Postopek : 2015/2059(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0123/2017

Predložena besedila :

A8-0123/2017

Razprave :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0225

POROČILO     
PDF 585kWORD 56k
10.4.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

o izvajanju prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo

(2015/2059(INI))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Adam Szejnfeld

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo

(2015/2059(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma z dne 16. septembra 2010 o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o trgovini in sodelovanju z dne 30. marca 2001 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi(2),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse – Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497)(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2015 o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru strategije EU 2020(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 511/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami in Republiko Korejo(6),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 16. septembra 2010 o podpisu Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. februarja 2011 o osnutku Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o mednarodni trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih(10),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih(11),

–  ob upoštevanju Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije,

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2016 o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe(12),

–  ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju členov 207, 208 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0123/2017),

A.  ker je bila 1. julija 2016 peta obletnica začetka veljavnosti prostotrgovinskega sporazuma med EU in njenimi državami članicami ter Republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: Koreja);

B.  ker nova trgovinska strategija Komisije z naslovom Trgovina za vse poudarja, kako pomembno je zagotavljati učinkovito izvajanje prostotrgovinskih sporazumov EU, tudi z uporabo mehanizmov za reševanje sporov, ki jih vsebujejo;

C.  ker je prostotrgovinski sporazum med EU in Korejo (v nadaljnjem besedilu: sporazum) začel uradno veljati, potem ko so ga države članice EU ratificirale 13. decembra 2015;

D.  ker je prostotrgovinski sporazum med EU in Korejo prvi v novi generaciji prostotrgovinskih sporazumov, sklenjenih med EU in azijskim partnerjem, ki poleg odprave tarif vsebuje tudi pravila o odpravi necarinskih ovir ter ustvarja nove možnosti za dostop do trga storitev in naložb, pa tudi na področjih, kot so intelektualna lastnina, javna naročila in politika konkurence, zato ga bo mogoče uporabiti kot zgled za prihodnje prostotrgovinske sporazume;

E.  ker so bili v okviru prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo do zdaj doseženi naslednji rezultati:

– trgovinski primanjkljaj EU, ki je v 12-mesečnem obdobju pred začetkom veljavnosti sporazuma znašal 7,6 milijarde EUR, se je v petem letu izvajanja sporazuma spremenil v trgovinski presežek v znesku 2,5 milijarde EUR,

– izvoz EU v Korejo se je povečal za 47 %, torej s 30,6 milijarde EUR v 12-mesečnem obdobju pred začetkom veljavnosti sporazuma na 44,9 milijarde EUR v petem letu izvajanja sporazuma, pri čemer se je izvoz proizvodov iz EU v Korejo, ki so bili s sporazumom delno ali v celoti liberalizirani, povečal za 57 % oziroma 71 %, izvoz proizvodov po ničelni carinski stopnji v skladu s klavzulo največjih ugodnosti pa se je povečal za 25 % (1,9 milijarde EUR),

– uvoz iz Koreje v EU je v petem letu izvajanja sporazuma znašal 42,3 milijarde EUR, kar je 11 % več kot v 12-mesečnem obdobju pred veljavnostjo sporazuma, uvoz proizvodov iz Koreje v EU, ki so bili s sporazumom v celoti ali delno liberalizirani, se je povečal za 35 % oziroma 64 % (tj. za 5 milijard EUR oziroma 0,5 milijarde EUR), uvoz proizvodov po ničelni carinski stopnji na podlagi klavzule največjih ugodnosti pa se je zmanjšal za 29 % (5,8 milijarde EUR),

– delež EU v korejskem uvozu se je z 9 % pred veljavnostjo sporazuma v četrtem letu njegovega izvajanja na splošno povečal na 13 %; v istem obdobju se je delež EU v korejskem izvozu na splošno zmanjšal z 11 % na nekoliko manj kot 9 %,

– izvoz osebnih avtomobilov iz EU v Korejo se je povečal za 246 %, tj. z 2,0 milijarde EUR v 12-mesečnem obdobju pred veljavnostjo sporazuma na 6,9 milijarde EUR v petem letu izvajanja sporazuma,

– uvoz osebnih avtomobilov iz Koreje v EU se je povečal za 71 %, tj. z 2,6 milijarde EUR v 12-mesečnem obdobju pred veljavnostjo sporazuma na 4,5 milijarde EUR v petem letu izvajanja sporazuma,

– izvoz storitev iz EU je v letu 2014 znašal 11,9 milijarde EUR, kar je 11 % več kot leto prej, zato je trgovinski presežek EU s Korejo v storitvenem sektorju znašal 6 milijard EUR; hkrati je uvoz korejskih storitev v EU znašal 6 milijard EUR, kar je 4 % več kot v letu 2013,

– neposredne tuje naložbe EU v Koreji so leta 2014 dosegle 43,7 milijarde EUR, kar pomeni, da je EU največji vlagatelj v Koreji; neposredne tuje naložbe Koreje v EU pa so po drugi strani dosegle 20,3 milijarde EUR in so se v primerjavi s prejšnjim letom povečale za 35 %,

– stopnja uporabe preferencialov EU na korejskem trgu se je povišala na 68,5 %, medtem ko korejska stopnja uporabe preferencialov znaša približno 85 %,

– ustanovljenih je bilo sedem posebnih odborov in sedem delovnih skupin, prav tako pa je bil vzpostavljen dialog o intelektualni lastnini,

– deluje Odbor za trgovino in trajnostni razvoj, ki je specializiran za izvajanje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumu med EU in Korejo;

1.  opozarja, da je prostotrgovinski sporazum med EU in Korejo proces in ne enkratna transakcija, zato bi bilo treba v skladu z določbami sporazuma s tem povezane dejavnosti še naprej redno analizirati in ocenjevati glede na to, kakšen je učinek trgovine na določene gospodarske sektorje EU in vseh držav članic EU; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno izvajanje sporazuma in upoštevanje njegovih določb;

2.  pozdravlja, da je sporazum prispeval k znatnemu povečanju trgovanja med EU in Korejo; poziva Komisijo in države članice, naj natančneje preučijo posledice in neposredni vpliv sporazuma na blaginjo potrošnikov, podjetnikov in evropskega gospodarstva ter o tem učinkoviteje obveščajo javnost;

3.  poudarja, da je bila sklenitev sporazuma posebnost tako z vidika njegovega obsega kot hitrosti, s katero je bilo treba odstraniti trgovinske ovire, saj so bile po petih letih izvajanja sporazuma na primer na obeh straneh odpravljene skoraj vse uvozne dajatve;

4.  ugotavlja, da prostotrgovinski sporazum med EU in Korejo, tako kot drugi prostotrgovinski sporazumi ter sporazumi o storitvah in naložbah, pozitivno vpliva na socialno-ekonomski razvoj obeh strani, gospodarsko povezovanje, trajnostni razvoj ter zbliževanje med državami in državljani;

5.  je seznanjen s prizadevanji foruma civilne družbe in domačih svetovalnih skupin, ustanovljenih v skladu z določbami v poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju, ki so osrednji del skupnega svežnja prostotrgovinskega sporazuma; opozarja, da sta se v skladu s členom 13.4 sporazuma obe strani zavezali, da bosta spoštovali, spodbujali ter v zakonih in praksi uresničevali načela, pri tem pa upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Mednarodni organizaciji dela, in Deklaracijo Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu, predvsem na področju svobode združevanja in pravice do kolektivnih pogajanj; poudarja pa, da napredek Koreje na področju ciljev iz poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju ni zadovoljiv in da je še vedno opaziti primere kršitve svobode združevanja, vključno z zaskrbljujočimi primeri zapiranja voditeljev sindikatov, in poseganj v pogajanja, ki bi morala ostati v rokah izključno pogajalskih partnerjev; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj začne uradna posvetovanja s korejsko vlado v skladu s členom 13.14 sporazuma, in poziva skupino strokovnjakov, omenjeno v istem členu, naj, če posvetovanja spodletijo, sprejme ukrepe in nadaljuje dialog o tem, da korejska vlada ne izpolnjuje svojih obveznosti, predvsem pa naj si nenehno in vztrajno prizadeva, da bi si v skladu z zavezami iz sporazuma prizadevala, da bi Koreja ratificirala temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, ki jih ta država še ni ratificirala;

6.  poudarja, da med državami članicami EU obstajajo velike razlike v stopnji uporabe preferencialov, in sicer v razponu od 16 % do 92 %; poudarja, da bi utegnila večja uporaba veljavnih preferencialov izvoznikom EU prinesti ugodnosti v vrednosti več kot 900 milijonov EUR; predlaga, da se za ta in druge trgovinske sporazume analizira uporaba preferencialov, da bi kar najbolj povečali uporabo trgovinskih ugodnosti;

7.  priznava, da sporazum sicer izpolnjuje pričakovanja podpisnic v smislu povečanja dvostranske trgovine in globljega trgovinskega partnerstva, vendar pa bi bilo treba v sklopu sporazuma in dialoga s Korejo v skladu z duhom sporazuma analizirati, ustrezno uveljavljati in izvajati naslednja vprašanja ter po potrebi odpraviti obstoječe težave:

a) tehnične ovire za trgovino, na primer: klavzula o neposrednem transportu, ki družbam preprečuje, da bi gospodarno optimizirale pošiljke zabojnikov, klavzula o popravljenem blagu, vključitev vlačilcev v področje uporabe sporazume in, nič manj pomembno, vprašanje pravil in postopkov, ki urejajo potrdila za stroje, izvožene v Korejo;

b) ovire na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, med drugim: ovire, ki omejujejo izvoz govejega in svinjskega mesa ter mlečnih izdelkov iz EU;

c) pravice intelektualne lastnine, na primer: priznavanje in zaščita geografskih označb in komercialnih pravic pri javnem izvajanju glasbenih del, fonogramov in izvedb, zaščitenih z avtorskimi ali sorodnimi pravicami;

d) poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju: ratifikacija in izvajanje temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela s strani Koreje;

e) besedilo pravil o poreklu in njihovem učinku na stopnjo uporabe preferencialov;

f) carinske zadeve, vključno s postopki preverjanja izvora;

8.  ugotavlja, da je bilo v zadnjem času opaziti primere oblikovanja novih netarifnih ovir, kot so na primer tehnične norme za stroje, opremo in vozila, ki jih v preteklosti ni bilo; poudarja, da je še posebej nesprejemljiv pojav neutemeljen umik homologacije tipa vozila za različne evropske proizvajalce avtomobilov; poziva Komisijo, naj začne dvostranske pogovore, da bi rešila to vprašanje;

9.  poudarja, da številna mala in srednja podjetja (MSP) ne poznajo možnosti, ki jih zagotavlja sporazum; zato poziva Komisijo in države članice EU, naj preučijo stopnjo uporabe preferencialov, predvsem za MSP, ter sprejmejo učinkovite ukrepe za ozaveščanje MSP o možnostih, ki jih prinaša sporazum;

10.  podpira dodatno poglabljanje trgovinskih in naložbenih odnosov med EU in Korejo, zlasti v zvezi s poglavjem v sporazumu, ki se nanaša na naložbe; pričakuje, da bodo pred pogajanji o poglavju o naložbah odpravljene težave iz poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju; podpira sodelovanje podpisnic sporazuma pri ustvarjanju dodatne gospodarske rasti in trajnostnega razvoja v korist državljanom EU in Koreje; poziva Komisijo in vlado Republike Koreje, naj pri pogajanjih o poglavju o naložbah ne uporabljata stare metode ISDS, temveč se raje opirata na novi sistem sodišč za naložbe, kakor ga je predlagala Komisija, in poziva Komisijo, naj dolgoročno oblikuje večstransko sodišče za naložbe, ki bi utegnilo v sedanjih in prihodnjih prostotrgovinskih sporazumih nadomestiti vse mehanizme za reševanje sporov v zvezi z naložbami;

11.  poudarja, kako pomembno je še izboljšati mednarodno sodelovanje v večstranskem, mnogostranskem in regionalnem mednarodnem okviru ter v sklopu STO, na primer v zvezi s pogajanji o sporazumu o okoljskem blagu (EGA) in sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA);

12.  poudarja, da strateške vrednote prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo presegajo področje trgovine, saj postavljajo trdne temelje za tesnejše odnose in dolgoročno sodelovanje, prav tako pa prispevajo k vzpostavitvi strateškega partnerstva med EU in Korejo;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU ter vladi in Državnemu zboru Republike Koreje.

(1)

UL L 127, 14.5.2011, str. 1.

(2)

UL L 90, 30.1.2001, str. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0250.

(5)

UL C 56 E, 26.2.2013, str. 87.

(6)

UL L 145, 31.5.2011, str. 19.

(7)

UL L 127, 14.5.2011, str. 1.

(8)

UL C 188 E, 28.6.2012, str. 113.

(9)

UL C 99 E, 3.4.2012, str. 94.

(10)

UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31.

(11)

UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0299.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (17.6.2016)

za Odbor za mednarodno trgovino

o izvajanju prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo

(2015/2059(INI))

Pripravljavec mnenja: Siôn Simon

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker je prostotrgovinski sporazum med EU in Republiko Korejo trgovini med obema stranema prinesel precejšnje koristi, prispeval k gospodarskemu razvoju, odprl nove poslovne priložnosti ter v EU in Republiki Koreji ustvaril nova in trajnostna delovna mesta;

B.  ker je prostotrgovinski sporazum med EU in Republiko Korejo odprl nove trgovinske priložnosti na hitro rastočem vzhodnoazijskem trgu;

C.  ker se je Republika Koreja v poglavju 13 prostotrgovinskega sporazuma zavezala, da bo v svoji zakonodaji in ravnanju spoštovala, spodbujala in uresničevala osnovne mednarodne standarde iz konvencij Mednarodne organizacije dela;

D.  ker je prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo prvi v novi generaciji prostotrgovinskih sporazumov, ki jih je sklenila EU, njegovo področje uporabe je širše kot pri katerem koli prejšnjem sporazumu in vključuje zaveze o pravicah delavcev, sistem nadaljnjega ukrepanja ter vključevanje socialnih partnerjev in civilne družbe;

E.  ker EU in Republika Koreja v poglavju 13 prostotrgovinskega sporazuma potrjujeta, da sicer obe stremita k visoki ravni zaščite, vendar imata pravico do vzpostavitve lastne ravni zaščite na področju okolja in dela;

F.  ker prihodnja trgovinska strategija med cilji pravične trgovinske politike navaja močne pravice delavcev;

1.  pozdravlja ukrepe Komisije, ki si pri trgovinskih odnosih z Republiko Korejo prizadeva spodbujati trajnostni razvoj, zlasti na področju zaposlovanja in poklica;

2.  je zaskrbljen zaradi nedavnih poročil o zatiranju delavskih sindikatov v Republiki Koreji; poziva Komisijo, naj prične posvetovanja s korejskimi oblastmi o sporočenih kršitvah temeljnih pravic, kot sta svoboda združevanja in nesposobnost zagotovitve dejanskega priznanja pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb; poziva Komisijo, naj objavi oceno stanja; meni, da se je pomembno zazreti v prihodnost in preučiti, kako bi bilo mogoče izboljšati prostotrgovinski sporazum na način, ki bo koristil obema stranema, pri tem pa upoštevati ne le poslovne interese, pač pa tudi interese zaposlenih in širše javnosti;

3.  opozarja, da stranka ne bi smela spodbujati trgovine ali naložb na račun slabšanja ali zmanjševanja zaščite delavcev, določene v zakonodaji; je zaskrbljen zaradi nedavnih sprememb delovne zakonodaje v Republiki Koreji, zato poziva Komisijo, naj preveri neskladnost in pripravi ustrezne ukrepe, če bo prišlo do kršitve zahtev iz poglavja 13;

4.  spodbuja Republiko Korejo, naj brez nepotrebnega odlašanja ratificira in začne izvajati temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela, ki jih še ni ratificirala; pozdravlja začetek projekta, ki ga financira EU, za podporo Republiki Koreji pri izvajanju konvencije Mednarodne organizacije dela o nediskriminaciji pri zaposlitvi in poklicu, saj gre za pomembno pobudo za zaščito temeljnih pravic delavcev;

5.  želi pohvaliti vlogo notranjih svetovalnih skupin pri pripravi skupnega projekta o izvajanju konvencije Mednarodne organizacije dela št. 111 in predlaga, da te skupine v bližnji prihodnosti pripravijo podoben projekt o izvajanju vseh temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela;

6.  obžaluje, da prostotrgovinski sporazum med EU in Republiko Korejo ne vsebuje določbe o izvzetju popravljenega blaga iz carinjenja ob ponovnem vstopu v državo; poziva Komisijo, naj nujno poišče rešitev za to težavo, ki postavlja evropska podjetja v podrejen konkurenčni položaj in ogroža delovna mesta;

7.  poziva Komisijo, naj notranja svetovalna skupina spremlja razvoj na področju pravic delavcev v Republiki Koreji, Komisija pa naj preuči prejete rezultate razprav v skupini in poišče ustrezne rešitve;

8.  opozarja na zavezanost Evropske unije in Republike Koreje spodbujanju dostojnega dela, svobodi združevanja in učinkovitemu priznavanju pravice do kolektivnih pogajanj, izkoreninjenju vseh oblik prisilnega dela, učinkoviti odpravi dela otrok ter odpravi diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih;

9.  poudarja, da delovni standardi ne smejo biti netarifna trgovinska ovira, temveč morajo prispevati k ustrezni zaščiti interesov delodajalcev in delojemalcev, dvigu življenjskega standarda ter spodbujanju gospodarske rasti, konkurenčnosti in stabilnosti;

10.  pričakuje, da bosta podpisnici sporazuma spoštovali osnovne pravice delavcev in temeljne standarde dela v skladu s členom 13 prostotrgovinskega sporazuma; priporoča, naj Komisija oceni njegovo izvajanje; meni, da imajo evropska podjetja pomembno vlogo pri spodbujanju mednarodnih standardov glede dobrega upravljanja in človekovih pravic; podpira sistematično vključevanje klavzul o pravicah delavcev v vse ustrezne mednarodne sporazume med EU in tretjimi državami, tudi z ozirom na standarde dela;

11.  poziva Komisijo, naj natančno spremlja učinek sporazuma na evropski trg dela in določene gospodarske sektorje na ravni Unije in držav članic;

12.  poudarja, kako pomemben je dialog med Komisijo, socialnimi partnerji in civilno družbo za dejansko izvajanje obveznosti iz sporazuma.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

15.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philippe Loiseau, Jordi Solé


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

William (earl) Dartmouthski, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENL

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kuloglu Stelios (Kouloglou Stelios), Mineur Anne-Marie

1

0

ENL

Obermayr Franz

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov