Procedură : 2016/2160(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0122/2017

Texte depuse :

A8-0122/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.21

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0152

RAPORT     
PDF 551kWORD 69k
30.3.2017
PE 593.846v01-00 A8-0122/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2016/2160(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Benedek Jávor

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2016/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99 și 164-167,

–  având în vedere Raportul special nr. 07/2016 al Curții de Conturi Europene intitulat „Administrarea de către Serviciul European de Acțiune Externă a clădirilor pe care acesta le deține în întreaga lume”;

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0122/2017),

1.  acordă Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Serviciului European de Acțiune Externă aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2016/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0122/2017),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane,

1.  salută faptul că, potrivit Curții de Conturi („Curtea”), nivelul global de eroare înregistrat la rubrica 5 (Administrație), inclusiv în cadrul bugetului Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), continuă să fie relativ scăzut, el fiind estimat la 0,6 % în 2015;

2.  ia act de faptul că Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește raportul anual de activitate și sistemul de control intern al SEAE;

3.  cere SEAE să remedieze anumite deficiențe constatate de Curte în procedurile de recrutare a agenților locali în cadrul delegațiilor (și anume lipsa de transparență în ceea ce privește anumite etape ale procedurii) și în procedurile de achiziții publice organizate de delegații (în special evaluarea incorectă a ofertelor în raport cu specificațiile tehnice sau utilizarea unor proceduri de achiziții incorecte);

4.  este de acord cu opinia Curții potrivit căreia îmbunătățirea orientărilor, conceperii, coordonării și execuției procedurilor de achiziții publice pentru contractele cu valoare scăzută este deosebit de importantă, întrucât aceste contracte reprezintă 4,5 % din valoarea totală a contractelor încheiate în 2015; susține intenția SEAE de a organiza seminare regionale și de a oferi sprijin administrativ în materie de achiziții publice pentru întreaga rețea a delegațiilor;

5.  solicită SEAE să își îmbunătățească calitatea procedurilor de selecție, prin includerea tuturor documentelor justificative necesare; solicită SEAE să armonizeze într-o mai mare măsură procedurile de achiziții desfășurate în cadrul delegațiilor; își reiterează solicitarea ca SEAE să își remedieze deficiențele recurente din acest domeniu prin continuarea sprijinului administrativ pentru delegații, în cazul în care situația este foarte critică;

6.  salută publicarea, în cadrul exercițiului legat de raportul privind gestionarea asistenței externe pentru 2015, a unor orientări îmbunătățite și mai cuprinzătoare, care consolidează supravegherea șefilor delegațiilor și vizează atât responsabilitatea, cât și cerințele în materie de raportare;

7.  regretă creșterea ratei medii de anomalie cu privire la angajamente la 22,4 % în 2015 (comparativ cu 18,3 % în 2014), la nivelul controalelor ex ante;

8.  ia act de faptul că bugetul total al SEAE pentru 2015 a fost de 602,8 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere totală de 16,2 % față de 2014, care a rezultat din transferul la bugetul său a 71,5 milioane EUR din bugetul administrativ al Comisiei (25,2 milioane EUR) și de la alte linii bugetare (până la 46,3 milioane EUR) pentru a finanța costurile comune ale delegațiilor Uniunii, cum ar fi costuri pentru chirii, servicii de securitate pentru birouri și costuri IT; subliniază că fondurile FED nu au fost incluse;

9.  subliniază că execuția bugetului administrativ al SEAE este în continuare un motiv de îngrijorare, întrucât anumite delegații primesc contribuții bugetare din partea Comisiei de la 33 de linii bugetare diferite în plus față de bugetul propriu al SEAE ; invită toate părțile interesate să continue să perfecționeze și să simplifice sursele și dispozițiile bugetare în scopul de a facilita execuția bugetară; salută recentul acord bugetar încheiat cu privire la costurile administrative ale FED care vor fi imputate bugetului SEAE în 2016, pe baza calculării unui cuantum standard per persoană;

10.  ia act de faptul că bugetul de la sediul instituției s-a ridicat la 218,9 milioane EUR, din care 140,5 milioane EUR (sau 64,7 %) a reprezentat plata salariilor și a altor drepturi ale personalului statutar și extern, 30 de milioane EUR (sau 13,7 %) au fost alocate pentru clădiri și 30,7 milioane EUR au privit sistemele informatice, echipamentele și mobilierul;

11.  ia act de faptul că bugetul delegațiilor, în valoare de 383,9 milioane EUR, a fost distribuit după cum urmează: 155,8 milioane EUR (respectiv 40,6 %) pentru clădiri și cheltuieli conexe, 105,5 milioane EUR (27,5 %) pentru remunerarea personalului statutar, 60,1 milioane EUR (sau 15,7 %) pentru personalul extern și serviciile externe, 20,6 milioane EUR (5,4 %) pentru alte cheltuieli cu personalul și 41,9 milioane EUR (10,9 %) pentru alte cheltuieli administrative; constată, de asemenea, că suma de 204,7 milioane EUR a fost primită din partea Comisiei pentru acoperirea cheltuielilor administrative legate de personalul Comisiei detașat în delegațiile Uniunii;

12.  își reiterează solicitarea de a se acorda atenție, în special în cadrul delegațiilor, conceptelor de „continuitate a activității” și de „gestionare a documentelor”, ca standarde-cheie de control intern, dar și ca elemente de management semnificative, în special pentru disponibilitatea și fiabilitatea informațiilor utilizate în diverse scopuri de management, și anume monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților și proiectelor;

13.  constată că doar două delegații au formulat rezerve legate de lipsa unei proceduri de licitație corespunzătoare și cu privire la lipsa unor informații de management esențiale care trebuie utilizate în declarația de asigurare;

14.  sprijină contactele periodice dintre SEAE și serviciile Comisiei care se ocupă de aspectele externe în materie de prevenire și detectare a fraudei;

15.  sprijină înființarea Centrului regional pentru Europa, o inițiativă ce vizează îmbunătățirea asistenței administrative acordate delegațiilor Uniunii în domeniul gestiunii financiare, al achizițiilor și al resurselor umane; așteaptă cu interes să primească evaluarea proiectului-pilot în 2017; încurajează SEAE să continue această practică de a pune în comun know-how-ul și în alte regiuni, după caz, cu scopul de a reduce sarcina administrativă și costurile în mod constant în cadrul delegațiilor;

16.  consideră că este esențial ca șefii de delegație, în plus față de atribuțiile lor politice, să fie sensibilizați în continuare în mod periodic cu privire la rolul lor cheie în consolidarea generală a asigurării, managementului și responsabilității, în special în ceea ce privește ponderea diferitelor componente care pot conduce la emiterea de rezerve; încurajează SEAE să ofere cursuri de formare și expertiză pentru șefii delegațiilor, în special pentru diplomații din statele membre;

17.  ia act de schimbările și de acțiunile de raționalizare în organizarea SEAE efectuate cu scopul de a simplifica liniile de raportare și fluxurile de informații, ceea ce facilitează formularea de răspunsuri din partea SEAE la situații de criză sau la provocări politice, și de a reduce numărul de niveluri ierarhice, micșorându-se numărul de direcții;

18.  ia act de caracteristica esențială a gestionării resurselor umane în cadrul SEAE, cu cele „trei surse” de recrutare și gestionarea detașărilor la delegații, realizând în același timp reducerea anuală a personalului de la sediul central cu 17 posturi în 2015;

19.  observă că ponderea diplomaților din statele membre este de 32,9 % din personalul AD al SEAE în ansamblu (și anume 307 persoane), în comparație cu 33,8 % în 2014; subliniază că această proporție este mai mare în cadrul delegațiilor, și anume 43,1 % sau 166 de diplomați din statele membre, iar la sediu este de 25,7 %; solicită o alocare mai echilibrată a personalului SEAE și reamintește SEAE importanța de a pune în comun expertiza statelor membre și a personalului SEAE la toate nivelurile;

20.  subliniază că numărul de diplomați din statele membre detașați în calitate de șefi de delegații a fost de 63 dintre cele 134 de posturi de șef de delegație, ceea ce reprezintă 47 % din total; subliniază că cele 63 de posturi erau distribuite cu un raport inegal între femei și bărbați, de 16 % / 84 %, și că numai 16 dintre cei 63 de angajați erau resortisanți ai statelor membre care au aderat la Uniune în 2004 sau mai târziu; constată, de asemenea, că dintre cele 29 de posturi de șefi de delegație adjuncți, raportul dintre femei și bărbați era dezechilibrat, de 24 % / 76 %, și că 6 șefi de delegație adjuncți erau diplomați din statele membre;

21.  observă că numărul de experți naționali detașați din statele membre a continuat să crească în 2015 (cu 8 % mai mult față de 2014) pentru a ajunge la 434 (376 detașați la sediu și 58 în delegații); ia act de faptul că 40 % dintre cei 376 de experți naționali detașați (adică 151) care lucrează la Bruxelles au fost plătiți de administrațiile lor naționale;

22.  reamintește SEAE că este necesar să respecte pe deplin formula utilizată pentru ocuparea posturilor, și anume raportul dintre angajații proveniți din statele membre și cei proveniți din instituțiile Uniunii, astfel cum se prevede în cadrul Deciziei Consiliului de instituire a SEAE;

23.  ia act de faptul că repartizarea generală între femei și bărbați este aproape de paritate, cu un echilibru de 47 % / 53 % la nivelul întregului personal, în timp ce la nivelul personalului AD diferența este de 31,7 % / 68,3 % (față de 31 % / 69 % în 2014); observă că această proporție de 30 % este stabilă din 2011;

24.  își reiterează îngrijorarea cu privire la dezechilibrele dintre femei și bărbați în funcțiile de conducere, întrucât raportul este, în prezent, de 21,4 % / 78,6 %; regretă faptul că proporția femeilor care candidează la posturi de conducere rămâne la un nivel scăzut, de 16 %; consideră că este important să se înregistreze progrese în acest sens și, prin urmare, solicită SEAE să își restructureze condițiile și politicile de recrutare pentru a atrage atât femei, cât și bărbați în posturile de conducere;

25.  reiterează faptul că echilibrul geografic, în special raportul dintre naționalitatea personalului și mărimea statelor membre, ar trebui să fie un element important al gestionării resurselor umane în cadrul SEAE, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune în 2004 și ulterior; este profund preocupat de subreprezentarea continuă a respectivelor state membre atât la nivel de personal, cât și la nivel de conducere; solicită, așadar, SEAE să depună eforturi pentru a remedia această situație în mod semnificativ; subliniază că aceste state membre sunt subreprezentate în special la cel mai înalt nivel al administrației și în posturi de conducere, situație în privința căreia se așteaptă încă să se înregistreze progrese semnificative;

26.  salută angajamentul prezentat Parlamentului de către Vicepreședinte/Înaltul Reprezentant de a remedia dezechilibrul actual creat de suprareprezentarea diplomaților naționali în pozițiile de șefii de delegații și solicită SEAE să prezinte o revizuire a politicii sale de resurse umane în cursul anului 2017, care să abordeze aspecte cum ar fi egalitatea de gen și mobilitatea personalului între instituții, luând, de asemenea, în considerare impactul acestei politici în termeni de resurse umane pentru consolidarea „acțiunii externe și a vizibilității Uniunii prin intermediul strategiei globale a Uniunii”;

27.  încurajează SEAE să consolideze în continuare rolul delegațiilor Uniunii, în special facilitând și sprijinind coordonarea dintre statele membre în ceea ce privește acordarea de asistență consulară;

28.  reamintește SEAE că există o graniță foarte subțire între diplomația economică și acțiunile de lobby; solicită așadar SEAE să adere la viitorul Acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește delegațiile Uniunii, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;

29.  ia act de cheltuielile anuale de 160 de milioane EUR destinate rețelei de delegații a Uniunii, ceea ce reprezintă o creștere de peste 50 % față de exercițiul financiar precedent; ia act de faptul că 80 % dintre delegații funcționează încă în sedii închiriate, chiriile fiind în cuantum de 53,04 milioane EUR în 2015; salută acordul de împrumut de 200 de milioane EUR pentru o mai bună gestionare a politicii imobiliare și pentru reducerea costurilor de achiziție la delegații; regretă faptul că, în ciuda acordului de împrumut și a creșterii cheltuielilor, doar câteva clădiri în care își desfășoară activitatea delegațiile sunt clădiri deținute de către SEAE; îndeamnă SEAE să prezinte nu doar contractele privind clădirile delegațiilor pentru anul curent, ci și o situație generală a tuturor clădirilor delegațiilor în cadrul raportului său anual de activitate;

30.  îndeamnă SEAE să realizeze o revizuire generală a politicii sale imobiliare, în conformitate cu recomandările prezentate de Curtea de Conturi în Raportul său special nr. 07/2016, referitoare în special la:

-   nevoia de coerență și necesitatea de a recupera integralitatea costurilor plătite de statele membre sau de alte instituții sau organisme ale Uniunii găzduite în clădirile de birouri ale delegației;

-  o mai bună selectare a clădirilor delegațiilor;

-  implicarea directă a sediului central înainte de închirierea (sau reînnoirea contractului de închiriere) sau de achiziția clădirilor de birouri;

-  îmbunătățirea sistemului său informatic de gestionare a proprietăților imobiliare, astfel încât SEAE să obțină informații mai fiabile și mai pertinente, care să contribuie la procesul de planificare;

31.  solicită SEAE să îmbunătățească în continuare utilizarea spațiilor, în special abordând cu caracter prioritar situațiile individuale în care există spații neocupate sau spații inutil de mari, precum și costurile suplimentare aferente identificate de Curte (7,8 milioane EUR), dar recunoaște totodată provocările legate de gestionarea clădirilor în situații adesea complexe;

32.  subliniază că SEAE și statele membre au interesul comun de a utiliza în mod optim clădirile și de a dezvolta și mai mult cooperarea locală în ceea ce privește administrarea clădirilor, cu dedicarea unei atenții deosebite și continue rentabilității, aspectelor legate de securitate și imaginii Uniunii;

33.  salută creșterea numărului de proiecte de ocupare în comun a unor spații de către delegațiile Uniunii și statele membre, cu semnarea a șase memorandumuri de înțelegere privind utilizarea în comun a spațiilor în 2015, ceea ce a dus la un total de 86 de proiecte de acest fel până la sfârșitul anului 2015; încurajează SEAE să găsească în continuare modalități de extindere a acestei bune practici; consideră că această politică ar trebui să includă și abordări inovatoare care să vizeze definirea unei strategii coordonate de utilizare în comun a spațiilor cu statele membre interesate, precum și stabilirea unor mecanisme de împărțire a costurilor imobiliare și logistice; observă că acordurile de utilizare în comun a spațiilor se referă și la alte entități care contribuie la gestionarea politicilor externe, cum ar fi Banca Europeană de Investiții, serviciile ECHO, misiunile politicii de securitate și apărare comune și reprezentanții speciali ai Uniunii;

34.  regretă insuficiența înregistrărilor și erorile din sistemul informatic de administrare a clădirilor de birouri ale delegațiilor, precum și a clădirilor rezidențiale; solicită revizuirea periodică a exhaustivității și fiabilității datelor înregistrate de delegațiile Uniunii pentru a îmbunătăți planificarea generală a suprafețelor și locațiilor, precum și recuperarea costurilor;

35.  îndeamnă SEAE să își consolideze instrumentele de controlare și monitorizare a gestiunii tuturor costurilor suportate în cadrul politicii imobiliare, pentru a asigura o imagine și o monitorizare acurată a tuturor cheltuielilor din acest domeniu; consideră că ar trebui pus accent pe monitorizarea plafoanelor stabilite în politica imobiliară pentru a se reduce sumele anuale totale cheltuite cu chiria clădirilor de birouri ale delegațiilor și costurile recurente aferente și pentru a se garanta caracterul adecvat al contribuțiilor entităților colocatare, acoperirea costurilor de funcționare în situațiile de utilizare în comun a unor spații și corectitudinea costurilor în raport cu condițiile de pe piața locală;

36.  consideră că este necesară dezvoltarea rapidă de expertiză legală și tehnică privind administrarea imobilelor, cu analizarea unor alternative rentabile, cum ar fi angajarea unor experți externi (de exemplu agenți imobiliari locali) pentru prospectarea pieței sau pentru eventualele negocieri cu proprietarii de imobile;

37.  solicită SEAE o listă anuală a inspecțiilor realizate în cadrul delegațiilor;

38.  invită SEAE să realizeze, prin intermediul inspectoratului pentru delegații, controale cel puțin cu privire la ultimele cinci contracte de închiriere sau de achiziție pentru rezidențele ambasadorilor Uniunii, inclusiv pentru reședința de la Tirana, Albania, și să prezinte Parlamentului un raport în acest sens;

39.  sprijină implementarea unei strategii pe termen mediu și lung prin care să se identifice toate opțiunile posibile în acest domeniu, de la priorități de investiții sau posibilități de achiziție, până la prelungirea contractelor de închiriere sau utilizarea în comun a spațiilor cu statele membre, ținându-se cont de necesarul de personal în perspectivă și de planificarea politicilor și evoluția acestora;

40.  încurajează SEAE să continue să aplice sistemul de management de mediu și audit (EMAS), precum și principiul achizițiilor publice ecologice în politica sa imobiliară, ținând totodată seama de faptul că condițiile locale din cele 139 de delegații necesită un anumit grad de flexibilitate;

41.  este de părere că securitatea SEAE și a delegațiilor sale trebuie să fie consolidată în continuare și solicită SEAE să acorde prioritate acestui aspect atunci când alege clădiri și spații pentru delegațiile sale; consideră că securitatea clădirilor ar trebui să facă parte integrantă din politica imobiliară a SEAE și că dispozitivul de evacuare și deciziile de evacuare ale SEAE, în cazul în care sunt necesare, ar trebui să fie coordonate cu reprezentanțele statelor membre în cauză;

42.  salută faptul că SEAE are în vedere un proiect cu o viziune comună și cu o acțiune comună, cu scopul de a realiza o Europă mai puternică, care să contribuie la pacea și securitatea în regiune și în întreaga lume;

43.  invită SEAE să își îmbunătățească politica de comunicare cu cetățenii Uniunii.

2.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă

(2016/2160(DEC))

Raportor pentru aviz: Zigmantas Balčytis

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act cu satisfacție de faptul că, potrivit Curții de Conturi Europene (CCE), nivelul global al erorilor înregistrate la rubrica 5 (Administrație), inclusiv în cadrul bugetului Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), continuă să fie relativ scăzut (0,6 % în 2015);

2.  remarcă faptul că CCE a identificat anumite deficiențe în ceea ce privește procedurile de recrutare a agenților locali în cadrul delegațiilor și procedurile de recrutare organizate de către delegații și invită, prin urmare, SEAE să depună eforturi pentru a îmbunătăți calitatea procedurilor sale; pune în evidență provocările pe care le presupune desfășurarea operațiunilor specifice în cadrul unei rețele descentralizate formate din 139 de delegații, în condițiile în care resursele umane sunt limitate, iar mediile în care se desfășoară operațiunile sunt diferite și subliniază, de asemenea, necesitatea de a reduce sarcina administrativă a delegațiilor individuale; salută proiectul-pilot cu privire la regionalizarea în Europa a sprijinului administrativ acordat delegațiilor Uniunii și solicită ca, în măsura posibilului, să se asigure centralizarea sarcinilor administrative, care ar trebui efectuate la sediul central, precum și să se ofere posibilități adecvate de formare și un sprijin ad-hoc pentru delegații;

3.  reamintește faptul că este necesar să se respecte pe deplin, în cadrul formulei utilizate pentru ocuparea posturilor, raportul dintre angajații SEAE proveniți din statele membre și cei proveniți din instituțiile Uniunii, astfel cum se prevede în cadrul Deciziei Consiliului privind organizarea și funcționarea SEAE; salută faptul că Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant și-a asumat față de Parlamentul European angajamentul de a aborda actuala problemă a suprareprezentării diplomaților de la nivel național în cadrul posturilor de șefi de delegații și de a prezenta, în cursul exercițiului 2017, o analiză a politicii SEAE privind resursele umane, care să aibă în vedere aspecte precum echilibrul de gen și mobilitatea personalului între diferite instituții;

4.  ia act de constatările CCE din Raportul său special nr. 07/2016 privind administrarea clădirilor de către SEAE; recunoaște faptul că, în multe situații, sarcina administrării clădirilor trebuie îndeplinită în medii complexe, însă invită, în același timp, SEAE să abordeze cu prioritate cazurile individuale identificate de CCE, care vizează clădiri neocupate sau sedii a căror suprafață depășește necesitățile instituției, și să depună eforturi pentru a utiliza în mod mai eficient posibilitatea partajării clădirilor utilizate de alte organisme ale UE sau de ambasade ale statelor membre pentru amplasarea sediilor sale; recomandă SEAE să sprijine delegațiile UE în a identifica soluții adecvate care să le satisfacă nevoile.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

7

5

Membri titulari prezenți la votul final

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Markus Pieper, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Arne Lietz, Piernicola Pedicini

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle,Markus Pieper, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Verts/ALE

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 69, 13.3.2015.

(2)

JO C 380, 14.10.2016, p. 1.

(3)

JO C 375, 13.10.2016, p. 1.

(4)

JO C 380, 14.102016, p. 147.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate