Процедура : 2016/2099(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2017

Внесени текстове :

A8-0121/2017

Разисквания :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.67

Приети текстове :

P8_TA(2017)0198

ДОКЛАД     
PDF 754kWORD 94k
30.3.2017
PE 589.279v02-00 A8-0121/2017

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Георгиос Кирцос

Докладчик по становище (*):

Ейдер Гардиасабал Рубиал, комисия по бюджети

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.,

–  като взе предвид Финансовия доклад за 2015 г. и Статистическия доклад за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка,

–  като взе предвид оценката от септември 2016 г. на Европейската инвестиционна банка относно функционирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),

–  като взе предвид Корпоративния оперативен план за 2016 – 2018 г., публикуван на уебсайта на Европейската инвестиционна банка,

–  като взе предвид Доклада относно устойчивостта за 2015 г. на Европейската инвестиционна банка,

–  като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 към него за Устава на ЕИБ,

–  като взе предвид мандата за външно кредитиране (МВК) за периода 2014 – 2020 г., даден от Комисията за операции на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2016 г. относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016)0024),

–  като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 – Европейски фонд за стратегически инвестиции(1),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM/2016/0597),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки“ (COM(2016)0359),

–  като взе предвид документа „Политика на ЕИБ относно слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции“ от 15 декември 2010 г. и допълнението към „Политика относно неоказващите съдействие юрисдикции“ от 8 април 2014 г.,

–  като взе предвид своето одобрение за ратифицирането на Парижкото споразумение от страна на Европейския съюз от 4 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г. на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург,

–  като взе предвид писмата, изпратени от Европейския омбудсман до ЕИБ на 22 февруари 2016 г. и на 22 юли 2016 г.,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия, комисията по бюджети и комисията по транспорт и туризъм (A8-0121/2017),

А.  като има предвид, че се счита, че ЕИБ е „финансовото подразделение на ЕС“ и ключовата институция за поддържането на публичните и частните инвестиции в рамките на ЕС, като също така играе важна роля извън ЕС чрез дейностите си за външно кредитиране; като има предвид, че ЕИБ продължава да укрепва европейската интеграция и нейната роля се оказа още по-съществена след началото на финансовата криза през 2008 г.;

Б.  като има предвид, че следва да бъде развита всеобхватна и същинска отчетност на ЕИБ пред Парламента;

В.  като има предвид, че ЕИБ запази солидната си рентабилност през 2015 г. с нетен годишен излишък в размер на 2,8 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че ЕИБ трябва да запази своята силна кредитоспособност и трябва да остане избирателна в своите операции, като взема предвид не само големите обеми и възвръщаемостта на инвестициите си, но също и социалното и икономическото въздействие в различните сектори и региони, както и приноса на своите инвестиции за социалното благо в по-широк план;

Д.  като има предвид, че ЕИБ следва да продължи да укрепва усилията си за ефективно разширяване на дейностите по кредитиране в региони с ниско ниво на инвестиционен капацитет, като намалява административните тежести за кандидатите;

Е.  като има предвид, че ЕИБ, като институцията, отговорна за усвояването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), следва да продължи да преследва като свои основни приоритети високото качество на портфейла от активи и постигането на стабилни финансови резултати с дългосрочни икономически ползи, които генерират качествени работни места;

Ж.  като има предвид, че ЕИБ следва с всички налични свои инструменти да помага за решаване на проблема с регионалните неравенства, като дава консултации относно разработването на нови частни проекти и като финансира солидни и благоразумни инвестиционни проекти, без да засяга или подменя вече съществуващите програми със същата цел и проектите, които имат силно изразено екологично, социално и корпоративно-управленско измерение; като има предвид по-специално, че ЕИБ следва да разработи допълнителни начини за поддържане на икономическото развитие на държавите, които беше необходимо да прилагат стабилизационна програма;

З.  като има предвид, че инвестициите на ЕИБ в жизнеспособни проекти могат да помогнат за преодоляване на младежката безработица, като осигуряват на младите хора необходимия набор от умения и подпомагат достъпа до финансиране, свързано с младежка заетост;

И.  като има предвид, че трябва да се обърне особено внимание на критериите от екологичен, социален или корпоративно-управленски характер, и по-специално на изменението на климата, при оценката и наблюдението на всички проекти; като има предвид, че насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване е от жизненоважно значение за цялостното развитие и устойчивия успех на Съюза;

Й.  като има предвид, че транспортният сектор, предвид на това, че повече от билион евро са инвестирани в него благодарение на подкрепата на ЕИБ от нейното създаване през 1958 г. насам, е секторът, в който ЕИБ извършва най-широка дейност;

К.  като има предвид, че намаляването на емисиите в транспортния сектор представлява голямо предизвикателство и са необходими значителни намаления в емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (CO2) и в други съответни емисии от транспорта, за да може ЕС да постигне своите дългосрочни цели в областта на климата; като има предвид, че задръстванията и замърсяването на въздуха са сериозни проблеми за развитието на всички форми на мобилност и за опазването на човешкото здраве;

Л.  като има предвид, че през 2015 г. ЕИБ инвестира 14 милиарда евро в транспортни проекти, от които ще се възползват 338 милиона пътници годишно, и които ще спестят 65 милиона часа път годишно;

Инвестиции в ЕС

1.  подчертава, че настоящата криза отслаби значително растежа в европейската икономика и че един от основните фактори е спадът в инвестициите в ЕС; подчертава, че свиването на публичните и частните инвестиции е достигнало тревожни размери в най-засегнатите от кризата държави, както сочи констатацията на Евростат, че брутното образуване на основен капитал е намаляло с 65% в Гърция и с 35% в Португалия между 2007 и 2015 г.; изразява загриженост относно макроикономическите дисбаланси и равнищата на безработица, които остават високи в някои държави членки;

2.  подчертава факта, че укрепването на конкурентоспособността на ЕС, повишаването на икономическия растеж и заетостта зависят, наред с другото, от увеличаването на инвестициите, особено в научни изследвания, иновации, цифровизация, енергийна ефективност и устойчивост, кръговата икономика и в подкрепата за стартиращите предприятия и съществуващите МСП;

3.  отбелязва неотложната необходимост ЕИБ да участва в намаляването на недостига на инвестиции въз основа на солидни икономически критерии; призовава ЕИБ да съсредоточи своите усилия върху по-ефективни и енергийно-ефективни инвестиции, както и върху привличането и осигуряването на възможности за частни инвестиции; отправя искане до ЕИБ да избягва широкомащабните инфраструктурни проекти, които може да имат сериозно въздействие върху околната среда и които не доказват своята реална добавена стойност за икономиката и местното население; призовава ЕИБ да засили техническото си подпомагане с цел преодоляване на слабия капацитет за генериране на проекти и да помага на държавите членки да определят подходящи за финансиране проекти;

4.  отбелязва стабилността по отношение на кредитите от ЕИБ, подписани през 2015 г. (77,5 милиарда евро спрямо 77 милиарда евро през 2014 г.); посочва, че макар този процент да е в съответствие с целта, обявена в оперативния план на ЕИБ за периода 2015 – 2017 г., настоящият контекст следва да насърчи банката да си поставя по-амбициозни цели и да увеличи кредитите, които подписва; припомня, че ЕИБ следва да изпълнява основна роля в прилагането на стратегията „Европа 2020“ посредством инструмента „Хоризонт 2020“;

5.  счита, че ЕИБ в ролята си на „банката на ЕС“, създадена и уредена с Договорите и със съответния приложен протокол, трябва да действа съобразно този специален статут, от който произтичат специални права и отговорности; отбелязва, че банката играе ключова роля в прилагането на все по-голям брой финансови инструменти, които постигат ефект на лоста с бюджетните средства на ЕС;

6.  отбелязва положителната новина, че ЕИБ е успяла да изпълни ангажимента, поет спрямо акционерите на банката, за най-малко 180 милиарда общи инвестиции;

7.  посочва, че си струва да се разгледа сериозно възможността за ново увеличение на капитала на ЕИБ с цел да се запази капацитетът за финансиране на банката в бъдеще, като подчертава, че е важно да се гарантира ефективно и отговорно управление на ресурсите;

8.  счита, че увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране може да се постигне чрез по-добри взаимодействия с публичните средства, които на свой ред биха стимулирали публичните и частните инвестиции; подчертава, че подобно увеличение следва да бъде придружено от съответно диверсифициране на продуктовата гама на ЕИБ, включително по-широко и фискално благоразумно използване на публично-частни партньорства (ПЧП), като се поддържа баланс между ползите за публичния и частния сектор, и други новаторски инструменти, за да се отговори по-добре на нуждите на реалната икономика и пазара; подчертава, че подобни действия следва да се предприемат, като същевременно отчита, че новите продукти често изискват допълнителни управленски инструменти, с които да се гарантира тяхната стабилност, и че особено внимание трябва да се обръща на стратегическото разпределение на средствата и преследването на целите на политиките на ЕС;

9.  отбелязва факта, че през 2015 г. ЕИБ е предоставила 1,35 милиарда евро за инвестиции в проекти в цяла Гърция; отбелязва, че ЕИБ е предоставила над 12 милиарда евро за инвестиции в Гърция от началото на кризата през 2008 г.;

10.  приветства факта, че ЕИБ реагира на кризата със значително разширяване на дейността си, включително в най-тежко засегнатите държави; призовава ЕИБ да продължи подкрепата си за държавите от ЕС, които прилагат програми за корекции, с цел да допринесе за рязкото активизиране на тяхното икономическо възстановяване и да подпомага прехода им към устойчива икономика, като същевременно гарантира, че те продължават да се придържат към критериите на ЕИБ за стабилни инвестиции; посочва, че тази подкрепа следва да се предоставя под формата както на финансова подкрепа, така и на изграждане на капацитет, за да се помогне проектите да достигнат фаза на готовност за инвестиции; подчертава значението на регионалното развитие и призовава за засилен диалог и сътрудничество с регионалните и местните органи;

11.  насочва вниманието към многобройните призиви към ЕИБ да стимулира и улесни разпространението на най-добри практики сред държавите членки, по-специално чрез съответните национални насърчителни банки и институции, които представляват основен инструмент за координиран отговор от страна на ЕС на ниското равнище на инвестиции;

12.  очаква от ЕИБ да продължава да работи с Комисията и държавите членки за преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

13.  отбелязва, че ЕИБ използва голям набор от финансови инструменти, например заеми, гаранции, облигации за проекти и публично-частни партньорства, за да подкрепя публичните и частните инвестиции в транспорта; подчертава, че е важно да се координират различните видове финансиране на ЕС с цел да се гарантира, че целите на транспортната политика на ЕС са изпълнени в целия ЕС, като се има предвид, че не всички проекти са подходящи за финансиране от инструменти от вида на публично-частното партньорство;

14.  подчертава, че ЕИБ следва да дава приоритет на основани на иновации проекти с ясно определена европейска добавена стойност; припомня значението на финансирането на проекти, които постигат максимално въздействие при създаването на работни места; призовава ЕИБ да засили оценяването на проекти, като обръща особено внимание на броя и качеството на пряко и непряко създадените работни места; призовава ЕИБ да действа по съобразен с пазара начин, така че да се създадат равни условия на конкуренция за другите инвеститори;

15.  призовава за предоставяне на финансова подкрепа за местни енергийни източници с цел преодоляване на голямата енергийна зависимост на Европа от външни енергийни източници и гарантиране на сигурността на доставките;

16.  подкрепя Комисията в нейния опит да преразгледа действащия Финансов регламент; подкрепя, по-специално, разпоредбите на регламента, отнасящи се до използването на иновативни финансови инструменти като облигации за проекти, при условие че те не водят до социализация на загубите и приватизиране на печалбите;

17.  приканва ЕИБ да представи всеобхватна оценка на потенциалното въздействие, което решението на Обединеното кралство да напусне ЕС би могло да окаже върху нейното финансово състояние и дейности; подчертава необходимостта при поемането на дългосрочни ангажименти ЕИБ да взема предвид решението на Обединеното кралство да напусне ЕС; призовава ЕИБ да поддържа диалог с правителството на Обединеното кралство, за да създаде твърде необходимата сигурност за проектите, установени в Обединеното кралство, които понастоящем получават финансиране от ЕИБ или са в процес на кандидатстване; приканва ЕИБ да проучи и очертае различните възможни видове взаимоотношения между ЕИБ и Обединеното кралство вследствие на решението на Обединеното кралство да напусне ЕС;

18.  насърчава групата на ЕИБ изцяло да се придържа към позицията на Комисията относно структурите за агресивно избягване на данъци и подчертава, че в допълнение към предпазните мерки, прилагани от самата ЕИБ, използването на публични фондове, управлявани от ЕИБ в рамките на мандат, подлежи на контрол и от страна на Европейската сметна палата; призовава ЕИБ в тази връзка да прекрати сътрудничеството си с посредниците, държавите и юрисдикциите в списъка на ЕС с данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие; отбелязва, че всички проекти, финансирани от ЕИБ, включително тези, които се финансират чрез финансови посредници, се публикуват на уебсайта на ЕИБ; предлага ЕИБ да засили своя капацитет за научни изследвания и секторни анализи;

19.  подчертава, че всички форми на вредни данъчни практики следва да останат важен приоритет за ЕИБ; призовава ЕИБ бързо да приложи относимото законодателство и относимите стандарти на ЕС относно избягването на данъци, данъчните убежища и други въпроси в тази връзка и да изисква от клиентите си съответно да спазват тези правила; изразява загриженост относно липсата на оповестяване от страна на ЕИБ на информация, свързана с крайните действителни собственици, особено когато финансирането разчита на фондове за дялово участие; настоятелно призовава ЕИБ да вземе изпреварващи мерки и да провежда повече действия за надлежна проверка, когато се установи, че проекти на ЕИБ имат връзки с юрисдикции, които създават опасения в данъчно отношение;

20.  подчертава, че списъкът на ЕС с данъчни юрисдикции, които не оказват съдействие, се очаква в края на 2017 г.; призовава в тази връзка ЕИБ да преразгледа и усъвършенства своята политика относно юрисдикциите, които не оказват съдействие, възможно най-скоро след публикуването на списъка на ЕС с такива юрисдикции;

21.  призовава ЕИБ допълнително да подобри практиките си за прозрачност на всички равнища на институцията; насърчава ЕИБ да се увери, че както прякото финансиране, така и финансирането чрез посредници съдържат данни по отделни държави; настоятелно призовава ЕИБ да предприеме действия във връзка с препоръките на Европейския омбудсман и призовава за укрепване на независимостта на механизма на ЕИБ за подаване на жалби;

22.  призовава ЕИБ да продължи да подобрява своята комуникация с финансовите посредници, така че последните да могат по-добре да информират бенефициентите относно възможностите за финансиране от ЕИБ на тяхно разположение; приветства в това отношение неотдавна създадения механизъм, по силата на който кредитните институции, които използват средства на ЕИБ за финансиране на проект, трябва да изпратят писмо до бенефициента, в което изрично да посочат използването на финансиране от ЕИБ;

23.  счита, че прозрачността и достъпът за гражданите до информация относно плановете и структурите за финансиране са от съществено значение за гарантирането на отзвук за проектите сред гражданите и приемане от тяхна страна на тези проекти;

Подкрепа за МСП

24.  твърдо подкрепя акцента, поставен от ЕИБ върху финансирането на малки и средни предприятия (МСП), с 37% от новите кредити, отпуснати през 2015 г. (28,4 милиарда евро); приветства по-специално факта, че операциите на ЕИБ помогнаха за създаването и поддържането на 4,1 милиона работни места в европейски МСП и дружества със средна пазарна капитализация (+13% в сравнение с 2014 г.); припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика, като осигуряват 85% от всички нови работни места, и че тяхното подпомагане трябва да остане основна цел на банката; подчертава,  че ЕИБ е една от институциите, които помагат да се намали недостигът на финансиране за МСП;

25.  приветства ролята, която има ЕИБ в развитието на частния сектор на местно равнище; посочва, че подкрепата на ЕИБ за микрофинансирането е била особено успешна – микрокредити на стойност само 184 милиона евро са осигурили поддържането на 230 500 работни места в микропредприятия, докато заемите в размер на почти три милиарда евро за малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация са се оказали много по-слабо ефективни, тъй като са осигурили поддържането едва на 531 880 работни места; посочва, че коефициентът на ливъридж на инвестиционните инструменти в областта на микрофинансирането е бил освен това значително по-висок от този на фондовете за дялово участие; посочва, че микрокредитирането има силно изразени аспекти, свързани с равенството на половете, като създава два пъти повече работни места за жени, отколкото за мъже; иска от ЕИБ да отпуска повече ресурси за микрофинансирането; призовава Комисията и държавите членки да признаят този успех чрез увеличаване на бюджета за обезпечаване на микрокредитирането в мандата на ЕС за външно кредитиране; изразява съжаление относно факта, че ЕИБ не е подкрепила нито една институция за микрофинансиране извън държавите от АКТБ, и изисква подобна подкрепа в областта на микрофинансирането да бъде предоставена на всички други развиващи се държави, където ЕИБ извършва дейност;

26.  приветства факта, че през последните години ЕИБ обръща повече внимание на подкрепата за МСП; изразява загриженост, че финансирането от ЕИБ може да отдава предпочитание на по-големите предприятия поради насочеността си към броя подкрепени работни места (който включва вече съществуващи работни места без риск от уволнения); отправя искане ЕИБ да си поставя за цел и да докладва не само подкрепени, но и новосъздадени чрез нейните дейности по финансиране работни места, както и да се стреми да спазва стандартите на Международната организация на труда (МОТ);

27.  призовава ЕИБ да изисква от дружествата, които участват в съфинансирани от нея проекти, да спазват принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените по отношение на заплащането, заетостта и професиите; призовава ЕИБ, когато решава кои проекти да бъдат финансирани, да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата – кандидати;

28.  припомня необходимостта от подкрепа за проекти на местни МСП, които целят устойчиви и дългосрочни инвестиции и осигуряват заетост в областта на иновацията, научноизследователската и развойната дейност и енергийната ефективност;

29.  счита, че като се има предвид стратегическата роля на микропредприятията и на МСП, ЕИБ следва да разработи също така стратегия за увеличаване на тяхното финансиране в държави с неблагоприятна икономическа и банкова среда; счита, че следва да се обърне специално внимание и на конкурентоспособните и гъвкави много малки предприятия, нуждаещи се от финансиране, на микропредприятията и микропредприемачите, които създават 30% от заетостта в частния сектор в ЕС и са по-уязвими спрямо икономически сътресения от по-големите предприятия; счита, че тази стратегия следва да включва укрепването на административния капацитет и капацитета за консултиране с цел да се предоставят информация и техническо подпомагане на МСП в разработването на предложения и кандидатстването за финансиране; счита, че в областта на достъпа до финансиране ЕИБ би могла да наблегне върху преодоляването на евентуалния недостиг на финансиране за микропредприятията посредством финансови инструменти и продукти, като например механизми и гаранции за микрофинансиране;

30.  приветства дейността на ЕИБ по финансиране на инфраструктурата и транспорта, тъй като тези проекти значително повишават потенциала на търговията и могат да имат ефект на лоста в интернационализацията на МСП, особено в региони с географски неблагоприятни условия;

31.  счита, че ЕИБ следва да полага специално внимание, за да гарантира, че мрежата от финансови посредници, която е създала, е надеждна и способна да финансира динамични и конкурентоспособни МСП по ефективен начин и в съответствие с политиките на ЕС; призовава ЕИБ да си сътрудничи по-тясно с регионалните публични институции с цел оптимизиране на възможностите за финансиране на МСП; подчертава необходимостта от адаптиране на инвестиционните програми към дребномащабни проекти, за да се осигури участието на МСП;

32.  подчертава, че достъпът до финансиране е едно от най-неотложните предизвикателства за МСП; подчертава необходимостта от стратегия на ЕИБ, която да направи възможен допълнителен и подобрен достъп до финансиране за МСП, включително чрез програми за улесняване на търговията и инициативи като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и новите инструменти за финансиране на търговските дейности на европейски и латиноамерикански/карибски МСП; предлага установяването на по-активни изисквания по отношение на политиките в областта на МСП и микропредприятията за банки посредници, отпускащи средства от ЕИБ; предлага допълнителни подобрения на прозрачността по отношение на оценката на местното икономическо и социално въздействие на заемите чрез посредник, отпускани от ЕИБ; подчертава, че приносът на ЕИБ за програми, свързани с МСП в трети държави, които имат преференциални търговски режими с ЕС, следва да бъде насочен към тяхното интегриране в глобалните вериги за доставки, като същевременно, по-конкретно в източното и южното съседство на ЕС, тези програми на ЕИБ следва да са насочени към интеграцията на МСП в европейските вериги за създаване на стойност;

33.  настоятелно призовава средствата от ЕИБ да бъдат насочени не само към МСП, но също към разумно развитие на инфраструктурата, тъй като липсата на такава в много държави партньори може да бъде сериозна пречка за растежа на търговията и за възможността на техните жители да купуват и продават стоки и услуги в рамките на ЕС;

ЕФСИ

34.  приветства старта на ЕФСИ, по отношение на който уреждащото законодателство влезе в сила през юли 2015 г.; подчертава, че успехът на програмата зависи от бързото ѝ и цялостно прилагане;

35.  особено подчертава факта, че към момента на съставяне на настоящия доклад и при продължаващо нарастване на цифрите, общите инвестиции в одобрени проекти по ЕФСИ възлизат на 168,8 милиарда евро, което се равнява на 54% от първоначалната целева стойност (315 милиарда евро); насочва вниманието към факта, че до момента са одобрени 450 операции в 28-те държави членки; приканва ЕИБ да направи повече за гарантиране на допълняемост в подбора на проекти в рамките на ЕФСИ и да направи усилия да подобри географското покритие на проектите и техния принос за устойчив и интелигентен растеж;

Иновации и конкурентоспособност

36.  приветства силното нарастване на кредитирането от ЕИБ за иновативни проекти, което възлезе на 18,7 милиарда евро през 2015 г. в сравнение с по-малко от 10 милиарда евро през 2008 г., и счита, че то следва да бъде увеличено допълнително; настоятелно призовава ЕИБ да продължи тези усилия и да се съсредоточи върху разработването на технологии за бъдещето, като енергийно-ефективния транспорт, роботиката, биоикономиката, цифровата икономика и нови видове медицински лечения за по-добър живот; счита, че съсредоточаването върху финансирането за иновации (InnovFin) и финансовите технологии (FinTech) ще привлече проекти с добавена стойност в държавите членки; счита, че ЕИБ би могла да засили своята подкрепа за иновациите посредством целенасочени инвестиции в сферата на образованието и обучението, както и за стартиращи и разрастващи се предприятия, особено в по-слабо развитите региони;

37.  призовава ЕИБ при финансирането на транспортни проекти да взема предвид и да търси взаимодействия с туризма с оглед на насърчаването на развитието и конкурентоспособността на туристическия сектор в ЕС;

38.  счита, че иновативната и ефективна икономика се нуждае от напреднала и висококачествена транспортна система и инфраструктура, и че те следва да бъдат сред приоритетите, като се постави специален акцент върху източния регион на ЕС, както и върху иновативните мултимодални инфраструктурни решения, като например къси мултимодални тунели, мостове или фериботи в рядко населени райони;

39.  призовава ЕИБ да увеличи своите усилия за развитие на техническата помощ чрез консултантския си център, за да насърчава най-добрите управленски практики;

Борба срещу младежката безработица

40.  подчертава, че ЕИБ следва да развие своята програма „Умения и работни места – инвестиции за младите хора“ и да продължи да инвестира в образование и човешки капитал, за да дава на младите хора необходимия набор от умения, които да им дадат достъп до финансиране, свързано с младежка заетост в МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

41.  счита, че ЕИБ следва да разработи начини за облекчаване на обвързаността с условия, за да се подпомогнат предприятията в региони с младежка безработица над 25%, така че да се увеличи предприемачеството сред младежите и да се подкрепя създаването на предприятия, без да се поставя под въпрос жизнеспособността на проектите;

42.  припомня, че инвестициите на ЕИБ в стабилни инвестиционни проекти могат да спомогнат за насърчаване на социалното приобщаване, особено в държавите членки с високи равнища на безработица и ниски стойности на производителност; призовава ЕИБ да развие допълнително своята програма за стратегическо планиране, за да действа за намаляване на високите равнища на безработица; приветства факта, че през последните години се наблюдава непрекъснато увеличаване на подкрепата от ЕИБ за проекти за социални жилища, и приканва ЕИБ допълнително да укрепи инвестициите си в проекти за такива жилища;

43.  подчертава необходимостта инициативата на ЕИБ за устойчивост да бъде съсредоточена върху висококачествени проекти и изтъква важната роля, която, съгласно предложения план на ЕС за външни инвестиции, трябва да изпълнява ЕИБ за изграждането на по-устойчиви икономики, които да преодолеят първопричините за бедността; подчертава значението на инициативите на ЕИБ, които са съсредоточени по-специално върху младите хора и жените и които допринасят за инвестиции в социално значими сектори като водоснабдяването, здравеопазването и образованието или които увеличават подкрепата за предприемачеството и частния сектор;

