Förfarande : 2015/2059(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0123/2017

Ingivna texter :

A8-0123/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0225

BETÄNKANDE     
PDF 427kWORD 61k
10.04.2017
PE 587.531v03-00 A8-0123/2017

om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

(2015/2059(INI))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Adam Szejnfeld

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

(2015/2059(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av frihandelsavtalet av den 16 september 2010 mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(1),

–  med beaktande av ramavtalet om handel och samarbete av den 30 mars 2001 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497)(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2015 om de externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2011 av den 11 maj 2011 om införlivande av en bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(6),

–  med beaktande av rådets beslut 2011/265/EU av den 16 september 2010 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(7),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 17 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal(11),

–  med beaktande av Marrakechavtalet genom vilket Världshandelsorganistionen inrättades,

  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(12),

–  med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 207, 208 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0123/2017), och av följande skäl:

A.  Den 1 juli 2016 var det fem år sedan frihandelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Korea (nedan Korea) trädde ikraft.

B.  I kommissionens nya handelsstrategi ”Handel för alla” betonas hur viktigt det är att se till att EU:s frihandelsavtal verkligen genomförs, även genom användning av avtalens tvistlösningsmekanism.

C.  Frihandelsavtalet mellan EU och Korea (nedan avtalet) trädde i kraft formellt den 13 december 2015 efter att ha ratificerats av EU:s medlemsstater.

D.  Frihandelsavtalet EU-Korea är det första av den nya generationens frihandelsavtal som EU ingått med en asiatisk partner och som förutom avskaffande av tullar också innehåller bestämmelser om eliminering av icke-tariffära handelshinder, och skapar därmed nya möjligheter till marknadstillträde när det gäller tjänster och investeringar liksom på områden såsom immaterialrätt, offentlig upphandling och konkurrenspolitik. Avtalet kommer således att fungera som förebild för framtida frihandelsavtal.

E.  Följande kan noteras för den tid då frihandelsavtalet EU-Korea gällt:

– EU:s underskott i handeln med Korea som uppgick till 7,6 miljarder euro under tolvmånadersperioden innan frihandelsavtalets började gälla omvandlades till ett handelsöverskott på 2,5 miljarder euro under frihandelsavtalets femte år.

– EU:s export till Korea ökade med 47 %, från 30,6 miljarder euro under 12-månadersperioden före frihandelsavtalets tillämpning till 44,9 miljarder euro under frihandelsavtalets femte år. EU:s export till Korea av produkter som helt eller delvis liberaliserats genom avtalet ökade 57 % respektive 71 %, och EU-export till Korea med nolltariff enligt mest gynnad nation-klausulen (MGN) ökade med 25 % (1,9 miljarder euro).

– EU:s import till Korea under frihandelsavtalets femte år uppgick till 42,3 miljarder euro, vilket är en ökning med 11 % jämfört med 12-månadersperioden som föregick avtalet. Import till EU från Korea av produkter som blivit helt eller delvis liberaliserade genom avtalet ökade med 35 % respektive 64 % (dvs. 5,0 miljarder euro och 0,5 miljarder euro) medan import till EU från Korea av produkter som var föremål för nolltariff genom MGN-klausulen ökade med 29 % (eller 5,8 miljarder euro).

– EU:s andel av den totala koreanska importen ökade från 9 % före avtalets ikraftträdande tillämpning till 13 % under frihandelsavtalets fjärde år. Under samma period minskade EU:s andel av den totala koreanska exporten från 11 % till knappt 9 %.

– EU:s export av personbilar till Korea ökade med 246 %, från 2,0 miljarder euro under 12-månadersperioden före frihandelsavtalets tillämpning till 6,9 miljarder euro under avtalets femte år.

– EU:s import av personbilar från Korea ökade med 71 %, från 2,6 miljarder euro under 12-månadersperioden före avtalets tillämpning till 4,5 miljarder euro under avtalets femte år.

– EU:s export av tjänster uppgick till 11,9 miljarder under 2014, en ökning med 11 % jämfört med föregående år, och ledde till ett handelsöverskott med Korea för EU på tjänsteområdet som uppgick till 6,0 miljarder euro under 2014. Under samma tid uppgick EU:s import av tjänster från Korea till 6,0 miljarder euro och uppvisade en ökning på 4 % jämfört med 2013.

– EU:s utländska direktinvesteringar under 2014 i Korea uppgick till 43,7 miljarder euro, vilket innebär att unionen blev den största investeraren i Korea. De utländska direktinvesteringarna från Korea till EU uppgick till 20,3 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 35 % jämfört med föregående år.

– EU:s utnyttjande av förmånstullar på den koreanska marknaden ökade till 68,5 % medan den koreanska utnyttjandegraden av sådana tullar uppgick till cirka 85 %.

– Sju särskilda kommittéer har inrättats liksom sju arbetsgrupper, och en dialog om immaterialrätt har inletts.

– Arbetet är i gång i kommittén för handel och hållbar utveckling, som är ett specialorgan för genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling i avtalet mellan EU och Korea.

1.  Europaparlamentet påminner om att frihandelsavtalet mellan EU och Korea är en process och inte en engångstransaktion, och därför bör dess funktion i praktiken, i enlighet med fördragets bestämmelser, bli föremål för regelbundna analyser och utvärderingar när det gäller handelns effekter på specifika ekonomiska sektorer inom EU och i var och en av EU:s medlemsstater. I detta avseende understryker parlamentet betydelsen av att se till att avtalet genomförs effektivt och av att dess bestämmelser efterlevs.

2.  Europaparlamentet gläder sig åt att avtalet lett till en betydande ökning av handelsutbytet mellan EU och Korea. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att fortsätta att undersöka konsekvenserna och de direkta effekterna av avtalet på konsumentskyddet, företagare och den europeiska ekonomin och att på ett effektivare sätt informera allmänheten om dessa effekter.

3.  Europaparlamentet betonar att avtalets innehåll saknade motstycke, både när det gäller dess omfattning och snabbhet som när det gäller vilka handelshinder som eliminerades. Till exempel hade i princip alla importtullar på båda sidor avskaffats fem år efter avtalets ikraftträdande.

4.  Europaparlamentet uppmärksammar att frihandelsavtalet mellan EU och Korea, liksom andra avtal om frihandel, tjänster och investeringar, bidrar positivt till den samhällsekonomiska utvecklingen för båda avtalsparter, till ekonomisk integration och hållbar utveckling och till ett närmande mellan stater och medborgare.

5.  Europaparlamentet noterar det arbete som utförts av forumet för civilsamhället och de interna rådgivande grupper som inrättats i enlighet med bestämmelserna i kapitalet om handel och hållbar utveckling, som är en central del av hela det paket som frihandelsavtalet utgör. Parlamentet påminner om att båda parter enligt artikel 13.4 i avtalet har åtagit sig att respektera, främja och i sina lagar och förfaranden tillämpa principerna enligt sina skyldigheter som följer av medlemskap i ILO och ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, särskilt om föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar. Parlamentet betonar dock att de framsteg som Korea gjort när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i kapitlet om handel och hållbar utveckling inte är tillfredsställande och att det fortfarande finns fall av kränkningar av föreningsfriheten, bland annat oroande exempel på ett fängelsestraff för fackföreningsledare, och inblandning i förhandlingarna, vilka bör omfattas av förhandlingsparternas självständighet. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att inleda formella samråd med den koreanska regeringen i enlighet med artikel 13.14 i avtalet och, om sådana samråd inte skulle lyckas, uppmanas den panel av experter som nämns i samma artikel att vidta åtgärder och att fortsätta dialogen när det gäller den koreanska regeringens underlåtande att fullgöra vissa av sina åtaganden, och i synnerhet att göra fortsatta och kontinuerliga ansträngningar, i enlighet med de skyldigheter som anges i avtalet, för att säkerställa att Korea ratificerar de grundläggande ILO-konventioner som landet ännu inte har ratificerat.

6.  Europaparlamentet betonar att det bland EU:s medlemsstater finns betydande skillnader när det gäller hur mycket förmånstullarna utnyttjas, nämligen allt från 16 % till 92 %. Om gällande förmånstullar skulle utnyttjas i ännu högre grad skulle detta kunna innebära fördelar för EU-exportörer på över 900 miljoner euro. Parlamentet föreslår en analys av nyttjandet av förmånstullarna i detta och andra handelsavtal i syfte att uppnå största möjliga nyttjande av handelsfördelarna.

7.  Europaparlamentet konstaterar att även om avtalet uppfyller parternas förväntningar i fråga om ökad bilateral handel och ett djupare handelspartnerskap, bör man inom ramen för avtalet och som en del av en dialog med Korea analysera följande frågor och se till att de hanteras på korrekt sätt och genomförs enligt avtalets anda, och gå igenom dem så att befintliga problem åtgärdas:

a) Tekniska handelshinder, såsom klausulen om direkttransport, som hindrar företag från att ekonomiskt optimera sin containerfrakt, klausulen om reparerade varor, inkluderandet av dragfordon för släp i avtalets tillämpningsområde, och – lika viktigt – frågan om regler och förfaranden för intyg för maskiner som exporteras till Korea.

b) Hinder i samband med sanitära och fytosanitära åtgärder, bland annat hinder som begränsar EU:s export av nöt- och griskött samt mejeriprodukter.

c) Immateriella rättigheter, såsom erkännande och skydd av geografisk ursprungsbeteckning och kommersiella rättigheter till offentliga uppföranden av musikstycken, ljudinspelningar, tolkningar och uppföranden som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter.

d) Kapitlet om handel och hållbar utveckling: den koreanska partens ratificering och införande av Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner.

e) Ursprungsreglernas utformning och deras påverkan på utnyttjandegraden av förmånstullarna.

f) Tullrelaterade frågor, inbegripet kontrollförfaranden för ursprung.

8.  Europaparlamentet noterar att det nyligen förekommit fall där nya icke-tariffära handelshinder skapats, såsom tekniska normer för maskiner, utrustning eller fordon som tidigare inte förekom. Parlamentet betonar att en särskilt oacceptabel företeelse är tillbakadragandet på omotiverade grunder av det generella typgodkännandet för fordonstyper från olika europeiska biltillverkare. Kommissionen uppmanas att inleda i bilaterala samtal i syfte att undanröja denna negativa företeelse.

9.  Europaparlamentet påpekar att många små och medelstora företag inte känner till de möjligheter som avtalet medför. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och EU:s medlemsstater att i synnerhet undersöka små och medelstora företags nyttjande av förmånstullarna och att vidta effektiva åtgärder för att upplysa dessa företag om de möjligheter som avtalet har skapat.

10.  Europaparlamentet stöder en ytterligare fördjupning av handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Korea, i synnerhet avtalets investeringskapitel. Parlamentet förväntar sig att svårigheterna i fråga om kapitlet om handel och hållbar utveckling ska lösas innan förhandlingarna om investeringskapitlet inleds. Parlamentet stöder avtalsparternas engagemang för ytterligare ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling till förmån för EU:s och Koreas medborgare. Parlamentet uppmanar kommissionen och Republiken Koreas regering att inte använda den gamla metoden om tvistlösning mellan investerare och stat i eventuella förhandlingar om ett kapitel om investeringar, utan att istället bygga på ett nytt system med investeringsdomstolar som föreslagits av kommissionen, och uppmanar kommissionen att på lång sikt utveckla ett multilateralt system med investeringsdomstolar som skulle kunna ersätta alla tvistlösningsmekanismer i samband med investeringar i nuvarande och framtida frihandelsavtal.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av att ytterligare förstärka det internationella samarbetet inom den multilaterala, plurilaterala och regionala internationella ramen, inom WTO, exempelvis när det gäller förhandlingarna om avtalet om miljöanpassade varor (EGA) och avtalet om handel med tjänster (TiSA).

12.  Europaparlamentet betonar att de strategiska värdena av frihandelsavtalet mellan EU och Korea sträcker sig bortom handelsområdet, eftersom avtalet ger en god grund för en djupare förbindelse med långsiktigt engagemang och bidrar till upprättandet av ett strategiskt partnerskap mellan EU och Korea.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och Republiken Koreas regering och nationalförsamling.

(1)

EUT L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)

EUT L 90, 30.3.2001, s. 46.

(3)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/index_en.htm

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0250.

(5)

EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 87.

(6)

EUT L 145, 31.5.2011, s. 19.

(7)

EUT L 127, 14.5.2011, s. 1.

(8)

EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 113.

(9)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 94.

(10)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(11)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(12)

Antagna texter, P8_TA(2016)0299.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (17.6.2016)

till utskottet för internationell handel

över genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea

(2015/2059(INI))

Föredragande av yttrande: Siôn Simon

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A.  Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea gynnade i hög grad handeln mellan de båda parterna genom att bidra till den ekonomiska utvecklingen, öppna för nya affärsmöjligheter och skapa nya och varaktiga jobb både i EU och i Korea.

B.  Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea öppnar för nya handelsmöjligheter på den snabbväxande östasiatiska marknaden.

C.  Enligt kapitel 13 i frihandelsavtalet åtar sig Republiken Korea att, i lagstiftning och praxis, iaktta, främja och genomföra grundläggande internationella arbetsnormer som fastställs i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.

D.  Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea är det första av en ny generation frihandelsavtal som EU ingår, där tillämpningsområdet är bredare än i något tidigare avtal och omfattar åtaganden avseende arbetstagarrättigheter, ett uppföljningssystem och deltagande av arbetsmarknadens parter och det civila samhället.

E.  I kapitel 13 i frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea bekräftas parternas rätt att fastställa sina egna nivåer för miljö- och arbetarskydd i syfte att uppnå en hög skyddsnivå.

F.  I den framtida handelsstrategin är kraftfulla arbetstagarrättigheter ett av målen för en rättvis handelspolitik.

1.  Europaparlamentet gläder sig över de åtgärder som har vidtagits av kommissionen i handelsförbindelserna med Republiken Korea för att främja en hållbar utveckling, i synnerhet inom arbetslivet.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över den senaste tidens rapporter om förtryck av fackföreningar i Republiken Korea. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda diskussioner med de koreanska myndigheterna om de rapporterade kränkningarna av grundläggande rättigheter såsom föreningsfrihet och underlåtenheten att säkerställa ett effektivt erkännande av den kollektiva förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra sin bedömning av situationen offentligt tillgänglig. Parlamentet anser att det är viktigt att se framåt och undersöka hur frihandelsavtalet kan förbättras på ett sätt som gynnar båda partnerna, inte enbart med avseende på affärsintressen utan även när det gäller arbetstagares och allmänhetens intressen.

3.  Europaparlamentet påminner om att en part inte får försvaga eller minska det arbetstagarskydd som garanteras i dess lagstiftning för att främja handel eller investeringar. Parlamentet är bekymrat över den revidering som nyligen gjorts av arbetsrätten i Republiken Korea, och uppmanar därför kommissionen att undersöka om det handlar om en eventuell bristande efterlevnad och fastställa lämpliga åtgärder vid överträdelser av de krav som fastställs i kapitel 13.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar Republiken Korea att utan onödigt dröjsmål ratificera och genomföra de grundläggande ILO-konventioner som landet ännu inte har ratificerat. Parlamentet gläder sig över inledandet av ett EU-finansierat projekt för att stödja Republiken Korea i genomförandet av ILO:s konvention angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning som ett viktigt initiativ för skyddet av arbetstagarnas grundläggande rättigheter.

5.  Europaparlamentet välkomnar de inhemska rådgivande gruppernas roll i utarbetandet av ett gemensamt projekt för genomförandet av ILO:s konvention nr 111, och föreslår att dessa grupper utarbetar ett liknande projekt om genomförandet av alla ILO:s grundläggande konventioner inom en nära framtid.

6.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av en klausul i frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea som undantar reparerade varor från tullavgifter vid återinförande. Parlamentet uppmanar kommissionen att brådskande finna en lösning på detta problem, som utgör en konkurrensnackdel för de europeiska företagen och ett hot mot arbetstillfällen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta den inhemska rådgivande gruppen följa upp utvecklingen av den arbetsrättsliga situationen i Republiken Korea, och att ta del av resultatet av diskussionerna i gruppen och behandla och finna lösningar på de problem konstaterats.

8.  Europaparlamentet påminner om både EU:s och Republiken Koreas åtagande att främja anständiga arbetsförhållanden, föreningsfrihet och ett effektivt erkännande av rätten till kollektivförhandlingar, avskaffa alla former av tvångsarbete, faktiskt avskaffa barnarbete och undanröja diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

9.  Europaparlamentet betonar att normer för arbetstagarrättigheter inte bör utgöra icke-tariffära handelshinder, utan bör i stället bidra till att säkerställa ett lämpligt skydd av arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, höja levnadsstandarderna och främja ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och stabilitet.

10.  Europaparlamentet förväntar sig att avtalsparterna respekterar arbetstagarnas grundläggande rättigheter och grundläggande internationella arbetsnormer i linje med artikel 13 i frihandelsavtalet. Parlamentet rekommenderar kommissionen att utvärdera genomförandet av avtalet. Parlamentet anser att de europeiska företagen spelar en viktig roll för att främja internationella normer för goda styrelseformer och mänskliga rättigheter. Parlamentet stöder införlivandet av människorättsklausuler i alla relevanta internationella avtal mellan EU och tredjeländer, även med avseende på arbetsnormer.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka konsekvenserna av avtalet för den europeiska arbetsmarknaden och för särskilda ekonomiska sektorer på unions- och medlemsstatsnivå.

12.  Europaparlamentet betonat vikten av dialog mellan kommissionen, arbetsmarknadens parter och det civila samhället i syfte att fullfölja genomförandet av de åtaganden som fastställs i avtalet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

15.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Eva Kaili, Eduard Kukan, Edouard Martin, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

21.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Stelios Kouloglou, Ramona Nicole Mănescu, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau, Jordi Solé


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu, Tremosa i Balcells Ramon, de Sarnez Marielle

ECR

Campbell Bannerman David, Starbatty Joachim, Zahradil Jan

EFDD

(The Earl of) Dartmouth William, Beghin Tiziana, Borrelli David

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Mănescu Ramona Nicole, Pabriks Artis, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Reding Viviane, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Wałęsa Jarosław, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Jongerius Agnes, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Rodríguez-Piñero Fernández Inmaculada, Schuster Joachim

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Solé Jordi

4

-

ENF

Loiseau Philippe, Salvini Matteo

GUE/NGL

Kouloglou Stelios, Mineur Anne-Marie

1

0

ENF

Obermayr Franz

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy