Процедура : 2016/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2017

Внесени текстове :

A8-0126/2017

Разисквания :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Гласувания :

PV 27/04/2017 - 5.50

Приети текстове :

P8_TA(2017)0181

ДОКЛАД     
PDF 683kWORD 58k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година

(2016/2183(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година

(2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(4), и по-специално член 8 от приложението към него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

1.  освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година

(2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията(5),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(6) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално член 1, параграф 2 от него,

–  като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(8), и по-специално член 8 от приложението към него,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

1.  одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година

(2016/2183(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение ІV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0126/2017),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2015 година възлиза на 125 000 EUR, което представлява увеличение с 20,19% спрямо 2014 г.; като има предвид, че 119 000 EUR (95,2%) от бюджета на Агенцията се осигуряват от бюджета на Съюза, а 6 000 EUR (4,8%) – от собствените ѝ приходи (банкови лихви по внесения капитал);

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2015 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2015 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава специалното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността, прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2015 година са довели до степен на изпълнение за бюджетните кредити за поети задължения от 98,92%, което представлява увеличение със 7,84% в сравнение с 2014 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е била 62,86%, което представлява намаление с 18,27% в сравнение с 2014 г.; настоятелно призовава Агенцията да спазва принципа на ежегодност във възможно най-голяма степен в бъдеще;

2.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II („Административни разходи“) възлиза на 41 482 EUR (50,5%) в сравнение с 8 970 EUR (14,9%) през 2014 г.; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че пренесените бюджетни кредити са свързани със закупуването на ИТ хардуер и консултантски услуги, които са били поръчани през четвъртото тримесечие на 2015 г. и са продължили след края на календарната година, главно поради забавяне на процеса на вземане на решение относно възможността да се използват рамковите договори на ГД „Информатика“ на Комисията;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

3.  отбелязва, че към края на 2015 г. Агенцията е имала 17 служители, като всички те са били длъжностни лица на Комисията; отбелязва освен това, че не е назначен заместник на длъжността на едно договорно наето лице след като титулярят на длъжността е подал оставка;

Други коментари

4.  отбелязва, че според Агенцията тя е обработила 375 операции през 2015 г., в т.ч. договори, изменения и известия за предварителни дейности, с цел да се гарантира сигурността на доставките на ядрени материали;

5.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е изготвила и представила пред своя консултативен комитет проектопредложение за изменение на правилника си с цел да го приведе в съответствие с настоящите пазарни практики; отбелязва освен това, че ако бъде прието, това ще бъде първото преразглеждане на правилника от 1975 г. насам; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно по-нататъшното развитие във връзка с изменението на нейния правилник;

°

°  °

6.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2017 г.](9) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.

(2)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(5)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.

(6)

ОВ С 449, 1.12.2016 г., стр. 184.

(7)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(8)

ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(9)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Правна информация - Политика за поверителност