Дейност в областта на климата

44.  отбелязва, че през 2015 г. след провеждане на обществена консултация ЕИБ публикува официална Стратегия за дейността в областта на климата, насочена към подпомагане на изпълнението на Парижкото споразумение както на равнище държави членки, така и на международно равнище; припомня необходимостта от изпълнение на стратегията на ЕИБ за климата от 2015 г. и изисква конкретно докладване относно изпълнението на действията, включени в тази стратегия;

45.  призовава ЕИБ да задълбочи участието си в борбата с изменението на климата – въпрос, с който бяха свързани 27% от проектите, одобрени през 2015 г., и във връзка с който общо бяха инвестирани 20,6 милиарда евро – най-голямата досега годишна сума, инвестирана в областта на изменението на климата от ЕИБ, като климатът и околната среда бяха в центъра на почти 50% от одобрените от ЕИБ проекти през 2015 г.; отново посочва значението на преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в съответствие с ангажимента, поет от Европейския съюз през март 2015 г. да намали въглеродните си емисии с минимум 40% до 2030 г.; подчертава значението на финансовата подкрепа за местни енергийни източници за преодоляване на голямата енергийна зависимост на Европа от външни енергийни източници и гарантиране на сигурността на доставките;

46.  насърчава ЕИБ да продължава да подкрепя устойчиви, безопасни, благоприятни за климата и иновативни транспортни решения, както и да продължава да насърчава достъпността за пътници с ограничена подвижност; подчертава, че предоставянето на достатъчно финансиране за проектите с европейска добавена стойност, включително трансграничните транспортни връзки и особено изоставените или демонтирани регионални трансгранични железопътни връзки, е приоритет на Съюза; подчертава необходимостта европейската инвестиционна политика да обърне по-голямо внимание на хоризонталните въпроси, особено по отношение на бъдещите транспортни средства и услуги, което ще изисква едновременното и съгласувано развитие на алтернативната енергия и телекомуникационните мрежи;

47.  подчертава, че за борбата с изменението на климата са важни целите, определени от 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) по отношение на транспорта; подчертава, че следва да са налице финансовите средства, необходими за осъществяването на модален преход от автомобилен транспорт към железопътен транспорт, воден транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища; също така настоява, че следва да се обърне внимание на инвестициите в чиста енергия и модерни услуги за транспорта; предлага с оглед на това да се увеличи капацитетът на инструментите за финансиране, които са специализирани за тази цел, като Европейския механизъм за чист транспорт;

48.  подчертава, че инвестициите следва да се основават на свеждането до минимум на външните разходи, включително тези, причинени от изменението на климата, и намаляване по този начин на предизвикателствата пред обществените бюджети в бъдеще;

49.  призовава Комисията и ЕИБ да подкрепят инвестициите в устойчива градска мобилност, в идеалния случай на основата на устойчиви планове за градска мобилност, с подходящи критерии за намаляване на задръстванията, изменението на климата, замърсяването на въздуха, шума и пътните произшествия;

50.  отбелязва, че с цел намаляване на тежестта на изграждането и поддържането на инфраструктурата върху данъкоплатеца, както и на тежестта върху публичните финанси като цяло, проектите за транспортна инфраструктура от вида на публично-частното партньорство следва в общия случай да се основават на принципа „ползвателят плаща“;

51.  препоръчва кредитните операции да се съсредоточат върху по-малки по мащаб, независими от мрежата, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, в които участват граждани и общности, както и върху това принципът за поставяне на „енергийната ефективност на първо място“ да бъде интегриран във всички политики и дейности на ЕИБ;

Мандат за външно кредитиране

52.  припомня, че външната политика на ЕИБ, и по-специално регионалните технически оперативни насоки, следва да бъдат съобразени с целите на външната дейност на ЕС, определени в член 21 от ДЕС и Европейската харта на основните права;

53.  настоява за съгласуваност и рационализиране на всички финансови инструменти на ЕС за външна дейност, включително инициативата на ЕИБ за устойчивост, бъдещия план на ЕС за външни инвестиции и преразглеждането на външния мандат на ЕИБ; очаква, по-специално, актуализираните регионални технически оперативни насоки или всеки равностоен документ, който се използва за свързване на целите на ЕС и външната дейност на ЕИБ, занапред да бъдат по-подробни, отколкото са били до момента;

54.  очаква, че в контекста на преразглеждането на външния мандат на ЕИБ двете подразделения на бюджетния орган ще постигнат съгласие относно амбициозно равнище на разпределяне на бюджетни средства за региона на източното съседство, като се вземе предвид фактът, че таванът в източното съседство ще бъде достигнат в средата на 2017 г. и че ЕИБ може да не е в състояние да продължи отпускането на кредити в региона през целия период на мандата за външно кредитиране;

55.  подчертава, че дейностите на ЕИБ следва да допринасят за изпълнението на Програмата до 2030 г., и за тази цел призовава ЕИБ да засили своя капацитет за оценка на проекти според тяхното въздействие върху целите от Програмата до 2030 г., включително социалните, екологичните и климатичните въздействия и тези върху равенството между половете; приветства настоящата работа на ЕИБ за разработване на стратегия относно равенството на половете, приемането на стратегията на ЕИБ за климата в рамките на мандата за външно кредитиране през декември 2015 г. и ангажимента за увеличаване на дела на свързаните с климата проекти до 35% от нейните инвестиции в развиващите се държави до 2020 г.; подчертава необходимостта от добро консултиране на проекти, включително чрез прилагането на принципа за свободното, предварително и информирано съгласие във връзка със засегнатите коренни общности при инвестициите на базата на земя и на базата на природните ресурси;

56.  приветства дейностите на ЕИБ за развитие в съответствие със Споразумението от Котону и мандата за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г., който предоставя гаранция от ЕС, обхващаща външните операции на ЕИБ в размер до 30 милиарда евро; подчертава спазването на задълженията в съответствие с Договора за ЕС (включително член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС), на Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека, на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и на принципите за ефективност на развитието (включително допълняемост, ангажираност на държавите бенефициенти, привеждане в съответствие със стратегиите за развитие на държавите бенефициенти и прозрачност в избора на проекти); посочва също така Специален доклад № 16 от 2014 г. на Европейската сметна палата с искане Комисията да гарантира документирана оценка на добавената стойност на безвъзмездните средства от ЕС във връзка с постигането на целите на ЕС за развитие;

57.  настоятелно призовава ЕИБ да подобри предварителното и последващото оценяване на въздействието на своите проекти извън ЕС, за да се гарантира, че те се изпълняват успешно, създават добавена стойност и са в пълно съответствие с целта за устойчив и приобщаващ растеж за местните общности;

58.  приветства повишаването на прозрачността и отчетността благодарение на Рамката на ЕИБ за измерване на резултатите (РИР); изисква след приключването на процеса независими експерти да направят повторна оценка на случайна извадка от подложените на РИР близо четиристотин проекта; изисква резултатите от тази последваща оценка да бъдат докладвани на Парламента;

59.  припомня, че във връзка с други финансови посредници, използвани от ЕИБ (по-специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и кооперации), с цел осигуряване на високо равнище на прозрачност, ЕИБ следва да гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за прозрачност, както другите видове заеми;

60.  изразява съжаление относно факта, че докладът на ЕИБ относно дейностите ѝ извън ЕС не носи никаква информация относно обема и броя на необслужваните ѝ кредити; изисква от ЕИБ да предостави на Парламента годишен преглед на разсрочените плащания и загубите, понесени в рамките на нейните действия за финансиране за устойчиво развитие; изисква тази информация да е структурирана по видове финансиране и региони;

61.  призовава за политически дебат с участието на Парламента относно предвижданото сътрудничество на ЕИБ с Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ); отбелязва със загриженост, че до момента управленските структури на АБИИ не предвиждат подходящо участие на акционерите в решенията за финансиране на проекти, както и че публично достъпната проектна документация не съдържа никакви подробности относно изпълнението на екологичните и социалните мерки, които АБИИ изисква от своите заемодатели; призовава ЕИБ да установи взаимодействия и евентуално да обедини ресурси с други банки за регионално развитие с цел да гарантира, че техните дейности не се конкурират; счита за важно ЕИБ да отстоява високи стандарти за прозрачност и социални и екологични резултати в рамките на своето сътрудничество с други банки за развитие като условие за участие на капитала; призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа на равно заплащане и на прозрачност на заплащането, както и принципа на равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата – кандидати;

62.  одобрява факта, че Европейският съвет подкрепи инициативата на ЕИБ да мобилизира бързо допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж и социалното сближаване в държавите от южното съседство и Западните Балкани; припомня, че механизмът за техническа помощ на ЕИБ е съществено допълнение към одобреното финансиране, особено в бедните държави; призовава ЕИБ когато инвестира в трети държави, да взима под внимание местните условия; настоятелно призовава ЕИБ да увеличи прозрачността относно крайните действителни собственици и крайните получатели на средства, особено когато съответното финансиране разчита на фондове за дялово участие; счита, че изборът на финансови посредници следва да бъде по-стриктен;

63.  призовава ЕИБ, когато инвестира в трети държави, да взима под внимание местните условия; припомня, че инвестирането в трети държави не може да се основава единствено на подхода за максимална печалба, а следва също така да бъде насочено към генериране на дългосрочен устойчив икономически растеж, воден от частния сектор, както и към намаляване на бедността посредством създаване на работни места и подобрен достъп до производствени ресурси; счита, че в тази връзка изборът на финансови посредници следва да бъде по-стриктен;

64.  отбелязва, че инициативата на ЕИБ за устойчивост за държавите от южното съседство и Западните Балкани следва да бъде разглеждана като допълваща новата инициатива на Комисията за създаване на план за външни инвестиции;

65.  подчертава необходимостта участието на банката във финансирането на проекти да бъде по-видимо за различните заинтересовани страни по проектите, по-специално извън Европейския съюз, тъй като това е от основно значение, за да знаят местните жители, че имат право на обжалване и подаване на жалби пред Службата за разглеждане на жалби и Европейския омбудсман;

66.  призовава ЕИБ да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху развиващите се държави, и по-специално върху онези, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, и настоятелно призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж в развиващите се държави; призовава ЕИБ да работи заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се съчетават със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в развиващите се държави;

67.  отбелязва резултатите от междинния преглед на Комисията на мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); подчертава, че ЕИБ извършва дейност в рамките на мандат за развитие и трябва да се ръководи от принципа на съгласуваност на политиките за развитие; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че финансираните от ЕИБ проекти са в съответствие с политиките на ЕС и зачитат европейските интереси, и подчертава необходимостта ЕИБ, в качеството ѝ на финансово подразделение на ЕС, да работи в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие;

68.  отбелязва положителния факт, че в някои региони размерът на средствата, отпуснати към средата на периода, представлява висок процент от регионалния таван; счита, че това е индикация, че е възможно и желателно по-прецизно ориентиране на приоритетите на Съюза с цел подобряване на целите във външнополитически план, например в отговор на миграционната криза;

69.  призовава Комисията да създаде рамка за годишно докладване от страна на ЕИБ относно нейните дейности извън ЕС във връзка със спазването на общите принципи, които ръководят външната дейност на Съюза; подкрепя заключението от междинния преглед, че регионалните технически оперативни насоки на ЕИБ следва да бъдат актуализирани в тясно сътрудничество с ЕСВД, за да отразяват по-добре привеждането в съответствие на ЕИБ с приоритетите на Съюза; призовава Комисията да използва тази актуализация, за да положи основите за докладване на ЕИБ относно спазването на член 21 от ДЕС; счита, че незадължителните допълнителни средства за ЕИБ следва да бъдат отпуснати само ако бъде постигнат напредък по подобно докладване;

70.  призовава ЕИБ да отделя по-голямо внимание на въздействието на своите дейности върху правата на човека и трудовите права, както и да разработи допълнително политиката си относно социалните стандарти, за да я превърне в политика за правата на човека в областта на банковата дейност; предлага, за тази цел, включването на показатели за правата на човека в нейните оценки на проектите;

Бежанската криза и миграцията в рамките на ЕС

71.  отправя искане към ЕИБ да продължи своите действия по отношение на мигрантските и бежанските потоци чрез финансиране на проекти за извънредни ситуации в държавите на дестинация и транзит и когато е възможно, чрез поемане на дългосрочни ангажименти към проекти, чиято цел е да се създадат работни места и да се насърчи растежът в държавите на произход;

72.  отправя искане към ЕИБ да продължи проекта си за кредитиране за социални жилища, така че да се намират решения относно пристигането на голям брой бежанци в държавите – членки на ЕС, и по-специално в Гърция и Италия;

73.  настоява на необходимостта ЕИБ да осигури по-високо равнище на прозрачност и отчетност; подчертава, че ЕИБ ежегодно представя три различни доклада относно дейностите си пред Европейския парламент и че председателят и служители на ЕИБ редовно присъстват на изслушвания по искане на Европейския парламент и различните негови комисии; счита обаче, че все пак има възможност за подобрение по отношение на увеличаване на парламентарния надзор над дейностите на ЕИБ; в тази връзка повтаря призива си за подписване на междуинституционално споразумение между ЕИБ и Парламента относно обмена на информация, включително възможността членовете на ЕП да изпращат писмени въпроси до председателя на ЕИБ;

74.  приветства ангажимента на ЕИБ да се насочи към явлението принудително разселване на населението и да предприеме действия в държави, които са особено засегнати от миграционната криза, включващи засилване на хуманитарните действия и предоставяне на подкрепа за икономически растеж, изграждане на инфраструктура и създаване на работни места; в това отношение приветства инициативата на ЕИБ за реакция при кризи и устойчивост, която има за цел да увеличи размера на помощта за държавите от южното съседство на Европа и Балканите с 6 милиарда евро; призовава тази инициатива да доведе до истинска допълняемост по отношение на текущите дейности на ЕИБ в региона;

75.  призовава ЕИБ бързо да приложи пакета „Миграция за държавите от АКТБ“ и настоява, че финансираните проекти трябва да поставят като приоритет предотвратяването на принудителното разселване на населението в региона на Африка на юг от Сахара и да се концентрират върху него;

76.  приветства предложението на Комисията за създаване на Европейски план за външни инвестиции, който има за цел да се справи с първопричините за миграцията, като допринесе за осъществяването на целите за устойчиво развитие; в това отношение очаква ЕИБ да играе значителна роля, особено чрез предоставяне на допълнително финансиране на бенефициенти от частния сектор;

77.  призовава ЕИБ да въведе строги критерии по отношение на конфликтите на интереси, измамите и корупцията, с цел защита на обществения интерес;

78.  призовава ЕИБ да увеличи участието на националните правителства и регионалните и местните органи; насърчава ЕИБ да улесни обмена на добри практики и да увеличи участието на местните офиси на ЕИБ в отделните държави;

79.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕИБ и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0200.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*) (11.11.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Докладчик по становище(*): Ейдер Гардиасабал Рубиал

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че ЕИБ в ролята си на „банката на ЕС“, включена в Договорите и съответния приложен протокол и управлявана от тях, трябва да действа съобразно този специален статут, от който произтичат специални права и отговорности; отбелязва, че банката играе ключова роля в прилагането на все по-голям брой финансови инструменти, упражняващи ефект на лоста върху бюджетните средства на ЕС;

2.  насочва вниманието към многобройните призиви към ЕИБ да ускори и улесни разпространението на най-добри практики сред държавите членки, по-специално чрез съответните национални насърчителни банки и институции, които представляват основен инструмент за координиран отговор от страна на ЕС на ниското равнище на инвестиции;

3.  припомня споразумението(1) на Европейския парламент и Съвета въпросът за третирането на дивидентите от Европейския инвестиционен фонд да бъде разгледан в рамките на следващото преразглеждане на финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, или най-късно в контекста на междинния доклад относно постигането на предвидените цели, който трябва да бъде представен от Комисията не по-късно от 31 декември 2016 г.;

4.  счита, че информацията, която понастоящем се предоставя на гражданите и на бюджетния орган относно финансовите инструменти, би могла да бъде подобрена по отношение на пълнотата, навременността и използваемостта, за да се вземат информирани решения относно бюджетните средства, бъдещите финансови правила на ЕС и бъдещата финансова рамка на ЕС; очаква от ЕИБ, предвид нейния уникален експертен опит и позиция, активно да допринася за това бюджетът на ЕС да бъде по-разбираем; счита, че е особено необходимо да се установят „информационни канали“, които да водят към регионалните и местните органи на управление, така че те да могат своевременно да получават висококачествена информация относно финансовите възможности; призовава ЕИБ да развива своята политика за прозрачност чрез надлежно отчитане на решенията на Европейския омбудсман;

5.  счита, че ролята на ЕИБ значително се увеличи след влизането в сила на Европейския фонд за стратегически инвестиции и в това отношение приветства предложението за продължаване на действието на ЕФСИ след първоначално предвидения период;

6.  очаква от ЕИБ да продължава да работи с Комисията и държавите членки с цел преодоляване на системните недостатъци, които пречат на определени региони или държави пълноценно да се възползват от финансовите дейности на ЕИБ;

7.  настоява за съгласуваност и рационализиране на всички финансови инструменти на ЕС за външна дейност на ЕС, включително инициативата на ЕИБ за устойчивост, бъдещия план на ЕС за външни инвестиции и преразглеждането на външния мандат на ЕИБ; очаква, по-специално, актуализираните регионални технически оперативни насоки или всеки равностоен документ, който се използва за свързване на целите на ЕС и външната дейност на ЕИБ, занапред да бъдат по-подробни;

8.  очаква, че в контекста на преразглеждането на външния мандат на ЕИБ двете подразделения на бюджетния орган ще постигнат съгласие относно амбициозно равнище на разпределяне на бюджетни средства за региона на източното съседство, като се вземе предвид фактът, че таванът в източното съседство ще бъде достигнат в средата на 2017 г. и че ЕИБ може да не е в състояние да продължи отпускането на кредити в региона през целия период на мандата за външно кредитиране;

9.  призовава ЕИБ да определи нова, отговорна данъчна политика и да включи изискванията за добро управление в своите договори с всички избрани финансови посредници съгласно външната стратегия за ефективно данъчно облагане; очаква, че бъдещият план за действие на ЕИБ в областта на данъчното облагане ще доведе до подобряване на качеството на информацията относно крайните бенефициенти и до предотвратяване на трансакции с финансови посредници, за които има отрицателни данни по отношение на прозрачността, измамите или корупцията или които са регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища;

10.  призовава ЕИБ да оцени и да приложи бързо разпоредбите на Директивата на ЕС срещу избягването на данъци, приета от Съвета на 12 юли 2016 г., и на преразгледаната Директива за административното сътрудничество, приета от Съвета на 25 май 2016 г.;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Stuart Agnew

(1)

Постановено в приложението към Решение № 562/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно участието на Европейския съюз в увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд (ОВ L 156, 24.5.2014 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (10.11.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Докладчик по становище: Бернд Луке

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че дейностите на ЕИБ следва да допринасят за изпълнението на Програмата до 2030 г., и за тази цел призовава ЕИБ да засили своя капацитет за оценка на проекти според тяхното въздействие върху целите от Програмата до 2030 г., включително социалните, екологичните и климатичните въздействия и тези върху равенството на половете; приветства настоящата работа на ЕИБ за разработване на стратегия относно равенството на половете, приемането на стратегията на ЕИБ за климата в рамките на мандата за външно кредитиране през декември 2015 г. и ангажимента за увеличаване на дяла на свързаните с климата проекти до 35% от нейните инвестиции в развиващите се държави до 2020 г.; подчертава необходимостта от добро консултиране на проекти, включително чрез прилагането на принципа за свободното, предварително и информирано съгласие във връзка със засегнатите коренни общности при инвестициите на базата на земя и на базата на природните ресурси;

2.  приветства дейностите на ЕИБ за развитие в съответствие със Споразумението от Котону и мандата за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г., който предоставя на ЕС гаранции, обхващащи външните операции на ЕИБ в размер до 30 милиарда евро; подчертава спазването на задълженията в съответствие с Договора за ЕС (включително член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС), със Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека, с Хартата на основните права на Европейския съюз, както и с принципите за ефективност на развитието (включително допълняемост, участие на държавите бенефициери, привеждане в съответствие със стратегиите за развитие на държавите бенефициери и прозрачност в избора на проекти); посочва също така Специален доклад № 16 от 2014 г. на Европейската сметна палата с искане Комисията да гарантира документирана оценка на добавената стойност на безвъзмездните средства от ЕС във връзка с постигането на целите на ЕС за развитие;

3.  приветства повишаването на прозрачността и отчетността благодарение на Рамката на ЕИБ за измерване на резултатите (РИР); изисква след приключването на процеса независими експерти да направят повторна оценка на случайна извадка от подложените на РИР близо четиристотин проекта; изисква резултатите от тази последваща оценка да бъдат докладвани на Парламента;

4.   изразява загриженост поради факта, че много от частните капиталови инструменти, които ЕИБ използва като финансови посредници, са установени в държави, за които се подозира, че са данъчни убежища и юрисдикции, практикуващи строга поверителност; подкрепя външната стратегия на Комисията за ефективно данъчно облагане в съответствие с международните стандарти за данъчна прозрачност (включително насърчаване на международното отчитане по държави); призовава ЕИБ да засили дейностите си за дължима грижа, така че да подобри качеството на информацията относно крайните бенефициенти и ефективно да предотврати сделките с финансови посредници, за които имат отрицателни данни по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари и вредните социални и екологични въздействия; призовава ЕИБ да осигури ефективни мерки за справяне с данъчните измами и да преразгледа своята политика относно юрисдикциите, които не оказват съдействие;

5.  припомня, че във връзка с други финансови посредници, използвани от ЕИБ (по-специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и кооперации), с цел осигуряване на високо равнище на прозрачност, ЕИБ следва да гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за прозрачност, както другите видове заеми;

6.  приветства ролята, която има ЕИБ в развитието на частния сектор на местно равнище; посочва, че подкрепата на ЕИБ за микрофинансирането е била особено успешна – микрокредити на стойност не повече от 184 милиона евро са осигурили поддържането на 230 500 работни места в микропредприятия, докато заемите в размер на почти три милиарда евро за малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация са се оказали много по-слабо ефективни, тъй като са подкрепили едва 531 880 работни места; посочва, че коефициентът на ливъридж на инвестиционните инструменти в областта на микрофинансирането е бил освен това значително по-висок от този на фондовете за дялово участие; посочва, че микрокредитирането има силно изразени аспекти, свързани с равенството на половете, като създава работни места за два пъти повече жени, отколкото мъже; изисква от ЕИБ да осигури повече ресурси за микрофинансирането; призовава Комисията и държавите членки да признаят този успех чрез увеличаване на бюджета за обезпечаване на микрокредитирането в мандата на ЕС за външно кредитиране; изразява съжаление относно факта, че ЕИБ не е подкрепила нито една институция за микрофинансиране извън държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, и изисква подобна подкрепа в областта на микрофинансирането да бъде предоставена на всички други развиващи се държави, където ЕИБ упражнява дейност;

7.  приветства факта, че през последните години ЕИБ обръща повече внимание на подкрепата за МСП; изразява тревога относно факта, че финансирането на ЕИБ може да бъде тенденциозно в полза на по-големи предприятия чрез целенасочено определяне на броя подкрепени работни места (който включва вече съществуващи работни места без риск от уволнения); изисква от ЕИБ да насочва своите дейности за финансиране и да докладва не само относно подкрепените, но и относно новосъздадените работни места, както и да се стреми да спазва стандартите на Международната организация на труда;

8.  призовава ЕИБ да изисква от дружествата, които участват в съфинансирани от нея проекти, да спазват принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените по отношение на заплащането, заетостта и професиите; призовава ЕИБ, при решаването на това кои проекти да бъдат финансирани, да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата – кандидати;

9.  подчертава необходимостта участието на банката във финансирането на проекти да бъде по-видимо за различните заинтересовани страни по проектите, по-специално извън Европейския съюз, тъй като това е от основно значение, за да знаят местните жители, че имат право на обжалване и подаване на жалби пред Службата за разглеждане на жалби и Европейския омбудсман;

10.  призовава ЕИБ да гарантира, че всички дружества и финансови институции, участващи в нейните трансакции, оповестяват информация относно действителните собственици на всяка правна структура, пряко или непряко свързана с дружеството, включително тръстове, фондации и банкови сметки;

11.  припомня, че международният частен финансов сектор не следва да бъде използван от ЕИБ като основно средство за насочване на финансиране за развитие към частни дружества на местни и коренни жители; счита, в резултат на проучване от страна на финансовите посредници, че както предварителната, така и последващата фаза биха изразходвали твърде много ресурси, без задължително да доведат до положителни резултати, както и че това би могло да отклони капацитет от усилията за подкрепа на местния обществен и частен сектор в съответствие с логиката на развитие за мобилизиране на местните ресурси и капацитети;

12.  припомня необходимостта от подкрепа за такива проекти на местни МСП, които целят устойчиви и дългосрочни инвестиции и осигуряват заетост в областта на иновацията, научноизследователската и развойната дейност и енергийната ефективност;

13.  изразява съжаление относно факта, че докладът на ЕИБ относно дейностите ѝ извън ЕС не носи никаква информация относно обема и броя на необслужваните ѝ кредити; изисква от ЕИБ да предостави на Парламента годишен преглед на разсрочените плащания и загубите, понесени в рамките на нейните действия за финансиране за устойчиво развитие; изисква тази информация да е структурирана по видове финансиране и региони;

14.  подчертава необходимостта инициативата на ЕИБ за устойчивост да бъде съсредоточена върху висококачествени проекти и изтъква важната роля, която следва да има ЕИБ, съгласно предложения план на ЕС за външни инвестиции, за изграждането на по-устойчиви икономики, които да преодолеят първопричините за бедността; подчертава значението на инициативите на ЕИБ, които са съсредоточени по-специално върху младите хора и жените и които допринасят за инвестиции в социално значими сектори като водата, здравеопазването и образованието или които предоставят подкрепа за предприемачеството и частния сектор;

15.  призовава ЕИБ да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху развиващите се държави, и по-специално върху онези, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, и призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж в развиващите се държави; призовава ЕИБ да работи заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се съчетават със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в развиващите се държави.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Nicolas Bay, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Raymond Finch, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Bernd Lucke, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (24.11.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Докладчик по становище: Яник Жадо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва резултатите от междинния преглед на Комисията на мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); подчертава, че ЕИБ извършва дейност в рамките на мандат за развитие и трябва да се ръководи от принципа на съгласуваност на политиките за развитие; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че финансираните от ЕИБ проекти са в съответствие с политиките на ЕС и зачитат европейските интереси, и подчертава необходимостта ЕИБ, в качеството ѝ на финансова ръка на ЕС, да работи в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие;

2.  отбелязва положителния факт, че в някои региони размерът на средствата, разпределени в средата на периода, представлява висок процент от регионалния таван; счита, че това е индикация, че е възможно и желателно по-прецизно ориентиране на приоритетите на Съюза с цел подобряване на целите във външнополитически план, например в отговор на миграционната криза;

3.  призовава Комисията да създаде рамка за годишно отчитане от страна на ЕИБ относно нейните дейности извън ЕС във връзка със спазването на общите принципи, които ръководят външната дейност на Съюза; подкрепя заключението от междинния преглед, че регионалните технически оперативни насоки на ЕИБ следва да бъдат актуализирани, в близко сътрудничество с ЕСВД, за да отразяват по-добре привеждането в съответствие на ЕИБ с приоритетите на Съюза; призовава Комисията да използва тази актуализация, за да положи основите за докладване на ЕИБ относно спазването на член 21 от ДЕС; счита, че незадължителните допълнителни средства за ЕИБ следва да бъдат отпуснати само ако бъде постигнат напредък по докладването;

4.  приветства всяка допълнителна инициатива на ЕИБ за повишаване на прозрачността и гарантиране, че заинтересованите страни са консултирани по подробен и постоянен начин, тъй като е от съществено значение по отношение на средствата, предоставени от правителствата на държавите членки, да са в сила най-високите стандарти, отнасящи се до ефективността и отчетността; призовава ЕИБ да подобри подходящия достъп до информация, не само за Европейския парламент и за другите институции, но също така за широката общественост, особено по отношение на системата за договори и договори с подизпълнители, както и финансовите данни, отнасящи се до финансирани от ЕИБ проекти;

5.  призовава ЕИБ да отдели по-голямо внимание на въздействието на своите дейности върху правата на човека и трудовите права, както и да разработи допълнително политиката си относно социалните стандарти, за да я превърне в политика за правата на човека в областта на банковата дейност; предлага, за тази цел, включването на показателите за правата на човека в нейните оценки на проектите;

6.  приветства факта, че количествените цели на ЕИБ за действия, свързани с климата, напредват успешно; предлага въвеждане на по-строги количествени критерии относно това, което се счита за действия в областта на климата, като например намаляване на праговете на емисии до 350 g CO2/kWh, така че само най-ефективните електроцентрали с изкопаеми горива да получат подкрепа; призовава ЕИБ да разработи амбициозни планове за действие съгласно новата си стратегия за климата, особено амбициозен график за постепенното преустановяване на всякаква подкрепа за изкопаемите горива, с цел укрепване на своята позиция като лидер в областта на климата;

7.  препоръчва кредитните операции да се съсредоточат върху по-малки по мащаб, независими от мрежата, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, в които участват граждани и общности, както и върху това принципът за поставяне на „енергийната ефективност на първо място“ да бъде интегриран във всички политики и дейности на ЕИБ;

8.  приветства ангажимента на ЕИБ да се справи с явлението принудително разселване на населението и да предприеме действия в държави, които са особено засегнати от миграционната криза, включващи засилване на хуманитарните действия и предоставяне на подкрепа за икономически растеж, изграждането на инфраструктура и създаването на работни места; в това отношение приветства инициативата на ЕИБ за реакция при кризи и устойчивост, която има за цел да увеличи размера на помощта за държавите от южното съседство на Европа и Балканите с 6 милиарда евро; призовава тази инициатива да доведе до истинска допълняемост по отношение на текущите дейности на ЕИБ в региона;

9.  призовава ЕИБ бързо да приложи пакета „Миграция за държавите от АКТБ“ и настоява, че финансираните проекти трябва да поставят като приоритет предотвратяването на принудителното разселване на населението в региона на Субсахарска Африка и да се концентрират върху него;

10.  призовава ЕИБ да продължи да подобрява своята комуникация с финансовите посредници, така че последните да могат по-добре да информират бенефициерите относно финансовите възможности на ЕИБ на тяхно разположение; приветства в това отношение неотдавна създадения механизъм, по силата на който институциите за предоставяне на финансова помощ, които използват средства на ЕИБ за финансиране на проект, трябва да изпратят писмо до бенефициера, в което изрично да посочат използването на финансирането на ЕИБ;

11.  приветства финансовата дейност на ЕИБ в областта на инфраструктурата и транспорта, тъй като тези проекти значително повишават потенциала на търговията и могат да имат ефект на ливъридж в интернационализацията на МСП, особено в региони с географски неблагоприятни условия;

12.  подчертава, че достъпът до финанси е едно от най-неотложните предизвикателства за МСП; подчертава необходимостта от стратегия на ЕИБ, която да направи възможен допълнителен и подобрен достъп до финансиране за МСП, включително чрез програми за улесняване на търговията и инициативи като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ и новите инструменти за финансиране на търговските дейности на европейски и латиноамерикански/карибски МСП; предлага установяването на по-проактивни изисквания по отношение на политиките в областта на МСП и микропредприятията за банки посредници, отпускащи средства от ЕИБ; предлага допълнителни подобрения на прозрачността по отношение на оценката на икономическото и социалното въздействие на заемите чрез посредник, отпускани от ЕИБ, на местно равнище; подчертава, че приносът на ЕИБ за програми, свързани с МСП в трети държави, които имат преференциални търговски режими с ЕС, следва да бъде насочен към тяхното интегриране в глобалните вериги за доставки, като същевременно, по-конкретно в източното и южното съседство на ЕС, тези програми на ЕИБ следва да са насочени към интеграцията на МСП в европейските вериги за създаване на стойност;

13.  приветства предложението на Комисията за създаване на план за външни инвестиции, който има за цел да се справи с първопричините за миграцията, като допринесе за осъществяването на целите за устойчиво развитие; в това отношение очаква ЕИБ да играе значителна роля, особено чрез предоставяне на допълнително финансиране на бенефициерите от частния сектор;

14.  призовава ЕИБ да продължи да укрепва механизмите за предоставяне на техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните органи преди одобрението на проектите, с цел подобряване на достъпността и включването на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобрени проекти;

15.  настоятелно призовава средствата от ЕИБ да бъдат насочени не само към МСП, но също към разумно развитие на инфраструктурата, тъй като липсата на такава в много държави партньори може да бъде сериозна пречка за растежа на търговията и за възможността на техните жители да купуват и продават стоки и услуги в рамките на ЕС;

16.  призовава за политически дебат с участието на Парламента относно предвижданото сътрудничество на ЕИБ с Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ); отбелязва със загриженост, че до момента управленските структури на АБИИ не предвиждат подходящо участие на акционерите в решенията за финансиране на проекти, както и че публично достъпната проектна документация не съдържа никакви подробности относно изпълнението на екологичните и социалните мерки, които АБИИ изисква от своите заемодатели; призовава ЕИБ да установи взаимодействия и евентуално да обедини ресурси с други банки за регионално развитие с цел да гарантира, че техните дейности не се намират в конкуренция; счита за важно ЕИБ да отстоява високи стандарти за прозрачност и социални и екологични резултати в рамките на своето сътрудничество с други банки за развитие като условие за участие на капитала; призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа на равно заплащане и на прозрачност на заплащането, както и принципа на равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата – кандидати;

17.  призовава ЕИБ да публикува подробна информация на своя уебсайт относно решения, свързани с избора на проекти за финансиране, като обръща специално внимание на причините за отхвърлянето на предложените проекти, резултата от вътрешните разследвания, избирането, наблюдението и оценката на нейните дейности и програми въз основа на ясни измерими показатели и използваните методи, както и констатациите от предварителните оценки на въздействието и последващите доклади за всеки финансиран проект;

18.  призовава ЕИБ, като вземе предвид недостатъчния капацитет за генериране на проекти в публичния и в частния сектор, както и по-ниския капацитет за вземане на заеми в някои държави членки, и с оглед на намаляването на недостига на инвестиции в ЕС, да обмисли подход, при който еднократните вноски от държавите членки за финансирани от ЕИБ проекти, независимо дали са направени от самата държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в сектора „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка, ще бъдат квалифицирани като еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Philippe Loiseau


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (15.11.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

(2016/2099(INI))

Докладчик по становище: Богуслав Либерадзки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че транспортният сектор, предвид на това, че повече от билион евро са инвестирани в него благодарение на подкрепата на ЕИБ от нейното създаване през 1958 г. насам, е секторът, в който ЕИБ извършва най-широка дейност;

Б.  като има предвид, че намаляването на емисиите в транспортния сектор представлява голямо предизвикателство и са необходими значителни намаления в емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (CO2) и в други съответни емисии от транспорта, за да може ЕС да постигне своите дългосрочни цели в областта на климата; като има предвид, че задръстванията и замърсяването на въздуха са сериозни проблеми за развитието на всички форми на мобилност и опазването на човешкото здраве;

В.  като има предвид, че през 2015 г. ЕИБ инвестира 14 милиарда евро в транспортни проекти, от които ще се възползват 338 милиона пътници годишно, и които ще спестят 65 милиона часа път годишно;

1.  приветства плана за преразглеждане на регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), обявен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, чиято цел е увеличаване на капацитета на Плана за инвестиции за Европа от 315 милиарда евро на 630 милиарда евро до 2022 г.; подчертава обаче, че това не следва да води до намаляване на добре функциониращите източници на финансиране на устойчива транспортна инфраструктура; вярва, по-специално, че ще бъде възстановено финансирането, премахнато от инструменти като Механизма за свързване на Европа в полза на ЕФСИ; подчертава значението на балансираното разпределение на средства между регионите и подчертава необходимостта от завършване на централната мрежа TEN-T до 2030 г.;

2.  счита, че тъй като към момента едва 8% от инвестициите на ЕФСИ са достигнали държавите от ЕС-13, настоящото функциониране на ЕФСИ противоречи на регламента на Фонда, в който се предвижда, че ЕФСИ следва да допринася за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза. освен това счита, че концентрацията на капитал в държавите от ЕС-15 и недостатъчните инвестиции в държавите от ЕС-13 увеличават социалните и икономическите различия между западните и източните региони на ЕС; отбелязва, че подобни различия стимулират изтичането на мозъци и емиграцията сред младите хора от по-бедните държави от ЕС към западните държави членки, което от своя страна оказва допълнителен натиск върху мрежите за социална сигурност на по-бедните държави; отбелязва освен това растящото недоволство в западните държави членки от промените в структурата на техния пазар на труда, причинени от имиграцията от по-бедните държави членки, което често подтиква правителствата в западните държави членки да приемат промени в своето социално законодателство, които са де факто дискриминационни по своя характер;

3.  насърчава ЕИБ да продължава да подкрепя устойчиви, безопасни, благоприятни за климата и иновативни транспортни решения, както и да продължава да насърчава достъпността за пътници с ограничена подвижност; подчертава, че предоставянето на достатъчно финансиране за проектите с европейска добавена стойност, включително трансграничните транспортни връзки и особено изоставените или демонтирани регионални трансгранични железопътни връзки, е приоритет на Съюза; подчертава необходимостта европейската инвестиционна политика да обърне по-голямо внимание на хоризонталните въпроси, особено по отношение на бъдещите транспортни средства и услуги, което ще изисква едновременното и съгласувано развитие на алтернативната енергия и телекомуникационните мрежи;

4.  призовава ЕИБ при финансирането на транспортни проекти да взема предвид и да търси взаимодействия с туризма с оглед на насърчаването на развитието и конкурентоспособността на туристическия сектор в ЕС;

5.  счита, че иновативната и ефективна икономика се нуждае от напреднала и висококачествена транспортна система и инфраструктура, и че те следва да бъдат сред приоритетите, като се постави специален акцент върху източния регион на ЕС, както и върху иновативните мултимодални инфраструктурни решения, като например къси мултимодални тунели, мостове или фериботи в рядко населени райони;

6.  подчертава разликата(1) между броя инвестиционни проекти, финансирани в западните и източните държави членки; с оглед на това подчертава значението на географския баланс при инвестициите с участието на ЕИБ и очаква ЕИБ и Комисията да предоставят подходяща техническа и административна помощ за подготовката на проекти в държави, където това е необходимо; подчертава важната роля на местните и регионалните органи в този процес;

7.  подкрепя Комисията в нейния опит да преразгледа действащия Финансов регламент; подкрепя, по-специално, разпоредбите на регламента, отнасящи се до използването на иновативни финансови инструменти като облигации за проект, при условие, че те не водят до социализация на загубите и приватизиране на печалбите;

8.  предупреждава за опасността от тенденцията, при която инвестиционни фондове, основани на публично-частни партньорства, заместват традиционните механизми за финансиране на ЕС и в контекста на ЕФСИ биват частично финансирани чрез средства, които преди това са били предназначени за други цели; отбелязва, че тъй като ЕФСИ досега не е успял да допринесе за икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС, структурните фондове на ЕС са все още основните средства, способни да обслужват целите на политиката на сближаване на ЕС;

9.  подчертава значението за борбата с изменението на климата на целите, определени от 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) по отношение на транспорта; подчертава, че следва да са налице финансовите средства, необходими за осъществяването на модален преход от автомобилен транспорт към железопътен транспорт, воден транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища; също така настоява, че следва да се обърне внимание на инвестициите в чиста енергия и модерни услуги за транспорта; предлага с оглед на това да се увеличи капацитетът на инструментите за финансиране, които са специализирани за тази цел, като Европейския механизъм за чист транспорт;

10.  подчертава, че инвестициите следва да се основават на свеждането до минимум на външните разходи, включително тези, причинени от изменението на климата, и намаляване по този начин на предизвикателствата пред обществените бюджети в бъдеще;

11.  призовава Комисията и ЕИБ да подкрепят инвестициите в устойчива градска мобилност, в идеалния случай на основата на устойчиви планове за градска мобилност, с подходящи критерии за намаляване на задръстванията, изменението на климата, замърсяването на въздуха, шума и пътните произшествия;

12.  отбелязва, че с цел намаляване на тежестта на изграждането и поддържането на инфраструктурата върху данъкоплатеца, както и тежестта върху публичните финанси като цяло, проектите за транспортна инфраструктура от вида на публично-частното партньорство следва в общия случай да се основават на принципа „ползвателят плаща“;

13.  отбелязва, че ЕИБ използва голям набор от финансови инструменти, като например заеми, гаранции, облигации за проекти и публично-частни партньорства, за да подкрепя публичните и частните инвестиции в транспорта; подчертава, че е важно да се координират различните видове финансиране на ЕС с цел да се гарантира, че целите на транспортната политика на ЕС са изпълнени в целия ЕС, като се има предвид, че не всички проекти са подходящи за финансиране от инструмент от вида на публично-частното партньорство;

14.  подчертава значението на оптимизирането на инвестиционните политики на Съюза чрез комбиниране на различните инструменти за подкрепа на инвестициите (ЕФСИ, европейски структурни и инвестиционни фондове, МСЕ, облигации за проект, различните фондове и т.н.); призовава за създаването на координационна структура между ЕИБ и Комисията с цел оптимизиране на съвместното използване на тези различни инструменти за всеки проект поотделно, така че заемите, субсидиите и гаранционните механизми да могат да бъдат смесвани за един и същ проект при най-добрите възможни условия;

15.  счита, че прозрачността и достъпът за гражданите до информация относно плановете и структурите за финансиране са от съществено значение за гарантирането на отзивчивост относно проектите и за тяхното приемане от страна на гражданите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

(1)

Независим доклад за оценка, изготвен от ЕИБ, със заглавие „Оценка на дейността на европейския фонд за стратегически инвестиции“ (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm).


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

7

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

NI

Steven Woolfe

2

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност