Postup : 2015/2059(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0123/2017

Předložené texty :

A8-0123/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0225

ZPRÁVA     
PDF 533kWORD 59k
10.4.2017
PE 587.531v02-00 A8-0123/2017

o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou

(2015/2059(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Adam Szejnfeld

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou

(2015/2059(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o volném obchodu ze dne 16. září 2010 mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé (2011/265/EU)(1),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o obchodu a spolupráci ze dne 30. března 2001 mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497)(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2015 o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou(6),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 16. září 2010 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(7),

–  s ohledem na své usnesení, které přijal dne 17. února 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o politikách mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(11),

–  s ohledem na Marrákešskou dohodu o zřízení Světové obchodní organizace,

  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(12),

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na články 207, 208 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0123/2017),

A.  vzhledem k tomu, že na 1. července 2016 připadlo páté výročí vstupu Dohody o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy a Korejskou republikou (dále jen „Korea“) v platnost;

B.  vzhledem k tomu, že nová obchodní strategie Komise „Obchod pro všechny“ zdůrazňuje důležitost zajištění účinného provádění dohod o volném obchodu EU, a to i prostřednictvím mechanismu pro urovnávání sporů;

C.  vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou (dále jen „dohoda“) vstoupila formálně v platnost po ratifikaci členskými státy dne 13. prosince 2015;

D.  vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou je první dohodou nové generace dohod o volném obchodu uzavřenou mezi EU a asijským partnerem, které kromě odstranění cel obsahuje také pravidla pro odstranění necelních překážek a vytváří nové možnosti přístupu na trh v oblasti služeb a investic a také v oblastech, jako je duševní vlastnictví, veřejné zakázky a politika hospodářské soutěže a bude tedy sloužit jako příklad pro budoucí dohody o volném obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že po dobu platnosti Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou:

– se deficit obchodní bilance Unie s Koreou ve výši 7,6 miliardy EUR za období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost změnil na přebytek obchodní bilance, který v pátém roce trvání dohody dosahoval výše 2,5 miliardy EUR;

– vývoz Unie do Koreje se zvýšil o 47 % z 30,6 miliardy EUR za období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 44,9 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody, přičemž vývoz unijních produktů, který byl na základě dohody částečně nebo úplně liberalizován, se zvýšil o 57 % a o 71 % a vývoz unijních produktů s nulovou celní sazbou na základě doložky nejvyšších výhod (DNV) se zvýšil o 25 % (1,9 miliardy EUR);

– dovoz z Koreje do EU v pátém roce trvání dohody dosahoval výše 42,3 miliardy EUR a vzrostl o 11 % v porovnání s obdobím 12 měsíců před vstupem dohody v platnost, přičemž dovoz korejských produktů, který byl na základě dohody částečně nebo úplně liberalizován, se zvýšil o 35 % a o 64 % (5,0 miliard EU a 0,5 miliardy EUR), zatímco vývoz korejských produktů s nulovou celní sazbou do EU se na základě doložky nejvyšších výhod (DNV) zvýšil o 29 % (5,8 miliardy EUR);

– podíl EU na celkovém korejském dovozu vzrostl z 9 % před vstupem dohody v platnost na 13 % ve čtvrtém roce trvání dohody; ve stejné době se snížil podíl EU na celkovém korejském vývozu z 11 % na necelých 9 %;

– vývoz osobních automobilů z EU do Koreje se zvýšil o 246 % z 2,0 miliard EUR v období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 6,9 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody;

– dovoz osobních automobilů z Koreje do EU se zvýšil o 71 % z 2,6 miliardy EUR v období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 4,5 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody;

– vývoz služeb z EU dosáhl v roce 2014 výše 11,9 miliardy EUR a zvýšil se o 11 % v porovnání s předcházejícím rokem, což v roce 2014 vedlo k přebytku obchodní bilance EU s Koreou v odvětví služeb ve výši 6,0 miliard EUR; v té samé době dosáhl unijní dovoz služeb z Koreje výše 6,0 miliard EUR a zaznamenal nárůst o 4 % v porovnání s rokem 2013;

– přímé zahraniční investice (PZI) EU v Koreji dosáhly v roce 2014 výše 43,7 miliardy EUR, což znamená, že Unie se stala největším investorem v zemi; přímé zahraniční investice z Koreje do Evropy dosáhly výše 20,3 miliardy EUR, což znamená nárůst o 35 % v porovnání s předchozím rokem;

– míra využívání celních preferencí ze strany Unie na korejském trhu se zvýšila na 68,5 %, přičemž míra využívání ze strany Koreje dosahuje přibližně 85 %;

– bylo zřízeno sedm zvláštních výborů, sedm pracovních skupin a byl zahájen dialog o právech duševního vlastnictví;

– působí výbor pro obchod a trvale udržitelný rozvoj, který je zvláštním orgánem pro provádění kapitoly o obchodu a trvale udržitelném rozvoji obsažené v dohodě mezi EU a Koreou;

1.  připomíná, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou je procesem, nikoli jednorázovou transakcí, a proto by její uplatňování v praxi mělo v souladu se zásadami dohody i nadále podléhat pravidelnému přezkumu a hodnocení co se týče dopadu na obchod v konkrétních ekonomických odvětvích EU a v každém členském státě EU; v tomto smyslu zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné provádění dohody, jakož i dodržování jejích ustanovení;

2.  vítá skutečnost, že dohoda přispěla k výraznému nárůstu objemu obchodu mezi EU a Koreou; vybízí Komisi a členské státy, aby blíže přezkoumaly důsledky a přímý dopad dohody na blahobyt spotřebitelů, podnikatelů a evropskou ekonomiku a efektivněji informovaly veřejnost o těchto dopadech;

3.  zdůrazňuje, že uzavření dohody je výjimečné jak z hlediska rozsahu dohody, tak z hlediska rychlosti, s jakou byly odstraněny celní překážky, kdy například po pěti letech uplatňování dohody byly na obou stranách odstraněny téměř všechny celní překážky;

4.  poukazuje na to, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou – obdobně jako i jiné dohody o volném obchodu, službách a investicích – má příznivý vliv na společenský a hospodářský rozvoj smluvních stran, hospodářskou integraci, trvale udržitelný rozvoj a vzájemné přiblížení zemí a jejich obyvatel;

5.  bere na vědomí činnost Fóra občanské společnosti a vnitrostátních poradních skupin zřízených v souladu s ustanoveními obsaženými v kapitole o volném obchodu a trvale udržitelném rozvoji, která činí nedílnou součást celkového balíčku Dohody o volném obchodu; připomíná, že obě strany se zavázaly podle článku 13.4 dohody respektovat, podporovat a uplatňovat ve svých právních předpisech a postupech zásady v návaznosti na jejich povinnosti vyplývající z členství v MOP a z Deklarace MOP o základních principech a právech v práci, zejména pokud jde o svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání; zdůrazňuje však, že pokrok, jehož bylo dosaženo mezi EU a Koreou, a který se týká cílů zakotvených v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji není uspokojivý a že stále existují případy porušování svobody sdružování, včetně znepokojivých příkladů uvěznění odborových předáků, a zásahů do jednání, které by měly zůstat v rámci autonomie vyjednávacích partnerů; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi k zahájení formálních konzultací s korejskou vládou v souladu s článkem 13.14 dohody, a pokud se tyto konzultace nezdaří, vyzývá skupinu odborníků uvedenou v tomtéž článku, aby přijala opatření a pokračovala v dialogu s ohledem na skutečnost, že korejská vláda nedostála určitých svých závazků, a zejména za účelem toho, aby docházelo k trvalému a soustavnému úsilí v souladu se závazky zakotvenými v dohodě, což povede k zajištění ratifikace základních úmluv MOP ze strany Koreje, jež tato země dosud neratifikovala;

6.  zdůrazňuje, že mezi členskými státy EU jsou výrazné rozdíly v míře využívání celních preferencí, a to v rozmezí od 16 % do 92 %; zdůrazňuje, že zvýšené využívání závazných preferencí by mohlo evropským vývozcům přinést další zisky ve výši přesahující 900 milionů EUR; doporučuje analyzovat využití preferencí v této a dalších obchodních dohodách, s cílem dosáhnout maximálního využití obchodních výhod;

7.  uznává, že i když dohoda splňuje očekávání zúčastněných stran, pokud jde o zvýšení dvoustranného obchodu a prohloubení obchodní partnerství, následující otázky v rámci dohody a v rámci dialogu s Koreou by měly být analyzovány, řádně prosazovány a prováděny v duchu této dohody, a měly by být revidovány s cílem odstranit stávající problémy:

a) technické překážky obchodu, např.: doložka týkající se přímé dopravy, která brání společnostem maximalizovat kontejnerovou přepravu, doložka týkající se opraveného zboží, začlenění sedlových tahačů do oblasti působnosti dohody, a důležitá je rovněž otázka pravidel a postupů týkajících se certifikace zařízení vyvážených do Koreje;

b) překážky v oblasti hygienických a rostlinolékařských opatření, mj.: překážky omezující vývoz hovězího a vepřového masa z EU, jakož i mléčných výrobků;

c) právo duševního vlastnictví, např.: uznávání a ochrana zeměpisných označení, obchodní práva vztahující se na veřejné užití hudebních děl, zvukové záznamy, výkony chráněné autorským právem nebo právy s ním souvisejícími;

d) kapitola o obchodu a trvale udržitelném rozvoji: ratifikace a uplatňování základních úmluv Mezinárodní organizace práce ze strany Koreji;

e) znění pravidel o původu a jejich vlivu na míru využití preferenčních celních sazeb;

f) záležitosti týkající se cel, včetně postupů ověřování původu;

8.  konstatuje, že v poslední době byly zaznamenány případy vytváření nových necelních překážek, jako jsou dříve neexistující technické normy pro stroje, zařízení nebo vozidla; zdůrazňuje, že zejména nepřijatelným jevem je odejmutí homologace typu vozidla pro různé evropské výrobce automobilů z nepodložených důvodů; vyzývá Komisi, aby se zapojila do dvoustranných rozhovorů za účelem odstranění tohoto negativního fenoménu;

9.  zdůrazňuje, že mnoho malých a středních podniků (MSP) neví o možnostech, které dohoda skýtá; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby posoudily míru využití preferencí především malých a středních podniků a přijaly účinná opatření ke zvýšení povědomí MSP o možnostech vyplývajících z dohody;

10.  podporuje další prohlubování obchodních a investičních vztahů mezi EU a Koreou – zejména kapitoly o investicích v Dohodě o volném obchodu; očekává, že obtíže týkající se kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji budou vyřešeny před jednáním o investiční kapitole; podporuje zapojení smluvních stran dohody do dalšího hospodářského růstu a udržitelného rozvoje ve prospěch občanů EU a Koreje; vyzývá Komisi a vládu Korejské republiky aby nepoužívaly původní metodu urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) při jednáních o kapitole o investicích, ale aby místo toho stavěly na novém systému soudu pro investice navrženým Evropskou komisí a vyzývá Komisi, aby dlouhodobě pracovala na rozvíjení mnohostranného systému soudu pro investice, který by mohl případně nahradit všechny mechanismy řešení sporů v oblasti investic v rámci stávajících i budoucích dohod o volném obchodu;

11.  zdůrazňuje význam dalšího posílení mezinárodní spolupráce v mnohostranném, vícestranném a regionálním mezinárodním rámci v rámci Světové obchodní organizace, jako například v souvislosti s jednáním o dohodě o environmentálních produktech (EGA) a o dohodě o obchodu se službami (TiSA);

12.  zdůrazňuje, že strategické hodnoty Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou přesahují oblast obchodu, neboť dohoda vytváří pevný základ pro hlubší vztah s dlouhodobým závazkem a přispívá k vytvoření strategického partnerství mezi EU a Koreou;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, jakož i vládě a Národnímu shromáždění Korejské republiky.

(1)

Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 90, 30.3.2001, s. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0250.

(5)

Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 87.

(6)

Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 19.

(7)

Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 113.

(9)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.

(10)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(11)

Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(12)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0299.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (17.6.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou

(2015/2059(INI))

Navrhovatel: Siôn Simon

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou přinesla významné výhody pro obchod mezi oběma stranami, přispívá k hospodářskému rozvoji, vytváří nové obchodní příležitosti a nová a udržitelná pracovní místa, a to jak v EU, tak  Korejské republice;

B.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou otevřela nové obchodní příležitosti na rychle rostoucím východoasijském trhu;

C.  vzhledem k tomu, že podle kapitoly 13 dohody o volném obchodu s EU se Korejská republika zavázala, že bude respektovat, podporovat a uplatňovat ve svých právních předpisech a postupech základní mezinárodní normy stanovené v úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP);

D.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou je první z dohod o volném obchodu nové generace uzavřených Evropskou unií, které se vyznačují tím, že jejich oblast působnosti je širší než u všech předchozích dohod a obsahují závazky týkající se pracovních práv, systému navazujících opatření a zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti;

E.  vzhledem k tomu, že podle kapitoly 13 dohody o volném obchodu EU a Korejská republika potvrzují právo obou stran stanovit vlastní úroveň ochrany v oblasti životního prostředí a práce, přičemž cílem je vysoká úroveň ochrany;

F.  vzhledem k tomu, že v rámci budoucí obchodní strategie patří silná pracovní práva k cílům politiky spravedlivého obchodu;

1.  vítá opatření přijatá Komisí v souvislosti s obchodními vztahy s Korejskou republikou na podporu udržitelného rozvoje, zejména v oblasti zaměstnání a povolání;

2.  je znepokojen násilným potlačením odborových svazů, k němuž podle zpráv došlo před nedávnem v Korejské republice; vyzývá Komisi, aby zahájila konzultace s korejskými orgány ohledně údajného porušování základních práv, jako je svoboda sdružování, a problémů v oblasti praktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání; žádá Komisi, aby zveřejnila své posouzení těchto otázek; domnívá se, že je důležité zaměřit se na budoucnost a posoudit, jak by bylo možné zlepšit dohodu o volném obchodu tak, aby byla ku prospěchu oběma stranám, a to nejen se zřetelem na obchodní zájmy, ale rovněž na zájmy zaměstnanců a širší veřejnosti;

3.  připomíná, že žádná smluvní strana nesmí za účelem povzbuzení obchodu či investic oslabit či snížit míru pracovní ochrany, kterou zaručují její právní předpisy; je znepokojen nedávnými revizemi pracovněprávních předpisů, které provedla Jižní Korea, a proto Komisi vyzývá k tomu, aby prověřila, zda jsou dodržovány požadavky kapitoly 13, a v případě jejich porušování vypracovala vhodná opatření;

4.  vyzývá Korejskou republiku, aby bez dalších zbytečných prodlev ratifikovala a provedla základní úmluvy MOP, které dosud neratifikovala; vítá zahájení projektu, který je financován EU a jehož cílem je poskytnout Korejské republice pomoc při provádění úmluvy MOP o nediskriminaci v zaměstnání a povolání, neboť tento projekt považuje za důležitou iniciativu na ochranu základních práv pracovníků;

5.  oceňuje úlohu domácích poradních skupin při přípravě společného projektu týkajícího se provádění úmluvy MOP 111 a navrhuje, aby domácí poradní skupiny v dohledné době vypracovaly podobný projekt zaměřený na provádění všech základních úmluv MOP;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou neobsahuje ustanovení, které by opravenému zboží udělilo výjimku z cel při opětovném vstupu do země; žádá Komisi, aby neprodleně nalezla řešení tohoto problému, který evropské společnosti znevýhodňuje v hospodářské soutěži a ohrožuje pracovní místa;

7.  žádá Komisi, aby zajistila sledování vývoje situace v oblasti pracovních práv v Korejské republice domácími poradními skupinami a aby přijímala a prověřovala výsledky diskusí v rámci domácích poradních skupin a hledala řešení;

8.  připomíná závazek EU a Korejské republiky týkající se podpory důstojné práce, svobody sdružování a faktického uznání práva na kolektivní vyjednávání, odstranění všech forem nucené nebo povinné práce, účinného odstranění dětské práce a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání;

9.  zdůrazňuje, že pracovní normy by neměly představovat necelní překážky obchodu, ale měly by spíše přispívat k zajištění odpovídající ochrany zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců, zvyšovat životní úroveň a podporovat hospodářský růst, konkurenceschopnost a stabilitu;

10.  očekává, že smluvní strany dohody budou respektovat základní práva pracovníků a základní mezinárodní pracovní normy v souladu s kapitolou 13 dohody o volném obchodu; doporučuje, aby Komise poskytla posouzení jejich uplatňování; domnívá se, že evropské podniky mají důležitou úlohu při podpoře mezinárodních norem v oblasti řádné správy věcí veřejných a lidských práv; podporuje začleňování doložek o právech pracovníků do všech mezinárodních dohod mezi EU a třetími zeměmi, a to i v souvislosti s pracovními normami;

11.  vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala dopad dohody na evropský trh práce a na konkrétní hospodářská odvětví v Unii a v členských státech;

12.  zdůrazňuje význam dialogu mezi Komisí, sociálními partnery a občanskou společností pro realizaci závazků stanovených v dohodě.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

15.6.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau, Jordi Solé


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí