Procedura : 2015/2059(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0123/2017

Teksty złożone :

A8-0123/2017

Debaty :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0225

SPRAWOZDANIE     
PDF 600kWORD 61k
10.4.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

(2015/2059(INI))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Adam Szejnfeld

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

(2015/2059(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Umowę o wolnym handlu z dnia 16 września 2010 r. między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając Umowę ramową o handlu i współpracy z dnia 30 marca 2001 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Korei z drugiej strony(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel dla wszystkich - w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497)(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei(6),

–  uwzględniając decyzję Rady z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie międzynarodowej polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych(10),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych(11),

–  uwzględniając Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu,

  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji(12),

–  uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając artykuły 207, 208 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0123/2017),

A.  mając na uwadze, że w dniu 1 lipca 2016 roku przypadła piąta rocznica wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei („Koreą”);

B.  mając na uwadze, że w nowej strategii handlowej Komisji pt. „Handel dla wszystkich” kładzie się nacisk na zapewnienie skutecznego wdrażania zawieranych przez UE umów o wolnym handlu, w tym poprzez wykorzystanie przewidzianego w nich mechanizmu rozstrzygania sporów;

C.  mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu UE - Korea (zwana dalej „Umową”) formalnie weszła w życie po ratyfikacji przez państwa członkowskie UE w dniu 13 grudnia 2015 roku;

D.  mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu UE - Korea jest pierwszą z nowej generacji umów o wolnym handlu zawartych przez UE z partnerem azjatyckim, która oprócz usuwania taryf zawiera także zasady obejmujące eliminację barier pozataryfowych, tworząc nowe możliwości dostępu do rynku w zakresie usług i inwestycji oraz w takich obszarach jak własność intelektualna, zamówienia publiczne i polityka konkurencji, a tym samym stanowi wzór dla przyszłych umów o wolnym handlu;

E.  mając na uwadze, że w okresie obowiązywania Umowy o wolnym handlu UE - Korea:

– unijny deficyt w handlu z Koreą wynoszący 7,6 mld euro w 12-miesięcznym okresie poprzedzającym obowiązywanie Umowy przekształcił się w nadwyżkę handlową w wysokości 2,5 mld EUR w piątym roku trwania Umowy

– eksport UE do Korei wzrósł o 47 %, z 30,6 mld EUR w 12-miesięcznym okresie poprzedzającym obowiązywanie Umowy do 44,9 mld EUR w piątym roku trwania Umowy, w tym eksport UE do Korei produktów, które zostały w całości lub częściowo zliberalizowane przez Umowę, wzrósł odpowiednio o 57 % i 71 %, a eksport UE do Korei produktów podlegających zerowej stawce w ramach klauzuli największego uprzywilejowania (KNU) wzrósł o 25 % (1,9 mld EUR);

– import do UE z Korei w piątym roku trwania Umowy wyniósł 42,3 mld euro i wzrósł o 11 % w porównaniu z 12-miesięcznym okresem poprzedzającym obowiązywanie Umowy, w tym import do UE z Korei produktów, które zostały w całości lub częściowo zliberalizowane przez Umowę wzrósł odpowiednio o 35 % i 64 % (odpowiednio o 5,0 mld EUR i o 0,5 mld EUR), podczas gdy import do UE z Korei produktów podlegających zerowym stawkom celnym KNU zmniejszył się o 29 % (o 5,8 mld EUR);

– udział UE w koreańskim imporcie ogółem wzrósł z 9 % przed wejściem w życie Umowy do 13 % w czwartym roku jej obowiązywania; w tym samym okresie udział UE w koreańskim eksporcie ogółem spadł z 11 % do nieco poniżej 9 %;

– unijny eksport samochodów osobowych do Korei wzrósł o 246 %, z 2,0 mld EUR w porównaniu z 12-miesięcznym okresem poprzedzającym obowiązywanie Umowy do 6,9 mld EUR w piątym roku trwania Umowy

– unijny importu samochodów osobowych z Korei wzrósł o 71 % z 2,6 mld EUR w porównaniu z 12-miesięcznym okresem poprzedzającym obowiązywanie tej umowy do 4,5 mld EUR w piątym roku trwania Umowy

– unijny eksport usług wyniósł 11,9 mld EUR w 2014 roku i wzrósł o 11 % w porównaniu do poprzedniego roku i doprowadził do nadwyżki handlowej UE w sektorze usług z Koreą w wysokości 6,0 mld EUR w 2014 roku; w tym samym czasie, unijny import usług z Korei do UE wyniósł 6,0 mld EUR, odnotowując wzrost o 4 % w porównaniu do 2013 roku;

– bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2014 roku z UE do Korei osiągnęły poziom 43,7 mld EUR, co sprawia, że Unia stała się największym inwestorem w Korei); BIZ z Korei do UE wyniosły natomiast 20,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 35 % w stosunku do roku poprzedniego;

– unijny poziom wykorzystania preferencji na koreańskim rynku wzrósł do 68,5 %, koreański poziom wykorzystania preferencji wynosi natomiast ok. 85 %;

– ustanowiono siedem specjalnych komitetów, siedem grup roboczych i dialog o własności intelektualnej;

– działa Komitet Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, który jest wyspecjalizowanym organem dla realizacji rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju umowy UE-Korea;

1.  przypomina, że Umowa o wolnym handlu UE - Korea jest procesem, a nie jednorazową transakcją, dlatego jej działanie w praktyce, zgodnie z zapisami Umowy, powinno w dalszym ciągu podlegać okresowym analizom i ocenom dotyczącym skutków handlowych dla konkretnych sektorów gospodarki UE oraz dla poszczególnych państw członkowskich UE; w tym kontekście podkreśla znaczenie monitorowania skutecznego wdrożenia Umowy oraz przestrzegania jej postanowień;

2.  z zadowoleniem przyjmuje, że Umowa przyczyniła się do znacznego wzrostu wymiany handlowej między UE a Koreą; wzywa Komisję i państwa członkowskie do głębszego zbadania konsekwencji i bezpośrednich skutków Umowy dla konsumentów, przedsiębiorców i gospodarki europejskiej oraz do skuteczniejszego informowania opinii publicznej o tych skutkach;

3.  podkreśla, że zawarcie Umowy było bezprecedensowe zarówno pod względem jej zakresu, jak i szybkości, z jaką bariery handlowe miały zostać usunięte, na przykład, po pięciu latach stosowania Umowy po dwóch stronach zostały zniesione praktycznie wszystkie cła importowe;

4.  zwraca uwagę, że Umowa o wolnym handlu UE - Korea, jak i inne umowy o wolnym handlu, usługach i inwestycjach, pozytywnie wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy stron umowy, integrację gospodarczą, zrównoważony rozwój oraz zbliżenie do siebie państw i obywateli;

5.  zwraca uwagę na działania Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i krajowych grup doradczych utworzonych zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, który stanowi integralną część umowy o wolnym handlu; przypomina, że w art. 13.4 Umowy obie strony zobowiązały się do przestrzegania, promowania i odzwierciedlania w swoich przepisach i praktykach zasad, które wypływają z ich zobowiązań wynikających z członkostwa w MOP oraz podpisania Deklaracji MOP dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, zwłaszcza wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych; podkreśla jednak, że postępy Korei w realizacji celów zawartych w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju są niewystarczające oraz że wciąż dochodzi do przypadków braku poszanowania wolności zrzeszania się, w tym niepokojących przypadków wtrącania do więzień przywódców związków zawodowych, oraz ingerowania w negocjacje, które powinny być prowadzone w sposób autonomiczny przez zaangażowane strony; w związku z tym wzywa Komisję do rozpoczęcia formalnych konsultacji z rządem koreańskim zgodnie z art. 13.14 Umowy, a w razie niepowodzenia takich konsultacji wzywa panel ekspertów, o którym mowa w tym samym artykule, do podjęcia działań i kontynuacji dialogu w związku z niewypełnianiem przez rząd koreański niektórych zobowiązań, a w szczególności do podejmowania nieustannych i trwałych wysiłków, zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Umowie, na rzecz zapewnienia ratyfikacji przez Koreę podstawowych konwencji MOP, których ten kraj jeszcze nie ratyfikował;

6.  podkreśla, że między państwami członkowskimi UE istnieją znaczne różnice w poziomie wykorzystania preferencji, wahające się od 16 % do 92 %; zwraca uwagę, że większe wykorzystanie obowiązujących preferencji mogłoby przynieść unijnym eksporterom dalsze korzyści w wysokości ponad 900 mln EUR; sugeruje przeanalizowanie wykorzystania preferencji w tej i innych umowach handlowych, aby zmaksymalizować wykorzystanie korzyści handlowych;

7.  uznaje, że Umowa spełnia oczekiwania stron, jeżeli chodzi o zwiększenie dwustronnej wymiany handlowej i pogłębienie partnerstwa handlowego, jest jednak zdania, że następujące kwestie powinny – w oparciu o Umowę i w ramach dialogu z Koreą – zostać poddane analizie, należycie wdrożone i egzekwowane w duchu Umowy, a także poddane weryfikacji w celu rozwiązania istniejących problemów:

a) bariery techniczne w handlu, m.in.: klauzula transportu bezpośredniego, która uniemożliwia firmom optymalizację ekonomiczną transportu kontenerowego, klauzula dotycząca towarów naprawionych, włączenie ciągników siodłowych w zakres obowiązywania Umowy, a także – co jest równie ważne – kwestia zasad i procedur dotyczących certyfikatów maszyn eksportowanych do Korei;

b) bariery w obszarze środków sanitarnych i fitosanitarnych, m.in.: bariery ograniczające eksport unijnej wołowiny i wieprzowiny oraz produktów mlecznych;

c) prawo własności intelektualnej, m.in.: uznawanie i ochrona oznaczeń geograficznych, komercyjne prawa do publicznego wykonywania utworów muzycznych, fonogramów, interpretacji i wykonań chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi;

d) rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju: ratyfikacja i wdrożenie przez stronę koreańską podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy;

e) koncepcja reguł pochodzenia oraz jej wpływ na poziom wykorzystania preferencji;

f) kwestie związane z cłami, w tym procedury weryfikacji pochodzenia;

8.  zwraca uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się przypadki tworzenia nowych barier pozataryfowych, takich jak nieistniejące wcześniej normy techniczne dla maszyn, urządzeń lub pojazdów; podkreśla, że szczególnie niemożliwym do zaakceptowania zjawiskiem jest odbieranie homologacji typu pojazdów różnym europejskim producentom samochodów z nieuzasadnionych powodów; wzywa Komisję Europejską do podjęcia rozmów dwustronnych w celu wyeliminowania tego negatywnego zjawiska;

9.  zwraca uwagę, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie jest świadomych możliwości, jakie niesie Umowa, dlatego też wzywa Komisję i państwa członkowskie UE również do zbadania w szczególności zachowań MŚP w związku z wykorzystaniem preferencji oraz do podjęcia skutecznych działań w celu podniesienia świadomości MŚP na temat możliwości wynikających z Umowy;

10.  popiera dalsze pogłębienie stosunków handlowych i inwestycyjnych między UE a Koreą, zwłaszcza w ramach rozdziału Umowy dotyczącego inwestycji; oczekuje, że trudności związane z rozdziałem dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju zostaną przezwyciężone przed negocjacjami w sprawie rozdziału dotyczącego inwestycji; popiera zaangażowanie stron Umowy w budowanie dalszego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, z korzyścią zarówno dla obywateli UE, jak i obywateli koreańskich; wzywa Komisję Europejską i rząd Republiki Korei, aby w przypadku negocjacji w sprawie rozdziału dotyczącego inwestycji nie stosowano starej metody rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, lecz by stworzono zamiast tego nowy system trybunałów inwestycyjnych zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, a także wzywa Komisję Europejską, aby w długim terminie opracowała wielostronny system trybunałów inwestycyjnych, który mógłby potencjalnie zastąpić wszystkie mechanizmy rozstrzygania sporów inwestycyjnych przewidziane w obecnych i przyszłych umowach o wolnym handlu;

11.  podkreśla znaczenie dalszego zacieśnienia współpracy międzynarodowej w międzynarodowych ramach wielostronnych, plurilateralnych i regionalnych, w kontekście WTO, np. w związku z negocjowaniem umowy w sprawie towarów środowiskowych i porozumienia w sprawie handlu usługami;

12.  podkreśla, że strategiczne wartości umowy o wolnym handlu między UE a Koreą wykraczają poza strefę handlu, ponieważ tworzy ona solidne podstawy dla pogłębionych stosunków z długoterminowym zaangażowaniem i przyczynia się do zawiązania strategicznego partnerstwa między UE a Koreą;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Republiki Korei.

(1)

Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s.1.

(2)

Dz.U. L 90 z 30.3.2001, s.46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_pl.htm

(4)

Tekst przyjęty, P8_TA(2015)0250.

(5)

Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 87.

(6)

Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s.19.

(7)

Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s.1.

(8)

Dz.U. C 188 E z 28.6.2012, s. 113.

(9)

Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 94.

(10)

Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.

(11)

Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.

(12)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0299.


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (17.6.2016)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei

(2015/2059(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Siôn Simon

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że umowa o wolnym handlu między UE a Republiką Korei przyniosła znaczne korzyści w handlu między obiema stronami i przyczyniła się do rozwoju gospodarczego, otwarcia nowych możliwości biznesowych oraz stworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy, zarówno w UE, jak i w Republice Korei;

B.  mając na uwadze, że umowa o wolnym handlu między UE a Republiką Korei otworzyła nowe możliwości handlowe na szybko rosnącym rynku wschodnioazjatyckim;

C.  mając na uwadze, że w rozdziale 13 umowy o wolnym handlu Republika Korei zobowiązała się do przestrzegania i promowania podstawowych norm międzynarodowych określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także do odzwierciedlania ich w swoich przepisach prawnych i praktykach;

D.  mając na uwadze, że umowa o wolnym handlu między UE a Republiką Korei jest pierwszą z nowej generacji umów o wolnym handlu zawieranych przez UE, których zakres został poszerzony w stosunku do wszelkich wcześniej zawieranych umów i które obejmują zobowiązania dotyczące praw pracowniczych, system działań następczych i zaangażowanie partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego;

E.  mając na uwadze, że w rozdziale 13 umowy o wolnym handlu UE i Republika Korei potwierdzają prawo stron do ustanowienia własnych poziomów ochrony środowiska i pracy, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony;

F.  mając na uwadze, że w przyszłej strategii handlowej silne prawa pracownicze uznano za jeden z celów polityki sprawiedliwego handlu;

1.  pochwala kroki podjęte przez Komisję w stosunkach handlowych z Republiką Korei w celu promowania zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;

2.  wyraża zaniepokojenie niedawnymi doniesieniami o represjach wobec związków zawodowych w Republice Korei; wzywa Komisję do rozpoczęcia konsultacji z władzami koreańskimi dotyczących doniesień o naruszeniach praw podstawowych, takich jak wolność zrzeszania się, oraz niezagwarantowania faktycznego uznania prawa do rokowań zbiorowych; zwraca się do Komisji o publiczne udostępnienie jej oceny; wyraża przekonanie, że należy wybiec myślą w przyszłość i przeanalizować możliwości poprawienia umowy o wolnym handlu z korzyścią dla obu stron, nie tylko w interesie przedsiębiorstw, lecz również w interesie pracowników i ogółu społeczeństwa;

3.  przypomina, że strona nie powinna osłabiać ani ograniczać ochrony pracy przewidzianej w jej ustawodawstwie, aby zachęcać do handlu lub inwestycji; wyraża zaniepokojenie z powodu ostatnich zmian w prawie pracy wprowadzonych przez Republikę Korei i w związku z tym wzywa Komisję, żeby zbadała kwestię ewentualnej niezgodności i przygotowała odpowiednie środki w razie stwierdzenia naruszeń wymogów określonych w rozdziale 13;

4.  zachęca Republikę Korei do ratyfikowania i wdrożenia bez zbędnej zwłoki podstawowych konwencji MOP, których jeszcze nie ratyfikowała; pochwala ustanowienie projektu finansowanego przez UE, którego celem jest wspieranie Republiki Korei we wdrażaniu konwencji MOP dotyczącej niedyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu jako ważnej inicjatywy w obszarze ochrony praw podstawowych pracowników;

5.  wyraża uznanie dla roli wewnętrznych grup doradczych w przygotowaniu wspólnego projektu wdrażania konwencji nr 111 MOP i proponuje, aby w najbliższej przyszłości grupy przygotowały podobny projekt dotyczący wdrożenia wszystkich podstawowych konwencji MOP;

6.  wyraża ubolewanie z powodu braku w umowie o wolnym handlu między UE a Republiką Korei klauzuli, która zwalniałaby z opłat celnych towary poddane naprawie przy ich ponownym wwozie do kraju; apeluje do Komisji o pilne znalezienie rozwiązania tego problemu, który stwarza niekorzystne warunki konkurencji dla przedsiębiorstw europejskich, a także ryzyko utraty miejsc pracy;

7.  zwraca się do Komisji o zapewnienie obserwowania rozwoju sytuacji praw pracowniczych w Republice Korei przez wewnętrzną grupę doradczą oraz o przyjęcie, zbadanie i znalezienie rozwiązań w odpowiedzi na wyniki rozmów wewnętrznych grup doradczych;

8.  przypomina o zobowiązaniu podjętym przez UE i Republikę Korei o wspieraniu godziwej pracy, wolności zgromadzeń i faktycznym uznawaniu prawa do rokowań zbiorowych, wyeliminowaniu wszelkich form pracy przymusowej czy obowiązkowej, faktycznym zniesieniu pracy dzieci oraz wyeliminowaniu dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;

9.  podkreśla, że normy pracy nie powinny stanowić pozataryfowych barier w handlu, lecz powinny przyczyniać się do zapewniania odpowiedniej ochrony interesów pracodawców i pracowników, podnosić standard życia oraz sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i stabilności;

10.  oczekuje, że strony umowy będą przestrzegać podstawowych praw pracowników oraz międzynarodowych podstawowych norm pracy zgodnie z art. 13 umowy o wolnym handlu; zaleca, aby Komisja zapewniła ocenę wdrożenia jego postanowień; wyraża przekonanie, że przedsiębiorstwa europejskie mają ważną rolę do odegrania w promowaniu międzynarodowych norm dotyczących dobrych rządów i praw człowieka; popiera zawieranie zapisów dotyczących praw pracowniczych, z uwzględnieniem norm pracy, we wszystkich właściwych umowach międzynarodowych zawieranych między UE a państwami trzecimi;

11.  wzywa Komisję, by uważnie monitorowała oddziaływanie umowy na europejski rynek pracy i poszczególne sektory gospodarki na szczeblu Unii i państw członkowskich;

12.  podkreśla znaczenie dialogu między Komisją, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim dla dalszego wdrażania zobowiązań zawartych w umowie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

15.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

3

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau, Jordi Solé


GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności