Pranešimas - A8-0123/2017Pranešimas
A8-0123/2017

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo

10.4.2017 - (2015/2059(INI))

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Adam Szejnfeld


Procedūra : 2015/2059(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0123/2017
Pateikti tekstai :
A8-0123/2017
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo

(2015/2059(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos 2010 m. rugsėjo 16 d. laisvosios prekybos susitarimą[1],

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos 2001 m. kovo 30 d. pagrindų susitarimą dėl prekybos ir bendradarbiavimo[2],

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015) 0497)[3],

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES prekybos ir investicijų politikos išorinio poveikio viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse[4],

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“[5],

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 511/2011, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga[6],

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo[7],

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos prekybos susitarimo sudarymo projekto[8],

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus[9],

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose[10],

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose[11],

–  atsižvelgdamas į Marakešo susitarimą, kuriuo įsteigiama Pasaulio prekybos organizacija,

  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų[12],

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207, 208 ir 218 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0123/2017),

A.  kadangi 2016 m. liepos 1 d. sukanka penkeri metai nuo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos (toliau – Korėja) laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimo;

B.  kadangi Komisijos naujojoje prekybos strategijoje „Prekyba visiems“ pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ES laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą, taip pat naudojant jų ginčų sprendimo mechanizmą;

C.  kadangi ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas) oficialiai įsigaliojo po to, kai 2015 m. gruodžio 13 d. jį ratifikavo ES valstybės narės;

D.  kadangi ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas yra pirmasis iš naujos kartos laisvosios prekybos susitarimų, kurį ES sudarė su Azijos partnere, į kurį be tarifų panaikinimo taip pat įtrauktos nuostatos dėl netarifinių kliūčių pašalinimo, sukuriant naujas patekimo į rinką galimybes paslaugų ir investicijų sektoriuose, taip pat tokiose srityse, kaip intelektinė nuosavybė, viešieji pirkimai ir konkurencijos politika, taigi jis taps pavyzdžiu sudarant laisvosios prekybos susitarimus ateityje;

E.  kadangi ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo galiojimo laikotarpiu:

– Sąjungos prekybos su Korėja deficitas per 12 mėnesių laikotarpį iki Susitarimo įsigaliojimo dienos pasiekęs 7,6 mlrd. EUR penktaisiais Susitarimo galiojimo metais tapo 2,5 mlrd. EUR prekybos perviršiu;

– ES eksportas į Korėją išaugo 47 proc., nuo 30,6 mlrd. EUR per 12 mėnesių laikotarpį iki Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 44,9 mlrd. EUR penktaisiais Susitarimo galiojimo metais, įskaitant ES produktų, prekyba kuriais buvo visiškai arba iš dalies liberalizuota pagal Susitarimą, eksportą į Korėją, kuris atitinkamai išaugo 57 proc. ir 71 proc., ir ES produktų, kuriems taikomi nuliniai didžiausio palankumo režimo (DPR) tarifai, eksportą į Korėją, kuris išaugo 25 proc. (1,9 mlrd. EUR);

– ES importas iš Korėjos penktaisiais Susitarimo galiojimo metais siekė 42,3 mlrd. EUR ir, palyginti su 12 mėnesių laikotarpiu iki Susitarimo įsigaliojimo dienos, padidėjo11 proc., įskaitant Korėjos produktų, kuriais prekyba buvo visiškai arba iš dalies liberalizuota pagal Susitarimą, eksportą į ES, kuris atitinkamai išaugo 35 proc. ir 64 proc. (atitinkamai 5 mlrd. ir 0,5 mlrd. Eurų), ir Korėjos produktų, kuriems taikomi nuliniai DPR tarifai, eksportas į ES padidėjo 29 proc. (5,8 mlrd. EUR);

– ES sudaroma viso Korėjos importo dalis išaugo nuo 9 proc. prieš įsigaliojant Susitarimui iki 13 proc. ketvirtaisiais Susitarimo galiojimo metais; tuo pat metu ES sudaroma viso Korėjos eksporto dalis sumažėjo nuo 11 proc. iki šiek tiek mažiau nei 9 proc.;

– ES lengvųjų automobilių eksportas į Korėją išaugo 246 proc., t. y. nuo 2,0 mlrd. EUR per 12 mėnesių laikotarpį iki Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 6,9 mlrd. EUR penktaisiais Susitarimo galiojimo metais;

– Sąjungos lengvųjų automobilių importas iš Korėjos išaugo 71 proc., t. y. nuo 2,6 mlrd. EUR per 12 mėnesių laikotarpį iki Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 4,5 mlrd. EUR penktaisiais Susitarimo galiojimo metais;

– Sąjungos paslaugų eksportas 2014 m. siekė 11,9 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 11 proc., o tai lėmė ES prekybos su Korėja paslaugų sektoriuje perteklių, kuris 2014 m. sudarė 6,0 mlrd. EUR; tuo pat metu paslaugų importas iš Korėjos į ES sudarė 6,0 mlrd. EUR, taigi padidėjo 4 proc., palyginti su 2013 m.;

– 2014 m. ES tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Korėjoje pasiekė 43,7 mlrd. EUR lygį ir ES tapo didžiausia investuotoja Korėjoje; savo ruožtu Korėjos tiesioginės užsienio investicijos Europos Sąjungoje siekė 20,3 mlrd. EUR, t. y., padidėjo 35 proc., palyginti su ankstesniais metais;

– ES naudojimasis lengvatomis Korėjos rinkoje išaugo iki 68,5 proc., o Korėjos naudojimosi lengvatomis lygis siekia apytikriai 85 proc.;

– sukurti septyni specialieji komitetai, septynios darbo grupės ir pradėtas dialogas intelektinės nuosavybės klausimais;

– veikia Prekybos ir darnaus vystymosi komitetas, kuris yra specializuotas organas, skiriantis daugiausia dėmesio ES ir Korėjos susitarimo prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimui;

1.  primena, kad ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas yra procesas, o ne vienkartinis sandoris, todėl, vadovaujantis Susitarimo nuostatomis, jo praktinis veikimas toliau turėtų būti periodiškai analizuojamas ir vertinamas prekybos poveikio konkretiems ES ir visų ES valstybių narių ekonomikos sektoriams; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Susitarimas būtų įgyvendinamas veiksmingai ir kad būtų laikomasi jo nuostatų;

2.  palankiai vertina tai, kad Susitarimas prisidėjo prie reikšmingo ES ir Korėjos tarpusavio prekybos mainų padidėjimo; skatina Komisiją ir valstybes nares geriau toliau tirti Susitarimo padarinius ir tiesioginį poveikį vartotojų gerovei, verslininkams ir Europos ekonomikai ir apie šį poveikį veiksmingiau informuoti visuomenę;

3.  pabrėžia, kad sudarytas Susitarimas neturėjo precedento nei taikymo srities, nei greičio, kokiu turėjo būti pašalintos prekybos kliūtys, požiūriu (pvz., po penkerių Susitarimo galiojimo metų abi susitarimo šalys buvo praktiškai panaikinusios visus importo muitus);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas, kaip ir kiti laisvosios prekybos, paslaugų ir investicijų susitarimai, daro teigiamą poveikį Susitarimo šalių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ekonominei integracijai, tvariam vystymuisi ir šalių bei jų gyventojų tarpusavio suartėjimui;

5.  atkreipia dėmesį į Pilietinės visuomenės forumo ir vidaus patariamųjų grupių, sukurtų vadovaujantis nuostatomis, išdėstytomis prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje, kuris yra neatsiejama bendro dokumentų rinkinio dėl laisvosios prekybos susitarimo dalis, pastangas; primena, kad abi Susitarimo šalys pagal Susitarimo 13 straipsnio 4 dalį įsipareigojo savo įstatymuose ir praktikoje laikytis principų, susijusių su savo, kaip Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) narių, įsipareigojimais ir susijusių su Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių darbo principų ir teisių, visų pirma asociacijų laisvės ir teisės į kolektyvines derybas principų, juos skatinti ir įgyvendinti; vis dėlto pabrėžia, kad Korėjos padaryta pažanga įgyvendinant prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje nustatytus tikslus nepakankama ir vis dar pasitaiko asociacijų laisvės pažeidimo atvejų, įskaitant susirūpinimą keliančius profesinių sąjungų lyderių įkalinimo atvejus, taip pat kišimosi į derybas, kurias turėtų savarankiškai vesti derybų partneriai; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją pagal Susitarimo 13 straipsnio 14 dalį pradėti oficialias konsultacijas su Korėjos vyriausybe ir, jei tokios konsultacijos neduotų rezultatų, ragina tame pat straipsnyje paminėtą ekspertų grupę imtis veiksmų ir tęsti dialogą, susijusį su tuo, kad Korėjos vyriausybė nesilaiko kai kurių savo įsipareigojimų, ir ypač dėti nuolatines ilgalaikes pastangas, laikantis Susitarime numatytų įpareigojimų, siekiant užtikrinti, kad Korėja ratifikuotų pagrindines TDO konvencijas, kurių ji iki šiol neratifikavo;

6.  pabrėžia, kad tarp ES valstybių narių esama didelių skirtumų naudojimosi lengvatomis srityje, kuris kinta nuo 16 proc. iki 92 proc.; pažymi, kad didesnio masto naudojimasis galiojančiomis lengvatomis galėtų suteikti ES eksportuotojams papildomos naudos už daugiau nei 900 mln. EUR; ragina išanalizuoti naudojimąsi lengvatomis šiame ir kituose prekybos susitarimuose, kad prekybos lengvatomis būtų naudojamasi kuo geriau;

7.  pripažįsta, kad, nors šis susitarimas atitinka jo šalių lūkesčius dėl didesnės apimties dvišalės prekybos ir glaudesnės prekybos partnerystės, reikėtų pagal šį susitarimą ir vedant dialogą su Korėja išanalizuoti toliau pateiktus klausimus, tinkamai prižiūrėti jų vykdymą ir įgyvendinimą pagal šio susitarimo nuostatas ir juos peržiūrėti siekiant išspręsti esamas problemas, kaip antai:

a) techninės prekybos kliūtys (TPK), būtent: tiesioginio transportavimo sąlyga, kuri neleidžia įmonėms ekonomiškai optimizuoti savo konteinerių transportavimo veiklos, sutaisytų prekių grąžinimo nuostata, vilkikų įtraukimas į Susitarimo taikymo sritį, taip pat svarbus į Korėją eksportuojamų mašinų sertifikatams taikomų taisyklių ir procedūrų klausimas,

b) kliūtys sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių srityje, be kita ko: kliūtys, ribojančios ES jautienos ir kiaulienos bei pieno gaminių eksportą,

c) intelektinės nuosavybės teisės, būtent: geografinių nuorodų pripažinimas ir apsauga, komercinės viešo muzikos kūrinių atlikimo teisės, fonogramos ir atlikimas taikant apsaugą pagal autorių teises arba gretutines teises;

d) skyrius, susijęs su prekyba ir tvariu vystymusi: Korėjos vykdomas pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimas ir įgyvendinimas;

e) kilmės taisyklių kūrimas ir jų poveikis naudojimosi lengvatomis mastui;

f) su muitine susiję klausimai, įskaitant kilmės patikrinimo procedūras;

8.  pažymi, kad pastaruoju metu nustatyta naujų netarifinių kliūčių, kaip antai anksčiau neegzistavusios techninės normos mašinoms, įrangai ar transporto priemonėms, atvejų; pabrėžia, kad itin nepriimtinas reiškinys yra transporto priemonės tipo patvirtinimo panaikinimas įvairiems Europos automobilių gamintojams dėl nepagrįstų priežasčių; ragina Komisiją pradėti dvišales derybas siekiant pašalinti šį neigiamą reiškinį;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad daug mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) nežino apie Susitarimo teikiamas galimybes; todėl ragina Komisiją ir ES valstybes nares ištirti ypač MVĮ naudojimąsi lengvatomis ir imtis veiksmingų priemonių siekiant padidinti MVĮ informuotumą apie galimybes, kurių suteikia šis Susitarimas;

10.  pritaria tam, kad toliau būtų gilinami prekybos ir investicijų ryšiai tarp ES ir Korėjos, ypač pagal laisvosios prekybos susitarimo investicijų skyriaus nuostatas; tikisi, kad sunkumai, susiję su prekybos ir darnaus vystymosi skyriumi bus išspręsti prieš prasidedant deryboms dėl investicijų skyriaus; pritaria Susitarimo šalių dalyvavimui tolesniame ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi veikloje Sąjungos ir Korėjos piliečių naudai; ragina Komisiją ir Korėjos Respublikos vyriausybę derybų dėl investicijų skyriaus tarp Europos Komisijos ir Korėjos Respublikos atveju netaikyti seno investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (angl. ISDS) metodo, bet sukurti Komisijos siūlomą naują investicinių teismų sistemą, ir ragina Komisiją ilgainiui sukurti daugiašalę investicinių teismų sistemą, kuri galėtų pakeisti visas investicinių ginčų sprendimo sistemas dabartiniuose ir būsimuose LPS;

11.  pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą daugiašalėje, keliašalėje ir regioninėje tarptautinėje sistemoje, atsižvelgiant į PPO, kaip antai vykdant derybas dėl aplinkosaugos prekių susitarimų (EGA) ir prekybos paslaugomis susitarimo (TISA);

12.  pabrėžia, kad strateginė ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo vertė pasireiškia ne tik prekybos srityje, nes jis suteikia tvirtą pagrindą glaudesniems santykiams su ilgalaikiu įsipareigojimu ir prisideda prie strateginės partnerystės tarp ES ir Korėjos kūrimo;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Korėjos Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.

 • [1]  OL L 127, 2011 5 14, p. 1.
 • [2]  OL L 90, 2001 3 30, p. 46.
 • [3]  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm
 • [4]  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0250.
 • [5]  OL C 56 E, 2013 2 26, p. 87.
 • [6]  OL L 145, 2011 5 31, p. 19.
 • [7]  OL L 127, 2011 5 14, p. 1.
 • [8]  OL C 188 E, 2012 6 28, p. 113.
 • [9]  OL C 99 E, 2012 4 3, p. 94.
 • [10]  OL C 99 E, 2012 4 3, p. 31.
 • [11]  OL C 99 E, 2012 4 3, p. 101.
 • [12]  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0299.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (17.6.2016)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo
(2015/2059(INI))

Nuomonės referentas: Siôn Simon

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas (LPS) suteikia daug naudos abiejų šalių prekybai, nes prisideda prie ekonomikos vystymosi, atveria naujų verslo galimybių ir sukuria naujų ir tvarių darbo vietų ir ES, ir Korėjos Respublikoje;

B.  kadangi ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas atvėrė naujų verslo galimybių sparčiai augančioje Rytų Azijos rinkoje;

C.  kadangi Korėjos Respublika pagal LPS 13 skyrių įsipareigojo gerbti, skatinti ir įgyvendinti savo įstatymuose ir praktikoje esmines tarptautines normas, nustatytas Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijose;

D.  kadangi ES ir Korėjos Respublikos LPS yra pirmasis ES sudarytas naujosios kartos LPS, nes jos taikymo sritis yra platesnė nei ankstesnių susitarimų ir apima įsipareigojimus dėl darbuotojų teisių, tolesnių veiksmų sistemą ir socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės dalyvavimą;

E.  kadangi pagal LPS 13 skyrių ES ir Korėjos Respublika patvirtina šalių teisę, siekiant užtikrinti aukšto lygio apsaugą, nustatyti savo aplinkos ir darbo apsaugos lygį;

F.  kadangi būsimoje prekybos strategijoje tvirtos darbuotojų teisės turės būti vienu iš sąžiningos prekybos politikos tikslų;

1.  pritaria veiksmams, kurių ėmėsi Komisija prekybos santykių su Korėjos Respublika srityje siekiant skatinti tvarų vystymąsi, visų pirma užimtumo ir profesinės veiklos srityse;

2.  yra susirūpinęs dėl pranešimų apie pastarojo meto represijas profsąjungų atžvilgiu Korėjos Respublikoje; ragina Komisiją pradėti konsultacijas su Korėjos valdžios institucijomis dėl nustatytų pagrindinių teisių, kaip antai asociacijų laisvė, pažeidimų ir nesugebėjimo užtikrinti, kad būtų veiksmingai pripažįstama kolektyvinių derybų teisė; prašo Komisijos viešai paskelbti savo išvadas dėl šios padėties; mano, kad svarbu žvelgti į ateitį ir ištirti, kokiose srityse būtų galima patobulinti šį laisvosios prekybos susitarimą taip, kad jis būtų naudingas abiem šalims ne tik verslo interesų, bet ir darbuotojų ir plačiosios visuomenės interesų aspektais;

3.  primena, kad susitarimo šalis, siekdama skatinti prekybą arba investicijas, negali silpninti ar mažinti darbuotojų apsaugos, numatytos šalies įstatymais; yra susirūpinęs dėl neseniai Korėjos Respublikos atliktos darbo teisės peržiūros, todėl ragina Komisiją ištirti galimą neatitiktį ir 13 skyriuje nustatytų reikalavimų pažeidimų atveju imtis atitinkamų priemonių;

4.  ragina Korėjos Respubliką nedelsiant ratifikuoti ir įgyvendinti visas pagrindines TDO konvencijas, kurių ji iki šiol neratifikavo; džiaugiasi, kad pradėtas ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama remti Korėjos Respubliką įgyvendinant TDO konvenciją dėl nediskriminavimo užimtumo ir profesinėje srityse, nes tai svarbi iniciatyva siekiant apginti pagrindines darbuotojų teises;

5.  palankiai vertina vidaus patariamųjų grupių vaidmenį (angl. DAG) rengiant bendrą projektą, susijusį su TDO konvencijos Nr. 111 įgyvendinimu, ir siūlo, kad vidaus patariamosios grupės parengtų panašų projektą dėl visų pagrindinių TDO konvencijų įgyvendinimo netolimoje ateityje;

6.  apgailestauja, kad ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarime (LPS) nėra nuostatos, pagal kurią pataisytos prekės, jas grąžinant į šalį, nebūtų apmokestinamos; ragina Komisiją nedelsiant rasti šios problemos, dėl kurios Europos įmonės patenka į nepalankią konkurencinę padėtį ir dėl kurios kyla pavojus užimtumui, sprendimą;

7.  prašo Komisijos, kad vidaus patariamosios grupės stebėtų darbo teisių padėties raidą Korėjos Respublikoje, taip pat prašo priimti ir išnagrinėti vidaus patariamųjų grupių diskusijų rezultatus, ir atsižvelgiant į juos ieškoti tinkamų sprendimų;

8.  primena ES ir Korėjos Respublikos įsipareigojimą skatinti deramą darbą, asociacijų laisvę ir veiksmingą kolektyvinių derybų teisės pripažinimą, visų formų priverstinio ar privalomo darbo panaikinimą, veiksmingą vaikų darbo panaikinimą ir diskriminacijos panaikinimą įdarbinimo ir profesinėje srityse;

9.  pabrėžia, kad aukšti darbo standartai neturėtų būti netarifinėmis prekybos kliūtimis, o turėtų prisidėti prie tinkamos darbdavių ir darbuotojų interesų apsaugos užtikrinimo, gyvenimo lygio kėlimo, ekonomikos augimo, konkurencingumo ir stabilumo skatinimo;

10.  tikisi, kad susitarimo šalys gerbs pagrindines darbuotojų teises ir tarptautinius pagrindinius darbo standartus, kaip reikalaujama pagal LPS 13 straipsnio nuostatas; rekomenduoja, kad Komisija pateiktų susitarimo įgyvendinimo vertinimą; mano, kad Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį skatinant tarptautinius gero valdymo ir žmogaus teisių standartus; pritaria tam, kad su žmogaus teisėmis susijusios sąlygos būtų įtrauktos į visus atitinkamus tarptautinius ES ir trečiųjų šalių susitarimus, įskaitant susijusius su darbo standartais;

11.  ragina Komisiją atidžiai stebėti šio susitarimo poveikį Europos darbo rinkai ir konkretiems ekonomikos sektoriams Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis;

12.  pabrėžia dialogo tarp Komisijos, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir įmonių svarbą siekiant, kad būtų įgyvendinti šiame susitarime nustatyti įsipareigojimai.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

21.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Philippe Loiseau, Jordi Solé

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė