Procedūra : 2016/2183(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0126/2017

Pateikti tekstai :

A8-0126/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.50

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0181

PRANEŠIMAS     
PDF 661kWORD 56k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2183(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Nuomonės referentas: Inés Ayala Sender

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2017),

1.  patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu(5),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(6),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(8), ypač į jo priedo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2017),

1.  pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2183(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0126/2017),

A.  kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos 2015 finansinių metų galutinis biudžetas buvo 125 000 EUR, t. y. 20,19 proc. didesnis negu 2014 m.; kadangi Agentūros biudžetui 119 000 EUR (95,2 proc.) skirta iš Sąjungos biudžeto, o 6 000 EUR (4,8 proc.) sudaro nuosavos pajamos (bankų palūkanos už įmokėtąjį kapitalą);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros 2015 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodomos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

C.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2015 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 98,92 proc., t. y. buvo 7,84 proc. didesnis nei 2014 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 62,86 proc., t. y. 18,27 proc. mažesnis nei 2014 m.; primygtinai ragina Agentūrą ateityje vadovautis metinio periodiškumo principu;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija pažymi, kad į kitą laikotarpį perkelta 41 482 EUR (50,5 proc.) II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų, palyginti su 8 970 EUR (14,9 proc.) 2014 m.; atsižvelgdamas į Agentūros pateiktą informaciją, pažymi, kad tie perkėlimai buvo susiję su IT aparatinės įrangos įsigijimu ir konsultacijų paslaugomis, užsakytomis 2015 m. ketvirtajame ketvirtyje, kurių vykdymas buvo nukeltas į kitus metus iš esmės dėl to, kad buvo delsiama priimti sprendimus dėl galimybės naudotis Komisijos Informatikos generalinio direktorato preliminariosiomis sutartimis;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

3.  pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 17 darbuotojų, visi jie – Komisijos pareigūnai; be to, pažymi, kad vienam sutartininkui išėjus iš darbo į jo vietą naujas darbuotojas nebuvo priimtas;

Kitos pastabos

4.  remdamasis Agentūros pateikta informacija pažymi, kad 2015 m. ji įvykdė 375 operacijas, įskaitant sutartis, jų pakeitimus ir pranešimus apie veiklą, susijusią su pradiniu operacijų etapu, siekdama užtikrinti branduolinių medžiagų tiekimo saugumą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Agentūra parengė ir savo patariamajam komitetui pateikė pasiūlymo iš dalies keisti Agentūros taisykles projektą, siekdama suderinti jas su dabartine rinkoje taikoma praktika; be to, pažymi, kad jei šis projektas bus patvirtintas, tai bus pirmoji taisyklių peržiūra nuo 1975 m.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius su Agentūros taisyklių daliniais pakeitimais susijusius pokyčius;

°

°  °

6.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2017 m. xxxx xx d.](9) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].).

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 449, 2016 12 1, p. 184.

(2)

OL C 449, 2016 12 1, p. 184.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(5)

OL C 449, 2016 12 1, p. 184.

(6)

OL C 449, 2016 12 1, p. 184.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(9)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika