RAPORT referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  30.3.2017 - (2016/2099(INI))

  Comisia pentru afaceri economice și monetare
  Raportor: Georgios Kyrtsos
  Raportoare pentru aviz (*):
  Eider Gardiazabal Rubial, Comisia pentru bugete
  (*)  Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2016/2099(INI)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0121/2017
  Texte depuse :
  A8-0121/2017
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  (2016/2099(INI))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Raportul de activitate al Băncii Europene de Investiții pentru 2015,

  –  având în vedere Raportul financiar pe 2015 și Raportul statistic pe 2015 ale Băncii Europene de Investiții,

  –  având în vedere evaluarea funcționării Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), realizată de Banca Europeană de Investiții în septembrie 2016,

  –  având în vedere Planul operațional al băncii 2016-2018, publicat pe site-ul de web al BEI,

  –  având în vedere Raportul privind sustenabilitatea al Băncii Europene de Investiții pentru 2015,

  –  având în vedere articolele 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Protocolul nr. 5 privind statutul BEI,

  –  având în vedere mandatul de acordare a împrumuturilor externe 2014-2020 atribuit de Comisie pentru operațiunile Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii Europene,

  –  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, intitulată „Un Plan de investiții pentru Europa” (COM(2014)0903),

  –  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2016 privind o strategie externă pentru impozitarea eficace (COM(2016)0024),

  –  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice[1],

  –  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597),

  –  având în vedere Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI)[2],

  –  având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iunie 2016, intitulată „Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare” (COM(2016)0359),

  –  având în vedere „Politica BEI față de jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante” din 15 decembrie 2010 și addendumul la „Politica JNC” din 8 aprilie 2014,

  –  având în vedere aprobarea de către Parlament, la 4 octombrie 2016, a ratificării Acordului de la Paris de către Uniunea Europeană,

  –  având în vedere discursul privind starea Uniunii pronunțat de dl Juncker, Președintele Comisiei Europene, la 14 septembrie 2016, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg,

  –  având în vedere scrisorile trimise de Ombudsmanul European către BEI la 22 februarie 2016 și 22 iulie 2016,

  –  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

  –  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru transport și turism (A8-0121/2017),

  A.  întrucât BEI este considerată a fi „brațul financiar al UE” și o instituție esențială pentru sprijinirea investițiilor publice și private în interiorul UE și, în același timp, joacă un rol important și în afara UE, prin inițiativele sale de acordare a împrumuturilor externe; întrucât BEI continuă să consolideze integrarea europeană, rolul său dovedindu-se a fi și mai important de la începutul crizei financiare, în 2008;

  B.  întrucât ar trebui dezvoltată o responsabilitate parlamentară globală și adecvată în privința BEI;

  C.  întrucât BEI și-a menținut în 2015 nivelul ridicat de rentabilitate, înregistrând un excedent anual de 2,8 miliarde EUR;

  D.  întrucât BEI trebuie să își asigure în continuare o puternică capacitate de credit și să rămână selectivă în privința operațiunilor sale, ținând seama nu numai de amploarea volumelor și a randamentului investițiilor sale, ci și de efectele sociale și economice ale acestora în diverse sectoare și regiuni, precum și de contribuția investițiilor sale la binele social mai larg;

  E.  întrucât BEI ar trebui să continue să își consolideze eforturile pentru a-și extinde în mod eficace activitățile de împrumut, în special în regiunile cu un nivel scăzut al capacității de investiții, reducând în același timp sarcinile administrative pentru solicitanți;

  F.  întrucât BEI, în calitate de instituție responsabilă de punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), ar trebui să urmărească în continuare, ca principale priorități, să aibă un portofoliu de active de înaltă calitate și rezultate financiare solide, cu beneficii economice pe termen lung, care generează locuri de muncă de calitate;

  G.  întrucât BEI ar trebui, prin intermediul tuturor instrumentelor sale disponibile, să contribuie la reducerea inegalităților regionale prin consiliere cu privire la dezvoltarea unor proiecte private noi și prin finanțarea unor proiecte de investiții solide și prudente și a acelor proiecte care au o dimensiune solidă de mediu, socială și de guvernanță corporativă (ESG); întrucât, în special, BEI ar trebui să elaboreze noi modalități de sprijinire a dezvoltării economice a țărilor care au trebuit să pună în aplicare un program de stabilizare;

  H.  întrucât investițiile BEI în proiecte solide pot contribui la abordarea problemei șomajului în rândul tinerilor permițându-le acestora să achiziționeze competențele necesare, precum și la acordarea accesului la finanțarea legată de încadrarea în muncă a tinerilor;

  I.  întrucât, mai ales la evaluarea și monitorizarea tuturor proiectelor, trebuie acordată o atenție deosebită criteriilor ESG și schimbărilor climatice; întrucât promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale este vitală pentru dezvoltarea integrală și pentru succesul durabil al Uniunii;

  J.  întrucât, cu investiții de peste o mie de miliarde de euro în sectorul transportului datorate sprijinului BEI de la înființarea sa în 1958, acesta este sectorul în care BEI a avut cea mai intensă activitate;

  K.  întrucât reducerea emisiilor din sectorul transportului este o provocare majoră și întrucât este nevoie de reducerea semnificativă a emisiilor de NOx, CO2 și a altor emisii importante generate de transport, pentru ca UE să își atingă obiectivele pe termen lung în materie climatică; întrucât congestia și poluarea aerului sunt principalele probleme în ceea ce privește dezvoltarea tuturor formelor de mobilitate și protejarea sănătății oamenilor;

  L.  întrucât, în 2015, BEI a investit 14 miliarde EUR în proiecte de transport de care vor beneficia 338 de milioane de pasageri pe an și care vor economisi 65 de milioane de ore de deplasare pe an,

  Investițiile în UE

  1.  subliniază că actuala criză a redus în mod semnificativ creșterea economiei europene și că unul dintre principalele motive este declinul investițiilor în UE; subliniază că investițiile publice și private au scăzut în mod alarmant în țările cele mai afectate de criză, în condițiile în care, conform Eurostat, formarea brută de capital fix (FBCF) a scăzut cu 65% în Grecia și cu 35% în Portugalia în perioada 2007-2015; își exprimă îngrijorarea cu privire la dezechilibrele macroeconomice și la ratele șomajului încă ridicate în unele state membre;

  2.  subliniază că sporirea competitivității UE și atingerea unor niveluri mai ridicate de creștere economică și de ocupare a forței de muncă depind, printre altele, de o creștere a investițiilor în special în domeniul cercetării, al inovării, al digitalizării, al eficienței energetice și sustenabilității și al economiei circulare, precum și de o creștere a sprijinului acordat întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor existente;

  3.  remarcă necesitatea urgentă ca BEI să participe la reducerea deficitului de investiții pe baza unor criterii economice riguroase; invită BEI să își concentreze eforturile pe investiții mai eficace și mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și pe atragerea și facilitarea investițiilor private; solicită BEI să evite proiectele de infrastructură de mare anvergură, care pot avea un impact ridicat asupra mediului și care nu fac dovada unei adevărate valori adăugate pentru economie și pentru populația locală; invită BEI să își sporească asistența tehnică pentru a aborda capacitatea redusă de generare de proiecte și pentru a ajuta statele membre să identifice proiectele finanțabile;

  4.  ia act de stabilitatea împrumuturilor BEI semnate în 2015 (77, 5 miliarde EUR, după 77 miliarde EUR în 2014); indică faptul că, deși această cifră respectă obiectivul anunțat în Planul operațional 2015-2017 al băncii, contextul actual ar trebui să încurajeze BEI să adopte obiective mai ambițioase și să sporească împrumuturile acordate; reamintește că BEI ar trebui să joace un rol fundamental în punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 prin intermediul instrumentului Orizont 2020;

  5.  consideră că BEI, în calitate de „bancă a UE”, înființată și guvernată prin tratate și prin protocolul relevant anexat, trebuie să se ridice la înălțimea acestui statut deosebit, care aduce cu sine drepturi și responsabilități deosebite; observă că banca joacă un rol-cheie în implementarea unui număr tot mai mare de instrumente financiare care mobilizează fondurile bugetare ale UE;

  6.  ia act de aspectul pozitiv reprezentat de faptul că BEI a reușit să își îndeplinească angajamentul pe care și l-a luat împreună cu acționarii săi de a investi cel puțin 180 de miliarde EUR în total;

  7.  consideră că merită luată în considerare în mod serios posibilitatea unei noi majorări a capitalului BEI pentru a se garanta capacitatea de finanțare a băncii în viitor, subliniind în același timp importanța asigurării unei gestionări eficiente și responsabile a resurselor;

  8.  consideră că activitatea de împrumut a BEI ar putea fi sporită prin sinergii îmbunătățite cu fondurile publice, ceea ce, la rândul său, ar stimula investițiile publice și private; subliniază că o astfel de creștere ar trebui însoțită de o diversificare corespunzătoare a paletei de produse a BEI, inclusiv de o mai mare utilizare a parteneriatelor public-privat, menținând în același timp în echilibru beneficiile publice și private, precum și a altor instrumente inovatoare pentru a răspunde mai bine nevoilor economiei reale și ale pieței; subliniază că o astfel de măsură ar trebui luată recunoscând, în același timp, că produsele noi necesită deseori instrumente suplimentare de guvernanță în scopul asigurării adecvării lor și că ar trebui acordată o atenție deosebită alocării strategice de fonduri și promovării obiectivelor politice ale UE;

  9.  ia act de faptul că, în 2015, BEI a furnizat 1,35 miliarde EUR pentru investiții în proiecte în Grecia; ia act de faptul că, de la începutul crizei în 2008, BEI a pus la dispoziție mai mult de 12 miliarde EUR pentru investițiile din Grecia;

  10.  salută faptul că BEI a reacționat la criză printr-o extindere semnificativă a activităților sale, inclusiv în țările cele mai afectate de criză; îndeamnă BEI să sprijine în continuare țările din UE care pun în aplicare programe de ajustare pentru a contribui la impulsionarea economiei acestora și pentru a facilita tranziția acestora la o economie sustenabilă, asigurându-se, în același timp, că aceste țări respectă în continuare criteriile BEI privind investițiile sănătoase; subliniază că acest sprijin ar trebui să cuprindă atât sprijinul financiar, cât și consolidarea capacităților, pentru a ajuta proiectele să devină pregătite pentru investiții; subliniază importanța dezvoltării regionale și solicită intensificarea dialogului și a cooperării cu autoritățile regionale și locale;

  11.  atrage atenția asupra numeroaselor solicitări adresate BEI de a juca un rol de catalizator și de facilitator pentru diseminarea bunelor practici la nivelul statelor membre, în special prin intermediul băncilor și instituțiilor naționale de promovare relevante, care constituie un instrument major în elaborarea unui răspuns coordonat al UE în ceea ce privește nivelul scăzut de investiții;

  12.  se așteaptă ca BEI să colaboreze în continuare cu Comisia și cu statele membre pentru a aborda deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să profite pe deplin de activitățile financiare ale BEI;

  13.  ia act de faptul că BEI folosește o gamă largă de instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, garanții, obligațiuni pentru finanțarea proiectelor și PPP, pentru a sprijini investițiile publice și private în transport; subliniază că este important să se coordoneze diversele tipuri de finanțare din partea UE pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor politicii UE în materie de transport în întreaga UE, avându-se în vedere faptul că nu toate proiectele sunt adecvate pentru finanțare din instrumente de tip PPP;

  14.  subliniază că BEI ar trebui să privilegieze proiectele bazate pe inovare, cu o valoare adăugată europeană clar definită; amintește importanța finanțării proiectelor care maximizează impactul în ceea ce privește locurile de muncă create; îndeamnă BEI să accelereze evaluarea proiectelor, acordând o atenție deosebită numărului și calității locurilor de muncă directe și indirecte create; invită BEI să acționeze în conformitate cu regulile pieței, astfel încât să asigure condiții de concurență echitabile pentru alți investitori;

  15.  solicită să se acorde sprijin financiar surselor de energie autohtone, cu scopul de a depăși nivelul ridicat de dependență a Europei de sursele externe de energie și de a asigura securitatea aprovizionării;

  16.  sprijină Comisia în încercarea sa de a revizui Regulamentul financiar în vigoare; sprijină, în special, dispozițiile din regulament referitoare la utilizarea instrumentelor financiare inovatoare, cum ar fi obligațiunile pentru finanțarea proiectelor, cu condiția ca acestea să nu aibă ca urmare socializarea pierderilor și privatizarea profiturilor;

  17.  invită BEI să prezinte o evaluare cuprinzătoare a eventualului impact pe care decizia Regatului Unit de a părăsi UE l-ar putea avea asupra situației și activităților sale financiare; subliniază necesitatea ca BEI să țină cont de decizia Regatului Unit de a ieși din UE atunci când se implică în angajamente pe termen lung; solicită BEI să mențină dialogul cu guvernul Regatului Unit pentru a asigura mult-necesara securitate pentru proiectele bazate în Regatul Unit care, în prezent, primesc finanțare din partea BEI sau care sunt în curs de solicitare a unei astfel de finanțări; invită BEI să investigheze și să evidențieze diferitele relații posibile pe care BEI le-ar putea avea cu Regatul Unit în urma deciziei acestuia de a părăsi UE;

  18.  încurajează Grupul BEI să adere pe deplin la poziția Comisiei cu privire la structurile agresive de evitare a obligațiilor fiscale și subliniază că, pe lângă mecanismele proprii de protecție ale BEI, utilizarea fondurilor publice gestionate de BEI în temeiul mandatului său face, de asemenea, obiectul controlului de către Curtea Europeană de Conturi; solicită, în acest sens, BEI să pună capăt cooperării cu intermediarii, țările și jurisdicțiile care se află pe lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante; constată că toate proiectele finanțate de BEI, inclusiv cele finanțate prin intermediari financiari, sunt publicate pe site-ul de web al BEI; recomandă BEI să își consolideze capacitățile de cercetare și de analiză sectorială;

  19.  subliniază că una dintre prioritățile importante ale BEI ar trebui să fie în continuare combaterea tuturor formelor de practici fiscale dăunătoare; solicită BEI să aplice în mod rapid legislația și standardele UE relevante privind evitarea sarcinilor fiscale, paradisurile fiscale și alte chestiuni conexe și să solicite clienților săi să respecte în consecință aceste norme; este preocupat de lipsa de informații din partea BEI cu privire la beneficiarii reali și finali, mai ales atunci când finanțarea se bazează pe fondurile de capital privat; îndeamnă BEI să ia măsuri proactive și să aplice măsuri de precauție sporite în cazurile în care se descoperă că proiectele finanțate de BEI au o legătură cu jurisdicții în privința cărora există preocupări de natură fiscală;

  20.  subliniază că lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante este așteptată să fie publicată până la sfârșitul anului 2017; solicită, în acest sens, BEI să își revizuiască și să își consolideze politica privind jurisdicțiile netransparente și necooperante (politica JNC) cât mai curând posibil, imediat ce este elaborată lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante;

  21.  solicită BEI să își îmbunătățească practicile privind transparența la toate nivelurile instituției; încurajează BEI să se asigure că atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari conțin date defalcate pe țări; îndeamnă BEI să acționeze în spiritul recomandărilor Ombudsmanului European și solicită consolidarea independenței mecanismului de reclamații al BEI;

  22.  solicită BEI să continue să își îmbunătățească comunicarea cu intermediarii financiari, astfel încât aceștia să poată informa mai bine beneficiarii cu privire la oportunitățile de finanțare din partea BEI pe care le au la dispoziție; salută, în acest sens, mecanismul recent creat în virtutea căruia instituțiile creditoare care utilizează fonduri ale BEI pentru a finanța un proiect sunt obligate să adreseze beneficiarului o scrisoare în care precizează în mod clar că sunt folosite fonduri ale BEI;

  23.  consideră că transparența și accesul cetățenilor la informațiile privind planurile și structurile de finanțare au un rol esențial pentru a garanta că proiectele sunt cunoscute și acceptate de către cetățeni;

  Sprijinirea IMM-urilor

  24.  sprijină în mod ferm atenția deosebită pe care BEI o acordă finanțării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care reprezintă 37 % din noile împrumuturi acordate în 2015 (28,4 miliarde EUR); salută în special faptul că operațiunile BEI au contribuit la crearea și menținerea a 4,1 milioane de locuri de muncă în IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie din Europa (cu 13% mai mult decât în 2014); reamintește că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei Europei, asigurând 85% din toate locurile de muncă, și că sprijinirea lor trebuie să fie în continuare un obiectiv fundamental al băncii; subliniază că BEI este una dintre instituțiile care contribuie la reducerea deficitului de finanțare cu care se confruntă IMM-urile;

  25.  salută rolul BEI în dezvoltarea sectorului privat local; subliniază faptul că sprijinul BEI pentru microfinanțare a avut un succes deosebit, permițând susținerea a 230 500 de locuri de muncă în microîntreprinderi cu doar 184 de milioane EUR de microcredite, în timp ce împrumuturile pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în valoare de aproape 3 miliarde EUR s-au dovedit a fi mult mai puțin eficace, susținând doar 531 880 de locuri de muncă; subliniază faptul că efectul de levier al instrumentelor de plasamente pentru microfinanțare a fost, de asemenea, cu mult mai mare decât cel al fondurilor de capital privat; subliniază faptul că microcreditele au o puternică perspectivă de gen, generând de două ori mai multe locuri de muncă pentru femei decât pentru bărbați; solicită BEI să aloce mai multe resurse pentru microfinanțare; invită Comisia și statele membre să recunoască acest succes prin creșterea provizioanelor bugetare pentru microcredite în cadrul mandatului UE de acordare a împrumuturilor externe; regretă faptul că BEI nu a sprijinit nicio instituție de microfinanțare din afara regiunii ACP și solicită ca toate țările în curs de dezvoltare în care BEI își desfășoară activitatea să beneficieze de un sprijin similar în favoarea microfinanțării;

  26.  salută faptul că, în ultimii ani, BEI a pus un accent mai mare pe sprijinirea IMM-urilor; este preocupat de faptul că finanțarea BEI tinde să favorizeze întreprinderi de dimensiuni mai mari dat fiind faptul că se orientează către numărul de locuri de muncă susținute (care includ locurile de muncă preexistente fără a ține seama de riscul unor disponibilizări); solicită ca BEI să vizeze nu doar locurile de muncă susținute, ci și locurile de muncă generate de activitățile sale de finanțare și să caute să respecte normele OIM;

  27.  invită BEI să impună obligația ca întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI să adere la principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de remunerare, încadrare în muncă și muncă; solicită BEI, atunci când decide ce proiecte să finanțeze, să țină seama de măsurile în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor adoptate de întreprinderile candidate;

  28.  reamintește necesitatea de a sprijini proiecte ale IMM-urilor locale care vizează investiții durabile și pe termen lung și creează locuri de muncă în domeniile inovării, cercetării și dezvoltării și eficienței energetice;

  29.  consideră că, având în vedere rolul strategic al microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii, BEI ar trebui, de asemenea, să elaboreze o strategie pentru sporirea finanțării acestora în țările cu un mediu economic și bancar nefavorabil; consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită și întreprinderilor foarte mici care sunt competitive, agile și au nevoie de finanțare, microîntreprinderilor și microantreprenorilor, care asigură 30% din ocuparea forței de muncă în sectorul privat din UE și riscă să resimtă mai puternic șocurile economice decât întreprinderile mai mari; consideră că această strategie ar trebui să includă consolidarea capacităților administrative și de consiliere în vederea oferirii de informații și sprijin tehnic IMM-urilor pentru dezvoltare și solicitarea de finanțare; consideră că, în domeniul accesului la finanțare, BEI ar putea acorda mai multă atenție eliminării eventualelor lacune în materie de finanțare pentru microîntreprinderi, prin intermediul unor instrumente și produse financiare, cum ar fi facilitățile de microfinanțare și garanțiile;

  30.  salută activitatea de finanțare a BEI în domeniul infrastructurilor și al transporturilor deoarece aceste proiecte sporesc semnificativ potențialul comercial și pot avea un efect de pârghie pentru internaționalizarea IMM-urilor, în special în regiunile cu dezavantaje geografice;

  31.  consideră că BEI ar trebui să se asigure în mod special de faptul că rețeaua de intermediari financiari pe care a creat-o este în continuare fiabilă și este în măsură să finanțeze IMM-urile dinamice și competitive într-un mod eficient și în conformitate cu politicile UE; solicită BEI să intensifice cooperarea cu instituțiile publice regionale, pentru a optimiza posibilitățile de finanțare pentru IMM-uri; subliniază necesitatea de a adapta programele de investiții la proiecte la scară mică, cu scopul de a asigura participarea IMM-urilor;

  32.  subliniază că, pentru IMM-uri, accesul la finanțare este una dintre cele mai urgente provocări; scoate în evidență nevoia ca BEI să îmbunătățească și să lărgească accesul IMM-urilor la finanțare, inclusiv prin programe de facilitare a comerțului și inițiative precum Instrumentul european de microfinanțare Progress și noile instrumente pentru finanțarea activităților comerciale ale IMM-urilor din UE și America Latină/Caraibe; propune stabilirea unor cerințe strategice mai proactive în privința politicii privind IMM-urile și microîntreprinderile pentru băncile intermediare care acordă finanțări din fondurile BEI; solicită și mai multă transparență la evaluarea impactului economic și social local al împrumuturilor intermediate ale BEI; subliniază că contribuția BEI la programele privind IMM-urile din țări terțe care beneficiază de regimuri comerciale preferențiale cu UE ar trebui canalizată către integrarea în lanțurile de distribuție globale, în timp ce în vecinătatea estică și sudică aceste programe ale BEI ar trebui orientate către integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice europene;

  33.  solicită ca fondurile BEI să nu fie destinate doar IMM-urilor, ci și dezvoltării infrastructurii sensibile, întrucât absența acesteia din multe țări partenere poate să reprezinte un obstacol grav în calea dezvoltării comerțului și a capacității populației acestora de a cumpăra și vinde bunuri și servicii în UE;

  FEIS

  34.  salută lansarea FEIS, în condițiile în care legislația care reglementează acest fond a intrat în vigoare în iulie 2015; subliniază că succesul programului depinde de o punere în aplicare rapidă și deplină a acestuia;

  35.  subliniază, în special, faptul că, în momentul elaborării prezentului raport și în condițiile în care cifrele continuă să crească, totalul investițiilor aprobate în temeiul FEIS se ridică la 168,8 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 54 % din valoarea-țintă inițială (315 miliarde EUR); atrage atenția asupra faptului că, până în prezent, au fost aprobate 450 de tranzacții în 28 de state membre; invită BEI să facă mai mult pentru a asigura adiționalitatea în selectarea proiectelor în cadrul FEIS și să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți acoperirea geografică a proiectelor și contribuția lor la creșterea durabilă și inteligentă;

  Inovarea și competitivitatea

  36.  salută creșterea puternică a împrumuturilor BEI acordate proiectelor inovatoare, care s-au ridicat la 18,7 miliarde EUR în 2015, în vreme ce în 2008 acestea au fost sub 10 miliarde EUR, și consideră că această creștere ar trebui consolidată; îndemnă BEI să continue acest efort și să se concentreze pe dezvoltarea unor tehnologii pentru viitor, de exemplu în domeniul transportului eficient din punctul de vedere al energiei, al roboticii, al bioeconomiei, în domeniul economiei digitale sau al noilor tratamente medicale pentru îmbunătățirea vieții; consideră că, prin concentrarea asupra InnovFin și FinTech, vor fi atrase proiecte cu o valoare adăugată în statele membre; consideră că BEI ar putea să-și consolideze sprijinul pentru inovație prin investiții direcționate în domeniul educației și al formării profesionale, care să fie adresate atât întreprinderilor nou-înființate, cât și întreprinderilor în dezvoltare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate;

  37.  invită BEI ca, în cadrul finanțării proiectelor de transport, să aibă în vedere și să vizeze sinergii cu turismul, pentru a promova dezvoltarea și competitivitatea sectorului turismului în UE;

  38.  consideră că o economie inovatoare și eficientă are nevoie de un sistem și de o infrastructură de transport avansate și de înaltă calitate și că acestea ar trebui să se numere printre priorități, fiind necesar să se acorde o atenție deosebită regiunilor din estul UE și soluțiilor de infrastructură multimodale inovatoare, cum ar fi tunelurile, podurile sau feriboturile multimodale scurte în zonele cu densitate redusă a populației;

  39.  solicită BEI să își sporească eforturile de dezvoltare a unei asistențe tehnice prin intermediul platformei sale de consiliere pentru a promova cele mai bune practici de management;

  Combaterea șomajului în rândul tinerilor

  40.  subliniază că BEI ar trebui să își dezvolte programul „Competențe și locuri de muncă – Investiții pentru tineret” și să investească mai departe în educație și în capitalul uman pentru a dota tinerii cu competențele necesare pentru a accesa finanțarea legată de încadrarea în muncă a tinerilor în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie;

  41.  consideră că BEI ar trebui să găsească modalități de a reduce condițiile impuse întreprinderilor beneficiare din regiunile în care nivelul șomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25% pentru a stimula antreprenoriatul în rândul tinerilor și a sprijini crearea de întreprinderi, fără a pune însă sub semnul întrebării viabilitatea proiectelor;

  42.  reamintește că investițiile BEI în proiecte de investiții solide pot contribui la promovarea incluziunii sociale, în special în statele membre cu un nivel ridicat al șomajului și o rată scăzută a productivității; îndeamnă BEI să își dezvolte și mai mult programul de planificare strategică pentru a aborda problema nivelurilor ridicate de șomaj; salută faptul că sprijinul BEI pentru proiectele de construire a unor locuințe sociale a crescut continuu în ultimii ani și invită BEI să își consolideze și mai mult investițiile în acest tip de proiecte;

  43.  subliniază necesitatea ca Inițiativa BEI pentru reziliență să se concentreze pe proiecte de înaltă calitate și accentuează rolul important pe care BEI trebuie să-l joace în cadrul Planului de investiții externe propus de UE, pentru a construi economii mai rezistente care să soluționeze cauzele profunde ale sărăciei; subliniază importanța inițiativelor BEI ce vizează în special tinerii și femeile, care contribuie la investiții în sectoare importante din punct de vedere social, cum ar fi apa, sănătatea și educația, sau care acordă un sprijin mai mare antreprenoriatului și sectorului privat;

  Politicile climatice

  44.  ia act de faptul că, în 2015, după o consultare publică, BEI a publicat o Strategie oficială de combatere a schimbărilor climatice, menită să contribuie la punerea în aplicare a Acordului de la Paris atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel internațional; reamintește necesitatea punerii în aplicare a strategiei BEI din 2015 privind schimbările climatice și solicită o raportare concretă cu privire la implementarea măsurilor cuprinse în respectiva strategie;

  45.  îndeamnă BEI să se implice mai mult în lupta împotriva schimbărilor climatice, care a fost luată în considerare în 27% dintre proiectele aprobate în 2015, investițiile totale în acest sens ridicându-se la 20,6 miliarde EUR, aceasta fiind cea mai mare sumă anuală investită vreodată de BEI în domeniul schimbărilor climatice, și, în condițiile în care clima și mediul s-au aflat în centrul a aproape 50% dintre proiectele aprobate de BEI în 2015, reafirmă importanța trecerii de la carburanți fosili la surse de energie regenerabile și a îmbunătățirii eficienței energetice în conformitate cu angajamentul asumat de Uniunea Europeană în martie 2015 de a reduce emisiile sale de carbon cu cel puțin 40% până în 2030; subliniază importanța acordării unui sprijin financiar surselor de energie autohtone, cu scopul de a depăși nivelul ridicat de dependență a Europei de sursele externe de energie și de a asigura securitatea aprovizionării;

  46.  încurajează BEI să continue să sprijine soluții de transport durabile, sigure, ecologice și inovatoare și să continue să promoveze accesibilitatea pasagerilor cu mobilitate redusă; subliniază că prioritatea Uniunii este de a asigura finanțare suficientă pentru proiecte cu valoare europeană adăugată, printre care se numără legăturile de transport transfrontaliere, în special conexiunile feroviare regionale transfrontaliere abandonate sau dezafectate; subliniază că politica de investiții europeană trebuie să acorde mai multă atenție chestiunilor de natură orizontală, în special cu privire la viitoarele moduri de transport și serviciile din acest domeniu, ceea ce va implica dezvoltarea simultană și coerentă a unor rețele energetice și de telecomunicații alternative;

  47.  subliniază importanța pentru combaterea schimbărilor climatice a obiectivelor referitoare la transport stabilite în cadrul COP 21; subliniază că ar trebui să fie disponibile mijloace financiare pentru a face posibil transferul modal de la transportul pe șosele la transportul feroviar și naval și la transportul pe căile navigabile interioare; insistă, de asemenea, să se acorde atenție investițiilor în energie curată și servicii moderne pentru transport; propune, în acest sens, creșterea capacităților instrumentelor de finanțare specializate în acest scop, cum ar fi Mecanismul european privind transportul nepoluant (ECTF);

  48.  subliniază că investițiile ar trebui să aibă la bază minimizarea costurilor externe, inclusiv a celor datorate schimbărilor climatice, reducând astfel dificultățile cu care se vor confrunta viitoarele bugete publice;

  49.  îndeamnă Comisia și BEI să sprijine investițiile în mobilitatea urbană durabilă, în mod ideal pe baza unor planuri de mobilitate urbană sustenabile, cu criterii adecvate de reducere a congestiei, schimbărilor climatice, poluării aerului, zgomotului și accidentelor rutiere;

  50.  menționează că, pentru a reduce sarcina pe care trebuie să o suporte contribuabilii și finanțele publice în general pentru construirea și întreținerea infrastructurii, proiectele de infrastructură de transport de tip PPP ar trebui să aibă, în general, la bază principiul „utilizatorul plătește”;

  51.  recomandă axarea operațiunilor de împrumut pe proiectele din domeniul energiei regenerabile descentralizate, la scară mică și neconectate la rețea, care implică cetățeni și comunități, precum și integrarea principiului priorității eficienței energetice în toate politicile și operațiunile BEI;

  Mandatul de acordare a împrumuturilor externe

  52.  reamintește că politica externă a BEI, în special orientările operaționale regionale tehnice, trebuie să fie compatibile cu obiectivele privind acțiunea externă a UE definite la articolul 21 din TUE și în Carta drepturilor fundamentale a UE;

  53.  insistă asupra coerenței și raționalizării tuturor instrumentelor financiare de acțiune externă ale UE, inclusiv inițiativa actuală a BEI privind „reziliența”, viitorul plan de investiții externe al UE și revizuirea mandatului extern al BEI; se așteaptă, în special, ca orientările tehnice operaționale actualizate cu caracter regional sau orice document echivalent folosit pentru a face legătura între obiectivele UE și acțiunea externă a BEI să fie mai detaliate;

  54.  se așteaptă ca, în contextul revizuirii mandatului său extern, cele două componente ale autorității bugetare să se pună de acord asupra unui nivel ambițios al creditelor alocate pentru regiunea din vecinătatea estică, ținând seama de faptul că plafonul pentru țările din vecinătatea estică va fi epuizat la jumătatea anului 2017 și că este posibil ca BEI să nu mai poată acorda împrumuturi în regiune pe durata mandatului de acordare a împrumuturilor externe;

  55.  subliniază că activitățile BEI ar trebui să contribuie la realizarea Agendei 2030 și, în acest scop, invită BEI să își consolideze capacitatea de a evalua proiectele în funcție de impactul acestora asupra Agendei 2030, în special impactul social, de gen, de mediu și climatic; salută activitatea desfășurată în prezent de BEI pentru a dezvolta o strategie privind egalitatea de gen, adoptarea de către BEI, în decembrie 2015, a strategiei climatice din cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe și angajamentul de a crește proporția proiectelor care au legătură cu domeniul climatic la 35 % din investițiile sale în țările în curs de dezvoltare până în anul 2020; subliniază necesitatea de a efectua consultări solide în privința proiectelor, inclusiv prin aplicarea principiului consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză (principiul FPIC) în ceea ce privește comunitățile indigene afectate în cadrul investițiilor bazate pe terenuri și resurse naturale;

  56.  salută operațiunile de dezvoltare ale BEI desfășurate în cadrul Acordului de la Cotonou, precum și mandatul reînnoit al BEI de acordare a împrumuturilor externe pentru perioada 2014-2020, care oferă o garanție din partea UE pentru a acoperi operațiunile externe ale BEI până la limita de 30 de miliarde EUR; subliniază necesitatea de a respecta obligațiile care decurg din Tratatul UE (inclusiv articolul 21 din TUE și articolul 208 din TFUE), cadrul strategic și planul de acțiune al UE privind drepturile omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiile eficacității în materie de dezvoltare (inclusiv adiționalitatea, asumarea responsabilității de către țara beneficiară, alinierea cu strategiile țărilor beneficiare în curs de dezvoltare și transparența în selectarea proiectelor); atrage, de asemenea, atenția asupra Raportului special nr. 16 al Curții de Conturi Europene din 2014, în care se solicită Comisiei să asigure o evaluare documentată a valorii adăugate care rezultă din granturile UE în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare ale UE;

  57.  îndeamnă BEI să îmbunătățească evaluarea ex-ante și ex-post a impactului proiectelor sale în afara UE pentru a garanta că acestea sunt puse în aplicare cu succes, generează o valoare adăugată reală și respectă pe deplin obiectivul de creștere durabilă și favorabilă incluziunii pentru comunitățile locale;

  58.  salută creșterea gradului de transparență și responsabilitate datorită cadrului de măsurare a rezultatelor al BEI; solicită ca experți independenți să reevalueze, după finalizare, un eșantion aleatoriu din cele aproximativ 400 de proiecte care au făcut obiectul evaluării privind măsurarea rezultatelor; solicită ca rezultatele acestei evaluări ex post să fie prezentate Parlamentului;

  59.  reamintește că, în cazul altor intermediari financiari utilizați de BEI (în special băncile comerciale, dar și instituțiile de microfinanțare și cooperativele), banca ar trebui să se asigure că împrumuturile intermediate fac obiectul acelorași cerințe în materie de transparență ca și celelalte tipuri de credite, pentru a asigura un nivel ridicat de transparență;

  60.  regretă faptul că raportul BEI privind activitățile sale desfășurate în afara Uniunii Europene nu menționează deloc volumul și numărul împrumuturilor neperformante acordate de BEI; solicită ca BEI să furnizeze Parlamentului European un raport anual referitor la amânările la plată și pierderile suferite în cadrul activității sale de finanțare a dezvoltării durabile; solicită ca aceste informații să fie structurate în funcție de tipul de finanțare și de regiune;

  61.  solicită să se organizeze o dezbatere politică, cu participarea Parlamentului, privind propunerea de cooperare între BEI și Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB); ia act cu îngrijorare de faptul că, până în prezent, structurile de guvernanță ale AIIB nu prevăd o implicare adecvată a părților interesate la deciziile de finanțare a proiectelor, precum și de faptul că documentele cu acces public privind proiectele nu includ nicio informație referitoare la respectarea măsurilor sociale și de mediu impuse de AIIB creditorilor săi; îi cere BEI să creeze sinergii și pe cât posibil să pună laolaltă resursele cu alte bănci de dezvoltare regională pentru a fi sigură că activitățile lor nu se află în concurență; consideră că este important ca BEI să promoveze, sub forma unei condiții pentru orice participare la capital, un grad mare de transparență și standarde ridicate de performanță socială și de mediu în cadrul cooperării sale cu alte bănci de dezvoltare; îndeamnă BEI să se asigure că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de ea respectă principiul egalității de remunerare și al transparenței remunerării, precum și principiul egalității de gen, prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă; în plus, subliniază faptul că, la stabilirea proiectelor care urmează să fie finanțate, BEI ar trebui să țină seama de măsurile adoptate de întreprinderile candidate în materie de responsabilitate socială a întreprinderii;

  62.  aprobă faptul că Consiliul European a sprijinit inițiativa BEI de a mobiliza rapid o finanțare suplimentară în sprijinul creșterii durabile și al coeziunii sociale în vecinătatea sudică și în țările din Balcanii de Vest; reamintește că facilitatea de asistență tehnică a BEI este un instrument complementar esențial pentru finanțarea aprobată, în special în țările sărace; solicită BEI să ia în considerare contextul local atunci când investește în țări terțe; îndeamnă BEI să sporească transparența cu privire la beneficiarii reali și finali ai fondurilor, mai ales atunci când finanțarea în cauză se bazează pe fondurile de capital privat; consideră că alegerea intermediarilor financiari ar trebui să fie mai strictă;

  63.  solicită BEI să ia în considerare contextul local atunci când investește în țări terțe; reamintește că investițiile în țări terțe nu se pot baza doar pe o abordare de maximizare a profitului, ci ar trebui să aibă drept obiectiv și generarea pe termen lung de creștere economică durabilă produsă de sectorul privat și reducerea sărăciei prin crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea accesului la resursele productive; consideră că alegerea intermediarilor financiari ar trebui să fie mai strictă în acest sens;

  64.  remarcă faptul că inițiativa BEI privind reziliența pentru vecinătatea sudică și Balcanii de Vest ar trebui privită ca venind în completarea noii inițiative a Comisiei de creare a unui plan de investiții externe;

  65.  subliniază necesitatea de a crește vizibilitatea participării băncii la finanțarea de proiecte față de diverse părți interesate implicate în proiecte, în special în afara Uniunii, întrucât acest lucru este esențial pentru ca cetățenii să fie conștienți de dreptul lor de a face recurs și de a depune plângeri la Biroul de tratare a plângerilor și la Ombudsmanul European;

  66.  îndeamnă BEI să acorde o atenție deosebită țărilor în curs de dezvoltare, în special celor care suferă din cauza conflictelor și a sărăciei extreme, și invită BEI să continue să promoveze în mod activ dezvoltarea durabilă în țările în curs de dezvoltare; invită BEI să colaboreze cu Banca Africană de Dezvoltare (BAD) în vederea finanțării unor investiții pe termen lung în serviciul dezvoltării economice; salută faptul că granturile UE sunt tot mai mult combinate cu împrumuturile BEI, pentru obținerea unor rezultate mai bune ale proiectelor în țările în curs de dezvoltare;

  67.  ia act de rezultatele revizuirii la jumătatea perioadei de către Comisie a mandatului extern al Băncii Europene de Investiții (BEI); subliniază că BEI își desfășoară activitatea în baza unui mandat de dezvoltare și, prin urmare, trebuie să respecte principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării; îndeamnă Comisia să se asigure că proiectele finanțate de BEI sunt conforme cu politicile UE și respectă interesele europene și subliniază necesitatea ca BEI, în calitatea sa de braț financiar al UE, să își desfășoare activitatea respectând obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU;

  68.  ia act de aspectul pozitiv pe care îl constituie faptul că, în anumite regiuni, volumul fondurilor alocate la jumătatea perioadei reprezintă un procent ridicat din plafonul regional; consideră că aceasta demonstrează că este și posibilă și de dorit o mai mare concentrare pe prioritățile Uniunii pentru a se îmbunătăți reacția la obiectivele politicii externe, de exemplu ca răspuns la criza migrației;

  69.  solicită Comisiei să creeze un cadru pentru raportarea anuală de către BEI cu privire la modul în care activitățile sale din afara UE respectă principiile generale pe care se bazează acțiunile externe ale Uniunii; sprijină concluzia revizuirii la jumătatea perioadei, și anume că orientările operaționale tehnice regionale ar trebui actualizate, în strânsă cooperare cu SEAE, pentru a reflecta mai bine alinierea BEI la prioritățile Uniunii; îndeamnă Comisia să stabilească pentru BEI, cu prilejul acestei actualizări, bazele de raportare cu privire la respectarea articolului 21 din TUE; consideră că suma suplimentară opțională destinată BEI ar trebui eliberată numai dacă se realizează progrese în ceea ce privește această raportare;

  70.  invită BEI să acorde o mai mare atenție impactului operațiunilor sale asupra drepturilor omului și drepturilor din domeniul muncii și să își dezvolte în continuare politica privind standardele sociale, transformând-o într-o politică a drepturilor omului în sectorul bancar; sugerează, în acest scop, includerea unor criterii de referință în domeniul drepturilor omului în cadrul evaluărilor sale de proiecte;

  Criza refugiaților și migrația în UE

  71.  solicită BEI să își continue acțiunile de abordare a provocărilor legate de fluxurile de migranți și de refugiați prin finanțarea unor proiecte de urgență în țările de destinație și în țările de tranzit și, atunci când este posibil, prin asumarea unor angajamente pe termen lung în beneficiul proiectelor care vizează să creeze locuri de muncă și să stimuleze creșterea în țările de origine;

  72.  solicită BEI să continue să acorde împrumuturi pentru proiecte de locuințe sociale pentru a permite să se facă față sosirii unui număr mare de refugiați în statele membre ale UE, și în special în Grecia și Italia;

  73.  insistă asupra necesității ca BEI să asigure un nivel mai înalt de transparență și responsabilitate; subliniază faptul că BEI prezintă în fiecare an Parlamentului European trei rapoarte diferite privind activitățile sale, precum și că președintele BEI și membri ai personalului acestei instituții participă în mod periodic la audieri la cererea Parlamentului European și a diverselor comisii ale acestuia; consideră însă că mai pot fi realizate progrese în ceea ce privește consolidarea controlului parlamentar asupra activităților BEI; solicită din nou, în acest sens, semnarea unui acord interinstituțional între BEI și Parlament privind schimbul de informații, care să includă posibilitatea ca deputații să adreseze întrebări scrise președintelui BEI;

  74.  salută angajamentul BEI de a combate fenomenul migrației forțate și de a întreprinde acțiuni în țările puternic afectate de criza migrației, în special prin consolidarea acțiunii umanitare, sprijinirea creșterii economice, construirea de infrastructuri și crearea de locuri de muncă; salută, în acest sens, inițiativa BEI privind reacția la situațiile de criză și capacitatea de rezistență, menită să sporească cuantumul ajutorului acordat țărilor din vecinătatea de sud a UE și din Balcani cu 6 miliarde EUR; solicită ca această inițiativă să ducă la o adiționalitate autentică față de activitățile actuale desfășurate de BEI în această regiune;

  75.  solicită BEI să pună rapid în aplicare pachetul „Migrație pentru țările ACP” și insistă asupra faptului că proiectele finanțate trebuie să se concentreze în mod prioritar asupra prevenirii migrației forțate în regiunea subsahariană;

  76.  salută propunerea Comisiei de instituire a unui Plan european de investiții externe (PIE) menit să abordeze cauzele fundamentale ale migrației prin contribuția sa la îndeplinirea ODD; așteaptă cu interes ca BEI să joace un rol semnificativ în acest sens, în special prin furnizarea unei finanțări suplimentare beneficiarilor din sectorul privat;

  77.  invită BEI să pună în aplicare criterii stricte privind conflictele de interese, frauda și corupția, cu scopul de a proteja interesul public;

  78.  solicită BEI să îmbunătățească participarea guvernelor naționale și a autorităților regionale și locale; încurajează BEI să faciliteze schimbul de bune practici și să consolideze implicarea birourilor naționale ale BEI;

  79.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, BEI, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (*) (11.11.2016)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  (2016/2099(INI))

  Raportoare pentru aviz (*): Eider Gardiazabal Rubial

  (*)  Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

  SUGESTII

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  consideră că BEI, în calitate de „bancă a UE”, înființată și guvernată prin tratate și prin protocolul relevant anexat, trebuie să se ridice la înălțimea acestui statut deosebit, care aduce cu sine drepturi și responsabilități deosebite; observă că banca joacă un rol-cheie în implementarea unui număr tot mai mare de instrumente financiare care mobilizează fondurile bugetare ale UE;

  2.  atrage atenția asupra a numeroase solicitări adresate BEI de a juca un rol de catalizator și de facilitator pentru diseminarea bunelor practici la nivelul statelor membre, în special prin intermediul băncilor și instituțiilor naționale de promovare relevante, care constituie un instrument major în elaborarea unui răspuns coordonat al UE în ceea ce privește nivelul scăzut de investiții;

  3.  reamintește acordul[1] dintre Parlamentul European și Consiliu de a aborda aspectul legat de tratamentul dividendelor Fondului european de investiții în cadrul următoarei revizuiri a normelor financiare aplicabile bugetului general al Uniunii sau, cel târziu, în contextul raportului intermediar privind îndeplinirea obiectivelor stabilite, care trebuie prezentat de Comisie până la 31 decembrie 2016;

  4.  consideră că informațiile puse în prezent la dispoziția cetățenilor și a autorității bugetare cu privire la instrumentele financiare ar putea fi îmbunătățite din punctul de vedere al exhaustivității, promptitudinii și gradului de utilizare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la creditele bugetare, normele financiare viitoare ale UE și viitorul cadru financiar al UE; se așteaptă ca BEI să contribuie activ la lizibilitatea bugetului UE, date fiind expertiza și poziția sa unice; consideră că este absolut necesar să se instituie „canale de informații” care să fie conectate cu organismele guvernamentale regionale și locale, pentru ca acestea să obțină informații de înaltă calitate, în timp util, cu privire la posibilitățile financiare; invită BEI să elaboreze o politică de transparență, ținând seama în mod corespunzător de deciziile Ombudsmanului European;

  5.  consideră că, după intrarea în vigoare a Fondului european pentru investiții strategice, rolul BEI a fost consolidat în mod semnificativ și salută, în acest sens, propunerea de a extinde FEIS dincolo de perioada prevăzută inițial;

  6.  se așteaptă ca BEI să colaboreze în continuare cu Comisia și cu statele membre pentru a aborda deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să profite pe deplin de activitățile financiare ale BEI;

  7.  insistă asupra coerenței și raționalizării tuturor instrumentelor financiare de acțiune externă ale UE, inclusiv inițiativa actuală a BEI privind „reziliența”, viitorul plan de investiții externe al UE și revizuirea mandatului extern al BEI; se așteaptă, în special, ca orientările tehnice operaționale actualizate cu caracter regional sau orice document echivalent folosit pentru a face legătura dintre obiectivele UE și acțiunea externă a BEI să fie mai detaliate;

  8.  se așteaptă ca, în contextul revizuirii mandatului său extern, cele două componente ale autorității bugetare să se pună de acord asupra unui nivel ambițios al creditelor alocate pentru regiunea din vecinătatea estică, ținând seama de faptul că plafonul pentru țările din vecinătatea estică va fi epuizat la jumătatea anului 2017 și că este posibil ca BEI să nu mai poată acorda împrumuturi în regiune pe durata mandatului de acordare a împrumuturilor externe;

  9.  cere BEI să instituie o politică nouă și responsabilă în materie de impozitare și să transpună cerințe în materie de bună guvernanță în cadrul contractelor sale cu toți intermediarii financiari selectați, în conformitate cu „strategia externă pentru impozitarea eficace”; se așteaptă ca viitorul plan de acțiune fiscală al BEI să conducă la o calitate sporită a informațiilor privind beneficiarii finali și la prevenirea tranzacțiilor cu intermediari financiari care au un istoric negativ în ceea ce privește transparența, frauda sau corupția sau care sunt înregistrați în centre financiare offshore sau în paradisuri fiscale;

  10.  invită BEI să evalueze și să aplice rapid dispozițiile Directivei UE împotriva evitării obligațiilor fiscale, adoptată de Consiliu la 12 iulie 2016, precum și cele ale Directivei revizuite privind cooperarea administrativă, adoptată de Consiliu la 25 mai 2016.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  10.11.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  27

  3

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  John Stuart Agnew

  • [1]  Menționat în Anexa la Decizia nr. 562/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiții (JO L 156, 24.5.2014, p. 1).

  AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (10.11.2016)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  (2016/2099(INI))

  Raportor pentru aviz: Bernd Lucke

  SUGESTII

  Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  subliniază că activitățile BEI ar trebui să contribuie la realizarea Agendei 2030 și, în acest scop, invită BEI să își consolideze capacitatea de a evalua proiectele în funcție de impactul acestora asupra Agendei 2030, în special impactul social, de gen, de mediu și climatic; salută activitatea desfășurată în prezent de BEI pentru a dezvolta o strategie privind egalitatea de gen, adoptarea de către BEI, în decembrie 2015, a strategiei climatice din cadrul mandatului de acordare a împrumuturilor externe și angajamentul de a crește proporția proiectelor care au legătură cu domeniul climatic la 35 % din investițiile sale în țările în curs de dezvoltare până în anul 2020; subliniază necesitatea de a efectua consultări solide în privința proiectelor, inclusiv prin aplicarea principiului consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză (principiul FPIC) în ceea ce privește comunitățile indigene afectate în cadrul investițiilor bazate pe terenuri și resurse naturale;

  2.  salută operațiunile de dezvoltare ale BEI desfășurate în cadrul Acordului de la Cotonou, precum și mandatul reînnoit al BEI de acordare a împrumuturilor externe pentru perioada 2014-2020, care oferă o garanție din partea UE pentru a acoperi operațiunile externe ale BEI până la limita de 30 miliarde EUR; subliniază necesitatea de a respecta obligațiile care decurg din Tratatul UE (inclusiv articolul 21 din TUE și articolul 208 din TFUE), cadrul strategic și planul de acțiune al UE privind drepturile omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și principiile eficacității în materie de dezvoltare (inclusiv adiționalitatea, asumarea responsabilității de către țara beneficiară, alinierea cu strategiile țărilor beneficiare în curs de dezvoltare și transparența în selectarea proiectelor); subliniază, de asemenea, Raportul special nr. 16 al Curții de Conturi Europene din 2014, în care se solicită Comisiei să asigure o evaluare documentată a valorii adăugate care rezultă din granturile UE în ceea ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare ale UE;

  3.  salută creșterea gradului de transparență și responsabilitate datorită cadrului de măsurare a rezultatelor (CMR) al BEI; solicită ca experți independenți să reevalueze, după finalizare, un eșantion aleatoriu din cele aproximativ 400 de proiecte care au făcut obiectul evaluării REM; solicită ca rezultatele acestei evaluări ex post să fie prezentate Parlamentului;

  4.   este îngrijorat de faptul că multe dintre instrumentele de capital privat utilizate de BEI ca intermediari financiari sunt situate în țări suspectate a fi paradisuri fiscale și jurisdicții opace; sprijină Comunicarea Comisiei din 2016 privind o strategie externă pentru impozitarea eficace referitoare la respectarea standardelor privind transparența fiscală internațională (inclusiv promovarea raportării internaționale pentru fiecare țară în parte); solicită BEI să-și consolideze activitățile legate de obligațiile de diligență, pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor privind beneficiarii finali și pentru a preveni într-un mod mai eficient realizarea de tranzacții cu intermediari financiari care au un istoric negativ în ceea ce privește transparența, fraudele, corupția, criminalitatea organizată, spălarea banilor și impactul negativ social și asupra mediului; solicită BEI să adopte măsuri eficace pentru a combate evaziunea fiscală și să își revizuiască politica privind țările și teritoriile necooperante;

  5.  reamintește că, în cazul altor intermediari financiari utilizați de BEI (în special băncile comerciale, dar și instituțiile de microfinanțare și cooperativele), banca ar trebui să se asigure că împrumuturile intermediate fac obiectul acelorași cerințe în materie de transparență ca și celelalte tipuri de credite, pentru a asigura un nivel ridicat de transparență;

  6.  salută rolul BEI în dezvoltarea sectorului privat local; subliniază faptul că sprijinul BEI pentru microfinanțare a avut un succes deosebit, permițând susținerea a 230 500 de locuri de muncă în microîntreprinderi cu doar 184 de milioane EUR de microcredite, în timp ce împrumuturile pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie în valoare de aproape 3 miliarde EUR s-au dovedit a fi mult mai puțin eficace, susținând doar 531 880 de locuri de muncă; subliniază faptul că efectul de levier al instrumentelor de plasamente pentru microfinanțare a fost, de asemenea, cu mult mai mare decât cel al fondurilor de capital privat; subliniază faptul că microcreditele au o puternică perspectivă de gen, generând de două ori mai multe locuri de muncă pentru femei decât pentru bărbați; solicită BEI să aloce mai multe resurse pentru microfinanțare; invită Comisia și statele membre să recunoască acest succes prin creșterea bugetului provizioanele pentru microcredite în cadrul mandatului UE de acordare a împrumuturilor externe; regretă faptul că BEI nu a susținut nicio instituție de microfinanțare din afara regiunii ACP și solicită ca toate țările în curs de dezvoltare în care BEI își desfășoară activitatea să beneficieze de un sprijin similar în favoarea microfinanțării;

  7.  salută faptul că, în ultimii ani, BEI a pus un accent mai mare pe sprijinirea IMM-urilor; este preocupat de faptul că finanțarea BEI tinde să favorizeze întreprinderi de dimensiuni mai mari dat fiind faptul că se orientează către numărul de locuri de muncă susținute (care includ locurile de muncă preexistente fără a ține seama de riscul unor concedieri); solicită ca BEI să vizeze nu doar locurile de muncă susținute, ci și locurile de muncă generate de activitățile sale de finanțare și să caute să respecte normele OIM;

  8.  invită BEI să impună obligația ca întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI să adere la principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de remunerare, încadrare în muncă și de muncă; solicită BEI, atunci când decide ce proiecte să finanțeze, să țină seama de măsurile în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor adoptate de întreprinderile candidate;

  9.  subliniază necesitatea de a crește vizibilitatea participării băncii în finanțarea de proiecte față de diverse părți interesate implicate în proiecte, în special în afara Uniunii, întrucât acest lucru este esențial pentru ca cetățenii să fie conștienți de dreptul lor de a face recurs și de a depune plângeri la Biroul de tratare a plângerilor și la Ombudsmanul European;

  10.  cere BEI să se asigure că toate întreprinderile și instituțiile financiare implicate în tranzacțiile sale publică informații privind beneficiarii efectivi ai oricărei structuri juridice care, în mod direct sau indirect, are legătură cu întreprinderea, inclusiv fonduri fiduciare, fundații și conturi bancare;

  11.  reamintește că sectorul financiar privat internațional nu ar trebui folosit de către BEI ca intermediar principal pentru canalizarea finanțării pentru dezvoltare pentru întreprinderile locale și indigene; consideră că, datorită selecției efectuate prin intermediari financiari atât în etapele ex-ante, cât și în cele ex-post ar trebui să se utilizeze prea multe resurse fără a se produce neapărat un rezultat pozitiv, iar acest fapt ar putea devia capacitatea de la efortul de a sprijini în mod direct sectoarele publice și private locale, în conformitate cu o logică de dezvoltare care constă în mobilizarea resurselor și capacităților interne;

  12.  reamintește necesitatea de a sprijini proiecte ale IMM-urilor locale care vizează investiții durabile și pe termen lung și creează locuri de muncă în domeniile inovării, cercetării și dezvoltării și eficienței energetice;

  13.  regretă faptul că raportul BEI privind activitățile sale desfășurate în afara Uniunii Europene nu menționează deloc volumul și numărul împrumuturilor neperformante acordate de BEI; solicită ca BEI să furnizeze Parlamentului European un raport anual referitor la amânările la plată și pierderile suferite în cadrul activității sale de finanțare a dezvoltării durabile; solicită ca aceste informații să fie structurate în funcție de tipul de finanțare și de regiune;

  14.  subliniază necesitatea ca Inițiativa BEI pentru reziliență să se concentreze pe proiecte de înaltă calitate și accentuează rolul important pe care BEI trebuie să-l joace în cadrul Planului de investiții externe propus de UE, pentru a construi economii mai rezistente care să soluționeze cauzele profunde ale sărăciei; subliniază importanța inițiativelor BEI care vizează în special tinerii și femeile, care contribuie la investiții în sectoare importante din punct de vedere social, cum ar fi apa, sănătatea și educația, sau care acordă un sprijin mai mare antreprenoriatului și sectorului privat;

  15.  îndeamnă BEI să acorde o atenție deosebită țărilor în curs de dezvoltare, în special celor care suferă din cauza conflictelor și a sărăciei extreme, și invită BEI să continue să promoveze în mod activ dezvoltarea durabilă în țările în curs de dezvoltare; invită BEI să colaboreze cu Banca Africană de Dezvoltare (BAD) în vederea finanțării unor investiții pe termen lung în serviciul dezvoltării economice; salută faptul că granturile UE sunt tot mai mult combinate cu împrumuturile BEI, pentru ca proiectele să obțină rezultate mai bune în țările în curs de dezvoltare;

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  8.11.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Louis Aliot, Nicolas Bay, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Raymond Finch, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Marina Albiol Guzmán, Bernd Lucke, Judith Sargentini, Patrizia Toia

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Maria Grapini

  AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (24.11.2016)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  (2016/2099(INI))

  Raportor pentru aviz: Yannick Jadot

  SUGESTII

  Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.  ia act de rezultatele revizuirii la mijlocul perioadei de către Comisie a mandatului extern al Băncii Europene de Investiții (BEI); subliniază că BEI își desfășoară activitatea în baza unui mandat de dezvoltare și, prin urmare, trebuie să respecte principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării; îndeamnă Comisia să se asigure că proiectele finanțate de BEI sunt conforme politicilor UE și respectă interesele europene și subliniază necesitatea ca BEI, în calitatea sa de braț financiar al UE, să își desfășoare activitatea respectând obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU;

  2.  apreciază ca pe un lucru pozitiv faptul că, în anumite regiuni, volumul fondurilor alocate la jumătatea perioadei reprezintă un procent ridicat din plafonul regional; consideră că aceasta ne arată că este și posibilă și de dorit o mai mare concentrare pe prioritățile Uniunii pentru a se îmbunătăți reacția la obiectivele politicii externe, de exemplu ca răspuns la criza migrației;

  3.  solicită Comisiei să creeze un cadru pentru raportarea anuală de către BEI cu privire la modul în care activitățile sale din afara UE respectă principiile generale pe care se bazează acțiunile externe ale Uniunii; sprijină concluzia revizuirii la jumătatea perioadei, și anume că orientările operaționale tehnice regionale ar trebui actualizate, în strânsă cooperare cu SEAE, pentru a reflecta mai bine alinierea BEI la prioritățile Uniunii; îndeamnă Comisia să stabilească pentru BEI, cu prilejul acestei actualizări, bazele de raportare cu privire la respectarea articolului 21 din TUE; consideră că suma suplimentară opțională destinată BEI ar trebui eliberată numai dacă se realizează progrese în sensul acestei raportări;

  4.  salută orice inițiativă viitoare a BEI menită să mărească transparența și să asigure consultarea detaliată și constantă a părților interesate, pentru că este esențial ca fondurile puse la dispoziție de guvernele statelor membre ale UE să respecte cele mai înalte standarde de eficacitate și responsabilitate; solicită BEI să îmbunătățească accesul la informații atât pentru Parlamentul European și celelalte instituții, cât și pentru cetățeni, în special în ceea ce privește sistemul de contractare și de subcontractare și accesul la datele financiare privind proiectele finanțate de BEI;

  5.  invită BEI să acorde o mai mare atenție impactului operațiunilor sale asupra drepturilor omului și drepturilor din domeniul muncii și să își dezvolte în continuare politica privind standardele sociale, transformând-o într-o politică a drepturilor omului în sectorul bancar; sugerează, în acest scop, includerea unor criterii de referință în domeniul drepturilor omului în cadrul evaluărilor sale de proiecte;

  6.  salută faptul că obiectivele cantitative ale BEI privind acțiunile în domeniul climei se află pe cale de a fi îndeplinite; propune introducerea unor criterii calitative mai stricte cu privire la ceea ce se consideră a fi acțiune în domeniul climei, de exemplu reducerea pragurilor emisiilor la 350g CO2/kWh astfel încât doar cele mai eficiente centrale electrice pe combustibili fosili să beneficieze de sprijin; invită BEI să elaboreze planuri de acțiune ambițioase în cadrul noii sale strategii din domeniul climei, pentru a-și consolida poziția de lider în acest domeniu, în special un calendar ambițios în ceea ce privește eliminarea treptată a oricărei subvenții pentru combustibili fosili;

  7.  recomandă axarea operațiunilor de împrumut pe proiectele din domeniul energiei regenerabile descentralizate, la scară mică și neconectate la rețea, care implică cetățeni și comunități, precum și integrarea principiului priorității eficienței energetice în toate politicile și operațiunile BEI;

  8.  salută angajamentul BEI de a combate fenomenul migrației forțate și de a întreprinde acțiuni în țările puternic afectate de criza migrației, în special prin consolidarea acțiunii umanitare, sprijinirea creșterii economice, construirea de infrastructuri și crearea de locuri de muncă; salută, în acest sens, inițiativa BEI privind reacția la situațiile de criză și capacitatea de rezistență, menită să sporească cuantumul ajutorului acordat țărilor din vecinătatea de sud a UE și din Balcani cu 6 miliarde EUR; solicită ca această inițiativă să ducă la o adiționalitate autentică față de activitățile actuale desfășurate de BEI în această regiune;

  9.  solicită BEI să pună rapid în aplicare pachetul „Migrație pentru țările ACP” și afirmă răspicat că proiectele finanțate trebuie să se concentreze în mod prioritar asupra prevenirii migrației forțate în regiunea subsahariană;

  10.  îi cere BEI să continue să își îmbunătățească comunicarea cu intermediarii financiari, astfel încât aceștia să poată informa mai bine beneficiarii cu privire la oportunitățile de finanțare din partea BEI pe care le au la dispoziție; salută, în acest sens, mecanismul recent creat în virtutea căruia instituțiile creditoare care utilizează fonduri ale BEI pentru a finanța un proiect sunt obligate să adreseze beneficiarului o scrisoare în care precizează în mod clar că sunt folosite fonduri ale BEI;

  11.  salută activitatea de finanțare a BEI în domeniul infrastructurilor și al transporturilor deoarece aceste proiecte sporesc semnificativ potențialul comercial și pot avea un efect de pârghie pentru internaționalizarea IMM-urilor, în special în regiunile cu dezavantaje geografice;

  12.  subliniază că pentru IMM-uri accesul la finanțare este una dintre cele mai urgente provocări; scoate în evidență nevoia ca BEI să îmbunătățească și să lărgească accesul IMM-urilor la finanțare, inclusiv prin programe de facilitare a comerțului și inițiative precum Instrumentul european de microfinanțare Progress și noile instrumente pentru finanțarea activităților comerciale ale IMM-urilor din UE și America Latină/Caraibe; propune stabilirea unor cerințe strategice mai proactive în privința politicii privind IMM-urile și microîntreprinderile pentru băncile intermediare care acordă finanțări din fondurile BEI; solicită și mai multă transparență în evaluarea impactului economic și social local al împrumuturilor intermediate ale BEI; subliniază că contribuția BEI la programele privitoare la IMM-urile din țări terțe care beneficiază de regimuri comerciale preferențiale cu UE ar trebui canalizată către integrarea în lanțurile de distribuție globale, în timp ce în vecinătatea estică și sudică aceste programe ale BEI ar trebui orientate către integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice europene;

  13.  salută propunerea Comisiei de instituire a unui Plan european de investiții externe (PIE) menit să abordeze cauzele fundamentale ale migrației prin contribuția sa la îndeplinirea ODD-urilor; așteaptă cu interes ca BEI să joace un rol semnificativ în acest sens, în special prin furnizarea unei finanțări suplimentare beneficiarilor din sectorul privat;

  14.  solicită BEI să acorde mai multe resurse mecanismelor de acordare de asistență tehnică și consiliere financiară autorităților locale și regionale în faza premergătoare aprobării proiectelor pentru a facilita accesibilitatea și participarea tuturor statelor membre, în special a celor cu numărul cel mai scăzut de proiecte aprobate;

  15.  solicită ca fondurile BEI să nu fie destinate doar IMM-urilor, ci și dezvoltării infrastructurii sensibile, întrucât absența acesteia din mule țări partenere poate să reprezinte un obstacol grav în calea dezvoltării comerțului și a capacității populației acestora de a cumpăra și vinde bunuri și servicii în UE;

  16.  solicită să se organizeze o dezbatere politică, cu participarea Parlamentului, privind propunerea de cooperare între BEI și Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură (AIIB); ia act cu îngrijorare de faptul că până în prezent structurile de guvernanță ale AIIB nu prevăd o implicare adecvată a părților interesate la deciziile de finanțare a proiectelor, precum și de faptul că documentele cu acces public privind proiectele nu includ nicio informație referitoare la respectarea măsurilor sociale și de mediu impuse de AIIB creditorilor săi; îi cere BEI să creeze sinergii și pe cât posibil să pună laolaltă resursele cu alte bănci de dezvoltare regională pentru a fi sigură că activitățile lor nu se află în concurență; consideră că este important ca BEI să promoveze, sub forma unei condiții pentru orice participare la capital, un grad mare de transparență și standarde ridicate de performanță socială și de mediu în cadrul cooperării sale cu alte bănci de dezvoltare; îndeamnă BEI să se asigure că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de ea respectă principiul egalității de remunerare și al transparenței remunerării, precum și principiul egalității de gen, prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă; în plus, subliniază faptul că, la stabilirea proiectelor care urmează să fie finanțate, BEI ar trebui să țină seama de măsurile adoptate de întreprinderile candidate în materie de responsabilitate socială a întreprinderii;

  17.  solicită BEI să publice pe site-ul său de internet informații detaliate referitoare la deciziile privind selecția proiectelor care urmează a fi finanțate, în special privind motivele de respingere a proiectelor prezentate, rezultatele anchetelor interne, selecția și evaluarea activităților și a programelor sale, pe baza unor indicatori clari și măsurabili, precum și privind metodologia și rezultatele evaluărilor ex ante și rapoartele ex post pentru fiecare dintre proiectele finanțate;

  18.  solicită BEI, ținând seama de insuficienta capacitate de generare de proiecte în sectorul public și în cel privat și de capacitatea redusă de a se împrumuta a unor state membre și în scopul reducerii deficitului de investiții din UE, să aibă în vedere posibilitatea ca contribuțiile naționale excepționale la proiecte finanțate de BEI, fie că este vorba de un stat membru sau de bănci naționale de dezvoltare care sunt clasate în sectorul administrațiilor publice sau care acționează în numele unui stat membru, să fie considerate măsuri punctuale în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului și al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului.

  REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  10.11.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Philippe Loiseau

  AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (15.11.2016)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

  (2016/2099(INI))

  Raportor pentru aviz: Bogusław Liberadzki

  SUGESTII

  Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  A.  întrucât, cu investiții de peste o mie de miliarde de euro în sectorul transportului datorate sprijinului BEI de la înființarea sa în 1958, acesta este sectorul în care BEI a avut cea mai intensă activitate;

  B.  întrucât reducerea emisiilor din sectorul transportului este o provocare majoră și întrucât este nevoie de reducerea semnificativă a emisiilor de NOx, CO2 și a altor emisii importante generate de transport, pentru ca UE să își atingă obiectivele pe termen lung în materie climatică; întrucât congestia și poluarea aerului sunt principalele probleme în ceea ce privește dezvoltarea tuturor formelor de mobilitate și protejarea sănătății oamenilor;

  C.  întrucât, în 2015, BEI a investit 14 miliarde EUR în proiecte de transport de care vor beneficia 338 de milioane de pasageri pe an și care vor economisi 65 de milioane de ore de deplasare pe an,

  1.   salută planul de revizuire a Regulamentului privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), anunțat de președintele Comisiei Juncker, care are ca scop creșterea capacității planului de investiții pentru Europa de la 315 miliarde EUR la 630 de miliarde EUR până în 2022; subliniază, totuși, că aceasta nu ar trebui să conducă la reducerea surselor care funcționează bine în materie de finanțare a infrastructurii de transport durabile; crede, în special, că fondurile tăiate din instrumente precum Mecanismul pentru interconectarea Europei în beneficiul FEIS vor fi reinstituite; subliniază importanța unei alocări echilibrate a fondurilor între regiuni și subliniază că rețeaua centrală TEN-T trebuie finalizată până în 2030;

  2.  consideră că, deoarece până acum numai 8% din investițiile FEIS au ajuns la țările din UE13, modul în care FEIS funcționează în prezent este contrar regulamentului privind acest fond, care prevede că FEIS ar trebui să contribuie la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii; este, de asemenea, de părere că, prin concentrarea capitalului în țările din UE15 și prin orientarea unor sume insuficiente către țările din UE13, se accentuează inegalitățile sociale și economice dintre regiunile din vestul și cele din estul UE; constată că aceste inegalități alimentează exodul creierelor și emigrarea tineretului din statele membre mai sărace către țările din vestul UE, fapt care, la rândul său, exercită o presiune suplimentară asupra rețelelor de securitate sociale din statele membre de origine; remarcă, de asemenea, nemulțumirea din ce în ce mai mare din țările membre din vestul UE față de schimbările din structurile piețelor muncii de la nivel național cauzate de imigrația din statele membre ale UE mai sărace, ceea ce face adesea ca guvernele țărilor din vestul UE să adopte schimbări cu privire la legislația socială națională care sunt, de fapt, de natură discriminatorie;

  3.   încurajează BEI să continue să sprijine soluții de transport durabile, sigure, ecologice și inovatoare și să continue să promoveze accesibilitatea pasagerilor cu mobilitate redusă; subliniază că prioritatea Uniunii este de a asigura finanțare suficientă pentru proiecte cu valoare europeană adăugată, printre care se numără legăturile de transport transfrontaliere, în special conexiunile feroviare regionale transfrontaliere abandonate sau dezafectate; subliniază că politica de investiții europeană trebuie să acorde mai multă atenție chestiunilor de natură orizontală, în special cu privire la viitoarele moduri de transport și serviciilor din acest domeniu, ceea ce va implica dezvoltarea simultană și coerentă a unor rețele energetice și de telecomunicații alternative;

  4.  invită BEI ca, în cadrul finanțării proiectelor de transport, să aibă în vedere și să vizeze sinergii cu turismul, pentru a promova dezvoltarea și competitivitatea sectorului turismului în UE;

  5.  consideră că o economie inovatoare și eficientă are nevoie de un sistem și de o infrastructură de transport avansate și de înaltă calitate și că acestea ar trebui să se numere printre priorități, fiind necesar să se acorde o atenție deosebită regiunilor din estul UE și soluțiilor de infrastructură multimodale inovatoare, cum ar fi tunelurile, podurile sau feriboturile multimodale scurte în zonele cu densitate redusă a populației;

  6.  subliniază inegalitatea[1] dintre numărul proiectelor de investiții finanțate în țările din vestul UE și cele din estul UE; subliniază, prin urmare, importanța echilibrului geografic în investițiile realizate cu implicarea BEI și se așteaptă ca BEI și Comisia să ofere asistență tehnică și administrativă adecvată pentru pregătirea proiectelor în țările care au nevoie de acest lucru; subliniază rolul important al autorităților locale și regionale în cadrul acestui proces;

  7.  sprijină Comisia în încercarea sa de a revizui regulamentul financiar în vigoare; sprijină, în special, dispozițiile din regulament referitoare la utilizarea instrumentelor financiare inovatoare, cum ar fi obligațiunile pentru proiecte, cu condiția ca acestea să nu aibă ca urmare socializarea pierderilor și privatizarea profiturilor;

  8.  atrage atenția asupra tendinței conform căreia fondurile de investiții bazate pe parteneriate de tip public-privat (PPP) înlocuiesc mecanismele de finanțare convenționale ale UE și sunt finanțate, în contextul FEIS, parțial din fonduri care fuseseră alocate anterior altor scopuri; remarcă faptul că, întrucât până în prezent FEIS nu a putut contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a UE, fondurile structurale ale UE sunt în continuare principalele fonduri capabile să servească obiectivelor politicii de coeziune a UE;

  9.  subliniază importanța pentru combaterea schimbărilor climatice a obiectivelor referitoare la transport stabilite la COP 21; subliniază că ar trebui să fie disponibile mijloace financiare pentru a face posibil transferul modal de la transportul pe șosele la transportul feroviar și naval și la transportul pe căile navigabile interioare; insistă, de asemenea, să se acorde atenție investițiilor în energie curată și servicii moderne pentru transport; propune, în acest sens, creșterea capacităților instrumentelor de finanțare specializate în acest scop, cum ar fi Mecanismul european privind transportul nepoluant (ECTF);

  10.  subliniază că investițiile ar trebui să aibă la bază minimizarea costurilor externe, inclusiv a celor datorate schimbărilor climatice, reducând astfel dificultățile cu care se vor confrunta viitoarele bugete publice;

  11.  îndeamnă Comisia și BEI să sprijine investițiile în mobilitatea urbană durabilă, în mod ideal pe baza unor planuri de mobilitate urbană sustenabile, cu criterii adecvate de reducere a congestiei, schimbărilor climatice, poluării aerului, zgomotului și accidentelor rutiere;

  12.  menționează că, pentru a reduce sarcina pe care trebuie să o suporte contribuabilii și finanțele publice în general pentru construirea și mentenanța infrastructurii, proiectele de infrastructură de transport de tip PPP ar trebui să aibă, în general, la bază principiul „utilizatorul plătește”;

  13.  ia act de faptul că BEI folosește o gamă largă de instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, garanții, obligațiuni pentru proiecte și PPP pentru a sprijini investițiile publice și private în transport; subliniază că este important să se coordoneze diversele tipuri de finanțare din partea UE pentru a garanta îndeplinirea obiectivelor politicii UE în materie de transport în întreaga UE, avându-se în vedere faptul că nu toate proiectele sunt adecvate pentru finanțare din instrumente de tip PPP;

  14.  subliniază importanța optimizării politicilor de investiții ale Uniunii prin combinarea diferitelor instrumente de susținere a investițiilor (FEIS, fondurile ESI, MIE, obligațiuni pentru finanțarea proiectelor, diferitele fonduri etc.); solicită stabilirea unei structuri de coordonare între BEI și Comisie pentru a optimiza folosirea în comun a acestor instrumente diferite în funcție de proiect, astfel încât împrumuturile, subvențiile și mecanismele de garantare să poată fi combinate pentru același proiect în cele mai bune condiții;

  15.  consideră că transparența și accesul cetățenilor la informațiile privind planurile și structurile de finanțare au un rol esențial pentru a garanta că proiectele sunt cunoscute și acceptate de către cetățeni.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  10.11.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  34

  3

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  22.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  37

  7

  2

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Enrique Calvet Chambon, David Coburn, Syed Kamall, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Thomas Mann

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Tatjana Ždanoka

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  37

  +

  ECR

  Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  PPE

  Markus Ferber, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

  S&D

  Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Agnes Jongerius, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Sven Giegold, Ernest Urtasun, Tatjana Ždanoka

  7

  -

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

  EFDD

  David Coburn

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo

  NI

  Steven Woolfe

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Dimitrios Papadimoulis

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri