Postup : 2016/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2017

Předložené texty :

A8-0126/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.50

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0181

ZPRÁVA     
PDF 590kWORD 54k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2015

(2016/2183(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2015

(2016/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2017),

1.  uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2015

(2016/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi agentury(5),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(6) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(8), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2015

(2016/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0126/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 výše 125 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 20,19 %, vhledem k tomu, že 119 000 EUR (95,2 %) rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie a 6 000 EUR (4,8 %) z jejích vlastních zdrojů (úroky ze splaceného kapitálu);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že tato roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2015 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 98,92 %, což představuje zvýšení o 7,84 % oproti roku 2014; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 62,86 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje pokles o 18,27 %; naléhavě agenturu vyzývá, aby v budoucnu v co největší míře dodržovala zásadu ročního rozpočtu;

2.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že prostředky na závazky přenesené v hlavě II (správní výdaje) dosáhly 41 482 EUR (50,5 %) oproti 8 970 EUR (14,9 %) v roce 2014; upozorňuje na informaci agentury, že zmíněné přenosy souvisely s nákupem technického vybavení IT a s konzultačními službami, které byly objednány v posledním čtvrtletí roku 2015 a protáhly se do dalšího roku zejména kvůli prodlevám v důsledku rozhodování o tom, zda je možné použít rámcové smlouvy generálního ředitelství Komise DIGIT;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání pracovníků

3.  bere na vědomí, že na konci roku 2015 měla agentura 17 zaměstnanců a že všichni zaměstnanci byli úředníci Komise; dále konstatuje, že jedno místo smluvního zaměstnance, který odešel ze svého postu, nebylo znovu obsazeno;

Další připomínky

4.  bere na vědomí informaci agentury, že v roce 2015 zpracovala 375 transakcí, včetně smluv, dodatků a oznámení týkajících se vstupních aktivit, aby zajistila zásobování jaderným materiálem;

5.  konstatuje, že agentura v roce 2015 připravila předběžný návrh změny svých pravidel s cílem přizpůsobit je současným tržním postupům a předložila jej svému poradnímu výboru; dále konstatuje, že bude-li tento návrh přijat, půjde o první revizi pravidel od roku 1975; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dalším vývoji této záležitosti;

°

°  °

6.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](9) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 184.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 184.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 184.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 184.

(7)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí