Процедура : 2016/2160(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0122/2017

Внесени текстове :

A8-0122/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.21

Приети текстове :

P8_TA(2017)0152

ДОКЛАД     
PDF 642kWORD 70k
30.3.2017
PE 593.846v02-00 A8-0122/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

(2016/2160(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Бенедек Явор

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

(2016/2160(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99 и 164 – 167 от него,

–  като взе предвид Специален доклад № 7/2016 на Европейската сметна палата, озаглавен „Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света“,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0122/2017),

1.  освобождава от отговорност върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейската служба за външна дейност, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност

(2016/2160(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X — Европейска служба за външна дейност,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0122/2017),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства факта, че според доклада на Сметната палата общото ниво на грешки по функция 5 (Администрация), включително и бюджета на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), продължава да бъде относително ниско, като се оценява на 0,6% за 2015 г.;

2.  отбелязва, че Сметната палата не е установила съществени слабости по отношение на годишния отчет за дейността и системата за вътрешен контрол на ЕСВД;

3.  призовава ЕСВД да коригира някои слабости, установени от Сметната палата при процедурите по набиране на местен персонал в делегациите (т.е. липсата на прозрачност по отношение на някои етапи от процедурата) и при процедурите за възлагане на обществени поръчки (по-специално неправилното оценяване на офертите спрямо техническите спецификации или използването на неправилна процедура за възлагане на обществени поръчки), организирани от делегациите;

4.  изразява съгласие със Сметната палата за това, че е важно да се подобрят насоките, планирането, координацията и изпълнението на процедурите за възлагане на обществени поръчки при поръчките с ниска стойност, тъй като тези поръчки представляват 4,5% от общата стойност на всички поръчки, възложени през 2015 г.; подкрепя намерението на ЕСВД да организира регионални семинари и да предостави административна подкрепа за възлагането на обществени поръчки за цялата мрежа от делегации;

5.  призовава ЕСВД да подобри качеството на своите процедури за подбор, като предостави всички необходими подкрепящи документи; призовава ЕСВД да хармонизира по-добре процедурите за възлагане на обществени поръчки, изпълнявани в делегациите; отново отправя искането си за коригиране на повтарящите се слабости в тази област, като продължи да се предоставя административна подкрепа за делегациите в най-критично положение;

6.  приветства факта, че в рамките на доклада за управление на външната помощ за 2015 г. бяха формулирани подобрени и по-подробни насоки за засилване на надзора над ръководителите на делегации, като тези насоки включват както отчетността, така и изискванията за докладване;

7.  изразява съжаление за увеличаването на средния процент на нередности във връзка с поетите задължения до 22,4% през 2015 г. (спрямо 18,3% през 2014 г.) при извършваните предварителни проверки;

8.  отбелязва, че общият бюджет на ЕСВД за 2015 г. възлиза на 602,8 милиона евро, което представлява общо увеличение от 16,2% спрямо 2014 г., като това се дължи на прехвърлянето в бюджета на ЕСВД на 71,5 милиона евро от административния бюджет на Комисията (25,2 млн. евро) и от други бюджетни редове (до 46,3 млн. евро), с цел финансиране на общите разходи на делегациите на Съюза, като например наеми, сигурност на служебните сгради и разходи за информационни технологии; отбелязва, че средствата от ЕФР не са включени;

9.  посочва, че изпълнението на административния бюджет на ЕСВД продължава да дава поводи за безпокойство, тъй като някои делегации получават бюджетни средства от Комисията по 33 различни бюджетни редове в допълнение към собствения бюджет на ЕСВД; приканва всички заинтересовани страни да доусъвършенстват и опростят бюджетните източници и правила, с цел да се улесни изпълнението на бюджета; приветства неотдавнашното бюджетно споразумение, постигнато по отношение на административните разходи по линия на ЕФР, които от 2016 г. нататък ще се отразяват в бюджета на ЕСВД въз основа на изчисляване на фиксирана сума на човек;

10.  отбелязва, че бюджетът на седалището е възлизал на 218,9 милиона евро, от които 140,5 милиона евро (или 64,7%) са били предназначени за изплащането на възнаграждения и други права на щатния персонал и външните служители, 30 милиона евро (или 13,7%) са били за сгради, а 30,7 милиона евро са били за информационни системи, оборудване и обзавеждане;

11.  отбелязва, че бюджетът на делегациите, възлизащ на 383,9 милиона евро, беше разделен по следния начин: 155,8 милиона евро (т.е. 40,6%) за сгради и свързани с тях разходи, 105,5 милиона евро (27,5%) за възнаграждения на щатния персонал, 60,1 милиона евро (или 15,7%) за външен персонал и външни услуги, 20,6 милиона евро (5,4%) за други разходи, свързани с персонала, и 41,9 милиона евро (10,9%) за други административни разходи; отбелязва също така, че Комисията е получила 204,7 милиона евро за административни разходи на служителите на Комисията, работещи в делегациите на Съюза;

12.  отново повтаря искането си да се обърне внимание, особено в делегациите, на „непрекъснатостта на дейността“ и „управлението на документите“ като основни стандарти за вътрешен контрол, но също така и като важни елементи на управлението, по-специално във връзка с достъпността и надеждността на информацията, използвана за различни управленски цели, т.е. за наблюдение, оценка и докладване на дейности и проекти;

13.  отбелязва, че само две делегации са изразили резерви във връзка с липсата на подходяща тръжна процедура и липсваща основна управленска информация, използвана за декларацията за достоверност;

14.  подкрепя редовните контакти между ЕСВД и службите на Комисията, които се занимават с външни въпроси, свързани с предотвратяването и откриването на измами;

15.  подкрепя създаването на Регионалния център „Европа“, тъй като тази инициатива цели осигуряването на по-добра административна подкрепа за делегациите на Съюза в областта на финансовото управление, обществените поръчки и човешките ресурси; очаква да получи оценката за пилотния проект през 2017 г.; насърчава ЕСВД да продължи тази практика за обединяване на ноу-хау, по целесъобразност, и в други съседни региони, с оглед устойчиво намаляване на административната тежест и разходите в делегациите;

16.  счита, че е важно ръководителите на делегации да продължават да бъдат редовно информирани относно ключовата им роля за общото подобряване на нивото на увереност, както и на управлението и отчетността, по-специално във връзка с относителната тежест на различните компоненти, което може да доведе до изразяването на резерви, в допълнение към техните политически задължения; насърчава ЕСВД да предлага обучение и експертен опит на ръководителите на делегации, особено за дипломатите от държавите членки;

17.  отбелязва промените и рационализирането на организационната структура на ЕСВД с цел опростяване на системите за отчитане и информационните потоци, което улеснява реакцията на ЕСВД при кризи или политически предизвикателства и намалява количеството на йерархичните нива, с по-малко дирекции;

18.  отбелязва важния аспект, свързан с управлението на човешките ресурси в рамките на ЕСВД с „три източника“ за набиране на персонал, както и управлението на щата в делегациите, като същевременно за 2015 г. е постигнато годишно намаление на персонала със 17 длъжности в седалището;

19.  отбелязва, че делът на дипломатите от държавите членки е 32,9% от всички служители на ЕСВД със степен AD (т.е. 307 лица) спрямо 33,8% през 2014 г.; изтъква, че този процент е по-висок при делегациите — 43,1% или 166 дипломати от държавите членки, а за седалището този процент е 25,7%; призовава за по-балансирано разпределение на служителите и припомня на ЕСВД, че е важно да се обедини експертният опит на служителите от държавите членки и от ЕСВД на всички равнища;

20.  подчертава, че броят на дипломатите от държавите членки, назначени като ръководители на делегации, е бил 63 от общо 134 ръководители на делегации, което представлява 47% от общия брой; припомня, че тези 63 длъжности са били разпределени с неравен баланс между половете - 16%/84% и че само 16 от тези 63 служители са били граждани на държави членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. или след това; отбелязва също така, че при 29-те заместник-ръководители на делегации двата пола са били представени с дисбаланс от 24%/76% и че 6 от заместник-ръководителите на делегации са били дипломати от държавите членки;

21.  отбелязва, че броят на командированите национални експерти от държавите членки е продължил да нараства през 2015 г. (8% повече в сравнение с 2014 г.) и е достигнал до 434 (376 места в седалището и 58 места в делегациите); отбелязва, че 40% от 376-те командировани национални експерти (или 151), които са установени в Брюксел, получават възнагражденията си от съответните национални администрации;

22.  припомня на ЕСВД, че е необходимо да се гарантира пълно спазване на формулата за персонала във връзка със съотношението между служителите от държавите членки и тези от европейските институции, както е посочено в решението на Съвета относно създаването на ЕСВД;

23.  отбелязва, че при общото разпределение по пол е постигнато почти пълно равенство, с баланс от 47%/53% от общия брой на служителите, но при служителите със степен AD разликата е 31,7%/68,3% (спрямо 31%/69% през 2014 г.); отбелязва, че този дял от 30% е стабилен от 2011 г. насам;

24.  отново изразява своята загриженост относно дисбаланса между половете при ръководните длъжности, като настоящото равнище е 21,4 %/78,6%; изразява съжаление за това, че процентът на представителите на другия пол, които кандидатстват за ръководни длъжности, продължава да бъде нисък — 16%; счита, че е важно да се постигне напредък в това отношение и следователно призовава ЕСВД да промени своите условия и политики за набиране на персонал, с цел привличане и на двата пола на ръководни позиции;

25.  отново заявява, че географският баланс, и основно връзката между националността на служителите и големината на държавите членки, следва да бъде важен елемент от управлението на човешките ресурси на ЕСВД, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. или след това; изразява сериозна загриженост във връзка с продължаващото недостатъчно представителство на тези държави членки както по отношение на броя на служителите като цяло, така и по отношение на броя на лицата, назначени на ръководни длъжности; поради това призовава ЕСВД да положи усилия за съществена промяна на тази ситуация; посочва, че тези държави членки са по-слабо представени най-вече на по-високо административно ниво и при ръководните длъжности, за което все още се очаква постигането на значителен напредък;

26.  приветства ангажимента на върховния представител/заместник-председател на Комисията, поет пред Парламента, за справяне с проблема за свръхпредставеността на националните дипломати, назначени като ръководители на делегации, и призовава ЕСВД през 2017 г. да представи преглед на своята политика в областта на човешките ресурси, като се решат някои въпроси като равенството между половете и мобилността на служителите между отделните институции, и същевременно се вземе предвид въздействието на тази политика върху човешките ресурси, с оглед укрепване на външната дейност и видимост на Съюза чрез глобалната стратегия на ЕС;

27.  насърчава ЕСВД да доразвие ролята на делегациите на Съюза, по-специално за улесняване и подпомагане на координацията между държавите членки при предоставянето на консулска помощ;

28.  припомня на ЕСВД, че между икономическата дипломация и лобирането има тънка граница; следователно призовава ЕСВД да се присъедини към бъдещото междуинституционално споразумение за задължителен регистър за прозрачност, включително и делегациите на Съюза, доколкото това е юридически възможно;

29.  отбелязва годишните разходи в размер на 160 милиона евро, предназначени за мрежата от делегации на Съюза, които са увеличени с над 50% в сравнение с предходната финансова година; отбелязва, че 80% от делегациите все още се помещават в сгради под наем, като наемите са възлизали на 53,04 милиона евро през 2015 г.; приветства механизма за заеми, разполагащ с 200 милиона евро, който е насочен към по-добро управление на политиката за сградния фонд и намаляване на разходите на делегациите за закупуване; изразява съжаление за това, че въпреки наличието на механизма за заеми и увеличаването на разходите, само няколко сгради на делегации са собственост на ЕСВД; призовава ЕСВД да представи не само договорите за недвижими имоти на делегациите за текущата година, но и да направи преглед на състоянието на всички сгради на делегациите в годишния си отчет за дейността;

30.  призовава ЕСВД да преразгледа внимателно своите политики в областта на сградния фонд, в съответствие с препоръките на Сметната палата в нейния Специален доклад № 7/2016, по-специално по отношение на:

-  необходимостта от последователност и пълно възстановяване на разходите, направени от държавите членки или от други институции или органи на Съюза, настанени в офис сгради на делегации;

-  по-добър избор на сгради за делегациите;

-  пряко участие на седалището преди наемане (или подновяване на договор за наем) или закупуване на офис сгради;

-  подобряване на информационната система за управление на недвижимите имоти, така че ЕСВД да получава по-надеждна и целесъобразна информация, която да се използва в процеса на планиране;

31.  призовава ЕСВД да доразвие оползотворяването на площите, по-специално като разгледа приоритетно положението с отделните незаети или ненужно големи сгради и свързаните с тях допълнителни разходи, констатирани от Сметната палата (7,8 милиона евро), и същевременно признава предизвикателствата във връзка с управлението на сградите, което често се осъществява в сложна среда;

32.  подчертава, че ЕСВД и държавите членки имат общ интерес да вземат предвид използването на сградите и да продължат да развиват сътрудничество на местно ниво във връзка с управлението на сградите, като се отделя специално и непрестанно внимание на въпросите, свързани с икономически най-изгодните предложения, сигурността и репутацията на Съюза;

33.  приветства увеличаването на съвместното ползване на обекти от делегации на Съюза и от държави членки с подписването на шест меморандума за разбирателство за съвместно ползване на обекти през 2015 г., като до края на 2015 г. общият брой на съвместно ползваните обекти достигна до 86; насърчава ЕСВД да продължава да търси начини за разширяване на тази добра практика; счита, че тази политика следва да включва иновативни подходи, насочени към изготвянето на съгласувана стратегия за съвместно ползване на обекти с държавите членки, които желаят да сторят това, и подходящи договорености за поделяне на разходите, свързани със сгради и логистика; отбелязва, че споразуменията за съвместно ползване на обекти засягат и други субекти, допринасящи за управлението на външните политики, като например Европейската инвестиционна банка, службите на ГД „Хуманитарна помощ“, мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана и специалните представители на ЕС;

34.  изразява съжаление относно незадоволителното отчитане и неточностите в информационната система за управление на служебните сгради и жилищните сгради за служителите; призовава за извършване на редовен преглед във връзка с пълнотата и надеждността на данните, кодирани от делегациите на Съюза, с цел задълбочаване на общото планиране на площите, местата и възстановяването на разходите;

35.  настоятелно призовава ЕСВД да подобри своите инструменти за контрол на управлението и мониторинг на всички разходи, извършени по линия на политиката за сградния фонд, с цел да се гарантира точен обзор и проследяване на всички разходи в тази област; счита, че следва да се постави акцент върху наблюдението на таваните, определени в строителната политика, с цел намаляване на общия годишен наем за сградите на делегациите и свързаните с тях текущи разходи, както и гарантиране на целесъобразността на вноските, плащани за съвместно използваните обекти, покриването на текущите разходи за съвместно ползване на обекти и правилността на разходите в условията на местния пазар;

36.  счита, че следва да бъде разработен своевременно правен и технически експертен опит за управлението на недвижими имоти, като същевременно се отчитат всички икономически изгодни алтернативни възможности, като например наемането на външни експерти (напр. местни брокери на недвижими имоти), които да проучват пазара или евентуално да се договарят със собствениците на недвижимите имоти;

37.  изисква от ЕСВД да представи годишен списък на извършените в делегациите проверки;

38.  призовава ЕСВД чрез инспектората на делегациите да извърши проверки във връзка с последните пет договора за наем или закупуване на жилища за посланици на Съюза, включително резиденцията в Тирана, Албания, и да докладва за това на Парламента;

39.  подкрепя прилагането на средносрочна и дългосрочна стратегия за определяне на всички възможни варианти в тази област, като се започне от инвестиционните приоритети или възможностите за закупуване и се стигне до подновяването на договорите за наем или споделянето на помещения с държавите членки, и като се вземат предвид прогнозите за броя на служителите и планирането и развитието на политиките;

40.  насърчава ЕСВД да продължи да прилага Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), както и принципа за екологосъобразни обществени поръчки в своята политика за сградния фонд, като същевременно се взема предвид фактът, че местните условия в държавите, където са установени 139-те делегации на Съюза, изискват известна степен на гъвкавост;

41.  счита, че сигурността на ЕСВД и на нейните делегации трябва да бъде допълнително засилена и призовава ЕСВД да отдаде приоритет на този въпрос при избора на сгради и пространства за своите делегации; счита, че сигурността на сградите следва да бъде неразделна част от политиката на ЕСВД за сградния фонд и че планът за евакуация и решенията за евакуация на ЕСВД следва, при необходимост, да бъдат координирани с представителствата на съответните държави членки;

42.  приветства факта, че ЕСВД предвижда проект за обща визия и съвместни действия, с цел постигане на по-силна Европа, допринасяща за мир и сигурност в региона и в целия свят;

43.  призовава ЕСВД да подобри комуникационната си политика спрямо гражданите на Съюза.

2.2.2017

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

(2016/2160(DEC))

Докладчик по становище: Зигмантас Балчитис

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Европейската сметна палата (ЕСП) общото ниво на грешки по функция 5 (Администрация), включително и бюджета на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), продължава да бъде относително ниско (0,6% за 2015 г.);

2.  отбелязва, че Сметната палата е констатирала някои слабости в процедурите за набиране на местни служители в делегациите и в процедурите за възлагане на обществени поръчки, организирани от делегациите, и приканва ЕСВД да подобри качеството на своите процедури; подчертава предизвикателствата, свързани с операциите, извършвани в рамките на децентрализирана мрежа от 139 делегации, с ограничени човешки ресурси и в различни райони, и изтъква необходимостта от намаляване на административната тежест за отделните делегации; приветства пилотния проект относно регионализацията на административната подкрепа за делегациите на Съюза в рамките на Европа и призовава за централизиране на административните задачи в седалището на ЕСВД, доколкото това е възможно, както и за осигуряване на подходящи възможности за обучение и конкретна подкрепа за делегациите;

3.  припомня, че е необходимо да се гарантира пълно спазване на формулата за персонала на ЕСВД във връзка със съотношението между служителите от държавите членки и тези от европейските институции, както е посочено в решението на Съвета относно организацията и функционирането на ЕСВД; приветства ангажимента на върховния представител/заместник-председател на Комисията, поет пред Парламента, за справяне с проблема за свръхпредставеността на националните дипломати, назначени като ръководители на делегации, и за представяне през 2017 г. на преглед на политиката за човешките ресурси на ЕСВД, като се обърне внимание на някои въпроси като равенството между половете и мобилността на служителите между институциите;

4.  отбелязва Специален доклад № 7/2016 на Сметната палата относно управлението на сградите на ЕСВД; признава предизвикателствата във връзка с управлението на сградите, често осъществявано в сложна среда, но призовава ЕСВД да разгледа приоритетно отделните случаи на незаети или ненужно големи сгради, констатирани от Сметната палата, и да потърси възможности за по-ефективно съвместно ползване на обекти заедно с други органи на ЕС или посолства на държави членки; препоръчва на ЕСВД да увеличи подкрепата си за делегациите на ЕС при намирането на подходящи решения за посрещане на техните нужди.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle,Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Verts/ALE

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г.

(2)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.

(3)

OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.

(4)

OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност