Procedură : 2015/2059(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0123/2017

Texte depuse :

A8-0123/2017

Dezbateri :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0225

RAPORT     
PDF 592kWORD 60k
10.04.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea

(2015/2059(INI))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Adam Szejnfeld

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea

(2015/2059(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de liber schimb din 16 septembrie 2010 dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte(1),

–  având în vedere Acordul-cadru de cooperare și comerț din 30 martie 2001 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497)(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2015 referitoare la impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat în țările din afara UE(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 511/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Coreea(6),

–  având în vedere Decizia Consiliului din 16 septembrie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind Politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(11),

–  având în vedere Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului,

  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile(12),

–  având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 207, 208 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0123/2017),

A.  întrucât cea de-a cincea aniversare a intrării în vigoare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Coreea (denumită în continuare „Coreea”) a avut loc la 1 iulie 2016;

B.  întrucât noua strategie comercială a Comisiei, intitulată „Comerț pentru toți”, subliniază importanța asigurării punerii eficace în aplicare a acordurilor de liber schimb ale UE, inclusiv prin utilizarea mecanismului de soluționare a litigiilor prevăzut în acestea;

C.  întrucât Acordul de liber schimb UE-Coreea (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare în mod oficial la 13 decembrie 2015, după ratificarea de către toate statele membre ale UE;

D.  întrucât Acordul de liber schimb UE-Coreea este primul dintr-o nouă generație de acorduri de liber schimb încheiate de UE cu un partener din Asia care, pe lângă înlăturarea obstacolelor tarifare, conține și norme privind înlăturarea celor non-tarifare, creând astfel noi oportunități de acces la piață pentru servicii și investiții, precum și dispoziții în domeniul proprietății intelectuale, al achizițiilor publice și al politicii în domeniul concurenței și va servi astfel de exemplu pentru viitoarele acorduri de liber schimb;

E.  întrucât, pe perioada aplicării Acordului de liber schimb UE-Coreea:

– deficitul comercial al UE, în valoare de 7,6 miliarde EUR în perioada de 12 luni anterioară intrării în vigoare a acordului, s-a transformat într-un excedent comercial în valoare de 2,5 miliarde EUR în cel de al cincilea an de când este valabil acordul;

– exporturile UE către Coreea au crescut cu 47 %, de la 30,6 miliarde EUR în cele 12 luni anterioare intrării în vigoare a acordului, la 44,9 miliarde EUR în cel ce-al cincilea an al aplicării, exporturi ce includ produse complet sau parțial liberalizate prin acord și care au crescut cu 57 %, respectiv 71 %, exporturile UE în Coreea de produse cu tarif vamal zero, sub clauza națiunii celei mai favorizate, crescând cu 25 % (1,9 miliarde EUR);

– importurile din UE în Coreea în cel de-al cincilea an de aplicare a acordului se cifrau la 42,3 miliarde EUR, înregistrând o creștere cu 11 % față de perioada de 12 luni dinaintea intrării în vigoare, și includeau exporturi coreene în UE de produse complet sau parțial liberalizate, comerțul cu acestea crescând cu 35 %, respectiv 64 % (cu câte 0,5 miliarde EUR fiecare), exporturile din Coreea către UE de produse cu tarif vamal zero, sub clauza națiunii celei mai favorizate, crescând cu 29 % (5,8 miliarde EUR);

– ponderea deținută de UE în totalul importurilor coreene a crescut de la 9 %, înaintea intrării în vigoare a acordului, la 13 % în cel de-al patrulea an de aplicare; totodată, cota UE în totalul exporturilor coreene a scăzut de la 11 % la puțin sub 9 %;

– exporturile UE de automobile în Coreea au crescut cu 246 %, de la 2,0 miliarde EUR în perioada de 12 luni ce precedă intrarea în vigoare a acordului, la 6,9 miliarde EUR în cel de-al cincilea an de aplicare;

– importurile UE de automobile din Coreea au crescut cu 71 %, de la 2,6 miliarde EUR în perioada de 12 luni ce precedă intrarea în vigoare a acordului, la 4,5 miliarde EUR în cel de-al cincilea an de aplicare;

– exporturile UE de servicii s-au ridicat la 11,9 miliarde EUR în 2014, ceea ce reprezintă o creștere de 11 % comparativ cu anul anterior, generând un excedent comercial al UE cu Coreea, în sectorul serviciilor, în valoare de 6,0 miliarde EUR în 2014; totodată, importurile de servicii în UE din Coreea se ridicau la 6 miliarde EUR, o creștere de 4 % față de 2013;

– investițiile străine directe (ISD) ale UE în Coreea au atins în 2014 43,7 miliarde EUR, făcând din UE cel mai mare investitor în Coreea; în schimb, ISD din Coreea în UE au ajuns la 20,3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 35 % față de anul anterior;

– rata de utilizare a preferințelor de către UE pe piața coreeană a crescut de la 68,5 %, rata de utilizare a preferințelor de către partenerii coreeni s-a ridicat la circa 85 %;

– au fost instituite șapte comisii speciale, șapte grupuri de lucru și un dialog privind drepturile de proprietate intelectuală;

– a devenit funcțional Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă, organ specializat în implementarea capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă din Acordul UE-Coreea,

1.  reamintește că Acordul de liber schimb UE-Coreea este un proces și nu o tranzacție unică și că activitățile desfășurate sub egida sa ar trebui, prin urmare și conform prevederilor acordului, să fie permanent supuse unor evaluări și analize periodice ale impactului comercial asupra unor sectoare economice specifice din UE și, respectiv, din fiecare stat membru; subliniază, în acest sens, importanța de a asigura punerea în aplicare efectivă a acordului, precum și respectarea prevederilor acestuia;

2.  salută creșterea importantă a fluxurilor comerciale dintre UE și Coreea, ca urmare a acordului; îndeamnă Comisia și statele membre să examineze în continuare consecințele și impactul direct al acordului asupra bunăstării consumatorilor, întreprinzătorilor și economiei europene și să informeze mai eficace publicul cu privire la acest impact;

3.  subliniază că încheierea acestui acord este fără precedent, atât ca domenii acoperite, cât și ca celeritate a înlăturării barierelor comerciale, la cinci ani de la intrarea sa în vigoare evidențiindu-se, de pildă, eliminarea practic completă a taxelor vamale de import, de ambele părți;

4.  subliniază că Acordul de liber schimb UE-Coreea, ca și alte acorduri de liber schimb, servicii și investiții, are un efect pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a părților, asupra integrării economice, a dezvoltării durabile și asupra relațiilor dintre țări și cetățenii acestora;

5.  remarcă eforturile depuse de Forumul societății civile și de grupurile consultative interne, instituite în conformitate cu prevederile incluse în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care face parte integrantă din pachetul global al acordului de liber schimb; reamintește că ambele părți s-au angajat, în temeiul articolului 13 alineatul (4) din acord, să respecte, să promoveze și să transpună în legislația lor și în practică principiile care decurg din obligațiile ce le revin în baza apartenenței la OIM și a Declarației OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, în special privind libertatea de asociere și dreptul de negociere colectivă; subliniază însă că progresele înregistrate de Coreea în ceea ce privește obiectivele consacrate în capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă nu sunt satisfăcătoare și că se semnalează în continuare cazuri de încălcare a libertății de asociere, inclusiv exemple îngrijorătoare de lideri sindicali trimiși în închisoare, precum și de interferențe în negocieri, în cadrul cărora partenerii la discuții ar trebui să beneficieze de autonomie; în acest sens, îndeamnă Comisia să demareze consultări oficiale cu Guvernul coreean, în conformitate cu articolul 13 alineatul (14) din acord și, în cazul în care acestea eșuează, face apel la grupul de experți menționat la articolul în cauză să ia măsuri și să continue dialogul privind neîndeplinirea de către Guvernul coreean a unora dintre angajamentele sale și, în special, să depună eforturi constante și susținute, în concordanță cu obligațiile consacrate în acord, pentru a asigura ratificarea de către Coreea a convențiilor fundamentale ale OIM pe care aceasta nu le-a ratificat încă;

6.  subliniază diferențele importante în nivelurile de utilizare a preferințelor între statele membre UE, variind de la 16 % la 92 %; atrage atenția că o utilizare mai marcată a preferințelor în vigoare ar putea aduce exportatorilor europeni beneficii suplimentare de peste 900 de milioane EUR; sugerează că ar trebui analizată utilizarea preferințelor în acest acord și în alte acorduri comerciale, pentru a maximiza utilizarea beneficiilor comerciale;

7.  recunoaște că, deși acordul se ridică la înălțimea așteptărilor părților în ceea ce privește creșterea schimburilor comerciale bilaterale și un parteneriat comercial aprofundat, următoarele chestiuni ar trebui, în cadrul acordului și ca parte a unui dialog cu Coreea, analizate, aplicate în mod corespunzător și implementate în spiritul acordului, precum și revizuite pentru soluționarea problemelor existente:

a) barierele tehnice în calea comerțului, precum: clauza privind transportul direct, care împiedică întreprinderile să își optimizeze din punct de vedere economic transporturile cu containere, clauza privind mărfurile reparate, includerea tractoarelor de tractare în domeniul de aplicare a acordului și, la fel de important, problema normelor și procedurilor privind certificatele pentru utilajele exportate în Coreea;

b) barierele în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare, printre care: barierele la exportul de carne de vită și de porc din UE, precum și la exportul de produse lactate;

c) drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi: recunoașterea și protecția indicațiilor geografice, drepturile comerciale asupra interpretării în public a lucrărilor muzicale, a fonogramelor, a interpretărilor și a execuțiilor protejate de drepturile de autor sau de drepturi conexe;

d) capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă: ratificarea și implementarea de către partea coreeană a convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii;

e) formularea regulilor de origine și efectul lor asupra ratei de utilizare a preferințelor;

f) chestiuni legate de vămuire, inclusiv procedurile de verificare a originii;

8.  constată că, recent, s-au înregistrat cazuri în care au fost create bariere netarifare noi, cum ar fi unele norme tehnice pentru mașini, echipamente sau vehicule, care nu existau până în prezent; subliniază că un fenomen cu totul inacceptabil este retragerea omologării de tip pentru diverși producători europeni de autovehicule în baza unor acuzații nefondate; invită Comisia să se angajeze în discuții bilaterale pentru a elimina acest fenomen negativ;

9.  subliniază că numeroase întreprinderi mici și mijlocii (IMM) nu sunt conștiente de oportunitățile pe care acordul le aduce; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre ale UE să studieze rata de utilizare a preferințelor de către IMM-uri, în special, și să adopte măsuri efective de familiarizare a IMM-urilor cu oportunitățile create de acord;

10.  sprijină aprofundarea în continuare a relațiilor comerciale și de investiții dintre UE și Coreea, în special capitolul privind investițiile; se așteaptă ca dificultățile legate de capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă să fie rezolvate înainte de începerea negocierilor pe tema capitolului privind investițiile; sprijină implicarea părților la acord în crearea unei creșteri economice suplimentare și a unei dezvoltări durabile în beneficiul cetățenilor UE și al cetățenilor coreeni; invită Comisia și Guvernul Republicii Coreea să nu facă uz de vechea metodă ISDS (soluționarea litigiilor dintre investitori și stat) în eventualitatea unor negocieri pe marginea unui capitol privind investițiile, ci să pornească, în schimb, de la un nou sistem jurisdicțional în materie de investiții propus de Comisie și invită Comisia să dezvolte pe termen lung un sistem jurisdicțional în materie de investiții multilaterale care ar putea să înlocuiască toate mecanismele de soluționare a litigiilor în materie de investiții din ALS actuale și viitoare;

11.  subliniază importanța consolidării în continuare a cooperării internaționale în cadrul internațional multilateral, plurilateral și regional, în contextul OMC, cum ar fi în legătură cu negocierile referitoare la Acordul privind bunurile de mediu (EGA) și Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA);

12.  subliniază că valorile strategice ale ALS UE-Coreea depășesc sfera schimburilor comerciale, întrucât acesta pune o bază solidă pentru o relație mai profundă cu angajamente pe termen lung și contribuie la stabilirea unui parteneriat strategic între UE și Coreea de Sud;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, precum și Guvernului și Adunării Naționale a Republicii Coreea.

(1)

JO L 127, 14.5.2011, p. 1.

(2)

JO L 90, 30.3.2001, p. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0250.

(5)

JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87.

(6)

JO L 145, 31.5.2011, p. 19.

(7)

JO L 127, 14.5.2011, p. 1.

(8)

JO C 188 E, 28.6.2012, p. 113.

(9)

JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94.

(10)

JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31.

(11)

JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.

(12)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0299.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (17.6.2016)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea

(2015/2059(INI))

Raportor pentru aviz: Siôn Simon

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Republica Coreea a adus beneficii semnificative pentru comerțul dintre cele două părți, contribuind la dezvoltarea economică, creând noi oportunități de afaceri și noi locuri de muncă sustenabile, atât în UE, cât și în Republica Coreea;

B.  întrucât acest acord creează noi oportunități comerciale pe piața Asiei de Est, care înregistrează o creștere rapidă;

C.  întrucât, în temeiul capitolului 13 din ALS, Republica Coreea și-a asumat respectarea, promovarea și integrarea în legislația și practicile sale a standardelor internaționale de bază prevăzute în convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

D.  întrucât acest acord este primul dintr-o nouă generație de ALS încheiate de UE, prin aceea că sfera sa de aplicare este mai largă decât a oricărui acord prealabil și include angajamente privind dreptul muncii, un sistem de monitorizare și implicare a partenerilor sociali și a societății civile;

E.  întrucât, conform capitolului 13 din ALS, UE și Republica Coreea și-au confirmat reciproc dreptul de a institui niveluri proprii de protecție a mediului și a muncii, convergente în sus;

F.  întrucât viitoarea strategie comercială recunoaște că standardele ridicate în materie de muncă reprezintă unul dintre obiectivele unei politici comerciale echitabile,

1.  salută măsurile adoptate de Comisia Europeană în relațiile comerciale cu Republica Coreea pentru a promova dezvoltarea durabilă, în special în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei;

2.  este preocupat de recenta reprimare a sindicatelor în Republica Coreea; invită Comisia să inițieze consultări cu autoritățile coreene cu privire la prezumatele încălcări ale drepturilor fundamentale, precum libertatea de asociere, și nerecunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă; solicită Comisiei să facă cunoscut avizul său cu privire la această situație; consideră că este important să privim către viitor și să evaluăm ce aspecte ale acordului de liber schimb pot fi îmbunătățite, în beneficiul ambelor părți, ținând seama nu doar de interesele comerciale, ci și de cele ale forței de muncă și ale publicului larg;

3.  reamintește că partidele nu slăbesc sau reduc protecția muncii garantată de legislația lor pentru a încuraja comerțul sau investițiile; este preocupat de revizuirea recentă a dreptului muncii întreprinsă în Republica Coreea și invită, prin urmare, Comisia să investigheze eventualele cazuri de nerespectare și să adopte măsurile corespunzătoare în cazul încălcării cerințelor prevăzute la capitolul 13;

4.  încurajează Republica Coreea să ratifice și să aplice fără întârziere inutilă restul convențiilor de bază ale OIM pe care încă nu le-a ratificat; salută lansarea proiectului finanțat de UE pentru a sprijini Republica Coreea în punerea în aplicare a Convenției OIM privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei, ca inițiativă importantă pentru protejarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor;

5.  salută rolul grupurilor consultative interne (GCI) în pregătirea unui proiect comun referitor la punerea în aplicare a Convenției 111 a OIM și sugerează GCI să pregătească un proiect similar privind punerea în aplicare a tuturor convențiilor importante ale OIM în viitorul apropiat;

6.  regretă absența, în cadrul Acordului de liber schimb UE-Republica Coreea, a unei clauze care să scutească de taxe vamale bunurile reparate la reintrare; invită Comisia să găsească urgent o soluție la această problemă, care reprezintă un dezavantaj concurențial pentru întreprinderile europene, periclitând locuri de muncă;

7.  solicită Comisiei să se asigure că GCI supraveghează evoluția situației drepturilor lucrătorilor în Republica Coreea și că primește și examinează rezultatele obținute în urma discuțiilor acestor grupuri, găsind soluții adecvate;

8.  reamintește angajamentul asumat de UE și Republica Coreea de a promova munca decentă, libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă, eradicarea tuturor formelor de muncă forțată, abolirea efectivă a muncii copiilor și eliminarea discriminării în funcție de locul de muncă și profesie;

9.  subliniază că standardele în domeniul muncii nu ar trebui să reprezinte bariere comerciale netarifare, ci ar trebui să contribuie la garantarea unei protecții corespunzătoare a intereselor angajatorilor și ale angajaților, să îmbunătățească nivelul de trai și să promoveze creșterea economică, competitivitatea și stabilitatea;

10.  se așteaptă din partea părților la acord să respecte drepturile fundamentale ale lucrătorilor și standardele internaționale de bază, în conformitate cu articolul 13 din ALS; recomandă Comisiei să evalueze aplicarea acestuia consideră că întreprinderile europene joacă un rol important în promovarea standardelor internaționale în materie de bună guvernanță și drepturile omului; sprijină includerea a clauzelor privind drepturile lucrătorului în toate acordurile internaționale încheiate de UE cu țări terțe, inclusiv în ceea ce privește standardele de muncă;

11.  solicită Comisiei să monitorizeze atent efectul acordului asupra pieței europene a muncii și asupra unor sectoare economice distincte din Uniune și statele sale membre;

12.  subliniază importanța dialogului dintre Comisie, partenerii sociali și societatea civilă în vederea punerii în aplicare a angajamentelor prevăzute în acord.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

15.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

21.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Philippe Loiseau, Jordi Solé


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate