Menetlus : 2016/2183(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0126/2017

Esitatud tekstid :

A8-0126/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.50

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0181

RAPORT     
PDF 349kWORD 56k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2183(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta(2),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(4), eelkõige selle lisa artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0126/2017),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(5),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta(6),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(7), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri(8), eelkõige selle lisa artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0126/2017),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0126/2017),

A.  arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2015. aasta lõplik eelarve 125 000 eurot, mis kujutab endast 2014. aastaga võrreldes 20,19 % suurust kasvu; arvestades, et 119 000 eurot (95,2 %) agentuuri eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest ja 6 000 eurot (4,8 %) agentuuri enda tuludest (pangaintress sissemakstud kapitalilt);

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et agentuuri 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust läbipaistvuse ja vastutuse parandamise abil ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise mõistet ja head tava inimressursside juhtimisel;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 98,92 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 7,84 % suurem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 62,86 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 18,27 % väiksem; nõuab tungivalt, et agentuur järgiks tulevikus aastasuse põhimõtet nii palju kui võimalik;

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) 41 482 eurot (50,5 %), võrreldes 2014. aasta 8 970 euroga (14,9 %); märgib agentuuri andmetele tuginedes, et need ülekandmised olid seotud arvutiriistvara ostmise ja konsulteerimisteenuste tellimisega 2015. aasta neljandas kvartalis, mis jätkus järgmisesse aastasse, peamiselt seoses viivitusega otsuse tegemisel komisjoni informaatika peadirektoraadi raamlepingute kasutamise võimaluse üle;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

3.  märgib, et agentuuril oli 2015. aasta lõpul 17 töötajat, kõik komisjoni ametnikud; märgib samuti, et üht lepingulise töötaja ametikohta ei täidetud uuesti, pärast seda kui töötaja ametist lahkus;

Muud kommentaarid

4.  märgib agentuuri andmetele tuginedes, et 2015. aastal menetles agentuur 375 tehingut, sealhulgas lepingud, muudatused ja teavitused front-end tegevuse kohta, et tagada tuumamaterjalide tarnekindlust;

5.  märgib, et 2015. aastal koostas agentuur ja esitas oma nõuandekomiteele ettepaneku kavandi oma eeskirjade muutmise kohta, et see praeguste turutavadega kooskõlla viia; märgib ühtlasi, et kui ettepanek vastu võetakse, on tegu eeskirja esimese muutmisega pärast 1975. aastat; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada edasisest tegevusest seoses agentuuri eeskirja muutmisega;

°

°  °

6.  viitab eelarvetäitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta](9) resolutsioonile [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 184.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 184.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(5)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 184.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 184.

(7)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(8)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika