BETÆNKNING om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea

10.4.2017 - (2015/20159(INI))

Udvalget om International Handel
Ordfører: Adam Szejnfeld


Procedure : 2015/2059(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0123/2017
Indgivne tekster :
A8-0123/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea

(2015/20159(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til frihandelsaftalen af 16. september 2010 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side[1],

–  der henviser til rammeaftalen om handel og samarbejde af 30. marts 2001 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side[2],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497)[3],

–  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2015 om den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande[4],

–  der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien[5],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2011 af 11. maj 2011 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea[6],

–  der henviser til Rådets afgørelse af 16. september 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side[7],

–  der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om udkastet til afgørelse om indgåelse af firhandelsaftalen mellem Den Europæiske Unions og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side[8],

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører[9],

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler[10],

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler[11],

–  der henviser til Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering[12],

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0123/2017),

A.  der henviser til, at det den 1. juli 2016 var femårsdagen for ikrafttrædelsen af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea (i det følgende benævnt "Korea");

B.  der henviser til, at Kommissionens handelsstrategi "Handel for alle" fremhæver betydningen af at sikre en effektiv gennemførelse af EU's frihandelsaftaler, herunder også gennem anvendelse af tvistbilæggelsesmekanismen;

C.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Korea (i det følgende benævnt "aftalen") formelt trådte i kraft, efter at den var blevet ratificeret af medlemsstaterne, den 13. december 2015;

D.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Korea er den første i en ny generation af frihandelsaftaler, der er indgået mellem EU og dets partnere i Asien, som udover at fjerne toldsatser også indeholder regler om udryddelse af ikketoldmæssige handelshindringer og dermed skaber nye muligheder for markedsadgang for tjenesteydelser og investeringer og inden for intellektuel ejendomsret, offentlige udbud og konkurrencepolitik, og at den således vil tjene som eksempel for fremtidige frihandelsaftaler;

E.  der henviser til, at mens frihandelsaftalen mellem EU og Korea har været i kraft, er:

– EU's handelsunderskud, som beløb sig til 7,6 mia. EUR i den 12-månedersperiode, der lå umiddelbart forud for aftalens ikrafttræden, blevet vendt til et handelsoverskud på 2,5 mia. EUR i aftalens femte gyldighedsår

– EU's eksport til Korea vokset med 47 % fra 30,6 mia. EUR i den 12-månedersperiode, der lå umiddelbart forud for aftalens ikrafttræden, til 44,9 mia. EUR i aftalens femte gyldighedsår, inklusive EU's eksport til Korea af produkter, der blev helt eller delvist liberaliseret med aftalen, som er vokset med hhv. 57 % og 71 %, og EU's eksport til Korea af produkter, der er genstand for nultold i henhold til mestbegunstigelsesklausulen, som er vokset med 25 % (1,9 mia. EUR)

– importen til EU fra Korea i aftalens femte gyldighedsår løbet op i 42,3 mia. EUR og vokset med 11 % i sammenligning med den 12-månedersperiode, der lå umiddelbart forud for aftalens ikrafttræden, inklusive Koreas eksport til EU af produkter, der blev helt eller delvist liberaliseret med aftalen, som er vokset med hhv. 35 % og 64 % (med hhv. 5 mia. EUR og 0,5 mia. EUR), og Koreas eksport til EU af produkter, der er genstand for nultold i henhold til mestbegunstigelsesklausulen, som er vokset med 29 % (5,8 mia. EUR)

– EU's andel af den samlede koreanske import vokset fra 9 % før aftalens ikrafttræden til 13 % i aftalens fjerde gyldighedsår; EU's andel af den samlede koreanske eksport er samtidig faldet fra 11 % til lige under 9 %

– EU's eksport til Korea af køretøjer til personbefordring vokset med 246 % fra 2,0 mia. EUR i den 12-månedersperiode, der lå umiddelbart forud for aftalens ikrafttræden, til 6,9 mia. EUR i aftalens femte gyldighedsår

– EU's import fra Korea af køretøjer til personbefordring vokset med 71 % fra 2,6 mia. EUR i den 12-månedersperiode, der lå umiddelbart forud for aftalens ikrafttræden, til 4,5 mia. EUR i aftalens femte gyldighedsår

– EU's eksport af tjenesteydelser løbet op i 11,9 mia. EUR i 2014 og vokset med 11 % i sammenligning med året før, hvilket har medført et handelsoverskud for EU i forhold til Korea i servicesektoren, som beløb sig til 6,0 mia. EUR i 2014; EU's import af tjenesteydelser fra Korea beløb sig samtidig til 6,0 mia. EUR, hvilket svarer til en stigning på 4 % i sammenligning med 2013

– EU's direkte udenlandske investeringer (FDI) i Korea i 2014 nået op på 43,7 mia. EUR, hvilket gør EU til den største investor i Korea; FDI fra Korea i EU er nået op på 20,3 mia. EUR, hvilket svarer til en stigning på 35 % i sammenligning med året før

– EU's præferenceudnyttelsesgrad på det koreanske marked vokset til 68,5 %, mens den koreanske præferenceudnyttelsesgrad løb op i omkring 85 %

– syv særlige udvalg, syv arbejdsgrupper og en dialog om intellektuel ejendomsret blevet oprettet

– udvalget for handel og bæredygtig udvikling – som er et særligt organ, der fokuserer på gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i aftalen mellem EU og Korea – kommet i gang med sit arbejde;

1.  minder om, at frihandelsaftalen mellem EU og Korea er en proces og ikke en engangstransaktion, og at dens aktiviteter derfor ifølge aftalens bestemmelser fortsat i praksis bør gøres til genstand for periodiske analyser og evalueringer med hensyn til de handelsmæssige konsekvenser for specifikke økonomiske sektorer i EU og i hver enkelt EU-medlemsstat; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at sikre, at aftalen gennemføres korrekt, og at bestemmelserne deri overholdes;

2.  glæder sig over, at aftalen har ført til en betydelig vækst i handelen mellem EU og Korea; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at undersøge konsekvenserne og den direkte virkning af aftalen for forbrugernes velfærd, iværksættere og for den europæiske økonomi og til mere effektivt at informere offentligheden om disse konsekvenser;

3.  fremhæver, at indgåelsen af aftalen var uden fortilfælde, både hvad angår aftalens omfang og den hastighed, hvormed handelshindringerne skulle fjernes, f.eks. var stort set al importtold fjernet på begge sider fem år efter aftalens ikrafttræden;

4.  påpeger, at frihandelsaftalen mellem EU og Korea i lighed med andre aftaler om frihandel, fri udveksling af tjenesteydelser og investeringer har en positiv indvirkning på aftaleparternes socioøkonomiske udvikling, på økonomisk integration, på bæredygtig udvikling og på at bringe landene og deres borgere tættere på hinanden;

5.  noterer sig den indsats, som er gjort af civilsamfundsforummet og de nationale rådgivende grupper, der er nedsat i henhold til bestemmelserne i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, som er en integreret del af den samlede frihandelspakke; minder om, at begge parter i henhold til aftalens artikel 13, stk. 4, har givet tilsagn om at overholde, fremme og i deres lovgivning og praksis at anvende de principper, som hidrører fra de forpligtelser, der følger af deres medlemskab af ILO og ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, navnlig foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger; understreger dog, at Koreas fremskridt med hensyn til de mål, der er fastsat i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er tilfælde af krænkelse af foreningsfriheden, herunder foruroligende eksempler på fængsling af fagforeningsledere og indblanding i forhandlinger på områder, der burde henhøre under forhandlingsparternes kompetence; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at påbegynde formelle konsultationer med den koreanske regering i overensstemmelse med artikel 13, stk. 14, i aftalen, og opfordrer, hvis disse konsultationer ikke lykkes, det ekspertpanel, der er nævnt i samme artikel, til at skride til handling og til at fortsætte dialogen vedrørende den koreanske regerings manglende opfyldelse af sine forpligtelser, navnlig til i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i aftalen, fortsat og vedvarende at bestræbe sig på at sikre Koreas ratifikation af de grundlæggende ILO-konventioner, som landet endnu ikke har ratificeret;

6.  understreger, at der er betydelige forskelle i udnyttelsesgraden for præferencer imellem EU's medlemsstater, spændende fra 16 % til 92 %; gør opmærksom på, at en øget udnyttelse af de gældende præferencer ville kunne bibringe EU's eksportører yderligere fordele til sammenlagt over 900 mio. EUR; foreslår, at anvendelsen af præferencerne i denne og andre handelsaftaler bør analyseres med henblik på at maksimere udnyttelsen af handelsfordelene;

7.  erkender, at selv om aftalen opfylder forventningerne hos parterne i form af øget bilateral handel og handelsmæssigt partnerskab, bør nedenstående spørgsmål analyses i forbindelse med aftalen og som led i en dialog med Korea, og de bør håndhæves og gennemføres på passende vis og i overensstemmelse med ånden i aftalen og revideres med henblik på at løse de eksisterende problemer:

a) tekniske handelshindringer, som f.eks.: bestemmelsen om direkte transport, som forhindrer virksomheder i at optimere deres containerforsendelser, bestemmelsen om reparerede varer, medtagelsen af vejtraktorer i aftalens anvendelsesområde og – lige så vigtigt – spørgsmålet om, hvilke regler og procedurer der gælder for certifikater til maskiner, som eksporteres til Korea

b) hindringer inden for sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, herunder hindringer, der begrænser eksport af EU-oksekød og ‑svinekød samt -mejeriprodukter

c) intellektuelle ejendomsrettigheder såsom anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser og kommercielle rettigheder til offentlig opførelse af musikalske værker, fonogrammer og opførelser, der er beskyttet af ophavsret eller lignende rettigheder

d) kapitlet om handel og bæredygtig udvikling: den koreanske parts ratifikation og gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner

e) ordlyden af oprindelsesbestemmelser og deres indvirkning på præferenceudnyttelsesgraden

f) toldrelaterede spørgsmål, herunder procedurerne for kontrol af oprindelsen;

8.  bemærker, at der for nylig er blevet etableret visse nye ikketoldmæssige handelshindringer såsom tidligere ikkeeksisterende tekniske normer for maskiner, udstyr eller køretøjer; understreger, at et særligt uacceptabelt fænomen er tilbagetrækningen af typegodkendelsen for forskellige europæiske bilfabrikanter, uden at der foreligger en gyldig begrundelse herfor; opfordrer Kommissionen til at indlede bilaterale forhandlinger med henblik på at komme dette negative fænomen til livs;

9.  påpeger, at mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ikke er opmærksomme på de muligheder, som aftalen medfører; opfordrer derfor Kommissionen og EU-medlemsstaterne til navnlig at undersøge SMV'ers præferenceudnyttelsesgrad og tage effektive skridt til at skabe opmærksomhed blandt SMV'er om de muligheder, som aftalen har skabt;

10.  støtter en yderligere uddybning af handels- og investeringsforbindelserne mellem EU og Korea, herunder navnlig aftalens investeringskapitel; forventer, at vanskelighederne i forbindelse med kapitlet om handel og bæredygtig udvikling vil blive løst inden forhandlingerne om investeringskapitlet; støtter inddragelsen af aftalens parter i at skabe yderligere økonomisk vækst og bæredygtig udvikling til gavn for EU's og Koreas borgere; opfordrer Kommissionen og Republikken Koreas regering til ikke at anvende den gamle ISDS-metode i tilfælde af forhandlinger om et investeringskapitel, men i stedet at bygge på et nyt investeringsretssystem, som Kommissionen har foreslået, og anmoder Kommissionen om på længere sigt at udvikle et multilateralt investeringsretssystem, som potentielt kan erstatte alle investeringstvistbilæggelsesmekanismer i nuværende og fremtidige frihandelsaftaler;

11.  understreger betydningen af at sikre en yderligere forbedring af det internationale samarbejde inden for de multilaterale, plurilaterale og regionale internationale rammer under WTO, f.eks. i forbindelse med forhandlingerne om aftalen om miljøvarer (EGA) og aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA);

12.  understreger, at den strategiske værdi af frihandelsaftalen mellem EU og Korea rækker videre end til handel, idet den lægger et solidt fundament for dybere forbindelser med et langsigtet engagement og bidrager til oprettelsen af et strategisk partnerskab mellem EU og Korea;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Republikken Koreas regering og nationalforsamling.

 • [1]  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1.
 • [2]  EUT L 90 af 30.3.2001, s. 46.
 • [3]  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm
 • [4]  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0250.
 • [5]  EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 87.
 • [6]  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 19.
 • [7]  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1.
 • [8]  EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 113.
 • [9]  EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
 • [10]  EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
 • [11]  EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
 • [12]  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0299.

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (17.6.2016)

til Udvalget om International Handel

om gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea
(2015/2059(INI))

Ordfører for udtalelse: Siôn Simon

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea har medført betydelige fordele for handelen mellem begge lande, bidraget til økonomisk udvikling, åbnet nye forretningsmuligheder og skabt nye og varige arbejdspladser både i EU og i Republikken Korea;

B.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea har åbnet nye handelsmuligheder på det stærkt voksende østasiatiske marked;

C.  der henviser til, at Republikken Korea i henhold til kapitel 13 i frihandelsaftalen med EU har forpligtet sig til at overholde og fremme centrale internationale standarder i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner og anvende dem i sin lovgivning og i praksis;

D.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea er den første af en ny generation af frihandelsaftaler, der er indgået af EU, idet dens anvendelsesområde er bredere end nogen tidligere aftale og omfatter forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder, et opfølgningssystem samt inddragelse af arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet;

E.  der henviser til, at EU og Republikken Korea i kapitel 13 i frihandelsaftalen bekræfter parternes ret til at fastlægge deres eget niveau af beskyttelse inden for områderne miljø og arbejdsmarkedsforhold, idet der tilstræbes et højt beskyttelsesniveau;

F.  der henviser til, at det i den kommende handelsstrategi erklæres, at stærke arbejdstagerrettigheder er et af målene i en retfærdig handelspolitik;

1.  glæder sig over de skridt, Kommissionen har taget i handelsforbindelserne med Republikken Korea for at fremme bæredygtig udvikling, især hvad angår beskæftigelse og erhverv;

2.  er bekymret over den nyligt rapporterede voldelige undertrykkelse af fagforeninger i Republikken Korea; opfordrer Kommissionen til at indlede drøftelser med de koreanske myndigheder om de påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder, såsom foreningsfriheden, og den manglende sikring af en reel anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; anmoder Kommissionen om at gøre sin vurdering af situationen offentligt tilgængelig; mener, at det er vigtigt at se fremad og undersøge, hvor frihandelsaftalen kan forbedres på en måde, der er til gavn for begge parter, ikke blot med hensyn til erhvervsmæssige interesser, men også med hensyn til arbejdstagernes og den bredere befolknings interesser;

3.  minder om, at en part ikke må svække eller reducere den beskyttelse, der er fastsat i dens lovgivning, for at fremme handel eller investeringer; er bekymret over de nylige ændringer af arbejdsretten, som har fundet sted i Republikken Korea, og opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge eventuel manglende overholdelse af kravene i kapitel 13 og i tilfælde af tilsidesættelse af kravene udarbejde passende foranstaltninger;

4.  tilskynder Republikken Korea til at uden unødigt ophold at ratificere og gennemføre de grundlæggende ILO-konventioner, som landet endnu ikke har ratificeret; glæder sig over iværksættelsen af det EU-finansierede projekt med henblik på at støtte Republikken Korea i dets gennemførelse af ILO's konvention om forbud mod forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv som et vigtigt initiativ til beskyttelse af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder;

5.  roser de nationale rådgivende grupper for deres indsats i udarbejdelsen af et fælles projekt vedrørende gennemførelsen af ILO's konvention 111 og foreslår, at de nationale rådgivende grupper udarbejder et lignende projekt om gennemførelse af alle ILO's grundlæggende konventioner i nær fremtid;

6.  beklager manglen på en bestemmelse i frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea, der fritager reparerede varer fra told, når de sendes tilbage igen efter reparation; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at finde en løsning på dette problem, som udgør en konkurrencemæssig ulempe for europæiske virksomheder og bringer arbejdspladser i fare;

7.  anmoder Kommissionen om at få udviklingen i arbejdstageres rettigheder i Republikken Korea behandlet af de nationale rådgivende grupper og om at tage imod, undersøge og finde frem til løsninger, som er i overensstemmelse med resultaterne af de nationale rådgivende gruppers drøftelser;

8.  minder om både EU's og Republikken Koreas engagement i at fremme ordentligt arbejde, forsamlingsfriheden og den reelle anerkendelse af retten til kollektive overenskomstforhandlinger, afskaffe alle former for tvangsarbejde, reelt at afskaffe børnearbejde samt at afskaffe forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv;

9.  understreger, at arbejdsstandarder ikke bør udgøre ikketoldmæssige handelshindringer, men snarere bør bidrage til at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesser, forøge levestandarden og fremme økonomisk vækst, konkurrenceevne og stabilitet;

10.  forventer, at aftaleparterne respekterer arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og de centrale internationale arbejdsstandarder i overensstemmelse med artikel 13 i frihandelsaftalen; henstiller, at Kommissionen fremlægger en vurdering af gennemførelsen heraf; mener, at europæiske virksomheder har en vigtig rolle at spille med hensyn til at fremme internationale standarder for god regeringsførelse og menneskerettigheder; støtter medtagelsen af arbejdstagerrettighedsklausuler i alle relevante internationale aftaler mellem EU og tredjelande, herunder hvad angår arbejdsstandarder;

11.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge virkningerne af aftalen på det europæiske arbejdsmarked og på specifikke økonomiske sektorer, både på EU-plan og på medlemsstatsplan;

12.  fremhæver betydningen af dialog mellem Kommissionen, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet med henblik på at fortsætte gennemførelsen af de forpligtelser, der er fastsat i aftalen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

15.6.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.3.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Symbolforklaring:

+  :  stemte for

-  :  stemte imod

0  :  undlod at stemme