Procedura : 2016/2099(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0121/2017

Teksty złożone :

A8-0121/2017

Debaty :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.67

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0198

SPRAWOZDANIE     
PDF 670kWORD 89k
30.3.2017
PE 589.279v02-00 A8-0121/2017

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Komisja Budżetowa

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Budżetowej (*)
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2015 r. i sprawozdanie statystyczne za 2015 r. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając przeprowadzoną we wrześniu 2016 r. ocenę działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając operacyjny plan działań na lata 2016–2018 opublikowany na stronie internetowej EBI,

–  uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2015 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju,

–  uwzględniając art. 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dołączony do niego protokół nr 5 w sprawie statutu EBI,

–  uwzględniając upoważnienie do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich w latach 2014–2020 przyznane Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu przez Komisję,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. zatytułowany „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania (COM(2016)0024),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych(1),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (COM(2016)0597),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2016 r. zatytułowany „Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2016)0359),

–  uwzględniając dokument EBI z dnia 15 grudnia 2010 r zatytułowany „EIB Policy towards weakly regulated, non-transparent and uncooperative jurisdictions” [Polityka EBI wobec jurysdykcji nieprzejrzystych, niechętnych współpracy, niewystarczająco regulowanych] oraz dodatek z dnia 8 kwietnia 2014 r. do polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy,

–  uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament w dniu 4 października 2016 r. ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Unię Europejską,

–  uwzględniając orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego J.C. Junckera w dniu 14 września 2016 r. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,

–  uwzględniając pisma wysłane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do EBI w dniach 22 lutego 2016 r. i 22 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A8-0121/2017),

A.  mając na uwadze, że EBI uznawany jest za „finansowe ramię UE” oraz kluczową instytucję wspierającą inwestycje publiczne i prywatne w UE, a jednocześnie odgrywa on także ważną rolę poza UE, udzielając pożyczek na rzecz państw trzecich; mając na uwadze, że EBI nadal wzmacnia integrację europejską, a od początku kryzysu finansowego w 2008 r. jego rola stała się jeszcze bardziej istotna;

B.  mając na uwadze, że należy opracować zasady kompleksowej i właściwej rozliczalności parlamentarnej EBI;

C.  mając na uwadze, że w 2015 r. EBI utrzymał solidną rentowność, a jego roczna nadwyżka netto wyniosła 2,8 mld EUR;

D.  mając na uwadze, że EBI musi zachować wysoką zdolność kredytową i nadal ostrożnie prowadzić swoje operacje z uwzględnieniem nie tylko dużego wolumenu inwestycji i zwrotów z inwestycji, ale również skutków społecznych i ekonomicznych w różnych sektorach i regionach, a także wkładu swoich inwestycji w szerzej rozumiane dobro społeczne;

E.  mając na uwadze, że EBI powinien nadal dokładać wszelkich starań, aby rozszerzać działalność pożyczkową, zwłaszcza w regionach o niskim poziomie zdolności inwestycyjnych, a jednocześnie zmniejszać obciążenia administracyjne spoczywające na wnioskodawcach;

F.  mając na uwadze, że EBI jako instytucja odpowiedzialna za wdrożenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) powinien nadal dążyć przede wszystkim do zachowania wysokiej jakości portfela aktywów i osiągnięcia solidnych wyników finansowych, które przynoszą długoterminowe korzyści gospodarcze i dzięki którym powstają miejsca pracy wysokiej jakości;

G.  mając na uwadze, że EBI za pomocą wszystkich dostępnych mu instrumentów powinien przyczyniać się do eliminowania nierówności regionalnych, prowadząc doradztwo w zakresie opracowania nowych prywatnych projektów oraz finansowania rozsądnych i ostrożnych projektów inwestycyjnych, które nie kolidują z istniejącymi programami mającymi ten sam cel i nie zastępują ich, oraz projektów charakteryzujących się silnym naciskiem na kwestie dotyczące ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego; mając w szczególności na uwadze, że EBI powinien obmyślić dodatkowe sposoby wspierania rozwoju gospodarczego państw, które musiały wystąpić o program stabilizacji;

H.  mając na uwadze, że inwestycje EBI w rozsądne projekty mogą pomóc w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży przez wyposażenie młodych ludzi w niezbędny zestaw umiejętności, a także zapewnić dostęp do finansowania związanego z zatrudnianiem młodych ludzi;

I.  mając na uwadze, że podczas oceny i monitorowania wszystkich projektów specjalną uwagę trzeba poświęcić kryteriom z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, a zwłaszcza zmianie klimatu; mając na uwadze, że wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej jest istotne dla pełnego rozwoju i trwałego powodzenia Unii;

J.  mając na uwadze, że od chwili założenia EBI w 1958 r. dzięki jego wsparciu zainwestowano ponad bilion euro w sektor transportu – sektor, w którym EBI wykazuje największą aktywność;

K.  mając na uwadze, że zmniejszenie emisji w sektorze transportu stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań i że konieczne jest znaczne ograniczenie emisji NOx, CO2 i innych istotnych emisji pochodzących z transportu, jeśli UE ma osiągnąć swoje długofalowe cele klimatyczne; mając na uwadze, że zagęszczenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza to główne problemy napotykane w rozwoju wszelkich form mobilności oraz w ochronie zdrowia ludności;

L.  mając na uwadze, że w 2015 r. EBI zainwestował 14 mld EUR w projekty transportowe, na których skorzysta 338 mln pasażerów rocznie, oszczędzając 65 mln godzin podróży rocznie;

Inwestycje w UE

1.  podkreśla, że obecny kryzys znacznie osłabił wzrost gospodarki europejskiej, a jednym z głównych czynników jest spadek inwestycji w UE; zwraca uwagę, że spadek inwestycji publicznych i prywatnych w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem osiągnął alarmujący poziom, o czym świadczą dane Eurostatu wskazujące, że w latach 2007–2015 nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 65 % w Grecji i o 35 % w Portugalii; wyraża zaniepokojenie zakłóceniem równowagi makroekonomicznej i stopą bezrobocia, która utrzymuje się w niektórych państwach członkowskich na wysokim poziomie;

2.  podkreśla, że wzmocnienie konkurencyjności UE, wyższy wzrost gospodarczy i zatrudnienie zależą między innymi od zwiększenia inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie badań, innowacji, cyfryzacji, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz we wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i dla istniejących MŚP;

3.  zwraca uwagę na pilną potrzebę udziału EBI w zmniejszaniu luki inwestycyjnej w oparciu o solidne kryteria gospodarcze; wzywa EBI do skoncentrowania wysiłków na wydajniejszych i energooszczędniejszych inwestycjach, a także na przyciąganiu inwestycji prywatnych i umożliwianiu takich inwestycji; zwraca się do EBI, aby unikał dużych projektów infrastrukturalnych, które mogą wywierać poważny wpływ na środowisko i nie wykazują rzeczywistej wartości dodanej dla gospodarki i miejscowej ludności; wzywa EBI do zwiększenia pomocy technicznej, aby zapobiec niskiej zdolności tworzenia projektów i pomóc państwom członkowskim w określaniu projektów kwalifikujących się do finansowania;

4.  zauważa stabilność działalności pożyczkowej EBI w 2015 r. (77,5 mld EUR wobec 77 mld EUR w 2014 r.); wskazuje, że o ile kwota ta jest zgodna z założeniem przedstawionym w planie operacyjnym EBI na lata 2015–2017, obecna sytuacja powinna skłaniać bank do przyjęcia ambitniejszych celów oraz zwiększenia pożyczek podpisywanych przez EBI; przypomina, że EBI powinien odgrywać podstawową rolę we wdrażaniu strategii „Europa 2020” za pośrednictwem instrumentu „Horyzont 2020”;

5.  uważa, że EBI, jako „bank UE” uwzględniony w Traktatach i odnośnym dołączonym do nich protokole, a także zarządzany na ich podstawie, musi spełniać oczekiwania związane z tym szczególnym statusem, który pociąga za sobą określone uprawnienia i obowiązki; zauważa, że bank odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu stale rosnącej liczby instrumentów finansowych z wykorzystaniem środków budżetowych UE;

6.  odnotowuje dobrą wiadomość, że EBI udało się wywiązać z zobowiązania wobec swoich akcjonariuszy przewidującego inwestycje ogólne w wysokości co najmniej 180 mld EUR;

7.  wskazuje, że należy poważnie zastanowić się nad nowym podwyższeniem kapitału EBI, aby zagwarantować mu możliwości finansowania w przyszłości, a jednocześnie podkreśla znaczenie, jakie ma zapewnienie efektywnego i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami;

8.  uważa, że zintensyfikowanie działalności EBI w zakresie udzielania pożyczek można osiągnąć dzięki lepszej synergii z funduszami publicznymi, co z kolei pobudziłoby inwestycje publiczne i prywatne; podkreśla, że takiej intensyfikacji powinna towarzyszyć odpowiednia dywersyfikacja gamy produktów EBI, w tym częstsze i ostrożne pod względem fiskalnym korzystanie z formuł partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – przy zachowaniu równowagi korzyści publicznych i prywatnych – i innych innowacyjnych instrumentów, aby lepiej reagować na potrzeby gospodarki realnej i rynku; podkreśla, że należy podejmować takie działania, ale uznaje jednocześnie, że nowe produkty często wymagają dodatkowych narzędzi zarządzania, aby zagwarantować ich stabilność, oraz że należy zwrócić szczególną uwagę na strategiczne przeznaczanie środków finansowych i propagowanie celów polityki UE;

9.  odnotowuje, że w 2015 r. EBI przekazał 1,35 mld EUR na projekty inwestycyjne na terytorium Grecji; zauważa, że od początku kryzysu w 2008 r. EBI przeznaczył na inwestycje w Grecji ponad 12 mld EUR;

10.  wyraża zadowolenie, że w reakcji na kryzys EBI wyraźnie rozszerzył swoją działalność, w tym w państwach najbardziej dotkniętych kryzysem; apeluje do EBI o dalsze wspieranie państw UE objętych programami dostosowawczymi, aby przyczynić się do szybkiego ożywienia ich gospodarek i pobudzenia przechodzenia na zrównoważoną gospodarkę przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich stałej zgodności z kryteriami EBI w zakresie rozsądnych inwestycji; wskazuje, że wsparcie to powinno być udzielane w formie zarówno wsparcia finansowego, jak i budowania zdolności, aby pomóc w przygotowaniu projektów do przyjęcia inwestycji; podkreśla znaczenie rozwoju regionalnego oraz wzywa do pogłębionego dialogu i współpracy z organami regionalnymi i lokalnymi;

11.  zwraca uwagę na liczne apele do EBI o przyspieszenie i ułatwienie rozpowszechniania najlepszych praktyk w państwach członkowskich, w szczególności poprzez odpowiednie krajowe banki i instytucje prorozwojowe, które stanowią ważne narzędzie skoordynowanej reakcji UE na niski poziom inwestycji;

12.  oczekuje, że EBI będzie kontynuował współpracę z Komisją i państwami członkowskimi w celu rozwiązania kwestii braków systemowych, które uniemożliwiają niektórym regionom lub krajom czerpanie pełnych korzyści z działalności finansowej EBI;

13.  zauważa, że EBI wykorzystuje szeroki wachlarz instrumentów finansowych – takich jak pożyczki, gwarancje, obligacje projektowe i PPP – by wspierać publiczne i prywatne inwestycje w dziedzinie transportu; podkreśla, że dla osiągnięcia celów unijnej polityki transportowej w całej UE istotne jest, aby koordynować różne rodzaje finansowania unijnego, mając przy tym na uwadze, że nie wszystkie projekty nadają się do finansowania z instrumentów typu PPP;

14.  podkreśla, że EBI w sposób priorytetowy powinien traktować projekty oparte na innowacjach, które przynoszą jasno określoną europejską wartością dodaną; wskazuje na znaczenie, jakie ma finansowanie projektów, które maksymalizują oddziaływanie pod względem tworzenia miejsc pracy; wzywa EBI do przyspieszenia oceny projektów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na liczbę i jakość powstałych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy; apeluje do EBI o prowadzenie działalności zgodnie z zasadami rynkowymi, aby tworzyć równe warunki dla innych inwestorów;

15.  wzywa do finansowego wspierania rodzimych źródeł energii w celu przezwyciężenia znacznej zależności energetycznej Europy od zewnętrznych źródeł energii i w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw;

16.  wspiera Komisję w jej dążeniu do rewizji obowiązującego rozporządzenia finansowego; popiera w szczególności postanowienia rozporządzenia dotyczące wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe, pod warunkiem że nie oznaczają one uspołeczniania strat i prywatyzowania zysków;

17.  zwraca się do EBI o przedstawienie wszechstronnej oceny ewentualnego wpływu, jaki decyzja Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z UE może wywrzeć na jego status finansowy i działalność; podkreśla konieczność uwzględnienia przez EBI decyzji Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z UE przy angażowaniu się w długoterminowe zobowiązania; wzywa EBI do dalszego prowadzenia rozmów z rządem Zjednoczonego Królestwa, by zapewnić bardzo potrzebną pewność realizacji projektów w Zjednoczonym Królestwie, które obecnie otrzymują środki finansowe z EBI lub są w trakcie ubiegania się o nie; zachęca EBI do zbadania i nakreślenia różnych możliwości relacji, jakie EBI może nawiązać ze Zjednoczonym Królestwem po decyzji tego państwa o wyjściu z UE;

18.  zachęca grupę EBI, aby w pełni popierała stanowisko Komisji dotyczące agresywnych struktur unikania opodatkowania, i podkreśla, że obok gwarancji własnych EBI również przyznawanie funduszy publicznych zarządzanych przez EBI w ramach udzielonego mu mandatu podlega kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; w związku z tym wzywa EBI do zakończenia współpracy z pośrednikami, krajami i jurysdykcjami, które figurują w unijnym wykazie jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy; zauważa, że wszystkie projekty finansowane przez EBI, w tym projekty finansowane przez pośredników finansowych, są publikowane na stronie internetowej EBI; proponuje, aby EBI wzmocnił swoje zdolności w zakresie badań i analiz sektorowych;

19.  podkreśla, że ważnym priorytetem EBI powinno pozostać zwalczanie wszelkich form szkodliwych praktyk podatkowych; wzywa EBI, aby szybko zaczął stosować odpowiednie przepisy i normy unijne dotyczące unikania opodatkowania, rajów podatkowych i innych powiązanych kwestii, oraz aby wymagał od klientów przestrzegania tych przepisów; wyraża zaniepokojenie nieujawnianiem przez EBI informacji na temat ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, szczególnie wtedy, gdy finansowanie jest zapewniane przez fundusze private equity; nalega na EBI, aby przyjął proaktywne środki i wdrażał zintensyfikowane środki należytej staranności, jeżeli projekty EBI wykazują powiązania z jurysdykcjami, co do których istnieją zastrzeżenia w zakresie opodatkowania;

20.  podkreśla, że przed końcem 2017 r. oczekuje się publikacji unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy; wzywa w związku z tym EBI, by poddał przeglądowi i wzmocnił własną politykę wobec jurysdykcji nieprzejrzystych i niechętnych współpracy w najszybszym możliwym terminie po sporządzeniu unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy;

21.  wzywa EBI, by nadal udoskonalał swoje praktyki w zakresie przejrzystości na wszystkich szczeblach instytucji; zachęca EBI, aby upewniał się, że zarówno finansowanie bezpośrednie, jak i finansowanie przez pośredników finansowych obejmuje dane z podziałem na poszczególne kraje; wzywa EBI, by podjął działania zgodnie z zaleceniami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz apeluje o zwiększenie niezależności działającego w EBI mechanizmu składania skarg;

22.  wzywa EBI do dalszej poprawy komunikacji z pośrednikami finansowymi, tak aby mogli oni lepiej informować beneficjentów o dostępnych możliwościach finansowania przez EBI; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem niedawno ustanowiony mechanizm, w ramach którego instytucje kredytowe wykorzystujące środki EBI na finansowanie projektu muszą wysłać do beneficjenta pismo wyraźnie informujące o korzystaniu z finansowania EBI;

23.  uważa, że przejrzystość oraz dostęp obywateli do informacji na temat planów i struktur finansowania są kluczowe, jeśli projekty mają się spotkać z reakcją i akceptacją ze strony obywateli;

Wspieranie MŚP

24.  zdecydowanie popiera to, że EBI kładzie nacisk na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którym w 2015 r. przyznano 37 % z nowo udzielonych pożyczek (28,4 mld EUR); ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki operacjom EBI udało się stworzyć i utrzymać 4,1 mln miejsc pracy w europejskich MŚP i spółkach o średniej kapitalizacji (wzrost o 13 % w porównaniu z 2014 r.); przypomina, że MŚP są podstawą gospodarki europejskiej, gdyż zapewniają 85 % wszystkich nowo powstających miejsc pracy, i udzielanie im wsparcia musi pozostać podstawowym celem banku; podkreśla, że EBI jest jedną z instytucji pomagających zmniejszyć lukę finansową, z którą borykają się MŚP;

25.  pochwala rolę EBI w rozwoju lokalnego sektora prywatnego; wskazuje, że wsparcie mikrofinansowe EBI przyniosło szczególnie korzystne rezultaty, ponieważ dzięki udzieleniu mikrokredytów w kwocie zaledwie 184 mln EUR utrzymano 230 500 miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, podczas gdy udzielenie prawie 3 mld EUR kredytów MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji przyniosło znacznie gorsze rezultaty, pozwalając na utrzymanie jedynie 531 880 miejsc pracy; wskazuje, że wskaźnik dźwigni instrumentów inwestycyjnych w ramach mikrofinansowania był również znacznie wyższy od wskaźnika funduszy private equity; wskazuje, że mikrokredyty znacznie lepiej uwzględniają aspekt płci, tworząc dwa razy więcej miejsc pracy dla kobiet niż dla mężczyzn; zwraca się do EBI, aby przeznaczył więcej zasobów na mikrofinanse; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uznały ten sukces, zwiększając środki w budżecie przeznaczone na mikrokredyty w ramach upoważnienia UE do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich; wyraża ubolewanie, że EBI nie wsparł żadnej instytucji mikrofinansowej poza regionem AKP, i domaga się udzielenia podobnego wsparcia mikrofinansowego wszystkim innym krajom rozwijającym się, które EBI obejmuje swoją działalnością;

26.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnich latach EBI położył większy nacisk na wspieranie MŚP; wyraża zaniepokojenie faktem, że przy podziale funduszy z EBI faworyzowane mogą być większe przedsiębiorstwa z uwagi na koncentrowanie się na liczbie utrzymanych miejsc pracy (w tym tych wcześniej istniejących bez ryzyka zwolnień); apeluje o to, aby celem działalności finansowej EBI oraz przedmiotem jego sprawozdawczości było nie tylko utrzymanie miejsc pracy, ale także ich tworzenie, przy poszanowaniu norm MOP;

27.  apeluje do EBI, by wymagał od przedsiębiorstw uczestniczących w projektach współfinansowanych przez EBI przestrzegania zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie płacy, zatrudnienia i pracy; wzywa EBI, by podejmując decyzje o finansowaniu projektów, uwzględniał środki przyjęte przez kandydujące przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

28.  przypomina o konieczności wspierania projektów lokalnych MŚP, ukierunkowanych na trwałe i długofalowe inwestycje oferujące zatrudnienie w dziedzinie innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i efektywności energetycznej;

29.  uważa, że z uwagi na strategiczną rolę małych i średnich przedsiębiorstw EBI powinien również obmyślić strategię, jak zwiększyć ich finansowanie w państwach o niekorzystnym środowisku gospodarczym i bankowym; jest przekonany, że szczególną uwagę należy też zwrócić na konkurencyjne i prężne bardzo małe przedsiębiorstwa, które potrzebują finansowania, mikroprzedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorców, którzy zapewniają 30 % miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE i są bardziej podatni na wstrząsy gospodarcze niż większe firmy; uważa, że strategia ta powinna obejmować wzmocnienie zdolności administracyjnych i doradczych z myślą o udzielaniu informacji i wsparcia technicznego MŚP w zakresie rozwoju i ubiegania się o środki finansowe; uważa, że w zakresie dostępu do finansowania EBI może położyć większy nacisk na eliminację potencjalnego niedopasowania poziomu płynności mikroprzedsiębiorstw za pomocą instrumentów i produktów finansowych, takich jak instrumenty i gwarancje mikrofinansowe;

30.  z zadowoleniem przyjmuje działania EBI w zakresie finansowania infrastruktury i transportu, ponieważ projekty te znacząco zwiększają potencjał handlowy i mogą mieć efekt dźwigni w internacjonalizacji MŚP, zwłaszcza w regionach o niekorzystnych warunkach geograficznych;

31.  jest zdania, że EBI powinien szczególnie zadbać o to, aby sieć pośredników finansowych, którą stworzył, pozostała godna zaufania i była w stanie skutecznie finansować dynamiczne i konkurencyjne MŚP, zgodnie z polityką UE; wzywa EBI do ściślejszej współpracy z regionalnymi instytucjami publicznymi w celu optymalizacji możliwości finansowania MŚP; podkreśla potrzebę dopasowania programów inwestycyjnych do projektów realizowanych na małą skalę, aby zapewnić w nich udział MŚP;

32.  zaznacza, że dostęp do finansowania jest dla MŚP jednym z najbardziej palących wyzwań; podkreśla, że potrzebna jest strategia EBI umożliwiająca kontynuację i poprawę dostępu MŚP do finansowania, w tym poprzez programy i inicjatywy na rzecz ułatwień w handlu, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress i nowe instrumenty finansowania działalności handlowej MŚP w Europie oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; sugeruje ustanowienie bardziej proaktywnych wymogów w zakresie polityki dotyczącej MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw dla banków pośredniczących, które wypłacają środki EBI; proponuje dalsze zwiększanie przejrzystości w ocenie lokalnego wpływu gospodarczego i społecznego pożyczek udzielanych przez EBI przy pomocy pośredników; podkreśla, że wkład EBI w programy dotyczące MŚP w państwach trzecich, które mają preferencyjny system handlu z UE, powinien zostać ukierunkowany na ich włączenie do globalnych łańcuchów dostaw, natomiast w samych krajach wschodniego i południowego sąsiedztwa tego rodzaju programy EBI powinny być zorientowane na włączenie MŚP do europejskich łańcuchów wartości;

33.  nalega, aby środki EBI nie były kierowane wyłącznie do MŚP, lecz by przeznaczać je także na rozsądny rozwój infrastruktury, gdyż jej brak w wielu krajach partnerskich może stanowić poważną przeszkodę dla wzrostu handlu i zdolności ich obywateli do kupowania i sprzedawania towarów i usług w UE;

EFIS

34.  z zadowoleniem przyjmuje początek działań EFIS – przepisy regulujące jego działalność weszły w życie w lipcu 2015 r.; podkreśla, że powodzenie programu zależy od jego szybkiego i pełnego wdrożenia;

35.  szczególnie podkreśla fakt, że w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania całkowita wartość inwestycji związanych z zatwierdzeniami EFIS wynosi 168,8 mld EUR, co stanowi 54 % pierwotnej wartości docelowej (315 mld EUR), a liczby te nadal rosną; zwraca uwagę na fakt, że dotychczas zatwierdzono 450 transakcji w 28 państwach członkowskich; zachęca EBI, by podejmował dalsze działania w celu zapewnienia dodatkowości w wyborze projektów w ramach EFIS oraz dołożył starań w celu poprawy zasięgu geograficznego projektów i ich wkładu w zrównoważony i inteligentny wzrost;

Innowacje i konkurencyjność

36.  z zadowoleniem przyjmuje wyraźny wzrost pożyczek udzielanych przez EBI na innowacyjne projekty, których wartość wyniosła w 2015 r. 18,7 mld EUR w porównaniu z niespełna 10 mld EUR w 2008 r., oraz uważa, że wartość tę należy jeszcze zwiększyć; wzywa EBI do kontynuacji tych działań oraz skoncentrowania się na rozwoju technologii przyszłościowych takich jak: efektywny energetycznie transport, robotyka, biogospodarka, gospodarka cyfrowa i nowe metody leczenia w celu poprawy jakości życia; uważa, że skupienie się na InnovFin i FinTech przyciągnie projekty charakteryzujące się wartością dodaną w państwach członkowskich; uważa, że EBI może zwiększyć wsparcie przeznaczane na innowacje dzięki ukierunkowanym inwestycjom w kształcenie i szkolenia, a także przedsiębiorstwa typu start-up i rozwijające się przedsiębiorstwa, w szczególności w mniej rozwiniętych regionach;

37.  wzywa EBI, aby przy finansowaniu projektów transportowych uwzględniał turystykę i dążył do synergii z turystyką w celu promowania rozwoju i konkurencyjności w unijnym sektorze turystycznym;

38.  jest zdania, że innowacyjna i efektywna gospodarka potrzebuje wysokiej jakości zaawansowanego systemu transportu i infrastruktury transportowej, i że powinien to być jeden z priorytetów, ze szczególnym naciskiem na wschodni region UE i na innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury multimodalnej, takie jak krótkie multimodalne tunele, mosty czy promy na obszarach o słabym zaludnieniu;

39.  wzywa EBI do nasilenia działań służących rozwojowi pomocy technicznej za pośrednictwem centrum doradztwa, aby upowszechniać najlepsze praktyki w zakresie zarządzania;

Zwalczanie bezrobocia młodzieży

40.  podkreśla, że EBI powinien rozszerzyć program „Umiejętności i miejsca pracy – inwestowanie w młodzież” i nadal inwestować w edukację i kapitał ludzki, aby wyposażyć młodych ludzi w niezbędny zestaw umiejętności, które dadzą im dostęp do finansowania związanego z zatrudnieniem młodych osób w MŚP i spółkach o średniej kapitalizacji;

41.  uważa, że EBI powinien opracować metody łagodzenia warunków, jakie muszą spełniać firmy-beneficjenci w regionach, gdzie bezrobocie młodzieży przekracza 25 %, tak aby pobudzić przedsiębiorczość młodzieży i wspierać tworzenie przedsiębiorstw, bez podważania rentowności projektów;

42.  przypomina, że inwestycje EBI w rozsądne projekty inwestycyjne mogą sprzyjać włączeniu społecznemu, szczególnie w państwach członkowskich o wysokiej stopie bezrobocia i niskim wskaźniku produktywności; wzywa EBI do dalszego rozwoju programu planowania strategicznego, aby poradzić sobie z wysokim poziomem bezrobocia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnich latach stale rośnie wsparcie EBI dla projektów dotyczących budownictwa socjalnego oraz zachęca EBI, by nadal zwiększał inwestycje w projekty budownictwa socjalnego;

43.  podkreśla, że Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności powinna koncentrować się na wysokiej jakości projektach, oraz podkreśla ważną rolę, jaką ma odgrywać EBI w proponowanym przez UE Planie inwestycji zewnętrznych poprzez budowanie odporniejszej gospodarki zwalczającej podstawowe przyczyny ubóstwa; podkreśla znaczenie inicjatyw EBI, które koncentrują się głównie na ludziach młodych i kobietach, przyczyniają się do inwestycji w ważne społecznie sektory, takie jak woda, zdrowie i edukacja, lub zwiększają wsparcie dla przedsiębiorczości i sektora prywatnego;

Działania w dziedzinie klimatu

44.  zauważa, że w 2015 r. po konsultacjach społecznych EBI opublikował oficjalną strategię działań w dziedzinie klimatu ukierunkowaną na pomoc we wdrożeniu porozumienia paryskiego w państwach członkowskich oraz na szczeblu międzynarodowym; przypomina o potrzebie wdrożenia strategii EBI w dziedzinie klimatu przyjętej w 2015 r. i apeluje o sporządzanie konkretnych sprawozdań z wdrożenia działań ujętych w tej strategii;

45.  apeluje do EBI o większe zaangażowanie w walkę ze zmianą klimatu, której to dziedziny dotyczyło 27 % projektów zatwierdzonych w 2015 r. na łączną kwotę inwestycji 20,6 mld EUR, co stanowi najwyższą dotychczas roczną kwotę zainwestowaną przez EBI w tym obszarze; choć na klimat i środowisko ukierunkowane było niemal 50 % projektów zatwierdzonych przez EBI w 2015 r., ponownie wskazuje na znaczenie, jakie ma przechodzenie z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej zgodnie z podjętym przez Unię Europejską w marcu 2015 r. zobowiązaniem do obniżenia emisji dwutlenku węgla o co najmniej 40 % do 2030 r.; zwraca uwagę, jak ważne jest wsparcie finansowe rodzimych źródeł energii dla przezwyciężenia znacznej zależności Europy od zewnętrznych źródeł energii i dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw;

46.  zachęca EBI, aby nadal wspierał rozwiązania w zakresie zrównoważonego, bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i innowacyjnego transportu oraz nadal promował dostępność dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się; podkreśla, że priorytetem Unii jest zapewnienie wystarczających środków na projekty posiadające europejską wartość dodaną, w tym transgraniczne połączenia transportowe, a w szczególności nieużywane lub zdemontowane transgraniczne regionalne połączenia kolejowe; podkreśla, że konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w ramach europejskiej polityki inwestycyjnej na kwestie horyzontalne, w szczególności w odniesieniu do przyszłych środków transportu i usług, które będą wymagały jednoczesnego i spójnego rozwoju alternatywnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych;

47.  podkreśla znaczenie, jakie w walce ze zmianą klimatu mają cele w zakresie transportu ustanowione przez COP 21; podkreśla, że należy udostępnić środki finansowe, aby doprowadzić do przejścia z transportu drogowego na kolejowy oraz morski i rzeczny; nalega również na zwrócenie uwagi na inwestycje w czystą energię i nowoczesne usługi dla transportu; w tym kontekście proponuje, aby zwiększyć możliwości stosowania instrumentów finansowania przeznaczonych do tego celu, takich jak Europejski program ekologicznego transportu (ECTF);

48.  podkreśla, że podstawą inwestycji powinna być minimalizacja kosztów zewnętrznych, w tym kosztów spowodowanych zmianą klimatu, a tym samym ograniczanie wyzwań dla budżetów publicznych w przyszłości;

49.  wzywa Komisję i EBI do wspierania inwestycji na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, najlepiej opartych na planach dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej z odpowiednimi kryteriami odnoszącymi się do zmniejszania zagęszczenia ruchu, zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, hałasu i liczby wypadków drogowych;

50.  zauważa, że w celu zmniejszenia obciążenia podatników i ogólnie finansów publicznych w związku z budową i utrzymaniem infrastruktury projekty w formie PPP dotyczące infrastruktury transportowej powinny generalnie opierać się na zasadzie „użytkownik płaci”;

51.  zaleca skoncentrowanie działalności pożyczkowej na mniejszych, pozasieciowych, zdecentralizowanych projektach dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w których biorą udział obywatele i społeczności, a także uwzględnianie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” we wszystkich strategiach i operacjach EBI;

Upoważnienie do udzielania pożyczek państwom trzecim

52.  przypomina, że polityka zewnętrzna EBI, w szczególności regionalne techniczne wytyczne operacyjne, powinna być spójna z celami polityki zewnętrznej UE określonymi w art. 21 TUE i w europejskiej karcie praw podstawowych;

53.  podkreśla z mocą konieczność zachowania spójności i usprawnienia wszystkich instrumentów finansowych związanych z działaniami zewnętrznymi UE, w tym Inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności, przyszłego zewnętrznego planu inwestycyjnego UE i przeglądu upoważnienia zewnętrznego EBI; oczekuje w szczególności, że zaktualizowane regionalne techniczne wytyczne operacyjne lub wszelkie równoważne dokumenty mające na celu powiązanie celów UE z działaniami zewnętrznymi EBI będą bardziej szczegółowe niż dotychczas;

54.  oczekuje, że w ramach przeglądu zewnętrznego mandatu oba organy władzy budżetowej uzgodnią ambitny poziom przydziału dla regionu wschodniego sąsiedztwa, zważywszy, że pułap we wschodnim sąsiedztwie zostanie osiągnięty w połowie 2017 r. i EBI może nie być w stanie w dalszym ciągu udzielać pożyczek w regionie przez cały okres upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich;

55.  podkreśla, że działania EBI powinny przyczyniać się do realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, i w tym celu wzywa EBI, by rozwijał swoją zdolność oceny projektów pod kątem ich wpływu na cele tego programu, w tym skutków społecznych oraz dotyczących płci, środowiska i klimatu; wyraża zadowolenie z prowadzonych obecnie w EBI prac nad stworzeniem strategii na rzecz równości płci, z przyjęcia w grudniu 2015 r. strategii EBI dotyczącej upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich w dziedzinie klimatu oraz zobowiązania do zwiększenia do 2020 r. odsetka projektów związanych z klimatem do 35 % inwestycji EBI w krajach rozwijających się; podkreśla konieczność prowadzenia rzetelnych konsultacji dotyczących projektów, w tym poprzez stosowanie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody w odniesieniu do społeczności tubylczych, na które te projekty wywierają wpływ, w przypadku inwestycji związanych z gruntami lub zasobami naturalnymi;

56.  z zadowoleniem przyjmuje działania EBI na rzecz rozwoju podejmowane na mocy umowy z Kotonu, a także upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na lata 2014–2020, które zapewnia gwarancję UE obejmującą zewnętrzne operacje EBI na maksymalną kwotę 30 mld EUR; podkreśla konieczność przestrzegania zobowiązań wynikających z traktatów unijnych (w tym art. 21 TUE i art. 208 TFUE), strategicznych ram i planu działania UE w zakresie praw człowieka, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasad skuteczności rozwoju (w tym dodatkowości, zaangażowania krajów otrzymujących pomoc, dostosowania do strategii rozwojowych krajów otrzymujących pomoc oraz przejrzystości w wyborze projektów); zwraca również uwagę na sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16 z 2014 r., w którym Trybunał zwrócił się do Komisji o zapewnienie udokumentowanej oceny wartości dodanej wynikającej z dotacji UE, jeśli chodzi o osiągnięcie celów UE w zakresie rozwoju;

57.  nalega na EBI, by usprawnił oceny skutków ex ante i ex post swoich projektów realizowanych poza UE, aby zapewnić ich pomyślne wdrożenie, tworzenie przez nie rzeczywistej wartości dodanej oraz ich pełną zgodność z celami zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczności lokalnych;

58.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie przejrzystości i rozliczalności wynikające z zastosowania ram pomiaru wyników EBI; domaga się, by niezależni eksperci dokonali ponownej oceny losowo wybranej próby z prawie 400 zakończonych projektów, które przeszły ocenę w ramach pomiaru wyników; apeluje o to, aby wyniki tej oceny ex post zostały przekazane Parlamentowi;

59.  przypomina, że aby zapewnić wysoki poziom przejrzystości, w przypadku innych pośredników finansowych, z których usług korzysta EBI (przede wszystkim banków komercyjnych, ale również instytucji mikrofinansowych i spółdzielni), bank musi zadbać o stosowanie do pożyczek udzielanych przez pośredników takich samych wymogów przejrzystości jak do pozostałych pożyczek;

60.  wyraża ubolewanie, że w sprawozdaniu EBI dotyczącym jego działań poza granicami UE całkowicie pominięto kwestię wolumenu i liczby zagrożonych kredytów EBI; apeluje o to, aby EBI dostarczał Parlamentowi roczny przegląd odroczonych płatności i strat poniesionych w ramach finansowania zrównoważonego rozwoju przez EBI; apeluje o to, aby informacje te zostały uporządkowane według rodzaju finansowania i regionu;

61.  wzywa do politycznej debaty z udziałem Parlamentu na temat planowanej współpracy EBI z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB); z zaniepokojeniem zauważa, że dotychczasowe struktury zarządzania AIIB nie przewidują odpowiedniego zaangażowania akcjonariuszy w decyzje o finansowaniu projektów i że w publicznie dostępnej dokumentacji projektowej brakuje informacji na temat przestrzegania norm środowiskowych i społecznych, których AIIB wymaga od swoich kredytodawców; wzywa EIB do stworzenia synergii i ewentualnego łączenia zasobów z innymi regionalnymi bankami rozwoju w celu zagwarantowania, że ich działania ze sobą nie konkurują; uważa, że jest ważne, aby podczas współpracy z innymi bankami rozwoju EBI propagował wysokie normy przejrzystości oraz wyników społecznych i środowiskowych jako warunek jakiegokolwiek zaangażowania kapitału; apeluje do EBI o zagwarantowanie, że od przedsiębiorstw uczestniczących w projektach współfinansowanych przez EBI będzie wymagane przestrzeganie zasady równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; ponadto podkreśla, że podejmując decyzje o finansowaniu projektów, EBI powinien uwzględniać środki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsięwzięte przez kandydujące przedsiębiorstwa;

62.  z aprobatą przyjmuje fakt, że Rada Europejska zatwierdziła inicjatywę EBI dotyczącą szybkiego uruchomienia dodatkowego finansowania w celu wsparcia trwałego wzrostu gospodarczego i spójności społecznej w krajach południowego sąsiedztwa i krajach Bałkanów Zachodnich; przypomina, że instrument pomocy technicznej, jakim dysponuje EBI, stanowi istotne uzupełnienie zatwierdzonego finansowania, szczególnie w państwach ubogich; wzywa EBI, aby inwestując w państwach trzecich, uwzględniał warunki lokalne; nalega na EBI, aby zwiększył przejrzystość informacji na temat rzeczywistych beneficjentów i ostatecznych beneficjentów środków finansowych, szczególnie wtedy, gdy finansowanie jest zapewniane przez fundusze private equity; uważa, że dobór pośredników finansowych powinien być bardziej rygorystyczny;

63.  wzywa EBI, aby inwestując w państwach trzecich, uwzględniał warunki lokalne; przypomina, że inwestycje w państwach trzecich nie mogą opierać się wyłącznie na podejściu zakładającym maksymalizację zysków, ale powinny także dążyć do zapewnienia długoterminowego trwałego wzrostu gospodarczego, któremu przewodzi sektor prywatny, oraz zmniejszania ubóstwa przez tworzenie miejsc pracy i zwiększony dostęp do zasobów produkcyjnych; uważa, że dobór pośredników finansowych powinien być w tym zakresie bardziej rygorystyczny;

64.  zauważa, że inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności krajów południowego sąsiedztwa i krajów Bałkanów Zachodnich powinna być postrzegana jako uzupełnienie nowej inicjatywy Komisji, której celem jest stworzenie planu inwestycji zewnętrznych;

65.  podkreśla konieczność wyraźniejszego ukazania zainteresowanym stronom, szczególnie spoza Unii Europejskiej, zaangażowania banku w finansowanie projektów, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla uświadomienia obywatelom danego kraju, że mają prawo do odwołania i składania skarg w biurze ds. mechanizmu rozpatrywania skarg i u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

66.  apeluje do EBI, aby skoncentrował się szczególnie na krajach rozwijających się, przede wszystkim tych, które cierpią na skutek konfliktów i skrajnego ubóstwa, oraz wzywa EBI, by dalej aktywnie wspierał zrównoważony rozwój w krajach rozwijających się; wzywa EBI, by współpracował z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) przy finansowaniu długoterminowych inwestycji na rzecz rozwoju gospodarczego; wyraża zadowolenie, że dotacje UE coraz częściej łączy się z pożyczkami EBI w celu osiągnięcia lepszych wyników projektów realizowanych w krajach rozwijających się;

67.  odnotowuje wyniki prowadzonego przez Komisję śródokresowego przeglądu upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich; podkreśla, że EBI działa na mocy mandatu dotyczącego rozwoju i powinien kierować się zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju; wzywa Komisję do dopilnowania, aby projekty finansowane przez EBI były zgodne ze strategiami politycznymi UE i kierowały się europejskim interesem, oraz podkreśla, że EBI jako finansowe ramię UE powinien pracować zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ;

68.  odnotowuje pozytywny fakt, że w niektórych regionach wolumen środków przydzielonych w połowie okresu stanowi wysoki odsetek pułapu regionalnego; postrzega to jako wskazówkę, że możliwe, a zarazem pożądane jest bardziej precyzyjne ukierunkowanie na priorytety Unii, aby lepiej wychodzić naprzeciw celom polityki zewnętrznej, na przykład w odpowiedzi na kryzys migracyjny;

69.  apeluje do Komisji o ustanowienie ram sprawozdawczości rocznej EBI dotyczącej jego operacji poza UE w odniesieniu do zgodności z ogólnymi zasadami rządzącymi działaniami zewnętrznymi Unii; popiera wniosek z przeglądu śródokresowego, że regionalne techniczne wytyczne operacyjne EBI należy zaktualizować w ścisłej współpracy z ESDZ, tak aby lepiej odzwierciedlały uwzględnienie przez EBI priorytetów Unii; wzywa Komisję, aby wykorzystała tę aktualizację do określenia podstaw sprawozdawczości EBI dotyczącej zgodności z art. 21 TUE; uważa, że fakultatywną dodatkową kwotę dla EBI należy uruchomić jedynie wtedy, gdy osiągnięte zostaną postępy w zakresie tej sprawozdawczości;

70.  wzywa EBI do poświęcenia większej uwagi wpływowi jego operacji na prawa człowieka i prawa pracownicze oraz do dalszego rozwijania jego polityki w zakresie standardów społecznych w kierunku polityki w dziedzinie praw człowieka w obszarze bankowości; sugeruje w związku z tym, aby oceny projektów uwzględniały punkty odniesienia dotyczące praw człowieka;

Kryzys uchodźczy i migracja na terytorium UE

71.  zwraca się do EBI, by kontynuował działania, które pozwolą uporać się z napływem migrantów i uchodźców, polegające na finansowaniu projektów pomocy nadzwyczajnej w krajach docelowych i tranzytowych oraz – gdzie to możliwe – podejmowaniu długoterminowych zobowiązań mających na celu tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego w krajach pochodzenia;

72.  zwraca się do EBI o kontynuację pożyczek na projekty budowy mieszkań socjalnych, aby poradzić sobie z napływem dużej liczby uchodźców do państw członkowskich UE, zwłaszcza Grecji i Włoch;

73.  podkreśla konieczność zapewnienia przez EBI wyższego poziomu przejrzystości i rozliczalności; podkreśla, że EBI co roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu trzy różne sprawozdania z działalności, oraz że prezes i pracownicy EBI regularnie uczestniczą w posiedzeniach na wniosek Parlamentu Europejskiego i jego poszczególnych komisji; sądzi jednak, że nadal istnieją możliwości poprawy, jeśli chodzi o większy nadzór parlamentarny nad działalnością EBI; ponawia w związku z tym apel o podpisanie międzyinstytucjonalnego porozumienia między EBI i Parlamentem w sprawie wymiany informacji, przewidującego możliwość kierowania przez posłów pytań na piśmie do prezesa EBI;

74.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie EBI do przeciwdziałania zjawisku przymusowej migracji oraz prowadzenia działań w krajach szczególnie dotkniętych kryzysem migracyjnym, w tym do nasilenia działań humanitarnych i wspierania wzrostu gospodarczego, budowy infrastruktury i tworzenia miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje z związku z tym inicjatywę EBI na rzecz reagowania kryzysowego i odporności, mającą na celu zwiększenie o 6 mld EUR kwoty pomocy dla krajów z południowego sąsiedztwa Europy oraz dla Bałkanów; wzywa do zapewnienia rzeczywistej dodatkowości tej inicjatywy w stosunku do obecnych działań EBI w tym regionie;

75.  wzywa EBI do szybkiego wdrożenia pakietu migracyjnego dla krajów AKP i podkreśla, że finansowane projekty muszą się skupiać przede wszystkim na zapobieganiu przymusowej migracji w Afryce subsaharyjskiej;

76.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący sporządzenia europejskiego planu inwestycji zewnętrznych, którego celem jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji poprzez wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju; w związku z tym oczekuje, że EBI odegra znaczącą rolę, w szczególności poprzez zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie beneficjentów z sektora prywatnego;

77.  wzywa EBI do wdrożenia rygorystycznych kryteriów dotyczących konfliktu interesów, nadużyć i korupcji w celu zabezpieczenia interesu publicznego;

78.  wzywa EBI do zwiększenia udziału rządów krajowych oraz organów regionalnych i lokalnych; zachęca EBI do ułatwienia wymiany najlepszych praktyk i wzmocnienia zaangażowania biur krajowych EBI;

79.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, EBI oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0200.


OPINIA Komisji Budżetowej (*) (11.11.2016)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uważa, że EBI, jako „bank UE” uwzględniony w Traktatach i odnośnym dołączonym do nich protokole, a także zarządzany na ich podstawie, musi spełniać oczekiwania związane z tym szczególnym statusem, który pociąga za sobą określone uprawnienia i obowiązki; zauważa, że bank odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu stale rosnącej liczby instrumentów finansowych w ramach skutecznego wykorzystania środków budżetowych UE;

2.  zwraca uwagę na liczne apele do EBI o przyspieszenie i ułatwienie rozpowszechniania najlepszych praktyk w państwach członkowskich, w szczególności poprzez odpowiednie krajowe banki i instytucje prorozwojowe, które stanowią istotne narzędzie skoordynowanej reakcji UE na niski poziom inwestycji;

3.  przypomina o porozumieniu(1) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozstrzygnięcia kwestii traktowania dywidend Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy okazji kolejnej rewizji zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii lub, najpóźniej, przy okazji sprawozdania śródokresowego z realizacji celów w nim określonych, które Komisja ma przedstawić do dnia 31 grudnia 2016 r.;

4.  uważa, że informacje na temat instrumentów finansowych udostępniane obecnie obywatelom i władzy budżetowej można udoskonalić pod względem kompletności, terminowości i możliwości wykorzystania przy podejmowaniu uzasadnionych decyzji dotyczących przydziału środków budżetowych, przyszłych zasad finansowych UE i przyszłych ram finansowych UE; oczekuje, że EBI będzie aktywnie przyczyniać się do zachowania czytelności budżetu UE, biorąc pod uwagę, jaką wyjątkową wiedzą fachową dysponuje i jaką szczególną pozycję zajmuje; uważa, że szczególnie konieczne jest stworzenie „kanałów informacyjnych” prowadzących do organów administracji regionalnej i lokalnej, aby mogły one otrzymywać na czas wyższej jakości informacje na temat możliwości finansowania; zwraca się do EBI o opracowanie polityki przejrzystości przy należytym uwzględnieniu decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

5.  uważa, że rola EBI po wejściu w życie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych została znacznie wzmocniona i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje propozycję przedłużenia EFIS ponad pierwotnie przewidziany okres;

6.  oczekuje, że EBI będzie kontynuował współpracę z Komisją i państwami członkowskimi w celu rozwiązania kwestii braków systemowych, które uniemożliwiają niektórym regionom lub krajom czerpanie pełnych korzyści z działalności finansowej EBI;

7.  nalega na konieczność spójności i usprawnienia wszystkich instrumentów finansowych związanych z działaniami zewnętrznymi UE, w tym inicjatywy EBI „Resilience” („Odporność”), przyszłego zewnętrznego planu inwestycyjnego UE i przeglądu upoważnienia zewnętrznego EBI; oczekuje w szczególności, że zaktualizowane regionalne techniczne wytyczne operacyjne lub wszelkie równoważne dokumenty mające na celu powiązanie celów UE z działaniami zewnętrznymi EBI będą bardziej szczegółowe niż dotychczas;

8.  oczekuje, że w ramach przeglądu zewnętrznego mandatu oba organy władzy budżetowej uzgodnią ambitny poziom przydziału dla regionu wschodniego sąsiedztwa, mając na względzie, że pułap we wschodnim sąsiedztwie zostanie osiągnięty w połowie 2017 r. i EBI może nie być w stanie w dalszym ciągu udzielać pożyczek w regionie przez cały okres upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich;

9.  apeluje do EBI o ustanowienie nowej, odpowiedzialnej polityki podatkowej oraz o transpozycję wymogów w zakresie dobrego zarządzania do umów ze wszystkimi wybranymi pośrednikami finansowymi zgodnie ze strategią zewnętrzną na rzecz efektywnego opodatkowania; oczekuje, że przyszły plan działania EBI w zakresie podatków doprowadzi do poprawy jakości informacji na temat beneficjentów ostatecznych i do zapobieżenia transakcjom z pośrednikami finansowymi, którzy mają złą reputację ze względu na brak przejrzystości, nadużycia finansowe lub korupcję bądź są zarejestrowani w pozaterytorialnych centrach finansowych lub rajach podatkowych;

10.  wzywa EBI do szybkiej oceny i zastosowania przepisów dyrektywy UE przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania, przyjętej przez Radę w dniu 12 lipca 2016 r., oraz zmienionej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, przyjętej przez Radę w dniu 25 maja 2016 r.;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew

(1)

Zawarte w załączniku do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 562/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (Dz.U. L 156 z 24.5.2014, s. 1).


OPINIA Komisji Rozwoju (10.11.2016)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernd Lucke

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla, że działania EBI powinny przyczyniać się do realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, i w tym celu wzywa EBI, by rozwijał swoją zdolność oceny projektów pod kątem ich wpływu na cele tego programu, w tym skutków społecznych oraz dotyczących płci, środowiska i klimatu; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone obecnie w EBI prace nad stworzeniem strategii na rzecz równości płci oraz wyraża zadowolenie, że EBI przyjął w grudniu 2015 r. strategię w zakresie upoważnienia do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich w dziedzinie klimatu oraz zobowiązanie do zwiększenia do 2020 r. odsetka projektów związanych z klimatem do 35% inwestycji EBI w krajach rozwijających się; podkreśla konieczność prowadzania rzetelnych konsultacji dotyczących projektów, w tym poprzez stosowanie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody w odniesieniu do danych społeczności tubylczych w przypadku inwestycji opartych na ziemi lub zasobach naturalnych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje działania EBI na rzecz rozwoju podejmowane na mocy umowy z Kotonu, a także upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich na lata 2014–2020, które zapewnia gwarancję UE obejmującą zewnętrzne operacje EBI na maksymalną kwotę 30 mld EUR; podkreśla konieczność przestrzegania zobowiązań wynikających z traktatów unijnych (w tym art. 21 TUE i art. 208 TFUE), strategicznych ram i planu działania UE w zakresie praw człowieka, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasad skuteczności rozwoju (w tym dodatkowości, zaangażowania krajów otrzymujących pomoc, dostosowania do strategii rozwojowych krajów otrzymujących pomoc oraz przejrzystości w wyborze projektów); zwraca również uwagę na sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16 z 2014 r., w którym Trybunał zwrócił się do Komisji o zapewnienie udokumentowanej oceny wartości dodanej wynikającej z dotacji UE, jeśli chodzi o osiągnięcie celów UE w zakresie rozwoju;

3.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie przejrzystości i rozliczalności wynikające z zastosowania ram pomiaru wyników EBI; domaga się, by niezależni eksperci dokonali ponownej oceny losowo wybranej próby z prawie 400 zakończonych projektów, które przeszły ocenę w ramach pomiaru wyników; apeluje o to, aby wyniki tej oceny ex-post zostały przekazane Parlamentowi;

4.   jest zaniepokojony, że wiele instrumentów private equity używanych przez EBI jako pośrednicy finansowi znajduje się w krajach podejrzewanych o to, że są rajami podatkowymi lub jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę transakcji; popiera strategię zewnętrzną Komisji na rzecz efektywnego opodatkowania z 2016 r. dotyczącą zgodności z międzynarodowymi standardami przejrzystości podatkowej (w tym wspierania międzynarodowej sprawozdawczości w podziale na kraje); apeluje do EBI o intensyfikację działań w zakresie due diligence, tak by poprawić jakość informacji o beneficjentach ostatecznych oraz skuteczniej zapobiegać transakcjom z pośrednikami finansowymi, którzy w przeszłości dopuszczali się uchybień w zakresie przejrzystości, nadużyć finansowych, korupcji, przestępczości zorganizowanej lub prania pieniędzy bądź spowodowali powstanie szkodliwych skutków społecznych i środowiskowych; wzywa EBI, by zadbał o skuteczne środki przeciwdziałające uchylaniu się od opodatkowania oraz by zrewidował swoją politykę wobec jurysdykcji niechętnych współpracy;

5.  przypomina, że aby zapewnić wysoki poziom przejrzystości, w przypadku innych pośredników finansowych EBI (przede wszystkim banków komercyjnych, ale również instytucji mikrofinansowych i spółdzielni) bank musi zapewnić stosowanie tych samych wymagań przejrzystości do pożyczek udzielanych przez pośredników co do pozostałych pożyczek;

6.  pochwala rolę EBI w rozwoju lokalnego sektora prywatnego; zwraca uwagę, że wsparcie mikrofinansowe EBI przyniosło szczególnie korzystne rezultaty, ponieważ dzięki udzieleniu mikrokredytów w kwocie zaledwie 184 mln EUR utrzymano 230 500 miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, podczas gdy udzielenie prawie 3 mld EUR kredytów MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji przyniosło znacznie gorsze rezultaty, pozwalając na utrzymanie jedynie 531 880 miejsc pracy; zwraca uwagę, że wskaźnik dźwigni instrumentów inwestycyjnych w ramach mikrofinansowania był również znacząco wyższy od wskaźnika funduszy private equity; zwraca uwagę na to, że mikrokredyty znacznie lepiej uwzględniają aspekt płci, tworząc dwa razy więcej miejsc pracy dla kobiet niż dla mężczyzn; apeluje o to, aby EBI przeznaczył więcej zasobów na mikrofinanse; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uznały ten sukces, zwiększając środki w budżecie przeznaczone dla mikrokredytów w ramach upoważnienia UE do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich; wyraża ubolewanie, że EBI nie wsparł żadnej instytucji mikrofinansowej poza regionem AKP, i zwraca się z prośbą o udzielenie podobnego wsparcia mikrofinansowego wszystkim innym krajom rozwijającym się, które EBI obejmuje swoją działalnością;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ostatnich latach EBI położył większy nacisk na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; wyraża zaniepokojenie faktem, że przy podziale funduszy z EBI faworyzowane mogą być większe przedsiębiorstwa z uwagi na koncentrowanie się na liczbie utrzymanych miejsc pracy (w tym tych wcześniej istniejących bez ryzyka zwolnień); apeluje o to, aby celem działalności finansowej EBI oraz przedmiotem jego sprawozdawczości było nie tylko utrzymanie miejsc pracy, ale także ich tworzenie, przy poszanowaniu norm MOP;

8.  apeluje do EBI, by wymagał od przedsiębiorstw uczestniczących w projektach współfinansowanych przez EBI przestrzegania zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie płacy, zatrudnienia i pracy; wzywa EBI, by podejmując decyzje o finansowaniu projektów, uwzględniał środki przyjęte przez kandydujące przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

9.  podkreśla konieczność wyraźniejszego ukazania zainteresowanym stronom, szczególnie pozaunijnym, zaangażowania banku w finansowanie projektów, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla obywateli danego kraju, aby wiedzieli, że mają prawo do odwołania i składania skarg w biurze ds. mechanizmu rozpatrywania skarg i u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

10.  wzywa EBI do zapewnienia, aby wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zaangażowane w jego transakcje ujawniały informacje dotyczące własności rzeczywistej wszelkich struktur prawnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z przedsiębiorstwem, w tym powiernictw, fundacji i kont bankowych;

11.  przypomina, że EBI nie powinien wykorzystywać głównie międzynarodowego prywatnego sektora finansowego do przekazywania funduszy rozwojowych lokalnym i rodzimym firmom prywatnym; uważa, że sprawdzanie pośredników finansowych zarówno ex ante, jak i ex post pochłonęłoby zbyt wiele zasobów, a niekoniecznie wywołałoby pozytywne skutki, oraz że mogłoby to uszczuplić zasoby przeznaczane na bezpośrednie wspieranie lokalnego sektora prywatnego i publicznego zgodnie z logiką rozwojową polegającą na mobilizacji krajowych zasobów i zdolności;

12.  przypomina o konieczności wspierania projektów lokalnych MŚP, ukierunkowanych na trwałe i długofalowe inwestycje, oferujące zatrudnienie w dziedzinie innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej i efektywności energetycznej;

13.  wyraża ubolewanie, że w sprawozdaniu EBI dotyczącym jego działań poza granicami UE pominięto kwestię wolumenu i liczby zagrożonych kredytów EBI; apeluje o to, aby EBI dostarczył Parlamentowi roczny przegląd odroczonych płatności i strat poniesionych w ramach finansowania zrównoważonego rozwoju przez EBI; apeluje o to, aby informacje te zostały uporządkowane według rodzaju finansowania i regionu;

14.  podkreśla, że Inicjatywa EBI na rzecz budowania odporności powinna koncentrować się na wysokiej jakości projektach, oraz podkreśla, jak istotną rolę pełni EBI w proponowanym przez UE Planie inwestycji zewnętrznych poprzez budowanie odporniejszej gospodarki zwalczającej podstawowe przyczyny ubóstwa; podkreśla znaczenie inicjatyw EBI, które koncentrują się głównie na ludziach młodych i kobietach, przyczyniają się do inwestycji w ważne społecznie sektory, takie jak woda, zdrowie i edukacja, lub zwiększają wsparcie dla przedsiębiorczości i sektora prywatnego;

15.  apeluje do EBI, aby skoncentrował się szczególnie na państwach rozwijających się, przede wszystkim tych zmagających się z konfliktami i skrajnym ubóstwem, oraz wzywa EBI, by dalej aktywnie wspierał zrównoważony rozwój w państwach rozwijających się; wzywa EBI, by współpracował z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) przy finansowaniu długoterminowych inwestycji na rzecz rozwoju gospodarczego; wyraża zadowolenie, że dotacje UE coraz częściej łączy się z kredytami EBI w celu osiągnięcia lepszych wyników w projektach realizowanych w państwach rozwijających się.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

8.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Nicolas Bay, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Raymond Finch, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Bernd Lucke, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (24.11.2016)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Yannick Jadot

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odnotowuje wyniki prowadzonego przez Komisję przeglądu śródokresowego upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich; podkreśla, że EBI działa na mocy mandatu dotyczącego rozwoju i powinien kierować się zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju; wzywa Komisję do dopilnowania, aby projekty finansowane przez EBI były zgodne ze strategiami politycznymi UE i kierowały się europejskim interesem, oraz podkreśla, że EBI jako finansowe ramię UE powinien pracować zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ;

2.  odnotowuje pozytywny fakt, że w niektórych regionach część środków przydzielonych na etapie przeglądu śródokresowego stanowi wysoki odsetek pułapu regionalnego; postrzega to jako wskazówkę, że możliwe, a zarazem pożądane jest bardziej precyzyjne ukierunkowanie na priorytety Unii w celu lepszego reagowania na cele polityki zewnętrznej, na przykład w odpowiedzi na kryzys migracyjny;

3.  apeluje do Komisji o ustanowienie ram sprawozdawczości rocznej EBI dotyczącej jego operacji poza UE w odniesieniu do zgodności z ogólnymi zasadami rządzącymi działaniami zewnętrznymi Unii; popiera wniosek z przeglądu śródokresowego, że regionalne techniczne wytyczne operacyjne EBI należy zaktualizować w ścisłej współpracy z ESDZ, tak aby lepiej odzwierciedlały uwzględnienie przez EBI do priorytetów Unii; wzywa Komisję, aby wykorzystała tę aktualizację do określenia podstaw sprawozdawczości EBI dotyczącej zgodności z art. 21 TUE; uważa, że fakultatywną dodatkową kwotę dla EBI należy uruchomić jedynie wtedy, gdy osiągnięte zostaną postępy w zakresie tej sprawozdawczości;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wszelkie dalsze inicjatywy EBI mające na celu zwiększenie przejrzystości oraz zagwarantowanie szczegółowych i stałych konsultacji z zainteresowanymi stronami, gdyż istotne jest, aby środki finansowe zapewniane przez rządy państw członkowskich UE podlegały najwyższym standardom w zakresie skuteczności i rozliczalności; wzywa EBI do poprawy dostępu do informacji nie tylko dla Parlamentu Europejskiego i innych instytucji, lecz również dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o system udzielania zamówień i podwykonawstwa oraz dane finansowe dotyczące projektów finansowanych przez EBI;

5.  wzywa EBI do poświęcenia większej uwagi wpływowi jego operacji na prawa człowieka i prawa pracownicze oraz do dalszego rozwijania jego polityki w zakresie standardów społecznych w kierunku polityki w dziedzinie praw człowieka w obszarze bankowości; sugeruje w związku z tym, aby oceny projektów uwzględniały punkty odniesienia dotyczące praw człowieka;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że cele ilościowe EBI dotyczące działań związanych z klimatem znajdują się na dobrej drodze; sugeruje wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kryteriów jakościowych odnośnie do tego, co zalicza się do działań na rzecz klimatu, np. obniżenie wartości progowych emisji do 350 g CO2/kWh, aby wsparcie otrzymywały jedynie najwydajniejsze elektrownie opalane paliwem kopalnym; wzywa EBI do przygotowania ambitnych planów działania w ramach jego nowej strategii klimatycznej w celu wzmocnienia jego wiodącej pozycji w obszarze klimatu, zwłaszcza ambitnego harmonogramu w zakresie stopniowego wycofywania wszelkiego wsparcia dla paliw kopalnych;

7.  zaleca skoncentrowanie działalności pożyczkowej na mniejszych, pozasieciowych, zdecentralizowanych projektach dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, w których biorą udział obywatele i społeczności, a także uwzględnianie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” we wszystkich strategiach i operacjach EBI;

8.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie EBI w przeciwdziałanie przymusowej migracji oraz w prowadzenie działań w krajach szczególnie dotkniętych kryzysem migracyjnym, zwłaszcza we wzmocnienie działań humanitarnych, wspieranie wzrostu gospodarczego, budowę infrastruktury i tworzenie miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje z związku z tym inicjatywę EBI na rzecz reagowania kryzysowego i odporności, mającą na celu zwiększenie o 6 mld EUR kwoty pomocy dla krajów z południowego sąsiedztwa Europy oraz dla Bałkanów; wzywa do zapewnienia rzeczywistej dodatkowości tej inicjatywy w stosunku do obecnych działań EBI w tym regionie;

9.  wzywa EBI do szybkiego wdrożenia pakietu migracyjnego dla krajów AKP i podkreśla, że finansowane projekty powinny się skupiać przede wszystkim na zapobieganiu przymusowej migracji w Afryce subsaharyjskiej;

10.  wzywa EBI do dalszej poprawy komunikacji z pośrednikami finansowymi, tak aby mogli oni lepiej informować beneficjentów o dostępnych możliwościach finansowania przez EBI; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem niedawno ustanowiony mechanizm, w ramach którego instytucje kredytowe wykorzystujące środki EBI na finansowanie projektu muszą wysłać do beneficjenta pismo wyraźnie informujące o korzystaniu z finansowania EBI;

11.  z zadowoleniem przyjmuje działania EBI w zakresie finansowania infrastruktury i transportu, ponieważ projekty te znacząco zwiększają potencjał handlowy i mogą mieć efekt dźwigni w internacjonalizacji MŚP, zwłaszcza w regionach o niekorzystnych warunkach geograficznych;

12.  zaznacza, że dostęp do finansowania jest dla MŚP jednym z najbardziej palących wyzwań; podkreśla, że potrzebna jest strategia EBI umożliwiająca kontynuację i poprawę dostępu MŚP do finansowania, w tym poprzez programy i inicjatywy na rzecz ułatwień w handlu, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress i nowe instrumenty finansowania działalności handlowej MŚP w Europie oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; sugeruje ustanowienie bardziej proaktywnych wymogów w zakresie polityki dotyczącej MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw dla banków pośredniczących, które wypłacają środki EBI; proponuje dalsze zwiększanie przejrzystości w ocenie lokalnego wpływu gospodarczego i społecznego pożyczek udzielanych przez EBI przy pomocy pośredników; podkreśla, że wkład EBI w programy dotyczące MŚP w państwach trzecich, które mają preferencyjny system handlu z UE, powinien zostać ukierunkowany na ich włączenie do globalnych łańcuchów dostaw, natomiast w samych krajach wschodniego i południowego sąsiedztwa tego rodzaju programy EBI powinny być zorientowane na włączenie MŚP do europejskich łańcuchów wartości;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący opracowania europejskiego planu inwestycji zewnętrznych, którego celem jest wyeliminowanie pierwotnych przyczyn migracji poprzez wkład w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju; w tym względzie oczekuje, że EBI odegra znaczącą rolę, w szczególności poprzez zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie beneficjentów z sektora prywatnego;

14.  apeluje do EBI o dalsze intensyfikowanie mechanizmu pomocy technicznej i doradztwa finansowego dla władz lokalnych i regionalnych na etapie poprzedzającym zatwierdzenie projektów, by ułatwić dostęp i zaangażować wszystkie państwa członkowskie, a zwłaszcza te, w których odsetek zatwierdzanych projektów jest niższy;

15.  nalega, aby środki EBI nie były skierowane wyłącznie do MŚP, lecz także przeznaczone na rozsądny rozwój infrastruktury, gdyż jej brak w wielu krajach partnerskich może stanowić poważną przeszkodę dla wzrostu handlu i zdolności ich obywateli do kupowania i sprzedawania towarów i usług w UE;

16.  wzywa do politycznej debaty z udziałem Parlamentu na temat planowanej współpracy EBI z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB); z zaniepokojeniem zauważa, że dotychczasowe struktury zarządzania AIIB nie przewidują odpowiedniego zaangażowania akcjonariuszy w decyzje o finansowaniu projektów i że w publicznie dostępnej dokumentacji projektowej brakuje informacji na temat przestrzegania norm środowiskowych i społecznych, których AIIB wymaga od swoich kredytodawców; wzywa EIB do stworzenia synergii i ewentualnego łączenia zasobów z innymi regionalnymi bankami rozwoju w celu zagwarantowania, że ich działania ze sobą nie konkurują; uważa, że jest ważne, aby podczas współpracy z innymi bankami rozwoju EBI propagował wysokie normy przejrzystości oraz wyników społecznych i środowiskowych jako warunek jakiegokolwiek zaangażowania kapitału; apeluje do EBI o zagwarantowanie, że od przedsiębiorstw uczestniczących w projektach współfinansowanych przez EBI będzie wymagane przestrzeganie zasady równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; ponadto podkreśla, że podejmując decyzje o finansowaniu projektów, EBI powinien uwzględniać środki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsięwzięte przez kandydujące przedsiębiorstwa;

17.  zwraca się do EBI, by publikował na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje o decyzjach w sprawie wyboru finansowanych projektów, a zwłaszcza o powodach odrzucenia przedstawionych projektów, wynikach dochodzeń wewnętrznych, selekcji, nadzorze i ocenie działań i programów, z wykorzystaniem zrozumiałych i mierzalnych wskaźników, a także o metodologii i wynikach oceny ex ante i ex post każdego z finansowanych projektów;

18.  apeluje do EBI, by uwzględniając braki zdolności przygotowywania projektów w sektorze publicznym i prywatnym oraz ograniczoną zdolność kredytową w niektórych państwach członkowskich, a także pamiętając o celu, jakim jest zmniejszenie deficytu inwestycji w Unii, rozważył możliwość uznania jednorazowych wkładów państw członkowskich przeznaczanych na projekty finansowane przez EBI, a dokonanych przez państwo członkowskie lub krajowe banki rozwoju sklasyfikowane w sektorze instytucji rządowych lub działające w imieniu państwa członkowskiego, za działania jednorazowe w rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady (WE) 1466/97 i art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 1467/97.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (15.11.2016)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(2016/2099(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogusław Liberadzki

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że dzięki wsparciu EBI od chwili jego założenia w 1958 r. zainwestowano ponad bilion euro w sektor transportu, co oznacza, że EBI wykazuje największą aktywność właśnie w tej dziedzinie;

B.  mając na uwadze, że zmniejszenie emisji w sektorze transportu stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań i że konieczne jest znaczne ograniczenie emisji NOx, CO2 i innych istotnych emisji pochodzących z transportu, jeśli UE ma osiągnąć swoje długofalowe cele w zakresie klimatu; mając na uwadze, że zagęszczenie ruchu i zanieczyszczenie powietrza to największe problemy napotykane w rozwoju wszelkich form mobilności oraz w ochronie zdrowia ludności;

C.  mając na uwadze, że w 2015 r. EBI zainwestował 14 mld EUR w projekty transportowe, na których skorzysta 338 mln pasażerów rocznie, oszczędzając 65 mln godzin podróży rocznie;

1.   z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez przewodniczącego Komisji Junckera plan przeglądu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, dotyczący zwiększenia zdolności planu inwestycyjnego dla Europy z 315 mld EUR do 630 mld EUR do roku 2022; podkreśla jednak, że nie powinno to prowadzić do ograniczeń w sprawnie działających źródłach finansowania zrównoważonej infrastruktury transportowej; w szczególności spodziewa się, że zostaną przywrócone fundusze zabrane z takich instrumentów jak instrument „Łącząc Europę” na rzecz EFIS; zwraca uwagę na znaczenie zrównoważonego rozdziału funduszy między regionami i podkreśla konieczność ukończenia do 2030 r. sieci bazowej TEN-T;

2.  uważa, że skoro do tej pory jedynie 8 % inwestycji EFIS dotarło do państw UE-13, obecne funkcjonowanie EFIS jest sprzeczne z rozporządzeniem w sprawie funduszu, w którym stwierdza się, że EFIS powinien przyczyniać się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii; uważa ponadto, że koncentracja kapitału w państwach UE-15 i niedostateczne uwzględnianie państw UE-13 zwiększa dysproporcje społeczne i gospodarcze między zachodnimi i wschodnimi regionami UE; zauważa, że takie dysproporcje sprzyjają drenażowi mózgów i emigracji ludzi młodych z biedniejszych państw członkowskich do zachodnich państw członkowskich, co z kolei dodatkowo obciąża sieci bezpieczeństwa socjalnego tych pierwszych krajów; ponadto zauważa rosnące niezadowolenie w zachodnich państwach członkowskich w związku ze zmianami zachodzącymi w ich strukturach rynku pracy spowodowanymi imigracją z biedniejszych państw członkowskich, co często skłania rządy tych pierwszych krajów do przyjmowania zmian w ustawodawstwie socjalnym, które mają de facto charakter dyskryminacyjny;

3.   apeluje do EBI o dalsze wspieranie rozwiązań w zakresie zrównoważonego, bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i innowacyjnego transportu oraz dalsze promowanie dostępności dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się; podkreśla, że priorytetem Unii jest zapewnienie wystarczających środków na projekty posiadające europejską wartość dodaną, w tym transgraniczne połączenia transportowe, a w szczególności nieużywane lub zdemontowane transgraniczne regionalne połączenia kolejowe; podkreśla, że konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi w ramach europejskiej polityki inwestycyjnej na kwestie horyzontalne, w szczególności w odniesieniu do przyszłych środków transportu i usług, które będą wymagały jednoczesnego i spójnego rozwoju alternatywnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych;

4.  wzywa EBI do uwzględniania turystyki i dążenia do synergii z turystyką przy finansowaniu projektów transportowych w celu promowania rozwoju i konkurencyjności w unijnym sektorze turystycznym;

5.  jest zdania, że innowacyjna i efektywna gospodarka potrzebuje wysokiej jakości zaawansowanego systemu i infrastruktury transportowej i że powinien to być jeden z priorytetów, ze szczególnym naciskiem na wschodni region UE i na innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury multimodalnej, takie jak krótkie tunele, mosty czy promy multimodalne na obszarach o słabym zaludnieniu;

6.  zwraca uwagę na dysproporcję(1) między liczbą projektów inwestycyjnych finansowanych w zachodnich i wschodnich państwach członkowskich; podkreśla w związku z tym znaczenie równowagi geograficznej w inwestycjach z udziałem EBI i oczekuje od EBI i Komisji udzielenia odpowiedniego wsparcia technicznego i administracyjnego przy przygotowywaniu projektów w krajach, które tego potrzebują; kładzie nacisk na ważną rolę władz lokalnych i regionalnych w tym procesie;

7.  wspiera Komisję w jej dążeniu do rewizji obowiązującego rozporządzenia finansowego; popiera w szczególności postanowienia rozporządzenia dotyczące wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe, pod warunkiem że nie oznaczają one uspołeczniania strat i prywatyzowania zysków;

8.  ostrzega przed tendencją, zgodnie z którą fundusze inwestycyjne oparte na partnerstwach publiczno-prywatnych (PPP) zastępują tradycyjne unijne mechanizmy finansowania i w kontekście EFIS są częściowo finansowane ze środków, które były wcześniej przeznaczone na inne cele; zauważa, że skoro do tej pory EFIS nie był w stanie przyczynić się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE, fundusze strukturalne UE są nadal głównymi funduszami, które mogą służyć celom unijnej polityki spójności;

9.  kładzie nacisk na znaczenie, jakie w walce ze zmianami klimatu mają cele w zakresie transportu ustanowione przez COP 21; podkreśla, że należy udostępnić środki finansowe, aby doprowadzić do przejścia z transportu drogowego na kolejowy oraz morski i rzeczny; nalega również na zwrócenie uwagi na inwestycje w czystą energię i nowoczesne usługi dla transportu; w tym kontekście proponuje, aby zwiększyć możliwości stosowania instrumentów finansowania przeznaczonych do tego celu, takich jak Europejski program ekologicznego transportu (ECTF);

10.  podkreśla, że inwestycje powinny opierać się na minimalizacji kosztów zewnętrznych, w tym kosztów spowodowanych zmianą klimatu, a tym samym na ograniczaniu przyszłych wyzwań dla budżetów publicznych;

11.  wzywa Komisję i EBI do wspierania inwestycji na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, najlepiej opartych na planach dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej z odpowiednimi kryteriami odnoszącymi się do zmniejszania zagęszczenia ruchu, zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, hałasu i liczby wypadków drogowych;

12.  zauważa, że w celu zmniejszenia obciążenia dla podatników i finansów publicznych w ogóle w związku z budową i utrzymaniem infrastruktury projekty dotyczące infrastruktury transportowej w rodzaju PPP powinny generalnie opierać się na zasadzie „użytkownik płaci”;

13.  zauważa, że EBI wykorzystuje szeroki wachlarz instrumentów finansowych – takich jak pożyczki, gwarancje, obligacje projektowe i PPP – by wspierać publiczne i prywatne inwestycje w dziedzinie transportu; podkreśla, że dla realizacji celów wspólnej polityki transportowej w całej UE istotne jest, aby koordynować różne rodzaje finansowania unijnego, mając przy tym na uwadze, że nie wszystkie projekty nadają się do finansowania z instrumentów typu PPP;

14.  podkreśla znaczenie optymalizacji polityki inwestycyjnej Unii przez połączenie poszczególnych narzędzi wspierania inwestycji (EFIS, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument „Łącząc Europę”, obligacje projektowe, poszczególne fundusze itp.); apeluje o wdrożenie struktury koordynacji między EBI a Komisją Europejską w celu optymalizacji wspólnego korzystania z różnych instrumentów w poszczególnych projektach, aby umożliwić łączenie w ramach jednego projektu – z zachowaniem najlepszych warunków – pożyczek, dotacji i instrumentu gwarancyjnego.

15.  uważa, że przejrzystość oraz dostęp obywateli do informacji na temat planów i struktur finansowania są kluczowe, jeśli projekty mają się spotkać z reakcją i akceptacją ze strony obywateli.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

(1)

Niezależne sprawozdanie oceniające EBI „Evaluation of the functioning of the European Fund for Strategic Investments” („Ocena funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych”) (http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm).


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

37

+

ECR

Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

7

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

EFDD

David Coburn

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

NI

Steven Woolfe

2

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności