Postupak : 2016/2188(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0124/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0124/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.46

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0177

IZVJEŠĆE     
PDF 715kWORD 60k
30.3.2017
PE 593.873v02-00 A8-0124/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

(2016/2188(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

(2016/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015., s odgovorima Nadzornog tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(4), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za izvršenje proračuna Nadzornog tijela za financijsku godinu 2015.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

(2016/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015., s odgovorima Nadzornog tijela(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21.veljače 2017. o razrješnici koju Nadzorno tijelo treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(9), a posebno njezin članak 64.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

(2016/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0124/2017),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („Nadzorno tijelo”) za financijsku godinu 2014. iznosio 34 031 603 EUR, što je 2,3 % više u odnosu na 2014. godinu zbog dodatnih zadaća koje su mu povjerene;

B.  budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Nadzornog tijela za 2015. iznosio 9 703 423 EUR, što je smanjenje od 12,35 % u odnosu na 2014.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Nadzornog tijela za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

D.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  naglašava da je uloga Nadzornog tijela ključna za poticanje dosljedne primjene prava Unije i bolje koordinacije između nacionalnih nadležnih tijela te za jamčenje financijske stabilnosti, transparentnosti, stvaranje povezanijih i sigurnijih financijskih tržišta kao i za veću zaštitu potrošača i usklađene nadzorne prakse u tom području;

2.  podsjeća na to da je Europski parlament pokretačka snaga koja stoji iza uspostave novog i sveobuhvatnog Europskog sustava financijskog nadzora, uključujući tri europska nadzorna tijela, radi jamčenja boljeg sustava financijskog nadzora nakon financijske krize;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2011., 2012. i 2014.

3.  sa zabrinutošću iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da je u vezi s tri primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2011. i 2012., status korektivne mjere i dalje označen oznakom „u tijeku”; snažno potiče Nadzorno tijelo da što prije provede tu korektivnu mjeru i da o rezultatima te provedbe obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

4.  osim toga, primjećuje da je status korektivne mjere za primjedbu Revizorskog suda za 2014. u vezi s naknadama naplaćenima subjektima nad kojima je obavljen nadzor, a pojavljuju se kao prihod koji se temelji na procjenama, a ne na stvarnim troškovima, označen oznakom „u tijeku”; potvrđuje da je, u cilju provedbe preporuke Revizorskog suda, Nadzorno tijelo razvilo sustav utvrđivanja troškova na temelju aktivnosti za izračun naknade od nadziranih subjekata; prima na znanje da Nadzorno tijelo i tijelo nadležno za davanje razrješnice i dalje čekaju opažanje suda o statusu te korektivne mjere;

Upravljanje proračunom i financijama

5.  potvrđuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,64 %, što je porast od 0,08 % u odnosu na 2014., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 84,54 %, što je porast od 3,38 % u odnosu na 2014.;

6.  prima na znanje smanjenje proračuna za 2015. posredstvom dviju naknadnih proračunskih izmjena, što znači da se sredstva Unije koriste racionalno; naglašava važnost jamčenja odgovarajuće razine, postavljanja prioriteta i učinkovitosti u pogledu dodjele sredstava; naglašava da svako moguće povećanje sredstava Nadzornog tijela moraju pratiti odgovarajuće mjere u pogledu postavljanja prioriteta; predlaže da se, s obzirom na to da se djelovanje Nadzornog tijela sve više preusmjerava sa zakonodavnih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora, proračun i ljudski resursi Nadzornog tijela dodjeljuju u skladu s time;

Obveze i prijenosi

7.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2016. iznosila 26 % za glavu II. (administrativni rashodi) te 33 % za glavu III. (operativni rashodi); napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na višegodišnju prirodu velikih projekata IT-a Nadzornog tijela, kao i na troškove službenih putovanja koji su se mogli nadoknaditi samo u 2016.; napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa Nadzornoga tijela te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Nadzorno tijelo planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

8.  sa zadovoljstvom napominje da su, prema godišnjem izvješću o radu Nadzornog tijela, razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila; primjećuje da je proračun Nadzornog tijela smanjen za 372 709 EUR nakon izmjene proračuna; primjećuje nadalje da je Nadzorno tijelo izvršilo prijenos iznosa od 650 423 EUR iz glave I. (rashodi za osoblje) i 1 068 357 EUR iz glave III. (operativni rashodi) za pokrivanje proračunskih potreba za glavu II. (infrastruktura i administrativni rashodi);

Javna nabava, postupci zapošljavanja i pravila o obvezama nakon odlaska iz službe

9.  napominje da je u Nadzornom tijelu 2015. bilo zaposleno 186 članova osoblja, u usporedbi sa 168 zaposlenika prethodne godine, što je povećanje od 10,7 %; primjećuje da je Nadzorno tijelo usvojilo nova provedbena pravila o zapošljavanju privremenog osoblja u skladu s člankom 2. točkom (f) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije; prima na znanje da je stopa fluktuacije osoblja za 2015. iznosila 8,9 %, što je manje od cilja Agencije od 10 %;

10.  potvrđuje da je Nadzorno tijelo izmijenilo svoje smjernice za zapošljavanje utvrđivanjem različitih koraka u procesu zapošljavanja i razmatranjem nekoliko preporuka Revizorskog suda i ostalih provjera revizije; prima na znanje da je Nadzorno tijelo usvojilo novu politiku stažiranja u kojoj se nastoji postići veća transparentnost u odabiru stažista i pojednostavljuju pravila koja se odnose na isplaćivanje potpora za stažiste;

11.  prima na znanje da Nadzorno tijelo nastoji postići najbolju moguću rodnu i geografsku ravnotežu tijekom postupka zapošljavanja; napominje da je opća ravnoteža spolova u Nadzornom tijelu iznosila 44 % žena i 56 % muškaraca; primjećuje da osoblje Nadzornog tijela čine zaposlenici iz 22 različitih država članica Unije i jedan državljanin iz Europskog gospodarskog prostora (Norveška);

12.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Nadzorno tijelo uspostavilo niz važnih pravila o obvezama nakon odlaska iz službe za stručnjake i osoblje, koja uključuju potpisivanje izjave kojom potvrđuju da su svjesni svojih trajnih obveza prema Nadzornom tijelu;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje da je Nadzorno tijelo 2015. uvelo politiku o sukobu interesa za osobe koje nisu članovi osoblja, ali i za članove Odbora supervizora, Upravnog odbora i Odbora za žalbe; potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela da je ta politika kreirana na temelju zaključaka radionice na temu „Bolje izbjegavanje sukoba interesa” koju je Europski parlament organizirao u veljači 2013., preporuka iz tematskog izvješća Revizorskog suda br. 15/2012 te nacrta smjernica za zajednički pristup decentraliziranim agencijama EU-a; nadalje, prima na znanje da je Nadzorno tijelo 2015. uvelo politiku o sukobu interesa za osoblje kojom se, između ostaloga, od svih članova osoblja zahtijeva da popune godišnju izjavu koja se odnosi na moguće sukobe interesa; prima na znanje da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova odbora Nadzornog tijela i višeg rukovodstva objavljeni na njegovoj internetskoj stranici;

14.  primjećuje da je u siječnju 2015. Upravni odbor Nadzornog tijela usvojio strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje 2015. – 2017. kojom se želi poboljšati sposobnost Nadzornog tijela da sprečava, otkriva, istražuje i kažnjava potencijalne slučajeve prijevare;

15.  prima na znanje da se od članova Upravnog odbora Nadzornog tijela traži da umjesto izjave o financijskim interesima potpišu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, no žali što se te izjave i životopisi članova Upravnog odbora ne objavljuju na internetskim stranicama Nadzornog tijela; poziva Nadzorno tijelo da riješi situaciju objavom tih dokumenata kako bi se zajamčili potrebni javni nadzor i kontrola nad njegovim upravljanjem;

16.  sa zadovoljstvom primjećuje da se činjenična točnost izjava o financijskim interesima redovito ocjenjuje, najmanje jednom godišnje, i da se ad hoc izjave također ocjenjuju kada ih zaprimi etički tim, a ako se utvrde činjenične pogreške i nedosljednosti, poduzimaju se relevantni koraci kako bi se pružila pojašnjenja;

17.  napominje da Nadzorno tijelo predviđa pripremu internih pravila o zviždačima u prvoj polovici 2017.; traži od Nadzornog tijela da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o uspostavi i provedbi pravila o zviždačima;

18.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo poduzelo konkretne inicijative kojima bi se povećala transparentnost u vezi s njegovim kontaktima s dionicima i koje se ravnaju prema njegovim etičkim pravilima; također napominje da su odnosi s dionicima centralno koordinirani i da se bilježe kao dio njegove vanjske komunikacijske politike i postupaka; primjećuje da Nadzorno tijelo objavljuje dnevni red predsjednika i izvršnog direktora na svojim internetskim stranicama, navodeći njihovo sudjelovanje na konferencijama, sastancima s dionicima, predstavnicima medija, kao i sa svim drugim institucijama, te relevantne aktivnosti, a od srpnja 2016. Nadzorno tijelo na svojoj internetskoj stranici također objavljuje informacije o sastancima vanjskih dionika i svojeg osoblja;

19.  smatra da bi zapisnici sjednica Nadzornog odbora i skupina dionika, koji su javno dostupni, trebali biti objavljeni odmah nakon sastanaka kako bi se smanjilo vrijeme između održavanja sjednica i objave zapisnika, koje trenutačno iznosi tri mjeseca, te kako bi se pružio bolji uvid u održane rasprave, stajališta članova i način na koji glasuju; smatra da bi se do građana Unije moglo bolje doprijeti prijenosom događaja uživo na internetu; zabrinut je zbog činjenice da različiti dionici, uključujući Europski parlament, u stvarnosti nemaju jednak pristup dokumentima i podacima s internih sastanaka; smatra da bi Nadzorno tijelo u okviru svojeg akcijskog plana za naredne godine trebalo uspostaviti siguran kanal za zviždače;

20.  napominje da Nadzorno tijelo provodi aktivnu i ciljanu politiku usmjerenu na podizanje razine osviještenosti među građanima Unije o svojim ciljevima, izazovima i aktivnostima; također primjećuje da se Zajednički dan zaštite potrošača održava u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA);

Unutarnja revizija

21.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) 2015. provela reviziju upravljanja odnosima s dionicima i vanjske komunikacije; prima na znanje da je Nadzorno tijelo, na temelju pet preporuka koje je izdao IAS, razvilo akcijski plan koji je IAS prihvatio; prima na znanje da Nadzorno tijelo redovito prati provedbu mjera opisanih u akcijskom planu;

22.  potvrđuje na temelju navoda Nadzornog tijela da su zaključene sve kritične ili vrlo važne preporuke koje je IAS izdao prethodnih godina;

Uspješnost

23.  prima na znanje da je Revizorski sud proveo reviziju o nadzoru Nadzornog tijela nad agencijama za kreditni rejting; potvrđuje da je Nadzorno tijelo nakon revizije uspostavilo akcijski plan kako bi se provele preporuke Revizorskog suda; poziva Nadzorno tijelo da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o rezultatima provedbe tog akcijskog plana i postignutim rezultatima;

Ostale primjedbe

24.  naglašava da se Nadzorno tijelo treba pomno pridržavati zadaća koje su joj dodijelili Europski parlament i Vijeće i pritom se pobrinuti za to da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima; smatra da Nadzorno tijelo mora u potpunosti iskoristiti svoj mandat da učinkovito promiče proporcionalnost u svim svojim aktivnostima; naglašava da bi se Nadzorno tijelo, u onim slučajevima u kojima mu je dano odobrenje za izradu mjera 2. i 3. stupnja, pri pripremi tih standarda trebalo osobito usredotočiti na posebnosti raznih nacionalnih tržišta te da bi sudionike na tržištu i organizacije za zaštitu potrošača trebalo uključiti u ranoj fazi postupka određivanja standarda, ali i tijekom faze izrade i faze provedbe;

25.  sa zabrinutošću konstatira da Nadzorno tijelo ne izvršava sve ovlasti utvrđene u njegovu pravnom okviru; naglašava da bi Nadzorno tijelo trebalo osigurati da se sredstva iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri kako bi u potpunosti ispunilo svoj pravni mandat; u tom smislu napominje da bi veća usmjerenost na mandat koji su tom tijelu povjerili Europski parlament i Vijeće mogla doprinijeti učinkovitijem korištenju sredstava i djelotvornijem ispunjavanju njegovih ciljeva; naglašava da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenog zakonodavstva, Nadzorno tijelo mora pravodobno, redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima;

26.  zaključuje da se financijski aranžman Nadzornog tijela treba preispitati; poziva Komisiju da preispita mogućnost izmjene aktualnog financijskog aranžmana uvođenjem dodatnih adekvatno i proporcionalno izračunatih naknada za tržišne sudionike, moguće djelomičnom zamjenom doprinosa nacionalnih nadležnih tijela, uz istodobno osiguranje njezine autonomije i nadzornog djelovanja;

°

°  °

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](11) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

1.3.2017

MIŠLJENJE Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala za financijsku godinu 2015.

(2016/2188(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Sander Loones

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  naglašava da je uloga ESMA-e ključna za poticanje dosljedne primjene prava Unije i bolje koordinacije između nacionalnih nadležnih tijela te za jamčenje financijske stabilnosti, transparentnosti, stvaranje povezanijih i sigurnijih financijskih tržišta kao i za veću zaštitu potrošača i usklađene nadzorne prakse u tom području;

2.  potvrđuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji ESMA-e za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima; napominje, međutim, da je mišljenje Revizorskog suda jako kratko i da ono sadrži samo manji broj prijedloga za poboljšanje učinkovitosti upravljanja proračunom ESMA-e; naglašava da mjere koje je ESMA trebala poduzeti na temelju primjedbi Revizorskog suda iznesenih u izvješćima za 2011. i 2012. još nisu u cijelosti provedene;

3.  podsjeća na to da je Europski parlament pokretačka snaga koja stoji iza uspostave novog i sveobuhvatnog Europskog sustava financijskog nadzora, uključujući tri europska nadzorna tijela, radi jamčenja boljeg sustava financijskog nadzora nakon financijske krize;

4.  naglašava da se ESMA treba pažljivo pridržavati zadaća koje su joj dodijelili Europski parlament i Vijeće i pritom se pobrinuti za to da se sve zadaće izvrše u cijelosti i u zadanim rokovima; smatra da ESMA mora u potpunosti iskoristiti svoj mandat da učinkovito promiče proporcionalnost u svim svojim aktivnostima; naglašava da bi ESMA, u onim slučajevima u kojima joj je dano odobrenje za izradu mjera 2. i 3. stupnja, trebala pri pripremi tih standarda naročito se usredotočiti na posebnosti različitih nacionalnih tržišta te da bi sudionike na tržištu i organizacije za zaštitu potrošača trebalo uključiti u postupak određivanja standarda u ranoj fazi, ali i tijekom izvedbene i provedbene faze;

5.  prima na znanje smanjenje proračuna za 2015. uz pomoć dvije naknadne proračunske izmjene, što znači da se sredstva Unije racionalno koriste; naglašava važnost jamčenja odgovarajuće razine, prioritizacije i učinkovitosti u pogledu dodjele sredstava; naglašava da svako moguće povećanje sredstava ESMA-e moraju pratiti adekvatne mjere prioritizacije; predlaže da se, s obzirom na to da se djelovanje ESMA-e sve više preusmjerava sa zakonodavnih zadaća na konvergenciju i provođenje nadzora, i njezin proračun i ljudski resursi u skladu s time dodijele;

6.  sa zabrinutošću konstatira da ESMA ne izvršava sve ovlasti utvrđene u njezinu pravnom okviru; naglašava da bi ESMA trebala osigurati da se sredstva iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri kako bi u potpunosti ispunila svoj pravni mandat; u tom smislu napominje da bi veća usmjerenost na mandat koji su tom tijelu povjerili Europski parlament i Vijeće mogla doprinijeti učinkovitijem korištenju sredstava i djelotvornijem ispunjavanju njegovih ciljeva; naglašava da pri obavljanju svojih zadaća, a posebno pri sastavljanju provedbenih propisa ESMA mora pravovremeno, redovito i iscrpno obavještavati Europski parlament i Vijeće o svojim aktivnostima;

7.  zaključuje da se financijski aranžman ESMA-e treba preispitati; poziva Komisiju da preispita mogućnost izmjene aktualnog financijskog aranžmana uvođenjem dodatnih adekvatno i proporcionalno izračunatih naknada za tržišne sudionike, moguće djelomičnom zamjenom doprinosa nacionalnih nadležnih tijela, uz istodobno osiguranje njezine autonomije i nadzornog djelovanja;

8.  smatra da bi zapisnici sjednica Nadzornog odbora i skupina dionika, koji su javno dostupni, trebali biti ranije objavljivani kako bi se smanjilo vrijeme između održavanja sjednica i objave zapisnika, koje trenutačno iznosi tri mjeseca, te bi trebali pružiti bolji uvid u održane rasprave, stajališta članova i načina na koji glasuju; smatra da bi se do građana EU-a moglo bolje doprijeti prijenosom događaja uživo na internetu te izražava žaljenje zbog činjenice da dionici, uključujući Europski parlament, u stvarnosti nemaju jednak pristup dokumentima i podacima s internih sastanaka; pozdravlja činjenicu da je ESMA uspostavila kanal za zviždače.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 162.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 162.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 162.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 162.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti