Διαδικασία : 2015/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0123/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0123/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0225

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 683kWORD 63k
10.4.2017
PE 587.531v02-00 A8-0123/2017

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας

(2015/2059(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Adam Szejnfeld

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας

(2015/2059(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, περί ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου (2011/265/EE)(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο της 30ής Μαρτίου 2001, περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(5),

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0123/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2016 συμπληρώθηκαν πέντε έτη από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής "Κορέα")·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους» επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης του οικείου μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Κορέας (εφεξής "Συμφωνία") τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή μετά από την επικύρωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας είναι η πρώτη μιας νέας γενεάς συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με εταίρο από την Ασία και η οποία, εκτός από την κατάργηση των δασμών, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την εξάλειψη των μη δασμολογικών εμποδίων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά του τομέα των υπηρεσιών και επενδύσεων, καθώς και σε τομείς όπως αυτοί της πνευματικής ιδιοκτησίας, των δημοσίων συμβάσεων και της πολιτικής ανταγωνισμού, και, ως εκ τούτου, θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ- Κορέας:

– το εμπορικό έλλειμα της Ένωσης στις συναλλαγές με την Κορέα, που ανήρθε σε 7,6 δισ. EUR κατά την 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, έχει μετετράπη, κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας, σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 2,5 δισ.  EUR·

– οι εξαγωγές από την ΕΕ στην Κορέα αυξήθηκαν κατά 47 %, από 30,6 δισ. EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 44,9 δισ. EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από την ΕΕ στην Κορέα προϊόντων που έχουν ελευθερωθεί εν όλω ή εν μέρει βάσει της συμφωνίας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 57 % και 71 % αντιστοίχως, και των εξαγωγών από την ΕΕ στη Κορέα προϊόντων για τα οποία ισχύει μηδενικός δασμός στο πλαίσιο της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25 % (1,9 δισ. EUR);

– οι εισαγωγές από την Κορέα στην ΕΕ ανήρθαν κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας σε 42,3 δισ. EUR και αυξήθηκαν, σε σύγκριση με την 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, κατά 11 %, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από την Κορέα στην ΕΕ προϊόντων που έχουν ελευθερωθεί εν όλω ή εν μέρει βάσει της συμφωνίας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 35 % και 64 % αντιστοίχως (5,0 δισ. και 0,5 δισ. EUR αντιστοίχως), ενώ οι εισαγωγές από την Κορέα στην ΕΕ προϊόντων για τα οποία ισχύει μηδενικός δασμός στο πλαίσιο της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) μειώθηκαν κατά 29 % (5,8 δισ. EUR)·

– το μερίδιο της ΕΕ στη συνολική εισαγωγή από την Κορέα αυξήθηκε από 9 % πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας σε 13 % κατά το τέταρτο έτος ισχύος της συμφωνίας · κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές της Κορέας μειώθηκε από 11 % σε λίγο λιγότερο από 9 %·

– οι εξαγωγές αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από την ΕΕ στην Κορέα αυξήθηκαν κατά 246 %, από 2,0 δισ. EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 6,9 δισ. EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας·

– οι εισαγωγές αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από την Κορέα στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 71 %, από 2,6 δισ. EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 4,5 δισ. EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας·

– οι εξαγωγές υπηρεσιών από την ΕΕ ανήρθαν σε 11,9 δισ. EUR το 2014 και αυξήθηκαν κατά 11 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών με την Κορέα αξίας 6,0 δισ. EUR το 2014; κατά την ίδια περίοδο οι εισαγωγές υπηρεσιών από την Κορέα προς την ΕΕ ανήρθαν σε 6,0 δισ. EUR, σημειώνοντας αύξηση κατά 4 % σε σύγκριση με το 2013·

– το 2014 οι άμεσες ξένες επενδύσεις της ΕΕ στην Κορέα ανήρθαν σε 43,7 δισ. EUR, με αποτέλεσμα η ΕΕ να έχει καταστεί ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κορέα· Οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Κορέας στην ΕΕ ανήρθαν, με τη σειρά τους σε 20,3 δισ. EUR, ποσό που υποδεικνύει αύξηση κατά 35 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

– το επίπεδο αξιοποίησης από την ΕΕ των προτιμήσεων στην κορεατική αγορά αυξήθηκε κατά 68,5 %, ενώ η αξιοποίηση από την Κορέα ανέρχεται σε 85 % περίπου·

– έχουν δημιουργηθεί επτά ειδικευμένες επιτροπές, επτά ομάδες εργασίας και ένας διάλογος για τη διανοητική ιδιοκτησία·

– μια Επιτροπή για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει συσταθεί και λειτουργεί, η οποία αποτελεί εξειδικευμένο όργανο που θα αναλάβει την υλοποίηση του κεφαλαίου της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

1.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας συνιστά διαδικασία και όχι μοναδική συναλλαγή, και ότι η λειτουργία της συμφωνίας στην πράξη θα πρέπει, για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να υποβάλλεται στη συνέχεια σε περιοδικές αναλύσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τον εμπορικό αντίκτυπο σε ειδικούς οικονομικούς τομείς της ΕΕ και κάθε κράτους μέλους της ΕΕ αντιστοίχως· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας καθώς και η τήρηση των διατάξεών της·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία οδήγησε σε σημαντική αύξηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις και τον άμεσο αντίκτυπο της συμφωνίας στην ευημερία των καταναλωτών, στους επιχειρηματίες και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και να ενημερώνουν πιο αποτελεσματικά το κοινό για τις επιπτώσεις αυτές·

3.  τονίζει ότι η σύναψη της συμφωνίας είναι άνευ προηγουμένου, από την άποψη τόσο του εύρους της συμφωνίας όσο και του ρυθμού με τον οποίο καταργήθηκαν τα εμπορικά εμπόδια, με αποτέλεσμα π.χ., πέντε χρόνια μετά από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας, να έχουν καταργηθεί από τις δύο πλευρές όλοι σχεδόν οι εισαγωγικοί δασμοί·

4.  τονίζει ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας, όπως και οι άλλες συμφωνίες για ελεύθερες συναλλαγές, υπηρεσίες και επενδύσεις, επηρεάζει θετικά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των συμβαλλομένων μερών, την οικονομική ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέγγιση μεταξύ των χωρών και των πολιτών τους·

5.  επισημαίνει τις προσπάθειες του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής δέσμης της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί βάσει του άρθρου 13.4 της συμφωνίας να σέβονται, να προωθούν και να υλοποιούν στις νομοθεσίες και στις πρακτικές τους τις αρχές που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους ως μελών της ΔΟΕ και τη Δήλωση της ΔΟΕ περί Θεμελιωδών Αρχών και Δικαιωμάτων στην Εργασία, ιδίως δε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η πρόοδος που έχει επιτελέσει η Κορέα ως προς τους στόχους που κατοχυρώνονται στο κεφάλαιο περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι ικανοποιητική και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών παραδειγμάτων φυλάκισης συνδικαλιστικών ηγετών, και παρέμβασης στις διαπραγματεύσεις, θέμα στο οποίο οι διαπραγματευτικοί εταίροι θα πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με την Κορεατική Κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 13.14 της συμφωνίας και, εάν οι διαβουλεύσεις αυτές αποτύχουν, καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο να αναλάβει δράση και να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Κορεατικής Κυβέρνησης με ορισμένες από τις δεσμεύσεις της, και ιδίως να καταβάλει συνεχείς και εντατικές προσπάθειες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρωση, από την Κορέα, των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ που η εν λόγω χώρα δεν έχει ακόμη κυρώσει·

6.  υπογραμμίζει ότι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ υφίστανται σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο χρησιμοποίησης των προτιμήσεων, διαφορές που κυμαίνονται μεταξύ 16 % και 92 %· επισημαίνει ότι η αυξανόμενη αξιοποίηση των υφισταμένων προτιμήσεων θα μπορούσε να προσφέρει στους εξαγωγείς της ΕΕ περαιτέρω κέρδη αξίας μεγαλύτερης των 900 εκατ. EUR· συνιστά την ανάλυση της αξιοποίησης των προτιμήσεων αυτής της συμφωνίας αλλά και άλλων εμπορικών συμφωνιών ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των εμπορικών πλεονεκτημάτων·

7.  αναγνωρίζει ότι, αν και η συμφωνία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμβαλλομένων μερών από την άποψη του αυξημένου διμερούς εμπορίου και μιας βαθύτερης εμπορικής εταιρικής σχέσης, τα ακόλουθα ζητήματα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ως μέρους του διαλόγου με την Κορέα, θα πρέπει να αναλυθούν, να επιβληθούν καταλλήλως και να εφαρμοστούν στο πνεύμα της συμφωνίας, και να επανεξεταστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα:

α) τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως: η ρήτρα άμεσης μεταφοράς, που αποτρέπει τις εταιρείες από το να βελτιστοποιούν οικονομικά τις αποστολές εμπορευματοκιβωτίων τους, η ρήτρα για τα επισκευασμένα εμπορεύματα, η συμπερίληψη των οδικών ελκυστήρων στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, και, εξίσου σημαντικό, το ζήτημα των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων που εξάγονται στην Κορέα·

β) εμπόδια στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, μεταξύ δε άλλων: εμπόδια που περιορίζουν τις εξαγωγές βοοειδούς και χοιρινού κρέατος της ΕΕ, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων·

γ) δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως: η αναγνώριση και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των εμπορικών δικαιωμάτων της δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων, των φωνογραφημάτων και των ερμηνειών και εκτελέσεων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή συγγενικά δικαιώματα·

δ) το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη: η επικύρωση και εφαρμογή από την κορεατική πλευρά των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

ε) η διατύπωση των κανόνων καταγωγής και η επίδρασή τους στο ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων·

στ)

τελωνειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επαλήθευσης της προέλευσης·

8.  σημειώνει ότι πρόσφατα υπήρξαν περιπτώσεις δημιουργίας νέων μη δασμολογικών φραγμών, όπως μη προϋπάρχοντα τεχνικά πρότυπα για μηχανήματα, εξοπλισμό ή οχήματα· Τονίζει ότι ένα ιδιαίτερα απαράδεκτο φαινόμενο είναι η απόσυρση της έγκρισης τύπου οχημάτων για διάφορους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων για ατεκμηρίωτους λόγους· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες για την εξάλειψη του αρνητικού αυτού φαινομένου·

9.  επισημαίνει ότι πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν είναι ενήμερες για τις δυνατότητες που προσφέρει η συμφωνία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν ιδίως το ποσοστό αξιοποίησης των προτιμήσεων από τις ΜΜΕ και να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για να επιστήσουν την προσοχή των ΜΜΕ στις δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί από τη συμφωνία·

10.  υποστηρίζει την περαιτέρω εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις επενδύσεις· προσδοκά ότι οι δυσκολίες που αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν από τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο περί επενδύσεων· υποστηρίζει τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας να δημιουργήσουν περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και της Κορέας· καλεί την Επιτροπή και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας να μη χρησιμοποιούν την παλαιά μέθοδο ISDS σε περίπτωση διαπραγματεύσεων για ένα κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά, αντιθέτως, να αξιοποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο πολυμερές σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μακροπρόθεσμα ένα πολυμερές σύστημα επενδυτικού δικαστηρίου, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει όλους μηχανισμούς επίλυσης επενδυτικών διαφορών στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές ΣΕΕ·

11.  τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πολυμερές, πλειονομερές και περιφερειακό διεθνές πλαίσιο, εντός του ΠΟΕ, όπως σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

12.  τονίζει ότι οι στρατηγικές αξίες της ΣΕΣ ΕΕ-Νότιας Κορέας εκτείνονται πέραν του τομέα του εμπορίου, καθώς η συμφωνία αυτή θέτει στέρεες βάσεις για μια βαθύτερη σχέση με μακροπρόθεσμη δέσμευση και συμβάλει στην καθιέρωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Κορέας.

(1)

ΕΕ L 127 της 14.5.2011, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8 TA(2015)0250.

(5)

ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.

(6)

ΕΕ L 145 της 31.05.2011, σ. 19.

(7)

ΕΕ L 127 της 14.5.2011, σ. 1.

(8)

ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 113.

(9)

ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 94.

(10)

ΕΕ C 99Ε της 3.4.2012, σ. 31.

(11)

ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 101.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8 TA(2016)0299.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (17.6.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας

(2015/2059(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Siôn Simon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (ΣΕΣ) έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη για το εμπόριο μεταξύ των δύο μερών, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, τη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Δημοκρατία της Κορέας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας διανοίγει νέες εμπορικές ευκαιρίες στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της ανατολικής Ασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 της ΣΕΣ, η Δημοκρατία της Κορέας έχει αναλάβει την υποχρέωση να σέβεται, να προωθεί και να υλοποιεί στο δίκαιο και τις πρακτικές της τα βασικά διεθνή πρότυπα, όπως καθορίζονται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας είναι η πρώτη από μια νέα γενιά ΣΕΣ που συνάπτονται από την ΕΕ, με πεδίο εφαρμογής ευρύτερο από εκείνο οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, ένα σύστημα παρακολούθησης και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 της ΣΕΣ, η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας επιβεβαιώνουν το δικαίωμα των μερών να καθορίζουν τα δικά τους επίπεδα προστασίας στους τομείς του περιβάλλοντος και της εργασίας, στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική εμπορική στρατηγική δηλώνει ότι τα ισχυρά εργασιακά δικαιώματα αποτελούν έναν από τους στόχους μιας πολιτικής δίκαιου εμπορίου·

1.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή στις εμπορικές σχέσεις με τη Δημοκρατία της Κορέας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αναφερθείσα καταστολή των συνδικάτων στη Δημοκρατία της Κορέας· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις αρχές της Κορέας σχετικά με τις αναφερθείσες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως την παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και τη μη διασφάλιση της ουσιαστικής αναγνώρισης του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης· ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμη στο κοινό την αξιολόγησή της σχετικά με την κατάσταση· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να κοιτάξουμε μπροστά και να διερευνήσουμε σε ποια σημεία η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί να βελτιωθεί με τρόπο που θα ωφελεί και τα δύο μέρη, όσον αφορά όχι μόνο τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, αλλά και τα συμφέροντα των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού·

3.  υπενθυμίζει ότι ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν πρέπει να μετριάζει ή να μειώνει την προστασία της εργασίας που παρέχει η νομοθεσία του για να ενθαρρύνει το εμπόριο ή τις επενδύσεις· ανησυχεί για τις πρόσφατες αναθεωρήσεις της εργατικής νομοθεσίας που ξεκίνησε η Δημοκρατία της Κορέας και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ενδεχόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να προετοιμάσει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των απαιτήσεων που ορίζονται στο Κεφάλαιο 13·

4.  ενθαρρύνει τη Δημοκρατία της Κορέας να κυρώσει και να εφαρμόσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ που δεν έχει ακόμη κυρώσει· χαιρετίζει τη δρομολόγηση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος στήριξης της Δημοκρατίας της Κορέας για την εφαρμογή της σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία ως μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5.  εξαίρει τον ρόλο των Εγχώριων Συμβουλευτικών Ομάδων (DAG) στην προετοιμασία ενός κοινού σχεδίου για την εφαρμογή της Σύμβασης 111 της ΔΟΕ, και προτείνει στις DAG να προετοιμάσουν ένα παρόμοιο έργο για την υλοποίηση όλων των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ στο εγγύς μέλλον·

6.  επικρίνει το γεγονός ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας δεν περιέχει καμία ρήτρα που να εξαιρεί τα επισκευασμένα εμπορεύματα από τους τελωνειακούς δασμούς κατά την επανείσοδό τους· καλεί την Επιτροπή να βρει επειγόντως μια λύση για το πρόβλημα αυτό, το οποίο αποτελεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παρατηρεί την εξέλιξη της κατάστασης των εργασιακών δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Κορέας μέσω των DAG και να λαμβάνει, να εξετάζει και να βρίσκει λύσεις σύμφωνα με την έκβαση των συζητήσεων στις DAG·

8.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και για την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας και την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία·

9.  τονίζει ότι τα εργασιακά πρότυπα δεν θα πρέπει να αποτελούν μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο, αλλά μάλλον να συμβάλλουν στην εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των συμφερόντων των εργοδοτών και των εργαζομένων, αυξάνοντας το βιοτικό επίπεδο και προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη σταθερότητα·

10.  αναμένει από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και τα διεθνή βασικά εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με το κεφάλαιο 13 της ΣΕΣ· συνιστά στην Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής του· πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση διεθνών προτύπων για την καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα· στηρίζει τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά πρότυπα·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο της συμφωνίας στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στους συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

12.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να επιτευχθεί η υλοποίηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στη συμφωνία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Εύα Καϊλή, Eduard Kukan, Edouard Martin, Νεοκλής Συλικιώτης, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Στέλιος Κούλογλου,Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau, Jordi Solé


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

OBERMAYR Franz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου