Postupak : 2016/2183(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0126/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0126/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.50

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0181

IZVJEŠĆE     
PDF 585kWORD 54k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.

(2016/2183(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.

(2016/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(4), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.

(2016/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(5),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(6) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(7), a posebno njezin članak 1. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/114/EZ, Euratom od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju statuti Agencije za opskrbu Euratoma(8), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.

(2016/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0126/2017),

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Agencije za opskrbu Euroatoma („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2015. iznosio 125 000 EUR, što je povećanje od 20,19 % u odnosu na 2014.; budući da 119 000 EUR, odnosno 95,2 % proračuna Agencije proizlazi iz proračuna Unije, a 6 000 EUR iz vlastitih prihoda (bankovne kamate na uloženi kapital);

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,92 %, što je povećanje od 7,84 % u odnosu na 2014.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 62,86 %, što je smanjenje od 18,27 % u odnosu na 2014.; potiče Agencije da u budućnosti što je više moguće poštuje načelo jedne godine;

2.  na temelju izvješća Revizorskog suda napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) bila 41 482 EUR (50,5 %), u odnosu na 8 970 EUR (14,9 %) 2014. godine; na temelju informacija Agencije napominje da su ti prijenosi bili povezani s nabavom IT opreme i usluga savjetovanja naručenih u četvrtom tromjesečju 2015. koja se protegnula na razdoblje nakon kraja godine, ponajprije zbog kašnjenja u postupku donošenja odluke o mogućnosti korištenja okvirnih ugovora DG DIGIT-a Komisije;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

3.  napominje da je Agencija krajem 2015. imala 17 članova osoblja koji su svi bili dužnosnici Komisije; napominje nadalje da je jedno radno mjesto ugovornog člana osoblja ostalo prazno nakon što je osoba koja je obnašala tu dužnost podnijela ostavku;

Ostale primjedbe

4.  napominje da je, prema informacijama Agencije, ona 2015. obradila 375 transakcija, među kojima ugovore, izmjene postojećih ugovora i obavijesti o početnim aktivnostima kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe nuklearnim materijalima;

5.  napominje da je Agencija 2015. pripremila i svome savjetodavnom odboru predstavila nacrt prijedloga izmjene statuta Agencije kako bi on bio usklađen s trenutačnom praksom na tržištu; nadalje napominje da bi, ako se prijedlog usvoji, to predstavljalo prvu izmjenu statuta Agencije od 1975.; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o daljnjem razvoju događaja u pogledu izmjene njezina statuta;

°

°  °

6.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](9) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 184.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 184.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(5)

SL C 449, 1.12.2016., str. 184.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 184.

(7)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(8)

SL L 41, 15.2.2008., str. 15.

(9)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti