Procedūra : 2016/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0126/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0126/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.50

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0181

ZIŅOJUMS     
PDF 666kWORD 54k
30.3.2017
PE 593.857v02-00 A8-0126/2017

par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2183(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(4), un jo īpaši tā 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2017),

1.  sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(5),

–  ņemot vērā deklarāciju(6) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(8), un jo īpaši tā 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2017),

1.  apstiprina Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Euratom Apgādes aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0126/2017),

A.  tā kā Euratom Apgādes aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais 2015. finanšu gada budžets bija EUR 125 000, kas ir par 20,19 % vairāk nekā 2014. gadā; tā kā EUR 119 000 (95,2 %) no Aģentūras budžeta tiek iegūti no Savienības budžeta, bet EUR 6 000 (4,8 %) — no tās pašas ieņēmumiem (bankas procenti par iemaksāto kapitālu);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

C.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka 2015. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 98,92 %, t. i., par 7,84 % lielāks nekā 2014. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 62,86 %, t. i., par 18,27 % zemāks nekā 2014. gadā; mudina Aģentūru turpmāk pēc iespējas lielākā mērā ievērot gada pārskata principu;

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija EUR 41 482 (50,5 %) salīdzinājumā ar EUR 8 970 (14,9 %) 2014. gadā; atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju minētie pārnesumi bija saistīti ar IT iekārtu iegādi un konsultāciju pakalpojumiem, kuru nodrošināšana sākta 2015. gada ceturtajā ceturksnī un turpinājās pēc gada beigām galvenokārt sakarā ar kavēšanos lēmumu pieņemšanā par iespēju izmantot Komisijas DIGIT pamatlīgumus;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

3.  atzīmē, ka Aģentūrā 2015. gada beigās strādāja 17 darbinieki, kuri visi bija Komisijas ierēdņi; turklāt atzīmē, ka pēc viena līgumdarbinieka atkāpšanās no amata, viņa amata vieta netika aizpildīta;

Citi komentāri

4.  atzīmē, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju 2015. gadā tā apstrādāja 375 darījumus, tostarp līgumus, grozījumus un paziņojumus par projekta cikla sākuma darbībām, lai nodrošinātu kodolmateriālu piegādes drošību;

5.  norāda, ka 2015. gadā Aģentūra sagatavoja un iesniedza savai padomdevējai komitejai priekšlikuma projektu tās noteikumu grozīšanai, lai nodrošinātu to atbilstību pašreizējai tirgus praksei; turklāt atzīmē — ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tā būtu pirmā noteikumu pārskatīšana kopš 1975. gada; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākiem notikumiem saistībā ar tās noteikumu grozījumiem;

°

°  °

6.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](9).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 184. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 184. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 41, 12.2.2008., 15. lpp.

(5)

OV C 449, 1.12.2016., 184. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 184. lpp.

(7)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(8)

OV L 41, 12.2.2008., 15. lpp.

(9)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika