Procedură : 2016/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0126/2017

Texte depuse :

A8-0126/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.50

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0181

RAPORT     
PDF 588kWORD 57k
30.3.2017
PE 593.857v01-00 A8-0126/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2183(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(4), în special articolul 8 din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2017),

1.  acordă directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–  având în vedere declarația de asigurare(6) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(7), în special articolul 1 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom(8), în special articolul 8 din anexa la această decizie,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției de Aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenției de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0126/2017),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției de Aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 125 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 20,19 % comparativ cu 2014; întrucât, din bugetul total al Agenției, suma de 119 000 EUR (95,2 %) provine de la bugetul Uniunii, iar suma de 6 000 EUR (4,8 %) din veniturile proprii (dobânzi bancare generate de capitalul vărsat);

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin creșterea transparenței și a răspunderii și prin aplicarea conceptelor de întocmire a bugetului în funcție de performanțe (PBB) și de bună gestiune a resurselor umane,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului depuse de Agenție în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție a creditelor de angajament de 98,92 %, reprezentând o creștere cu 7,84 % față de 2014; ia act de faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 62,86 %, ceea ce reprezintă o scădere de 18,27 % față de 2014; îndeamnă Agenția ca, pe viitor, să respecte principiul anualității în cea mai mare măsură posibilă;

2.  constată, din raportul Curții, că nivelul creditelor angajate reportate a fost de 41 482 EUR (50,5 %) pentru titlul II (cheltuieli administrative), comparativ cu 8 970 EUR în 2014 (14,9 %); ia act, din informațiile furnizate de Agenție, de faptul că aceste reportări au fost legate de achizițiile de echipamente informatice, precum și de serviciile de consultanță care au fost contractate în ultimul trimestru al anului 2015 și a căror prestare a continuat în anul următor, fapt cauzat în special de amânarea deciziei cu privire la posibilitatea de a utiliza contractele-cadru ale Direcției Generale Informatică (DIGIT) a Comisiei;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

3.  observă că, la sfârșitul anului 2015, personalul Agenției era compus din 17 angajați, toți având statut de funcționari ai Comisiei; constată, de asemenea, că un post vacant de agent contractual nu a fost înlocuit după ce titularul postului a demisionat;

Alte observații

4.  constată că, potrivit Agenției, în 2015 aceasta a procesat 375 de tranzacții, inclusiv contracte, modificări și notificări ale activităților din amonte, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu materiale nucleare;

5.  ia act de faptul că, în 2015, Agenția a elaborat și a transmis Comitetului său consultativ un proiect de propunere de modificare a regulamentului său, pentru a-l alinia la practicile actuale ale pieței; constată, de asemenea, că un astfel de proces de revizuire a regulamentului nu a mai fost realizat din 1975, acesta urmând să se desfășoare dacă propunerea va fi aprobată; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile ulterioare legate de modificarea regulamentului său;

°

°  °

6.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](9) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Susanne Melior, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 184.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 184.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(5)

JO C 449, 1.12.2016, p. 184.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 184.

(7)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(8)

JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(9)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Aviz juridic - Politica de confidențialitate