Procedură : 2016/2188(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0124/2017

Texte depuse :

A8-0124/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.46

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0177

RAPORT     
PDF 635kWORD 62k
30.3.2017
PE 593.873v02-00 A8-0124/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2188(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2017),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0074/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(9), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2188(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 34 031 603 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 2,3 % față de bugetul pentru 2014, datorată sarcinilor suplimentare încredințate Autorității;

B.  întrucât contribuția globală a Uniunii la bugetul Autorității pentru exercițiul financiar 2015 s-a ridicat la 9 703 423 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 12,35 % față de 2014;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

D.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea conceptului de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și prin buna gestionare a resurselor umane,

1.  subliniază că rolul Autorității este esențial pentru a promova punerea în aplicare consecventă a dreptului Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale, precum și pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența, existența unor piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici de supraveghere convergente în acest domeniu;

2.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2011, 2012 și 2014

3.  constată cu îngrijorare din raportul Curții că, în ceea ce privește trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiile 2011 și 2012, statutul acțiunii corective este marcat în continuare ca fiind „în desfășurare”; îndeamnă Autoritatea să implementeze aceste acțiuni cât mai curând posibil și să comunice rezultatele autorității care acordă descărcarea de gestiune;

4.  constată, în plus, că statutul acțiunii corective aferente observației Curții din 2014 conform căreia taxele percepute de la entitățile supravegheate erau înscrise la venituri pe baza unor estimări, și nu a costurilor reale, este marcat ca fiind „în desfășurare”; ia act de faptul că, pentru a implementa recomandarea Curții, Autoritatea a elaborat un sistem de modelare a costurilor pe baza activităților pentru a calcula taxele solicitate entităților supravegheate; remarcă faptul că Autoritatea și autoritatea care acordă descărcarea de gestiune așteaptă încă observația Curții privind statutul acestei acțiuni corective;

Gestiunea bugetară și financiară

5.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,64 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,08 % față de 2014, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 84,54 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,38 % față de 2014;

6.  ia act de reducerea bugetului pentru 2015 prin două rectificări bugetare ulterioare, care au dus la utilizarea rațională a fondurilor Uniunii; subliniază importanța de a asigura un nivel adecvat, stabilirea priorităților și eficiența în alocarea resurselor; subliniază că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția Autorității trebuie însoțită de măsuri adecvate de stabilire a priorităților; propune ca, întrucât sarcinile Autorității își pierd tot mai mult caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe impunerea respectării normelor, bugetul și resursele umane ale Autorității să fie alocate în consecință;

Angajamente și reportări

7.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate către exercițiul financiar 2016 a fost de 26 % pentru titlul II (cheltuieli administrative) și de 33 % pentru titlul III (cheltuieli operaționale); observă că aceste reportări sunt legate, în principal, de natura multianuală a proiectelor mari de IT ale Autorității, precum și de cheltuielile de misiune care nu au putut fi rambursate decât în 2016; observă că, de multe ori, reportările pot fi justificate parțial sau integral de natura multianuală a programelor operaționale ale Autorității și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Autoritate și comunicate Curții;

Transferuri

8.  constată cu satisfacție că, conform raportului anual de activitate al Autorității, nivelul și natura transferurilor din 2015 s-au menținut în limitele normelor financiare; observă că bugetul Autorității a scăzut cu 372 709 EUR ca urmare a rectificării bugetului; observă că Autoritatea a executat transferuri în valoare de 650 423 EUR de la titlul I (cheltuieli cu personalul) și de 1 068 357 EUR de la titlul III (cheltuieli operaționale) pentru a acoperi nevoile bugetare de la titlul II (cheltuieli administrative și cu infrastructura);

Procedurile de achiziții publice și de recrutare și normele privind obligațiile ulterioare încetării relației de muncă

9.  constată că Autoritatea a avut 186 de angajați în 2015, față de 168 în exercițiul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 10,7 %; observă că Autoritatea a adoptat noi măsuri de aplicare privind procedurile de angajare a agenților temporari menționați la articolul 2 litera (f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene; remarcă că în 2015 rata de rotație a personalului a fost de 8,9 %, sub obiectivul Autorității de 10 %;

10.  atestă că Autoritatea și-a modificat instrucțiunile de recrutare, schițând diversele etape ale procesului de recrutare și răspunzând mai multor recomandări din partea Curții și a altor inspecții de audit; observă că Autoritatea a adoptat o nouă politică privind stagiarii, dorind să asigure mai multă transparență în selecția stagiarilor și simplificând normele privind bursele de stagiu;

11.  ia act de faptul că Autoritatea urmărește să atingă un echilibru geografic și de gen optim în cursul procesului de recrutare; constată că raportul general între genuri în cadrul Autorității a fost de 44 % femei și 56 % bărbați; observă că Autoritatea are angajați de 22 cetățenii diferite ale Uniunii și un angajat din Spațiul Economic European (Norvegia);

12.  ia act cu satisfacție că Autoritatea a stabilit o serie de norme importante privind obligațiile ulterioare încetării relației de muncă pentru experții și angajații săi, care cuprind semnarea unei declarații prin care aceștia atestă că sunt conștienți de obligațiile pe care le au în continuare față de Autoritate;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  ia act de faptul că Autoritatea a implementat în 2015 o politică privind conflictele de interese pentru persoanele care nu sunt membri ai personalului, inclusiv pentru membrii consiliului de supraveghetori, ai consiliului de administrație și ai comisiei de apel; observă că, potrivit Autorității, politica respectivă a fost elaborată pe baza concluziilor atelierului „Cum să evităm mai bine conflictul de interese” organizat de Parlament în februarie 2013, a recomandărilor din Raportul special al Curții 15/2012, precum și a proiectului de orientări pentru o abordare comună a agențiilor descentralizate ale Uniunii; mai notează că Autoritatea a implementat în 2015 o politică privind conflictele de interese în cazul angajaților, care printre altele le impune tuturor angajaților să completeze o declarație anuală privind eventualele conflicte de interese; constată că CV-urile și declarațiile de interese ale întregii conduceri a Autorității sunt publicate pe site-ul său web;

14.  ia act de faptul că, în ianuarie 2015, consiliul de administrație al Autorității a adoptat Strategia antifraudă pentru perioada 2015-2017, care urmărește să consolideze capacitățile Autorității de prevenire, detectare, investigare și sancționare a eventualelor cazuri de fraudă;

15.  constată că membrii consiliului de administrație ai Autorității au obligația de a semna o declarație privind absența conflictelor de interese, și nu o declarație de interese; regretă totuși că declarațiile și CV-urile membrilor consiliului de administrație nu sunt publicate site-ul de internet al Autorității; îi solicită Autorității să remedieze această situație publicând aceste documente, cu scopul de a asigura supravegherea și controlul public necesare asupra conducerii sale;

16.  remarcă cu satisfacție că se verifică periodic corectitudinea faptică a declarațiilor de interese, cel puțin o dată pe an, și că declarațiile ad hoc sunt și ele evaluate atunci când sunt primite de comisia de etică, iar dacă se identifică inexactități și inconsecvențe faptice se iau măsurile care se impun pentru a se obține clarificări;

17.  ia act de faptul că Autoritatea estimează că își va finaliza normele interne privind denunțarea neregulilor în primul semestru al exercițiului 2017; solicită Autorității să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la elaborarea și punerea în aplicare a normelor sale în materie de denunțare a neregulilor;

18.  constată cu satisfacție că Autoritatea a luat inițiative specifice pentru a mări transparența în ceea ce privește contactele sale cu părțile interesate și că acestea sunt reglementate de normele sale de etică; remarcă, de asemenea, că relațiile cu părțile interesate sunt coordonate centralizat și înregistrate în cadrul politicii și procedurilor sale privind comunicările externe; observă că Autoritatea publică agenda președintelui și directorului său executiv pe site-ul său de internet, cu informații privind participarea lor la conferințe, reuniunile cu părțile interesate, cu reprezentanți ai mass-mediei și cu alte instituții și activitățile relevante și că, începând din iulie 2016, Autoritatea publică, de asemenea, pe site-ul său de internet, informații despre reuniunile dintre părțile interesate externe și personalul Autorității;

19.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate imediat după reuniuni, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale și pentru a oferi o imagine mai clară privind discuțiile purtate și punctele de vedere și voturile membrilor; consideră că cetățenii Uniunii ar putea fi mai bine informați, de exemplu, prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; este îngrijorat de faptul că accesul diferitelor părți interesate, inclusiv al Parlamentului European, la documentele și la informațiile de la reuniunile interne este de facto inegal; este de părere că Autoritatea ar trebui să creeze un canal securizat pentru denunțători, în cadrul planului său de acțiune pentru anii următori;

20.  constată că Autoritatea duce o politică activă și focalizată de informare a cetățenilor Uniunii în legătură cu obiectivele, provocările și activitățile sale; remarcă, de asemenea, că Autoritatea organizează, împreună cu Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), o zi comună a protecției consumatorilor;

Auditul intern

21.  observă că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat în 2015 un audit privind gestionarea părților interesate și comunicarea externă; notează că Autoritatea, pe baza celor cinci recomandări emise de IAS, a elaborat un plan de acțiune care a fost acceptat de IAS; atestă că implementarea acțiunilor descrise în planul de acțiune este monitorizată cu regularitate de către Autoritate;

22.  ia la cunoștință, din informațiile oferite de Autoritate, că toate recomandările critice și foarte importante emise de IAS în anii precedenți au fost închise;

Performanța

23.  ia act de auditul derulat de Curte privind supravegherea agențiilor de rating de credit de către Autoritate; constată că, în urma auditului, Autoritatea a întocmit un plan de acțiune pentru a da curs recomandărilor Curții; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea planului de acțiune și la rezultatele obținute;

Alte observații

24.  subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească cu atenție sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că își îndeplinește toate misiunile integral și în termenul stabilit; consideră că Autoritatea ar trebui să folosească pe deplin mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea în toate activitățile sale; remarcă faptul că, ori de câte ori este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale; evidențiază, de asemenea, că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați din timp în procesul de stabilire a standardelor și în etapele de elaborare și de punere în aplicare;

25.  ia act cu îngrijorare de faptul că Autoritatea nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că Autoritatea ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la maximum pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că punerea unui accent mai puternic pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la utilizarea mai eficientă a resurselor și la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea, în special atunci când elaborează acte de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

26.  consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a Autorității trebuie revizuit; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a modifica actualul mecanism de finanțare prin introducerea unor onorarii adecvate și proporționale suplimentare pentru participanții la piață, înlocuind eventual parțial contribuțiile autorităților naționale competente, asigurându-i, în același timp, autonomia și acțiunea de supraveghere;

°

°  °

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](11) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

1.3.2017

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2188(DEC))

Raportor pentru aviz: Sander Loones

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   subliniază că rolul ESMA este esențial pentru a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare între autoritățile naționale, precum și pentru a asigura stabilitate financiară, transparență, existența unor piețe financiare mai bine integrate și mai sigure, precum și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și practici de supraveghere convergente în acest domeniu;

2.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, operațiunile ESMA subiacente conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2015 respectă legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; ia act, cu toate acestea, de faptul că evaluarea Curții de Conturi este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii bugetare a ESMA; subliniază că ESMA nu a dat curs încă pe deplin observațiilor formulate de Curte în rapoartele sale din 2011 și 2012;

3.  reamintește că Parlamentul European a fost un promotor al creării unui nou sistem european cuprinzător de supraveghere financiară (SESF), care include cele trei autorități europene de supraveghere (AES), cu scopul de a garanta un sistem de supraveghere financiară mai bun după criza financiară;

4.  subliniază că ESMA ar trebui să se limiteze la sarcinile care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; consideră că ESMA ar trebui să folosească pe deplin mandatul său pentru a promova în mod eficace proporționalitatea în toate activitățile sale; remarcă faptul că, ori de câte ori ESMA este autorizată să elaboreze măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să acorde o atenție deosebită, atunci când elaborează aceste standarde, caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale, precum și faptul că participanții la piață și organizațiile de protecție a consumatorilor în cauză ar trebui să fie implicați din timp în procesul de stabilire a standardelor și în etapele de elaborare și de punere în aplicare a acestora;

5.  ia act de reducerea bugetului pentru 2015 prin două rectificări bugetare ulterioare, raționalizând astfel fondurile Uniunii; subliniază importanța de a asigura un nivel adecvat, stabilirea priorităților și eficiența în ceea ce privește alocarea resurselor; subliniază că orice eventuală consolidare a mijloacelor puse la dispoziția ESMA trebuie însoțită de măsuri adecvate de stabilire a priorităților; propune ca, întrucât sarcinile ESMA își pierd tot mai mult caracterul legislativ și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și pe impunerea respectării normelor, bugetul și resursele umane ale ESMA să fie alocate în consecință;

6.  ia act cu îngrijorare de faptul că ESMA nu își exercită toate prerogativele stabilite în cadrul său juridic; subliniază că ESMA ar trebui să se asigure că resursele sunt valorificate la maxim pentru a-și îndeplini pe deplin mandatul legal; constată, în acest sens, că punerea unui accent mai puternic pe mandatul acordat de Parlamentul European și Consiliu ar putea duce la utilizarea mai eficientă a resurselor și la o mai bună îndeplinire a obiectivelor sale; subliniază că, atunci când își desfășoară activitatea și, în special, atunci când elaborează acte legislative de punere în aplicare, ESMA trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în timp util și în mod regulat și cuprinzător cu privire la activitățile sale;

7.  consideră, în concluzie, că mecanismul de finanțare a ESMA trebuie revizuit; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a modifica actualul mecanism de finanțare prin introducerea unor taxe adecvate și proporționale suplimentare pentru participanții la piață, înlocuind eventual parțial contribuțiile autorităților naționale competente, asigurând, în același timp, autonomia sa și acțiunea sa de supraveghere;

8.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile în mod public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce intervalul actual de până la trei luni dintre desfășurarea reuniunilor și publicarea proceselor-verbale, și că acestea ar trebui să redea mai bine discuțiile purtate, punctele de vedere ale membrilor și poziția acestora în cadrul voturilor; consideră că informarea cetățenilor europeni ar putea fi îmbunătățită și prin difuzarea online a manifestărilor; regretă accesul inegal de facto la documentele și informațiile provenite de la reuniunile interne pentru diferitele părți interesate, inclusiv pentru Parlamentul European; salută faptul că ESMA a stabilit un canal de comunicare pentru denunțătorii de nereguli;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

28.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 162.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 162.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 162.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 162.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate