Menettely : 2016/2183(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0126/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0126/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.50

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0181

MIETINTÖ     
PDF 270kWORD 56k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2183(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(4) ja erityisesti sen liitteen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2017),

1.  myöntää Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastauksen(5),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(6) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom(8) ja erityisesti sen liitteen 8 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2017),

1.  hyväksyy Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2183(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0126/2017),

A.  toteaa, että Euroopan hankintakeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 125 000 euroa, mikä merkitsee 20,19 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että 119 000 euroa (95,2 prosenttia) keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta ja 6 000 euroa (4,8 prosenttia) sen omista tuloista (maksetun pääoman pankkikorko);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit varainhoitovuonna 2015 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erittäin tärkeää edelleen vahvistaa lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98,92 prosenttia, mikä merkitsee 7,84 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 62,86 prosenttia, mikä merkitsee 18,27 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna; kehottaa virastoa vastaisuudessa noudattamaan mahdollisimman pitkälle vuotuisperiaatetta;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 41 482 euroa (50,5 prosenttia), kun taas vuonna 2014 vastaava osuus oli ollut 8 970 euroa (14,9 prosenttia); toteaa, että hankintakeskuksen määrärahasiirrot liittyivät vuoden 2015 neljännen neljänneksen aikana tilattujen tietotekniikkalaitteiden hankintaan ja tietotekniikka-alan konsulttipalveluihin, jotka jatkuivat seuraavana vuonna, mikä johtui pääosin viipeestä päätöksenteossa, joka koski mahdollisuutta käyttää komission DIGIT-puitesopimuksia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

3.  toteaa, että hankintakeskuksessa oli vuoden 2015 lopulla 17 työntekijää, jotka kaikki olivat komission virkamiehiä; toteaa myös, että yhtä sopimussuhteisen toimihenkilön tointa ei korvattu toimenhaltijan erottua;

Muita huomautuksia

4.  toteaa, että vuonna 2015 hankintakeskus käsitteli ilmoituksena mukaan 375 toimea, jotka käsittivät sopimuksia, muutoksia ja ilmoituksia alkupään toimista ydinmateriaalien toimitusvarmuuden takaamiseksi;

5.  toteaa, että vuonna 2015 hankintakeskus valmisteli ja esitteli neuvoa-antavalle komitealleen ehdotusluonnoksen sääntöjensä muuttamisesta niiden saattamiseksi vastaamaan nykyisiä markkinakäytäntöjä; toteaa myös, että jos luonnos hyväksyttäisiin, kyseessä olisi sääntöjen ensimmäinen tarkistaminen vuoden 1975 jälkeen; pyytää hankintakeskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sääntöjen muuttamisen tulevasta kehityksestä;

°

°  °

6.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. xxxkuuta 2017](9) antamaansa päätöslauselmaan.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien merkitys

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 184.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 184.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 184.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 184.

(7)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö