliga och proportionerliga krav på egna medel för godkända förvaltare av riskkapitalfonder och för förvaltare av godkända företag för socialt företagande, bör kraven på egna medel för dessa båda fondstrukturer grundas på kumulativa kriterier och vara betydligt lägre och mindre komplexa än de belopp som fastställs i artikel 9 i direktiv 2011/61/EU för att beakta dessa fonders särdrag, karaktär och begränsade storlek och för att respektera proportionalitetsprincipen. I syfte att få en enhetlig uppfattning av dessa krav för dessa förvaltare i hela EU bör tillämpningen av minimikapitalkraven och egna medel behandlas i denna förordning.

(12)  Eftersom denna förordning medger användning av EuVECA- och EuSEF-märkning på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU bör den centrala databas som upprätthålls av Esma i enlighet med förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 också innehålla information om vilka godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande som förvaltas och marknadsförs av dessa förvaltare.

(12a)  Lämpligheten i definitionen av marknadsföring och skillnader i tolkningen av den definitionen som görs av nationella behöriga myndigheter fastslogs vara ett av de betydande hindren för gränsöverskridande investeringar i kommissionens arbete för en kapitalmarknadsunion. För att underlätta en effektiv gränsöverskridande marknadsföring av godkända riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande, och för att beakta särdragen i EuVECA- och EuSEF-fonder och deras kapitalanskaffningsprocess, bör spridning av förslag till fonddokumentation som inte innehåller teckningsdokument, vid en tidpunkt då inte någon teckning är möjlig, inte anses vara marknadsföring. Marknadsföring bör anses börja först när de slutliga rättsliga dokumenten avseende en fond inte längre är förhandlingsbara.

(12b)  Parallellt med översynen i enlighet med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU bör kommissionen analysera lämpligheten av att införa ett passystem för förvaltare av godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande och lämpligheten av definitionen av marknadsföring för riskkapital. Till följd av den översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

(13)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att ytterligare förbättra den inre marknadens funktion för godkända riskkapitalfonder och godkända fonder för socialt företagande genom utökad användning av EuVECA- och EuSEF-märkning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen går denna förordning i enlighet med artikel 5.4 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

(13a)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av reglerna för statligt stöd på godkända riskkapitalfonder. Sådana fonder får fungera som verktyg för statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag genom till exempel mer gynnsam behandling av privata investerare än av staten, förutsatt att stödet är förenligt med statsstödsregler och i synnerhet artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

(14)  Förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 345/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 2 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.  Artiklarna 5, 6, 13.1 c och i samt 14a i denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som har auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU och som förvaltar portföljer i godkända riskkapitalfonder och avser att använda beteckningen EuVECA i samband med marknadsföringen av dessa fonder inom unionen.”

(2)  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Led k ska ersättas med följande:

”k)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har sitt säte,"

b)  I led d ska led i ersättas med följande:

”i)  vid tidpunkten för den godkända riskkapitalfondens första investering i det företaget uppfyller ett av följande villkor:

–  Företaget är inte upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) enligt definitionen i artikel 4.1.21 och 4.1.22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EG* och har upp till 499 anställda.

–  Företaget är ett litet eller medelstort företag enligt definitionen i artikel 4.1.12 i direktiv 2014/65/EU som är noterat på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 4.1.13 i det direktivet.”

c)  Led m ska ersättas med följande:

”m)  behörig myndighet:

i)  för de förvaltare som avses i artikel 2.1 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU,

ii)  för de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 7.1 i direktiv 2011/61/EU,

iii)  för godkända riskkapitalfonder, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända riskkapitalfonden har sitt säte eller huvudkontor,”

_______________________________________________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU | av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2a)  I artikel 7 ska led f ersättas med följande:

  ”f) Behandla sina investerare rättvist. Detta ska inte utesluta en mer gynnsam behandling av privata investerare än av en statlig investerare, förutsatt att stödet är förenligt med statsstödsregler och i synnerhet artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

(3)  ▌Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska vid alla tidpunkter ha tillräckliga egna medel och använda de adekvata och lämpliga personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar.

2.  Såväl internt som externt förvaltade godkända riskkapitalfonder ska ha ett startkapital på 30 000 EUR.

2a.  De egna medlen ska alltid uppgå till minst en åttondel av de fasta allmänna omkostnader som uppstått för en förvaltare under föregående år. Om en betydande förändring av ett företags verksamhet har skett jämfört med föregående år får de behöriga myndigheterna justera ett sådant krav. Om en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond inte har avslutat ett års verksamhet ska kravet uppgå till en åttondel av de fasta allmänna omkostnaderna som förutses i dennes verksamhetsplan, såvida inte den behöriga myndigheten i förvaltarens hemmedlemsstat kräver en justering av planen.

2b.  Om de godkända riskkapitalfonderna överstiger 300 000 000 EUR är förvaltaren av dessa fonder skyldig att tillhandahålla ytterligare ett belopp av egna medel som motsvarar 0,015 % av det belopp med vilket det sammanlagda värdet av de godkända riskkapitalfonderna överstiger 300 000 000 EUR.

2c.  Det är nödvändigt att investera de egna medlen i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt och snabbt kan omvandlas till kontanta medel. Egna medel får inte innehålla spekulativa positioner.

2d.  I den mån de förvaltar dessa medel före den... [date of entry into force of this amending Regulation] får förvaltare av godkända riskkapitalfonder fortsätta att förvalta dessa fonder under fondernas livstid utan att iaktta det krav som anges i punkt 2b i artikel 10. Dessa förvaltare ska säkerställa att de alltid kan motivera att deras egna medel är tillräckliga för att upprätthålla driftskontinuitet.”

(3a)  I artikel 13.1 ska led c iv ersättas med följande:

”iv) de icke godkända investeringar som den avser att göra, inbegripet de kriterier och riktlinjer som styr valet av sådana investeringar,”

(4)  Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

– Inledningen ska ersättas med följande:

”1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som avser att använda beteckningen EuVECA vid marknadsföringen av sina godkända riskkapitalfonder, ska underrätta den relevanta behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat samt Esma om sin avsikt och ska lämna följande uppgifter till dem:”

Punkt e ska utgå.

b)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

  – Inledningen ska ersättas med följande:

”2.  Den relevanta behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska registrera förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond endast om följande villkor är uppfyllda:

– Punkt d ska utgå.

c)  Följande punkter ska införas:

”3a.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska underrättas av den behöriga myndigheten i deras hemmedlemsstat om huruvida de har registrerats som förvaltare av en godkänd riskkapitalfond senast två månader efter det att de har lämnat all den information som avses i punkt 1.

3b.  En registrering enligt denna artikel ska utgöra en registrering i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2011/61/EU.

3c.  I syfte att säkerställa att denna artikel tillämpas konsekvent ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar den information som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna samt Esma i den ansökan om registrering som anges i punkt 1 och de villkor som anges i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3d.  För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för att lämna uppgifter i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3e.  Esma ska säkra samordning och utöva tillsyn i syfte att säkerställa att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi i förhållande till den registreringsprocess som fastställs i denna artikel. För detta ändamål ska Esma genomföra granskningar av de behöriga myndigheternas registreringsprocesser.

Esma har, med beaktande av proportionalitetsprincipen, behörighet att utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska ändra sina registreringsprocesser där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att den behöriga myndighetens registreringsprocess inte uppfyller de registreringskrav som fastställs i denna förordning eller de tekniska standarder för tillsyn och genomförande som avses i punkterna 3c och 3d i denna artikel.”

(5)  Följande artiklar ska införas:

”Artikel 14a

1.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska ansöka om registrering av de godkända riskkapitalfonder för vilka de avser att använda beteckningen EuVECA.

2.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska informera den relevanta myndighet som är behörig i deras hemmedlemsstat samt Esma om sin avsikt och ska tillhandahålla dem följande information:

a)  fondbestämmelser eller bolagsordning för den godkända riskkapitalfonden,

b)  uppgifter om förvaringsinstitutets identitet, och

c)  den information som avses i artikel 14.1.

Vid tillämpning av led c i första stycket ska informationen om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II i denna förordning avse de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 13.1 c och i.

2a.  Den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden ska be förvaltarens behöriga myndighet om information om huruvida den godkända riskkapitalfonden faller inom ramen för förvaltarens behörighet att förvalta AIF-fonder och huruvida de villkor som fastställs i artikel 14.2 a är uppfyllda. Om den godkända riskkapitalfonden är etablerad i en annan medlemsstat än dess förvaltare ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända riskkapitalfonden är etablerad tillhandahålla den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten med nödvändig information om fonden och begära att myndigheten får information att utvärdera och bekräfta huruvida en godkänd riskkapitalfond omfattas av förvaltarens godkännande att förvalta AIF‑fonder och huruvida de villkor som fastställs i led a i artikel 14.2 är uppfyllda. Den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden får be den behöriga myndigheten för förvaltaren om förtydliganden och information vad gäller den dokumentation som avses i första stycket. Förvaltarens behöriga myndighet ska lämna ett svar inom tio arbetsdagar från det datum den mottar den förfrågan som lämnas av den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden.

2b.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska inte vara förpliktade att lämna uppgifter eller dokument som förvaltningsbolaget redan lämnat vid ansökning om auktorisering enligt direktiv 2011/61/EU, om dessa dokument och uppgifter fortfarande är aktuella.

3.  Den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden ska registrera varje fond som en godkänd riskkapitalfond, om fondens förvaltare uppfyller villkoren i artikel 14.2.

4.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska underrättas av den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden om huruvida den fonden har registrerats som en godkänd riskkapitalfond senast tjugo dagar efter det att dessa förvaltare har lämnat all den information som avses i punkt 2.

5.  Registreringar av godkända riskkapitalfonder enligt punkterna 1, 2 och 3 ska vara giltiga på hela unionens territorium och möjliggöra marknadsföring av dessa fonder under beteckningen EuVECA i hela unionen.

5a.  För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för att tillhandahålla uppgifter i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

5b.  Esma ska säkra samordning och utöva tillsyn i syfte att säkerställa att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi i förhållande till den registreringsprocess som fastställs i denna artikel.

Esma har, med beaktande av proportionalitetsprincipen, behörighet att utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska ändra sina registreringsprocesser där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att den behöriga myndighetens registreringsprocess inte uppfyller de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 5a i denna artikel.

Artikel 14b

Varje vägran att registrera de förvaltare som avses i artikel 14 och de fonder som avses i artikel 14a ska motiveras, anmälas till de förvaltare som avses i dessa artiklar och omfattas av rätten att överklaga inför domstol. Denna rätt att överklaga ska även föreligga om inget beslut om registrering har fattats två månader efter det att en ansökan om detta gjordes.”

(5a)  I artikel 15 ska inledningen ersättas med följande:

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten samt Esma om de avser att marknadsföra”

(6)  ▌Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska omedelbart underrätta ▌ Esma om varje registrering eller avförande av en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond, varje tillägg eller avförande av en ny godkänd riskkapitalfond eller varje tillägg eller avförande av en ny medlemsstat där en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond avser att marknadsföra dessa fonder.

För att underlätta anmälningsförfarandet och det nödvändiga informationsutbytet ska Esma upprätthålla en central databas som de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaterna har tillgång till.

2.  De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska inte föreskriva några krav eller administrativa förfaranden för förvaltare av godkända riskkapitalfonder när det gäller marknadsföringen av deras godkända riskkapitalfonder och de ska inte heller kräva förhandsgodkännande av marknadsföringen.

Utan att det påverkar den allmänna giltigheten av första stycket ska de krav eller administrativa förfaranden som avses i det stycket inkludera avgifter och andra pålagor.”

3.  För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för tillhandahållande och utbyte av uppgifter i enlighet med punkt 1.

4.  Esma ska lämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 16 februari 2014.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(7)  Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Esma ska upprätthålla en central databas, som ska vara tillgänglig för allmänheten på internet, med en förteckning över alla förvaltare av godkända riskkapitalfonder som använder beteckningen EuSEF och de godkända fonder för socialt företagande för vilka de använder denna samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.”

(7a)  Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

1. Esma ska på sin webbplats publicera en förteckning över tredjeländer som uppfyller det tillämpliga kravet i artikel 3 d iv andra stycket på grundval av den information som mottagits enligt punkt 2.

2. Vid tillämpningen av artikel 3 d iv andra stycket ska medlemsstaterna informera Esma om avtal som de har tecknat med tredjeländer för att säkerställa ett effektivt utbyte av information i skattefrågor.”

(7b)  I artikel 19 ska följande punkt läggas till:

”Esma ska ha en övervakande roll för att se till att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi avseende användningen av de tillsyns- och utredningsbefogenheter som anges i första stycket.”

(8)  I artikel 21.2 ska datumet "den 16 maj 2015" ersättas med "[24 månader efter det att denna förordning börjar tillämpas]."

(9)  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

– Led c ska ersättas med följande:

”c)  använder beteckningen EuVECA utan att vara registrerad i enlighet med artikel 14, eller när den godkända riskkapitalfonden inte är registrerad i enlighet med artikel 14a,”

– Led e ska ersättas med följande:

”e)  i strid med artikel 14 har blivit registrerad genom att lämna oriktig information eller på något annat otillbörligt sätt i strid med artikel 14 eller artikel 14a.”

b)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)  vidta åtgärder för att säkerställa att den berörda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond uppfyller kraven i artiklarna 5, 6, 7 a och b samt 12−14a,”

ba)  Artikel 4 ska ersättas med följande:

”4.  Rätten att marknadsföra en eller flera godkända riskkapitalfonder under beteckningen EuVECA ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattar det beslut som avses i punkt 2 b eller den rekommendation från Esma som avses i punkt 4 a.”

bb)  Följande punkt ska läggas till:

”4a. De behöriga myndigheterna i hem- eller värdmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta Esma om de anser att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har gjort sig skyldig till någon av överträdelserna i artikel 21.1 a–i.”

Esma ska, med beaktande av proportionalitetsprincipen, utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska vidta eller avstå från åtgärder som avses i punkt 2 i denna artikel eller själv vidta lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 i denna artikel där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att sådana åtgärder krävs med avseende på investerarskydd, finansiell stabilitet eller marknadsintegritet.”

(10)  ▌ Artikel 26.2 ska ändras på följande sätt:

a)  I led a ska datumet "den 22 juli 2017" ersättas med "[48 månader efter det att denna förordning börjar tillämpas]."

b)  Följande stycke ska läggas till:

”Parallellt med översynen i enlighet med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU ska kommissionen analysera följande:

Lämpligheten av att införa ett förvaltningspass för förvaltare av godkända riskkapitalfonder.

Lämpligheten hos definitionen av marknadsföring för riskkapital och inverkan av denna definition och olika nationella tolkningar av riskkapitalfonders verksamhet och bärkraftighet och av gränsöverskridande fördelning av EuVECA-fonder.

Till följd av den översynen ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 346/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 2 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.  Artiklarna 5, 6, 10, 13.2, 14.1 d, e och f samt 15a i denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som har auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU och som förvaltar portföljer i godkända fonder för socialt företagande och avser att använda beteckningen EuSEF i samband med marknadsföringen av dessa fonder inom unionen.”

(2)  Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt:

-a)  I led d ii ska första strecksatsen ersättas av följande:

”–  tillhandahåller tjänster eller varor som genererar social avkastning,”

a)  Led k ska ersättas med följande:

hemmedlemsstat: den medlemsstat där förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande har sitt säte,"

b)  Led m ska ersättas med följande:

”m)  behörig myndighet:

iii)  för de förvaltare som avses i artikel 2.1 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU,

ii)  för de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 7.1 i direktiv 2011/61/EU,

iii)  för godkända fonder för socialt företagande, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända fonden för socialt företagande har sitt säte eller huvudkontor,”

(2a)  Artikel 6.1 a ska ersättas med följande:

”a) utfäster sig att investera minst 50 000 EUR, och”

(3)  ▌ Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska vid alla tidpunkter ha tillräckliga egna medel och använda de adekvata och lämpliga personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av de godkända fonder för socialt företagande som de förvaltar.

2.  Såväl internt som externt förvaltade fonder för socialt företagande ska ha ett startkapital på 30 000 EUR.

2a.  De egna medlen ska alltid uppgå till minst en åttondel av de fasta allmänna omkostnader som uppstått för en förvaltare under föregående år. Om en betydande förändring av ett företags verksamhet har skett jämfört med föregående år får de behöriga myndigheterna justera ett sådant krav. Om en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande inte har avslutat ett års verksamhet ska kravet uppgå till en åttondel av de fasta allmänna omkostnaderna som förutses i dennes verksamhetsplan, såvida inte den behöriga myndigheten i förvaltarens hemmedlemsstat kräver en justering av planen.

2b.  Om de godkända fonderna för socialt företagande överstiger 300 000 000 EUR är förvaltaren av dessa fonder skyldig att tillhandahålla ytterligare ett belopp av egna medel som motsvarar 0,015% av det belopp med vilket det sammanlagda värdet av de godkända fonderna för socialt företagande överstiger 300 000 000 EUR.

2c.  Det är nödvändigt att investera de egna medlen i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt och snabbt kan omvandlas till kontanta medel. Egna medel får inte innehålla spekulativa positioner.”

(3a)  Artikel 13.2 ska ändras på följande sätt:

a)  Led e ska ersättas med följande:

”e) Uppgifter om art, värde och ändamål när det gäller andra investeringar än godkända investeringar som avses i artikel 5.1.”

b)  Följande punkt ska läggas till:

”ea) En beskrivning av hur miljö- och klimatfaktorer beaktas i den godkända fonden för socialt företagandes investeringsstrategi och i synnerhet uppgifter om dess exponering för tillgångar vilkas värde kan påverkas negativt av lagstiftning som krävs för att uppfylla EU:s klimatmål.

(3b)  I artikel 14.1 ska led c iv ersättas med följande:

”iv) de icke godkända investeringar som den avser att göra, inbegripet de kriterier och riktlinjer som styr valet av sådana investeringar,”

(4)  ▌ Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

Inledningen ska ersättas med följande:

”1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande som avser att använda beteckningen EuSEF vid marknadsföringen av sina godkända fonder för socialt företagande, ska underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat samt Esma om sin avsikt och ska lämna följande uppgifter till dem:”

– Led e skall utgå.

b)  I punkt 2 ska led d utgå.

c)  Följande punkter ska införas:

”3a. De förvaltare som avses i punkt 1 ska underrättas av den behöriga myndigheten i deras hemmedlemsstat om huruvida de har registrerats som förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande senast två månader efter det att de har lämnat all den information som avses i punkt 1.

3b.   En registrering enligt denna artikel ska utgöra en registrering i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 2011/61/EU.

3c. I syfte att säkerställa att denna artikel tillämpas konsekvent ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar den information som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna samt Esma vid ansökan om registrering som anges i punkt 1 och de villkor som anges i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3d.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för att lämna uppgifter i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3e. Esma ska säkra samordning och utöva tillsyn i syfte att säkerställa att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi i förhållande till den registreringsprocess som fastställs i denna artikel. För detta ändamål ska Esma genomföra granskningar av de behöriga myndigheternas registreringsprocesser.

Esma har, med beaktande av proportionalitetsprincipen, behörighet att utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska ändra sina registreringsprocesser där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att den behöriga myndighetens registreringsprocess inte uppfyller de registreringskrav som fastställs i denna förordning eller de tekniska standarder för tillsyn och genomförande som avses i punkterna 3c och 3d.”

(5)  Följande artiklar ska införas:

”Artikel 15a

1.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska ansöka om registrering av de godkända fonder för socialt företagande för vilka de avser att använda beteckningen EuSEF.

2.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska informera den myndighet som är behörig i deras hemmedlemsstat samt Esma om sin avsikt och ska tillhandahålla dem följande information:

a)  fondbestämmelser eller bolagsordning för den godkända fonden för socialt företagande,

b)  uppgifter om förvaringsinstitutets identitet, och

c)  den information som avses i artikel 15.1.

Vid tillämpning av led c i första stycket ska informationen om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II i denna förordning avse de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i artiklarna 5, 6, 10, 13.2 och 14.1 d, e och f.

2a.  Den myndighet som är behörig i fråga om den godkända fonden för socialt företagande ska be förvaltarens behöriga myndighet om information om huruvida den godkända fonden för socialt företagande faller inom ramen för förvaltarens behörighet att förvalta AIF-fonder och huruvida de villkor som fastställs i artikel 15.2 a är uppfyllda. Förvaltarens behöriga myndighet ska lämna ett svar inom tio arbetsdagar från det datum den mottar den förfrågan som lämnas av den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden.

2b.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska inte vara förpliktade att lämna uppgifter eller dokument som förvaltningsbolaget redan lämnat vid ansökning om auktorisering enligt direktiv 2011/61/EU, om dessa dokument och uppgifter fortfarande är aktuella.

3.  Den myndighet som är behörig i fråga om fonden för socialt företagande ska registrera varje fond som en godkänd fond för socialt företagande, om fondens förvaltare uppfyller villkoren i artikel 15.2.

4.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska underrättas av den myndighet som är behörig i fråga om den godkända fonden för socialt företagande om huruvida de har registrerats som en godkänd fond för socialt företagande senast två månader efter det att dessa förvaltare har lämnat all den information som avses i punkt 2.

5.  Registreringar av godkända fonder för socialt företagande enligt punkterna 1, 2 och 3 ska vara giltiga på hela unionens territorium och möjliggöra marknadsföring av dessa fonder under beteckningen EuSEF i hela unionen.

5a.  För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för att överlämna uppgifter i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

5b.  Esma ska säkra samordning och utöva tillsyn i syfte att säkerställa att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi i förhållande till den registreringsprocess som fastställs i denna artikel.

Esma har, med beaktande av proportionalitetsprincipen, behörighet att utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska ändra sina registreringsprocesser där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att den behöriga myndighetens registreringsprocess inte uppfyller de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 5a i denna artikel.

Artikel 15b

Varje vägran att registrera de förvaltare som avses i artikel 15 och de fonder som avses i artikel 15a ska motiveras, anmälas till de förvaltare som avses i dessa artiklar och omfattas av rätten att överklaga inför domstol. Denna rätt att överklaga ska även föreligga om inget beslut om registrering har fattats två månader efter det att en ansökan om detta gjordes.”

(5a)  I artikel 16 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten samt Esma om de avser att marknadsföra”

(6)  I artikel 17 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1.  De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaterna ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna och Esma om varje registrering av en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande enligt artiklarna 15 och 15a, varje tillägg av en ny godkänd fond för socialt företagande, varje tillägg av en ny hemvist för etablering av en godkänd fond för socialt företagande eller varje tillägg av en ny medlemsstat där en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande avser att marknadsföra dessa fonder.

Esma ska hålla en central databas tillgänglig för behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna i syfte att förenkla underrättelseprocessen och det erfordrade utbytet av information.

2.  De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska inte föreskriva några krav eller administrativa förfaranden för förvaltare av godkända fonder för socialt företagande när det gäller marknadsföringen av deras godkända fonder för socialt företagande och de ska inte heller kräva förhandsgodkännande av marknadsföringen.

Utan att det påverkar den allmänna giltigheten av första stycket ska de krav eller administrativa förfaranden som avses i det stycket inkludera avgifter och andra pålagor.

3.  För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för tillhandahållande och utbyte av information i enlighet med punkt 1.

(7)  Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Esma ska upprätthålla en central databas, som ska vara tillgänglig för allmänheten på internet, med en förteckning över alla förvaltare av fonder för socialt företagande som använder beteckningen EuSEF och de godkända fonder för socialt företagande för vilka de använder denna samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.”

(7a)  I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

  ”Esma ska ha en övervakande roll för att se till att de behöriga myndigheterna följer en samstämmig strategi avseende användningen av de tillsyns- och utredningsbefogenheter som anges i första stycket.”

(8)  I artikel 21.2 ska datumet "den 16 maj 2015" ersättas med "[24 månader efter det att denna förordning börjar tillämpas]."

(9)  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

– Led c ska ersättas med följande:

”c)  använder beteckningen EuSEF utan att vara registrerad i enlighet med artikel 15, eller när den godkända fonden för socialt företagande inte är registrerad i enlighet med artikel 15a.”

– Led e ska ersättas med följande:

”e)  i strid med artikel 15 har blivit registrerad genom att lämna oriktig information eller på något annat otillbörligt sätt i strid med artikel 15 eller artikel 15a.”

aa)  Följande punkt ska införas:

1a.  De behöriga myndigheterna i hem- eller värdmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta Esma om de anser att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande gjort sig skyldig till någon av överträdelserna i artikel 21.1 a–i.

b)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

”a)  Vidta åtgärder för att säkerställa att den berörda förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande uppfyller kraven i artiklarna 5, 6 och 7 a och b samt artiklarna 13–15a.”

ba)  Artikel 4 ska ersättas med följande:

”4.  Rätten att marknadsföra en eller flera godkända riskkapitalfonder under beteckningen EuSEF i unionen ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattar det beslut som avses i punkt 2 b eller den rekommendation från Esma som avses i punkt 4 a.”

bb)  Följande punkt ska läggas till:

”4a. De behöriga myndigheterna i hem- eller värdmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta Esma om de anser att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande gjort sig skyldig till någon av överträdelserna i artikel 21.1 a–i.

Esma ska, med beaktande av proportionalitetsprincipen, utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 1095/2010 som riktas till behöriga myndigheter för att de ska vidta eller avstå från åtgärder som avses i punkt 2 eller själv vidta lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 i denna artikel där det finns tydliga och påvisbara anledningar att anse att sådana åtgärder krävs med avseende på investerarskydd, finansiell stabilitet eller marknadsintegritet.”

(10)  ▌ Artikel 27.2 ska ändras på följande sätt:

a)  I led a ska ”den 22 juli 2017” ersättas med följande: ”[48 månader efter denna förordnings ikraftträdande].”

b)  Följande stycke ska läggas till:

”Parallellt med översynen i enlighet med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU ska kommissionen analysera följande:

a) Lämpligheten av att införa ett förvaltningspass för förvaltare av godkända riskkapitalfonder.

b) Lämpligheten hos definitionen av marknadsföring för riskkapital och inverkan av denna definition och olika nationella tolkningar av fonder för socialt företagandes verksamhet och bärkraftighet och av gränsöverskridande distribution av EuSEF-fonder.

Till följd av den översynen ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 75, 10.3.2017, s. 48.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C […], […], s. […].

(4)

EUT C, , s. .

(5)

Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (...) och rådets beslut av den ....

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: En investeringsplan för Europa (COM(2014) 903 final).

(10)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion (COM(2015) 468 final).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande

Referensnummer

COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)

Framläggande för parlamentet

13.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

12.9.2016

IMCO

12.9.2016

JURI

12.9.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

26.9.2016

IMCO

26.9.2016

JURI

5.9.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Sirpa Pietikäinen

12.7.2016

 

 

 

Behandling i utskott

8.12.2016

12.1.2017

27.2.2017

 

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

Ingivande

30.3.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Sylvie Goulard, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

4

-

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas

1

0

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy