Menetlus : 2016/2188(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0124/2017

Esitatud tekstid :

A8-0124/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.46

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0177

RAPORT     
PDF 380kWORD 63k
30.3.2017
PE 593.873v02-00 A8-0124/2017

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2188(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberijärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(9), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2188(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0124/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „asutus“) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2014. aasta lõplik eelarve 34 031 603 eurot, mis on 2,3 % suurem kui 2014. aastal, mis tuleneb asutusele antud lisaülesannetest;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus asutuse eelarvesse oli 2015. aastal kokku 9 703 423 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 12,35 % suurust vähenemist;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

D.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1.  rõhutab, et asutus on väga tähtis selleks, et edendada liidu õiguse järjepidevat kohaldamist ja riigi ametiasutuste vahelist paremat koordineerimist ning tagada finantsstabiilsus, läbipaistvus, paremini integreeritud ja turvalisemad finantsturud ning kõrgetasemeline tarbijakaitse ja ühtsed järelevalvetavad selles valdkonnas;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses parema finantsjärelevalve süsteemi tagamise eesmärgil uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi, sealhulgas kolme Euroopa järelevalveasutuse loomise eestvedaja;

2011., 2012. ja 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et kontrollikoja poolt 2011. ja 2012. aastat käsitlevates aruannetes esitatud kolme kommentaari puhul on parandusmeetmete võtmise seisuks märgitud endiselt „pooleli“; nõuab tungivalt, et asutus rakendaks parandusmeetmeid võimalikult kiiresti ja annaks tulemustest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada;

4.  märgib lisaks, et kontrollikoja 2014. aasta kommentaari puhul, mis käsitleb hinnangutel, mitte tegelikel kuludel põhinevaid tuluna kajastatud tasusid üksustelt, kelle üle teostatakse järelevalvet, on parandusmeetmete võtmise seisuks märgitud „pooleli“; võtab teadmiseks, et kontrollikoja soovituse täitmiseks töötas asutus välja tegevuspõhise kuluarvestussüsteemi niisuguste üksuste tasude arvutamiseks, kelle üle teostatakse järelevalvet; märgib, et asutus ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon ootavad endiselt kontrollikoja tähelepanekut kõnealuse parandusmeetme võtmise seisu kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,64 %, mis on 0,08 % võrra 2014. aasta määrast kõrgem, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 84,54 %, mis on 2014. aasta määrast 3,38 % kõrgem;

6.  märgib, et 2015. aasta eelarvet vähendati kahe järjestikuse eelarvemuudatuse kaudu, mis võimaldas liidu rahalisi vahendeid mõistlikult kasutada; rõhutab, kui tähtis on tagada vahendite jaotamise asjakohane tase, prioriseerimine ja tõhusus; rõhutab, et asutuse vahendite mis tahes võimaliku suurendamisega peavad kaasnema piisavad prioriseerimismeetmed; teeb ettepaneku eraldada asutusele piisav eelarve ja personal, võttes arvesse, et asutuse töökoormus nihkub üha rohkem seadusandlikelt ülesannetelt järelevalvealasele ühtsusele ja jõustamisele;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2016. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 26 % ja III jaotises (tegevuskulud) 33 %; märgib, et need ülekandmised on seotud põhiliselt asutuse suurte IT-projektide mitmeaastase iseloomuga ning lähetuskuludega, mida oli võimalik hüvitada alles 2016. aastal; märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest asutuse rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui asutus on assigneeringute ülekandmise ette planeerinud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

8.  märgib rahuloluga, et asutuse iga-aastase tegevusaruande kohaselt jäid 2015. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; täheldab, et paranduseelarvega vähendati asutuse eelarvet 372 709 euro võrra; täheldab lisaks, et asutus teostas II jaotise (infrastruktuuri- ja halduskulud) eelarvevajaduste katmiseks ümberpaigutusi I jaotisest (personalikulud) summas 650 423 eurot ja III jaotisest (tegevuskulud) summas 1 068 357 eurot;

Hanked, töölevõtmismenetlused ja eeskirjad kohustuste kohta pärast teenistusest lahkumist

9.  märgib, et 2015. aastal oli asutuse töötajate arv 186, võrreldes 139-ga eelnenud aastal, mis kujutab endast 10,7 % suurust kasvu; täheldab, et asutus võttis vastu uued rakenduseeskirjad ajutiste töötajate töölevõtmise kohta Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti f kohaselt; võtab teadmiseks, et töötajate voolavuse määr oli 2015. aastal 8,9 %, mis on asutuse sihiks seatud 10 %-st madalam;

10.  võtab teadmiseks, et asutus muutis oma töölevõtmissuuniseid, andes ülevaate töölevõtmisprotsessi eri sammudest ning järgides mitmeid kontrollikoja poolt ja muudes auditiläbivaatustes esitatud soovitusi; võtab teadmiseks, et asutus võttis vastu uue praktikapoliitika, millega püüti saavutada suuremat läbipaistvust praktikandide valimisel ja lihtsustati praktikantide hüvitisi käsitlevaid eeskirju;

11.  võtab teadmiseks asutuse püüdluse saavutada oma töölevõtmismenetluses võimalikult hea sooline ja geograafiline tasakaal; märgib, et asutuse üldine sooline tasakaal oli järgmine: 44 % naisi ja 56 % mehi; märgib, et asutuse töötajate hulka kuuluvad liidu 22 eri riigi kodanikud ja üks Euroopa Majanduspiirkonna riigi (Norra) kodanik;

12.  võtab rahuloluga teadmiseks, et asutus on kehtestanud oma ekspertidele ja töötajatele mitmed olulised eeskirjad kohustuste kohta pärast teenistusest lahkumist, muu hulgas peavad nad allkirjastama deklaratsiooni, millega kinnitavad teadlikkust sellest, et nende kohustused asutuse suhtes kehtivad edasi;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab teadmiseks, et asutus rakendas 2015. aastal huvide konflikte käsitlevat poliitikat, tehes seda mittekoosseisuliste töötajate suhtes, sealhulgas oma järelevalvenõukogu, juhatuse ja apellatsiooninõukogu liikmete suhtes; võtab asutuselt saadud teabe põhjal teadmiseks, et poliitika töötati välja Euroopa Parlamendis 2013. aasta veebruaris korraldatud seminari „Huvide konflikti tõhusam vältimine“ järelduste, kontrollikoja eriaruande nr 15/2012 soovituste ja liidu detsentraliseeritud asutuste suhtes rakendatava ühise lähenemisviisi alaste suuniste kavandi põhjal; märgib lisaks, et asutus rakendas 2015. aastal huvide konflikte käsitlevat poliitikat töötajate suhtes ning sellega nõutakse muu hulgas kõikidelt töötajatelt iga-aastase võimalikke huvide konflikte käsitleva deklaratsiooni täitmist; märgib, et asutuse veebisaidil on avaldatud asutuse kõikide kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid;

14.  märgib, et 2015. aasta jaanuaris võttis asutuse juhatus vastu pettustevastase strateegia aastateks 2015–2017, mille eesmärk on suurendada asutuse suutlikkust võimalikke pettusejuhtumeid ära hoida, avastada, uurida ja nende eest karistusi määrata;

15.  märgib, et asutuse juhatuse liikmed peavad allkirjastama deklaratsiooni huvide konflikti puudumise kohta, mitte huvide deklaratsiooni, kuid peab kahetsusväärseks, et asutuse juhatuse liikmete deklaratsioonid ja elulookirjeldused ei ole asutuse veebisaidil avaldatud; palub asutusel need dokumendid hankida ja avaldada, et tagada asutuse juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

16.  märgib rahuloluga, et huvide deklaratsioonide faktilist õigsust hinnatakse korrapäraselt vähemalt kord aastas ja ad-hoc deklaratsioone hinnatakse ka siis, kui need jõuavad eetikarühmani, ning et faktiliste ebatäpsuste või ebakõlade tuvastamise korral võetakse meetmeid selguse saamiseks;

17.  märgib, et asutus peaks rikkumisest teatamist käsitlevate sise-eeskirjade koostamise viima lõpule 2017. aasta esimesel poolel; palub asutusel anda rikkumisest teatamist käsitlevate eeskirjade kehtestamise ja rakendamise kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

18.  märgib rahuloluga, et asutus on teinud konkreetseid algatusi, et suurendada enda ja sidusrühmade vaheliste ning eetikaeeskirjadega reguleeritavate kontaktide läbipaistvust; märgib ühtlasi, et sidusrühmadega toimuvat suhtlust koordineeritakse ja registreeritakse tsentraalselt väliskommunikatsiooni poliitika ja menetluste osana; täheldab, et asutus avaldab eesistuja ja tegevdirektori agendad oma veebisaidil, tuues esile nende osalemise konverentsidel, sidusrühmadega, meediaesindajatega ja mis tahes muude institutsioonidega toimuvatel kohtumistel ning asjakohased toimingud, ning lisaks avaldab asutus alates 2016. aasta juulist oma veebisaidil väliste sidusrühmade ja asutuse töötajate vahelised kohtumised;

19.  on seisukohal, et järelevalvenõukogu ja sidusrühmade koosolekute protokollid, mis on avalikult kättesaadavad, tuleks avaldada kohe pärast koosolekut, et vähendada praegust kuni kolme kuu pikkust viitaega koosolekute toimumise ja protokollide avalikustamise vahel ning anda parem ülevaade peetud aruteludest, liikmete seisukohtadest ja hääletamiskäitumisest; on veendunud, et liidu kodanikeni jõudmist saaks parandada ka sündmuste veebiülekannete abil; on mures selle pärast, et sisekoosolekute dokumendid ja teave ei ole eri sidusrühmadele, sealhulgas Euroopa Parlamendile, tegelikult võrdselt kättesaadavad; on arvamusel, et asutus peaks järgmiste aastate tegevuskava raames looma rikkumisest teatajate jaoks turvalise kanali;

20.  märgib, et asutus rakendab aktiivset ja sihipärast poliitikat, mille eesmärk on suurendada liidu kodanike teadlikkust selle eesmärkidest, probleemidest ja tegevusest; märgib ühtlasi, et koostoimes Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega (EIOPA) korraldatakse ühist tarbijakaitsepäeva;

Siseaudit

21.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus tegi 2015. aastal sidusrühmade haldamise ja väliskommunikatsiooni auditi; märgib, et asutus töötas siseauditi talituse esitatud viie soovituse põhjal välja tegevuskava, mille siseauditi talitus heaks kiitis; võtab teadmiseks, et asutus jälgib korrapäraselt tegevuskavas kirjeldatud toimingute rakendamist;

22.  võtab asutuse esitatud teabe põhjal teadmiseks, et kõik siseauditi talituse poolt varasematel aastatel esitatud kriitilise tähtsusega või väga olulised soovitused on täidetud;

Tulemused

23.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda teostas auditi asutuse poolt reitinguagentuuride üle teostatava järelevalve kohta; võtab teadmiseks, et asutus koostas pärast auditit tegevuskava kontrollikoja soovituste rakendamiseks; palub, et asutus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru tegevuskava rakendamisest ja saavutatud tulemustest;

Muud märkused

24.  rõhutab, et asutus peaks – tagades samal ajal kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise – jääma rangelt nende ülesannete juurde, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle määranud; on veendunud, et asutus peaks täiel määral kasutama oma volitust edendada tulemuslikult proportsionaalsust kogu oma tegevuses; märgib, et kui asutusel on õigus koostada 2. ja 3. tasandi meetmeid, peaks ta kõnealuste standardite koostamisel pöörama erilist tähelepanu eri riikide turgude konkreetsetele omadustele, ning märgib, et asjaomased turuosalised ja tarbijakaitseorganisatsioonid tuleks kaasata standardite kehtestamise protsessi varajases etapis ning samuti tuleks neid kaasata koostamis- ja rakendamisetappide ajal;

25.  märgib murelikult, et asutus ei kasuta kõiki eelisõigusi, mis on kehtestatud tema õigusraamistikus; rõhutab, et asutus peaks tagama vahendite maksimeerimise, et täita täielikult oma õiguslikke volitusi; märgib sellega seoses, et suurem keskendumine Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt talle antud volitustele võib viia vahendite tõhusama kasutamise ja eesmärkide tulemuslikuma saavutamiseni; rõhutab, et asutus peab oma töö tegemisel ning eelkõige rakendusaktide koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult;

26.  on jõudnud järeldusele, et asutuse rahastamise kord tuleb läbi vaadata; palub komisjonil uurida praeguse rahastamiskorra muutmise võimalust, kehtestades turuosalistele täiendavad asjakohaselt ja proportsionaalselt kohandatud tasud, mis asendavad võimaluse korral osaliselt liikmesriikide pädevate asutuste osamaksusid, tagades ühtlasi selle autonoomia ja järelevalvealase tegevuse;

°

°  °

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2017. aasta](11) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

1.3.2017

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2188(DEC))

Arvamuse koostaja: Sander Loones

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.   rõhutab, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on väga tähtis selleks, et edendada liidu õiguse järjepidevat kohaldamist ja riikide ametiasutuste vahelist paremat koordineerimist, ning selleks, et tagada finantsstabiilsus, läbipaistvus, paremini integreeritud ja turvalisemad finantsturud ning kõrgetasemeline tarbijakaitse ja ühtsed järelevalvetavad selles valdkonnas;

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on ESMA 31. detsembril 2015. aastal lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; märgib siiski, et kontrollikoja hinnang on väga lühike ja selles on esitatud vähe soovitusi ESMA eelarve haldamise tõhususe parandamiseks; rõhutab, et ESMA järelmeetmeid kontrollikoja 2011. ja 2012. aasta aruannetes tehtud märkustele ei ole ikka veel täielikult ellu viidud;

3.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli finantskriisi järellainetuses parema finantsjärelevalve süsteemi tagamise eesmärgil uue ja tervikliku Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi, sealhulgas kolme Euroopa järelevalveasutuse loomise eestvedaja;

4.  rõhutab, et ESMA peaks – tagades samal ajal kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise – jääma rangelt nende ülesannete juurde, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on talle määranud; on veendunud, et ESMA peaks täiel määral kasutama oma volitust edendada tulemuslikult proportsionaalsust kogu oma tegevuses; märgib, et kui ESMA-l on õigus koostada 2. ja 3. tasandi meetmeid, peaks ta kõnealuste standardite koostamisel pöörama erilist tähelepanu eri riikide turgude konkreetsetele omadustele, ning märgib, et asjaomased turuosalised ja tarbijakaitseorganisatsioonid tuleks kaasata standardite kehtestamise protsessi varajases etapis ning samuti tuleks neid kaasata koostamis- ja rakendamisetappide ajal;

5.  märgib, et 2015. aasta eelarvet vähendati kahe järjestikuse eelarvemuudatuse kaudu, mis võimaldas liidu rahalisi vahendeid mõistlikult kasutada; rõhutab, kui tähtis on tagada vahendite jaotamise asjakohane tase, prioriseerimine ja tõhusus; rõhutab, et ESMA vahendite mis tahes võimaliku suurendamisega peavad kaasnema piisavad prioriseerimismeetmed; teeb ettepaneku eraldada ESMA-le piisav eelarve ja personal, võttes arvesse, et ESMA töökoormus nihkub üha rohkem seadusandlikelt ülesannetelt järelevalvealasele ühtsusele ja jõustamisele;

6.  märgib murelikult, et ESMA ei kasuta kõiki eelisõigusi, mis on kehtestatud tema õigusraamistikus; rõhutab, et ESMA peaks tagama vahendite maksimeerimise, et täita täielikult oma õiguslikke volitusi; märgib sellega seoses, et suurem keskendumine Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt talle antud volitustele võib viia vahendite tõhusama kasutamise ja eesmärkide tulemuslikuma saavutamiseni; rõhutab, et ESMA peab oma töö tegemisel ning eelkõige rakendusaktide koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest õigeaegselt, korrapäraselt ja põhjalikult;

7.  on jõudnud järeldusele, et ESMA rahastamise kord tuleb läbi vaadata; palub komisjonil uurida praeguse rahastamiskorra muutmise võimalust, kehtestades turuosalistele täiendavad asjakohaselt ja proportsionaalselt kohandatud tasud, mis asendavad võimaluse korral osaliselt liikmesriikide pädevate asutuste osamaksusid, tagades samas selle autonoomia ja järelevalvealase tegevuse;

8.  on seisukohal, et järelevalvenõukogu ja aktsionäride rühmade koosolekute protokollid, mis on avalikult kättesaadavad, tuleks avaldada kiiremini, et vähendada praegust kuni kolme kuu pikkust viiteaega koosolekute toimumise ja protokollide avalikustamise vahel, ning on seisukohal, et need peaksid andma parema ülevaate peetud aruteludest, liikmete seisukohtadest ja hääletamiskäitumisest; on veendunud, et ELi kodanikeni jõudmist saaks parandada ka sündmuste veebiülekannete abil; peab kahetsusväärseks, et sisekoosolekute dokumentide ja teabe kättesaadavus on eri sidusrühmade, sh Euroopa Parlamendi puhul tegelikult ebavõrdne; peab kiiduväärseks, et ESMA on seadnud sisse rikkumisest teatajate kanali.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Cécile Kashetu Kyenge

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 162.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 162.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 162.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 162.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika