Процедура : 2015/2059(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2017

Внесени текстове :

A8-0123/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0225

ДОКЛАД     
PDF 689kWORD 60k
10.4.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея

(2015/2059(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Адам Шейнфелд

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея

(2015/2059(INI))

Европейски парламент,

–  като взе предвид Споразумението за свободна търговия от 16 септември 2010 г. между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(1),

–  като взе предвид Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество от 30 март 2001 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497)(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2015 г. относно външното въздействие на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните партньорства в държави извън ЕС(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 511/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Корея(6),

–  като взе предвид решението на Съвета от 16 септември 2010 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(11),

–  като взе предвид Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация,

  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(12),

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 207, 208 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0123/2017),

А.  като има предвид, че на 1 юли 2016 г. се отбеляза петата годишнина от влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Корея (наричана по-нататък „Корея“);

Б.  като има предвид, че в новата стратегия на Комисията „Търговията – за всички“ се подчертава значението на осигуряването на ефективно прилагане на споразуменията за свободна търговия на ЕС, включително посредством използването на посочения в тях механизъм за уреждане на спорове;

В.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (наричано по-нататък „Споразумението“) влезе официално в сила, след като беше ратифицирано от държавите – членки на ЕС, на 13 декември 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея е първото от едно ново поколение споразумения за свободна търговия, сключено между ЕС и партньор от Азия, което, в допълнение към премахването на митата, съдържа също така правила за премахване на нетарифните бариери, като по този начин се създават нови възможности за достъп на услуги и инвестиции до пазара, както и в областта на интелектуалната собственост, обществените поръчки и политиката в областта на конкуренцията, и поради това ще служи за пример за бъдещи споразумения за свободна търговия;

Д.  като има предвид, че по времето на действие на Споразумението за свободна търговия ЕС – Корея:

– търговският дефицит на ЕС, който възлизаше на 7,6 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, се превърна в търговски излишък в размер на 2,5 милиарда евро през петата година от неговото действие;

– износът на ЕС за Корея нарасна с 47% – от 30,6 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 44,9 милиарда евро през петата година от неговото действие, включително износът от ЕС за Корея на продукти, които са изцяло или частично либерализирани съгласно Споразумението, който нарасна съответно с 57% и 71%, и износът от ЕС за Корея на продукти, които са предмет на нулева ставка на митото съгласно клаузата за най-облагодетелствана нация (НОН), който се увеличи с 25% (1,9 милиарда евро);

– вносът в ЕС от Корея през петата година от действието на Споразумението, възлиза на 42,3 милиарда евро, което представлява увеличение от 11% в сравнение с 12-месечния период, предхождащ Споразумението, включително износът от Корея за ЕС на стоки, които са изцяло или частично либерализирани по силата на Споразумението, който се увеличи съответно с 35% и 64% (с 5,0 милиарда евро и 0,5 милиарда евро), и износът от Корея за ЕС на продукти при нулева ставка на митото съгласно клаузата за най-облагодетелствана нация (НОН), който нарасна с 29% (5,8 милиарда евро);

– делът на ЕС в общия внос на Корея нарасна от 9% преди влизането в сила на Споразумението до 13% през четвъртата година от неговото действие; в същото време делът на ЕС в общия износ на Корея намаля от 11% до малко под 9%;

– износът от ЕС на леки автомобили за Корея нарасна с 246% – от 2,0 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 6,9 милиарда евро през петата година от неговото действие;

– вносът в ЕС на леки автомобили от Корея нарасна със 71% – от 2,6 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 4,5 милиарда евро през петата година от неговото действие;

– износът на услуги от ЕС възлиза на 11,9 милиарда евро през 2014 г., като нарасна с 11% в сравнение с предходната година, и води до търговски излишък на ЕС спрямо Корея в сектора на услугите в размер на 6,0 милиарда евро през 2014 г.; същевременно вносът в ЕС на услуги от Корея възлезе на 6,0 милиарда евро, което представлява увеличение с 4% в сравнение с 2013 г.;

– преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на ЕС в Корея през 2014 г. достигнаха 43,7 милиарда евро, което прави ЕС най-големият инвеститор в Корея; ПЧИ от Корея в ЕС, от своя страна, достигнаха 20,3 милиарда евро, което представлява увеличение от 35% в сравнение с предходната година;

– коефициентът на използване на преференции от страна на ЕС на корейския пазар нарасна до 68,5%, а корейският коефициент на използване на преференции възлиза на около 85%;

– бяха създадени седем специализирани комитета, седем работни групи и диалог по въпросите на интелектуалната собственост;

– действа Комитет по търговия и устойчиво развитие – специализиран орган, който се съсредоточава върху изпълнението на раздела за търговията и устойчивото развитие от Споразумението между ЕС и Корея;

1.  припомня, че Споразумението за свободна търговия ЕС – Корея е процес, а не еднократна трансакция, и във връзка с това, съгласно разпоредбите на Споразумението, неговото практическо действие следва да продължи да подлежи на периодични анализи и оценки на търговските последици за конкретни икономически сектори на ЕС и съответно за всяка държава членка; във връзка с това подчертава, че е важно да се гарантира, че Споразумението се прилага правилно и че неговите разпоредби се спазват;

2.  приветства факта, че Споразумението доведе до значителен растеж на търговията между ЕС и Корея; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разгледат допълнително последиците и прякото въздействие на Споразумението върху благосъстоянието на потребителите, предприемачите и европейската икономика и да информират обществеността за тези последици по-ефективно;

3.  подчертава, че сключването на Споразумението беше безпрецедентно както по отношение на обхвата, така и по отношение на бързината, с която трябваше да се премахнат търговските бариери, например – пет години след влизането в сила на Споразумението на практика всички вносни мита бяха отменени и от двете страни;

4.  подчертава, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея, подобно на други споразумения за свободна търговия, услуги и инвестиции, има положително въздействие върху социално-икономическото развитие на страните по Споразумението, върху икономическата интеграция, устойчивото развитие и сближаването на държавите и техните граждани;

5.  отбелязва усилията на Форума на гражданското общество и на вътрешните консултативни групи, създадени в съответствие с разпоредбите, предвидени в главата за търговията и устойчивото развитие, която е неразделна част от общия пакет на Споразумението за свободна търговия; припомня, че по член 13.4 от Споразумението двете страни поеха ангажимент да съблюдават, насърчават и осъществяват в своите закони и практики принципите, свързани с техните задължения, произтичащи от членството в МОТ и Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда, а именно – свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне; подчертава обаче, че напредъкът, направен от Корея към постигането на целите, залегнали в главата за търговията и устойчивото развитие, не е задоволителен и че все още са налице случаи на нарушаване на свободата на сдружаване, включително тревожни примери на лишаване от свобода на профсъюзни лидери и на намеса в преговорите, които би следвало да останат в рамките на автономията на договарящите се партньори; във връзка с това призовава Комисията да предприеме официални консултации с корейското правителство в съответствие с член 13.14 от Споразумението и, ако тези консултации се провалят, призовава посочената в същия член експертна група да предприеме действия и да продължи диалога по отношение на неспазването от страна на корейското правителство на някои от неговите ангажименти, и по-специално да полага, в съответствие със залегналите в споразумението задължения, постоянни и непрекъснати усилия за гарантиране, че Корея ратифицира основните конвенции на МОТ, които все още не е ратифицирала;

6.  подчертава, че съществуват значителни различия в степента на ползване на преференциите между държавите – членки на ЕС, които варират от 16% до 92%; изтъква, че едно по-добро използване на действащите преференции би могло да донесе на износителите от ЕС допълнителни ползи в размер на повече от 900 милиона евро; предлага използването на преференции в настоящото и в други търговски споразумения да бъде анализирано с цел максимално използване на търговските улеснения;

7.  признава, че въпреки че Споразумението отговаря на очакванията на страните по отношение на увеличението на двустранната търговия и на по-задълбочено търговско партньорство, съгласно Споразумението и като част от диалога с Корея следва да бъдат анализирани, подобаващо приложени и изпълнени в духа на Споразумението следните въпроси, които следва да бъдат преразгледани, за да се преодолеят съществуващите проблеми:

а) техническите пречки пред търговията, като например: клаузата за директния транспорт, която пречи на дружествата да оптимизират своите контейнерни пратки в икономическо отношение, клаузата за ремонтирани стоки, включването на камиони в приложното поле на Споразумението, и – което е също толкова важно – въпроса за правилата и процедурите, уреждащи сертификатите за машините, изнасяни за Корея;

б) пречките в областта на санитарните и фитосанитарните мерки, в т.ч.: пречките, които ограничават износа на свинско и говеждо месо от ЕС, а също и на млечни продукти;

в) правата върху интелектуална собственост, като например: признаването и защитата на географските указания и търговските права за публично изпълнение на музикални произведения, звукозаписите и изпълненията, защитени с авторско право или със сродните му права;

г) главата относно търговията и устойчивото развитие: ратификацията и изпълнението от страна на Корея на основните конвенции на Международната организация на труда;

д) формулировката на правилата за произход и тяхното въздействие върху коефициента на използване на преференции;

е) свързаните с митниците въпроси, включително процедурите за проверка на произхода;

8.  отбелязва, че неотдавна имаше случаи на създаване на нови нетарифни бариери, като например несъществуващи по-рано технически норми за машини, апарати или превозни средства; подчертава, че особено неприемливо явление е оттеглянето на типовото одобрение за превозно средство на различни европейски производители на автомобили по необосновани причини; призовава Комисията да започне двустранни преговори с цел премахване на това отрицателно явление;

9.  изтъква, че многобройни малки и средни предприятия (МСП) не са запознати с възможностите, които предоставя Споразумението; поради това призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да проучат коефициента на използване на преференции от страна на МСП и, по-конкретно, да предприемат ефективни действия за повишаване на осведомеността сред МСП относно създадените от Споразумението възможности;

10.  подкрепя по-нататъшното задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Корея, по-специално посветената на инвестициите глава от Споразумението; очаква трудностите, свързани с главата относно търговията и устойчивото развитие да бъдат разрешени преди преговорите по главата за инвестициите; подкрепя ангажимента на страните по Споразумението за създаване на по-нататъшен икономически растеж и устойчиво развитие в полза на гражданите на ЕС и Корея; призовава Комисията и правителството на Република Корея да не използват стария метод за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД) в случай на преговори по главата за инвестициите, а вместо това да се основат на предложената от Комисията нова система от инвестиционни съдилища, и призовава Комисията в дългосрочен план да разработи многостранна инвестиционна съдебна система, която би могла да замени всички механизми за разрешаване на инвестиционни спорове в настоящите и бъдещите ССТ;

11.  подчертава, че е важно да се укрепи допълнително международното сътрудничество в многостранната и регионалната международна рамка, в контекста на СТО, например във връзка с преговорите по споразумението за екологичните стоки (EGA) и по споразумението за търговията с услуги (TiSA);

12.  подчертава, че стратегическата стойност на ССТ между ЕС и Корея се простира отвъд сферата на търговията, тъй като се създава солидна основа за по-тесни отношения с дългосрочен ангажимент и се допринася за установяване на стратегическо партньорство между ЕС и Корея;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, както и на правителството и националното събрание на Република Корея.

(1)

ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1.

(2)

OВ L 90, 30.3.2001 г, стр. 46.

(3)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154154.pdf

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0250.

(5)

ОВ C 56 E, 26.2.2013 г, стр. 87.

(6)

OВ L 145, 31.5.2011 г, стр. 19.

(7)

ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1.

(8)

ОВ C 188 E, 28.6.2012 г, стр. 113.

(9)

ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 94

(10)

ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31

(11)

ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.

(12)

Приети текстове, P8_TA(2016)0299.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (17.6.2016)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея

(2015/2059(INI))

Докладчик по становище: Шон Саймън

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че споразумението за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Република Корея донесе значителни ползи за търговията между двете страни, като допринася за икономическото развитие, разкрива нови възможности за бизнес и създава нови и устойчиви работни места както в ЕС, така и в Република Корея;

Б.  като има предвид, че споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея отваря нови възможности за търговия на бързоразвиващия се източноазиатски пазар;

В.  като има предвид, че по силата на глава 13 от ССТ Република Корея е поела отговорност да спазва, насърчава и прилага в своето законодателство и практика основните международни стандарти, определени в конвенциите на Международната организация по труда (МОТ);

Г.  като има предвид, че ССТ между ЕС и Република Корея е първото от споразуменията за свободна търговия от ново поколение, сключени от ЕС, чийто обхват е по-широк от този на всички предишни споразумения и включва ангажименти относно трудовите права, система за последващи действия и участие на социалните партньори и гражданското общество;

Д.  като има предвид, че съгласно глава 13 от ССТ ЕС и Република Корея потвърждават правото на страните да определят свои собствени равнища на опазване на околната среда и защита на труда, като същевременно се цели постигането на висока степен на защита;

Е.  като има предвид, че бъдещата търговска стратегия заявява, че високата степен на защита на трудовите права е една от целите на политиката за справедлива търговия;

1.  приветства стъпките, предприети от Комисията в търговските отношения с Република Корея за насърчаване на устойчивото развитие, по-специално в областта на заетостта и професиите;

2.  изразява загриженост във връзка с последните докладвани репресии над профсъюзите в Република Корея; призовава Комисията да започне консултации с корейските органи относно докладваните нарушения на основните права, като свободата на сдружаване, и неосигуряването на ефективно признаване на правото на колективно договаряне; изисква от Комисията да предостави публичен достъп до своята оценка на ситуацията; счита, че е важно да се гледа напред и да се провежда разследване в случаите, когато споразумението за свободна търговия може да се подобри по начин, който е от полза за двете страни, с оглед не само на предприемаческите интереси, но и на интересите на служителите и по-широката общественост;

3.  припомня, че дадена страна не трябва да отслабва или намалява трудовата защита, предоставена в нейното законодателство, с цел насърчаване на търговията или инвестициите; изразява загриженост по повод на предприетите неотдавна промени в трудовото законодателство на Република Корея и поради това призовава Комисията да разследва евентуалното неспазване и да подготви подходящи мерки в случай на нарушения на изискванията, определени в глава 13;

4.  насърчава Република Корея да ратифицира и приведе в изпълнение без ненужно забавяне основните конвенции на МОТ, които все още не е ратифицирала; приветства стартирането на финансиран от ЕС проект в подкрепа на Република Корея за прилагането на Конвенцията на МОТ относно премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите като важна инициатива за защитата на основните права на работниците;

5.  приветства ролята на вътрешните консултативни групи (ВКГ) в подготовката на съвместен проект относно прилагането на Конвенция № 111 на МОТ и предлага ВКГ да изготвят подобен проект за прилагане на всички основни конвенции на МОТ в близко бъдеще;

6.  изразява съжаление относно отсъствието на клауза в ССТ между ЕС и Република Корея, която да освобождава от вносни мита повторното влизане на ремонтирани стоки; призовава Комисията спешно да намери решение на този проблем, който представлява неблагоприятно конкурентно положение за европейските дружества, като излага на риск работните места;

7.  изисква от Комисията да осигури наблюдение от страна на ВКГ на развитието на положението с трудовите права в Република Корея и да получава, проучва и намира решения във връзка с резултатите от разискванията на ВКГ;

8.  припомня общия ангажимент на ЕС и Република Корея за насърчаване на достойния труд и свободата на сдружаване, ефективно признаване на правото на колективно договаряне, премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд, ефективно преустановяване на детския труд и елиминиране на дискриминацията по отношение на заетостта и професиите;

9.  подчертава, че трудовите стандарти не следва да представляват нетарифни пречки пред търговията, а следва да допринасят за осигуряване на подходяща защита на интересите на работодателите и работниците, да повишават жизнените стандарти и да стимулират икономическия растеж, конкурентоспособността и стабилността;

10.  очаква от страните по споразумението да спазват основните права на работниците и основните международни трудови стандарти в съответствие с член 13 от ССТ; препоръчва Комисията да предостави оценка на неговото прилагане; счита, че европейските дружества трябва да играят важна роля в насърчаването на международните стандарти за добро управление и права на човека; изразява подкрепа за включването на клаузи относно правата на човека във всички международни споразумения между ЕС и трети държави, включително по отношение на трудовите стандарти;

11.  призовава Комисията да наблюдава отблизо въздействието на споразумението върху европейския пазар на труда и върху конкретни икономически сектори на равнището на Съюза и на държавите членки;

12.  подчертава значението на диалога между Комисията, социалните партньори и гражданското общество с оглед продължаване на изпълнението на задълженията, определени в споразумението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Philippe Loiseau, Jordi Solé


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност